Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

First Aid

presentation which was presented in school health programme about first aid...

 • Login to see the comments

First Aid

 1. 1. School Health ProgrammePrepared by:SAgun PAudel Participants:Health Assistant • Samjhana GurungStudent of BPH @ LAGRANDEE International • Tika Thapacollege, Simalchour • Jayanti GurungPokhara, Nepal
 2. 2. First Aid[पाथििक उपचार]
 3. 3. What is first aid?First aid is defined as the emergency careand treatment of injured person beforecomplete medical care and treatment can besecured.कु नै आकिििक घटना पिि र खास उपचारउपलबध हनु पुवव ििरािीलाई जीवन रकाकालािि र जिटलता कि िनवका लािि ततकालैििइने युििपुववक सहायता वा हरचारलाई ेपाथििक उपचार भिननि।
 4. 4. Principle of first aid:• to maintain circulatory volume of vitalorgans eg. Brain, kidney, heart etc• to maintain respiratory functions.
 5. 5. Aim of first aidThe key aims of first aid can be summarizedin three key points:• Preserve life: the overriding aim of allmedical care, including first aid, is to savelives.• Prevent further harm/danger of furtherinjury:this covers both external factors, suchas moving a patient away from any cause ofharm, and applying first aid techniques toprevent worsening of the condition.
 6. 6. such as applying pressure to stop a bleedbecoming dangerous.• Promote recovery: first aid also involvestrying to start the recovery process from theillness or injury, and in some cases mightinvolve completing a treatment, such as inthe case of applying a plaster to a smallwound
 7. 7. Conditions that often require first aid• Altitude sickness• Bone fracture & Joint dislocation• Anaphylaxis• Choking• Heart attack & Cardiac Arrest• Wounds and bleeding• Poisoning•Burns
 8. 8. How you will be a Good first Aider?• िववेकी (observant)• ववहारकु शल (tactful)• युििपूणव (resourceful)• िनपुण (dexterous• िपषविा (explicit)• िववेचक (discriminator)• अधयवसायी (persevering)•सहानुभूितयुि (sympathetic)
 9. 9. पाथििक उपचारले ििाव चोट/चोट िढने पिियाघटि र उपचारिा सहयोि पुगि। युििपुववकपथािीक उपचार ििन नसके िा रोि/चोट जिटलिने सकि। र किहलेकिह जयान सिेत जोिखििापनव सकि । तसथव पाथििक उपचार समििनधजान सिैिा हनु जरिर ि।
 10. 10. • हामो जीवनिा जुनसुकै िेला जे पिन हनसकि। ििनक जीवनिा हनसके सिियािा ैततकालै सकारातिक सहायता के हनसकि भनेआधारभूत जानकारी सिैलाई हनु पिव।• जुनसुकै काि ििाव सिै वििले सचेतनाअपनाउनु पिव। िवववती, िालिािलका, वृद रिाहो साहो काि िने वििहर लिायत सिैलेिवशेष धयान पुववक काि िनुव पिव।  
 11. 11. चोट-पटकको पाथििक उपचार:• असुरिकत िथान िाट सुरिकत िथान िा जाने/लाने।• रित ििेको रोके पयास िने। जितै: कपडा वाहात ले थुने। हात खुटा को चोट ि भने िुटुभनिा िािथ उठाउने।• िवदुतीय वितु सिको जोिखि रहकोेअविथािा अचालक वितु जितै- ओभानो कपडा,रवर आिि को पयोि िने।• के िह वितु शरीर िभत िडेको ि भने ततकालनििके ।
 12. 12. •असर िने वितु सतहिै भएिा सफा पानीलेसफािने।• हाड भाििएिा वा शंका लािेिा उि भािलाई नचलाउने, आराि िराउने।• टाउको, घाटी वा ढाडका हाडिा असर परे िा(वा परे को शंका लािेिा):आराि राखे; घाटी-टाउको-ढाडलाई नचलाउने,हििलन नििने। शानत वातावरण िा राखे।तुरनतै निजकै को िवािथय संिथािा लैजाने ।आवियक परे िा िवशेषज सुििधा पाइने ठाउिाजाने / लागे 
 13. 13. रिशावको [bleeding]रोकथाि: िाह: िविभन चोट पटक वा कु नै रोिका कारण िाह रिशाव हन सकि। – सफा कपडाले वा हातले िथचने। – चोट हात वा खुटािा भएिा हात/खुटा लाई उिालने। – कु नै वितु िाडको भएिा नििके । े – िवािथयकिी वा िवािथय सुिवधा भएको ठाउिा िा जाने/लागे र उपयुि सेवा िलने।
 14. 14. िभित: िविभन आनतिरक रोि/सिियाका वा कु नै चोटपटक कारण आनतिरक रिशाव हनासकि। – िुख, नाक, कान, िुि -दार, योनी आिि िथान िाट ् रित आएको भएिा सियिै िवािथय संिथा वा िवािथयकिीकोिा िइ आवियक परािशव र सेवा िलने।
 15. 15. पानीिा डु ि े ि ा [ drowning]• डु िेको वििलाई सावधानीसाथ सुरिकततवरले िनकािने र सुरिकत िथानिा राखे।• िवशेष ििर तािलि पाप विि वा सुरकािनकायको सहयोि हनसके िा रामो हनि।• उतानो सुताउने।• नाक िुखिा के िह वितु भएिा हटाउने।• िचउडो उठाउने।
 16. 16. • िवास फे नव सहज िनाउने।• रामो िवास फे नव सके को िैन भने‘िुखािुख’ तिरका वा ‘िािक वि’ कोपयोिले िवास फे राउने ।• घािट वा ढाडिा चोट पटक भएिा (वाभएको शंका लािेिा) हलचल निराउने।• नयानो िनाउने।• तुरनतै िवािथय संिथािा लागे।
 17. 17. िवष सेवन [poisoning]थोरै िातािा सेवन ििाव/हिा पिनहािन िनव सके सिै वितु लाई िवषिािननि। िवष िििसएका वितुहर,कितपय औषिध, संििित खानेकुरा, अनयउपयोििा आउने वितुहर, िवषािवनिपित/जिडिुटी आिि पिन िवषयुिहनसकि। िवषजनय वितु ठोस, तरल वागयास जे अविथािा पिन हनसकि।
 18. 18. • सावधानी साथ जोिखियुि िथानिाटसुरिकत ठाउिा लगु/जानु पिव। सफा,शानत, रामो सास फे नव सिकने िथानिाराखु पिव।• नाक िूखिाट िवासपिवास हन ििनुपिव/सहज िनाउनु पिव।•िािहरी अंििा पभािवत भएिा सफापानीले सफा िनुव पिव। िवषको असरभएका कपडा हटाउनु पिव।
 19. 19. • तुरनतै सेवा पाइने िवािथय संिथािा लगु/जानुपिव।• िवष िवशेषको उपचार फरक फरक हनि।• पाप भएसमि समभािवत िवष, िवषको भाडो/कािजपत िवािथयकिी/िचिकतसक लाई ििनुपिव।
 20. 20. सपव क ो टोकाई [snake bite]• नआििने, नअतयाउने, टोके को ठाउिासफा  पानीले सफा िने।• टोके को ठाउँ भनिा के िह िािथरिालजितो वितुले िाधे, डाि िसेििर कसु हिन।ै• सपवले टोके को ठाउिा काटने, चुसेनिने।•सुििधा युि अिपताल/िवािथयसंिथािा तुरनत लगे/जाने।
 21. 21. ले क लािे ि ा [Altitude sickness] उि िहिाली भेििा जािा उचाइका कारणयितो सििया हन सकि।िवशेष ििर ििटोििटो ििर- जितै हवाइजहाजिाट जािा। यो सििया उचाईिा िएको ६ ििख े२४ घणटा िभत िखा पनव सकि। े उचाईिा अिकसजनको िात कि हने र शरीरतयहाको वातावरणिा घुलििल भईनसकिाकोकारणले यितो हन सकि।
 22. 22. लकण [symptom]:टाउको िखे, थकाई लागे, वानत आउन खोजनु, ुवानत आउनु, खान िन नलागु, िरिटा लागु,िननदा कि लागु, हात खुटा सुिननु आिि।रोकथािका लािि उचाई िा जानु भनिा पिहलारामो तयारी िनुव पिव।
 23. 23. िचिकसकको परािशव िलएर जानु रामो हनि। रएकलै जानु भनिा सिुहिा जानु रामो हनि।निजकै उपलबध हनसके िवािथय संिथा के केिन् पिहियै जानकारी िलनु पिव।लेक लािेिा कि उचाईिा िने पिहलो कािहो। तयसपिि आराि िने।अनय कु रा िवािथयकिी वा अनुभिव वििकोसिलाह ििोिजि िने।
 24. 24. रे ि िज भएको जनावरले टोके ि ा रे ििज एक् पाण घातक सििया हो। तसथव जोसुकै सचेत हनु पिव। िवशेष ििर संििित कु कु रले टोके िा रे ििज हने ििव । किहले किह अनय संििित जनावर र संििित िानिेको कारणले पिन रे ििज हनेििव।   संििित कु कु रले अिवभािवक लकण िखाउिन् र अनिाजी १० ििन े जितिा ििवन। 
 25. 25. कु कुर ले टोके ि ा [dog bite] घाउ भएको भािलाई सािुन पानी वा सफा पानीले किमतिा पिन ५ ििनेट समि सफा िने। • रित धेरै ििेिा सफा कपडाको टु िाले वा सफा हातले िठक िातिा िथचेर रित िग रोके । • िटटानस िवरदको खोप िलने। •तुरनत िवािथय संिथािा िइ रे ििज िवरदको खोप र अनय आवियक उपचार िलने।
 26. 26. तातोले पोिनु /डडनु [burn]आिो, तातो वितु, कु नै रसायन,यनत आििको उि तापिि वारासायिनक िुणको कारण पोिनेवा डडने हन सकि। पोििा हिकािाला ििख िभित अंि समििा ेआसार िरे को हन सकि ।
 27. 27. • खतरायुि िथानिा रहकालाई(ले) सावधानी े पुववक सुरिकत िथानिा लगे(जाने)। • िवासपिवास िािव (नाक, िुख) खुला राखे। • िवासपिवास सहज हन ििने । सहज रिसंचार हन ििने।(यो कु रा सिैजसो अविथािाआवियक नहनसकि तर पिन यो कु रा खयाल िनुव आवियक हनि।)
 28. 28. • पोलेको ठाउिा लिातार सफािचसो पानी हाली रहने।• फोकाहर नफोने।• िपउन सके िा पटक-पटक पानीिपउने/िपलाउने।• पभािवत विििा िपसाि किहन नििनुलाई रामो िािननि।•जितसकिो चाडो िवािथय संिथािािइ आवियक उपचार िलनु पिव।
 29. 29. जीवन रकाको क ख ि/A BC (िवासपिवास र रि सं च ार) सिै पाथििक उपचारिा यो कु रा खयाल िनुव पिव। A- Airway िवास-पिवासको िाटो खुिला हनु पिव। नाक, िुख, िवास निल …आिि।B- Breathingिवासपिवास ििया भईरहनु पिव।C- Circulation रि संचार भईरहनु पिव। (िुटु धडकन र नाडी संचािलत ि वा िैन?)
 30. 30. Thankyou

×