mga sinaunang sibilisasyon

38,883 views

Published on

3 Comments
14 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
38,883
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
12
Actions
Shares
0
Downloads
398
Comments
3
Likes
14
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

mga sinaunang sibilisasyon

 1. 1. MGASINAUNANGSIBILISASYON
 2. 2. • Ang R e b o l u s y o n g N e o l I t I k o angnaging dahilan ng malaking pagbabago sa estilong pamumuhay ng mga tao.• Mula sa pangangaso ng mga hayop at pag-iiponng mga prutas natuto ang mga tao na magtanim.• Sa kaalaman sa A g r I k u lt u r a nagmulaang iba’t ibang uri ng pagbabago sa daigdig.• Dahil sa Agrikultura yumabong ang mga grupotungo sa pagiging isang sibilisasyon.• Ang S I b I l I s a s y o n ay isang mataas na uring lipunan kung saan may pagkakabaha-bahagiang mga gawain.• Karamihan sa mga Sibilisasyon ay nabuo satabing ilog.
 3. 3. MGA SINAUNANGSIBILISASYON SAMESOPOTAMIA
 4. 4. • Sa A s y a unang umusbong ang mga unangSibilisasyon partikular na angpinakamatanda sa mga ito -- ang mgasibilisasyon sa M e s o p o t a m i a .• isang malaking rehiyon sa pagitan ng ilogTigris at Euphrates.• Ang Mesopotamia ay nangangahulugang“lupain sa pagitan ng dalawang ilog. ”• Sa lugar na ito unang tumubo angsibilisasyon kung kaya „t tinawag din itong“ Kubkuban ng Sibilisasyon ”• Ang malalaki at sinaunang sibilisasyonay dito umusbong.
 5. 5. Mapa ng Mesopotamia
 6. 6. ANG MGA SUMERIAN• Ang unang grupo na naninirahan saMesopotamia noong 4000 B.C.• Sila ay nanggaling sa mga bundok sa hilagang-silangan na ngayon ay I r a n at naninirahan sabahagi ng Mesopotmia na ngayon ay I r a q.• Sila ay naharap sa isang malupit na kalagayan atklima.• Hinarap nila ito at ginawan ng paraan.• gumawa sila ng dike at kanal upang magsilbingpuntahan ng tubig.• Ginamit din nila ang tubig ng ilog upangmatustusan ng panubig ng kanilang pananim.
 7. 7. • Nagtayo sila ng mga lungsod estado na maysariling pamumuno at kalayaan.• Pinamumunuan ito ng mga haring-parina may kapangyarihang espiritwal atpulitikal.• Ang kanilang mga bahay , palasyo at temploay yari sa mga bloke ng luwad o clay napinatuyo.• Z I g g u r a t ang tawag sa mga templona ipinatayo nila sa paraang piramide.• Ang mga lungsod estado nila ay nagingsentro ng sibilisasyon sa rehiyon.• Nakabuo sila ng sistema ng p a g s u s u l a t.
 8. 8. Z I G G U R A T
 9. 9. • C U N E I F O R M -> Ang sistema ngpagsusulat na naimbento ng mga Sumerian.• Sa mga tabletang luwad nila itinala angmga trasaksiyong pangnegosyo sapagtatalang ito nagsimula ang isinulat nakasaysayan ng tao.• Pinapahalagahan din nila ang edukasyon.• Pangunahing itinuturo nila ay ang pagsusulatupang ang mga ito ay maging tagatala ngmga pangyayari sa kanilang lungsod estado.• Sila rin ang unang bumuo ng unang mga aklatng kasaysayan , tula at mga kwento.• Dahil walang iisang lider ang maraminglungsod estado ay nagkaroon ng pagtatalona nauwi sa digmaan nasiyang nagpahina sakanila.
 10. 10. C U N E I F O R M
 11. 11. ANG IMPERYO NGAKKADIA• Habang humihina ang mga lungsod estado ng mgaSumerian ay unti-unti namang lumalakas angkatabi nito ang kaharian ng Akkadia.• Ito ay pinamumunuan ni haring S a r g o n .• 2300B.C. ay sinakop niya ang mga Sumerian.• Napagkaisa niya ang ang mga lungsod estado atlumawak ang kanyang imperyo mula Golpo ngPersia hanggan Dagat Mediterranean.• Sentralisado ang pamahalan ni Sargon.
 12. 12. S A R G O N
 13. 13. • Kalaunan ay tinanggap at ginayanila ang sistemang Sumerian saedukasyon , teknolohiya , literatura atpaniniwalang panrelihiyon.• Sa pagkamatay ni Sargon ay pawangmahihina na mga lider ang pumalit sakanya.• Di nagtagal ang imperyo umabotlamang ito ng 150 taon.• Muling nalugmok sa kaguluhan angimperyo dahil sa kawalan ng isangmalakas na lider.
 14. 14. ANG KAHARIAN NG BABYLONIA• Sa pagpasok ng 2000B.C. ay sinakop ng mgasimitikong taga Syria ang Mesopotamia.• BABYLON -> ginawa nilang kabisera ngkanilang kaharian.• SUMULABUM -> ang unang naging hari nitoH A M M U R A B I• Ikaanim na hari ng Babylonia noong 1792B.C.• Pinalawak niya ang teritoryo ng kaharian sapamagitan ng pananakop ng mga teritoryo sapaligid nito.• Dahil dito naging isang imperyo angBabylonia sa pamumuno ni Hammurabi.
 15. 15. H A M M U R A B I
 16. 16. • Naging isang mabuting pinuno si Hammurabi sakanyang nasasakupan.• Hindi niya pinakialaamanang mga umiiral nasistemang panrelihiyon at tradisyon ng mga tagaMesopotamia.• Nakipagkalakalan din siya sa mga karatigkaharian.• Sinuportahan din niya ang sining at literatura.• Pinakamainam at pinakatanyag na nagawa niHammurabi ay pagtipon, pagkolekta , pag-organisa at pagsulat ng mga batas na kikilalaninat sundin ng kanyang mga nasasakupan.• Ang mga batas na ito ay nakilala bilang “Koda ngBatas ni Hammurabi” na nakasulat sa isangmalaking tipak na bato na may habang higit sadalawang metro.
 17. 17. • Dahil dito kinilala siya bilang“Dakilang Tagapagbigay ng Batas saBabylonia“• Ang batas na ito ay mayroong higit sa280 ang bilang.• Tumutukoy ito sa lahat ng aspeto ngpamumuhay ng mga Babylonian mula sakrimen , pagnenegosyo, relihiyon , pag-aasawa , pag-aari ng mga gamit atlupa , at iba pang aspeto.• Ito ay may prinsipyong “mata sa mata”o “ngipin sa ngipin “
 18. 18. KODA NG BATAS NI HAMMURABI
 19. 19. ANG IMPERYONG ASSYRIAN• Sapagkamatay niHammurabi ayhuminaangkaharianngBabyloniaatbumagsaknoong1370B.C.sakamayngmgaAssyrian.• Angmgaitoaymagigting namandirigma nagumamitngkakaibangtaktikaatestilosapakikipaglaban.• Gumamitsilangkarwahe nahinihilangkabayoatsandatangbakal.• Tiglath-Pileser ->isangmagitingnalidernoong1115B.C.sinakopniyaang Babylonia , Syria atPhoenicia atginawaniyangImperyoangAssyria.
 20. 20. • Tiglath-Pileser III -> lalonglumawak ang teritoryo ngAssyria sa kanyang pamumuno.• Idinagdag niya ang Armenia atEhipto sa kanyang tertoryo.• A S H U R B A N P A L -> HULINGHARI NG MGA ASSYRIAN NANAGTATAG NG PINAKAUNANGAKLATAN SA KASAYSAYAN.• Gayunman tulad ng mga naunangImperyo‟ t kaharian aybumagsak din ito sa kamay ngibang mananakop.
 21. 21. T I G L A T H P I L E S E R III
 22. 22. A S H U R B A N I P A L
 23. 23. AKLATAN NI ASHURBANIPAL
 24. 24. ANG IMPERYONG CHALDEANSa pagsapit ng 700B.C. ay bumagsak ang mgaAssyrian sa kamay ng mga C h a l d e a ngrupong semitiko mula sa Arabia.N e b u c h a n e z z a r -> ang namuno saImperyo noong 604 B.C. at higit niya itongpinalawak.Sinakop niya ang Jerusalem , Syria atEhipto.Ipinatayo niya ang “Hanging Gardens ofBabylon”Na naging isa sa pitong kamanghaan ng daigdig.
 25. 25. N E B U C H A D N E Z Z A R
 26. 26. HANGING GARDENS OF BABYLON
 27. 27. MGAKONTRIBUSYONNGMESOPOTAMIASA SIBILISASYON
 28. 28. 1. SISTEMA NGPAGSUSULAT• Sila ang nakaimbento ng unangsistema ng pagusulat .C U N E I F O R M• Iniukit nila sa tabletang bato angmga simbolo.• Ginamit ito ng mga iba’t ibangsibilisasyon sa Mesopotamia.
 29. 29. 2. MGA MAGAGARANG GAWANG ARKITEKTURAAng kanilang magagaranggawang sining ay makikita sakanilang mga aklatan , hardin, templo , paaralan , palasyo atiba pang istruktura.1. Z I G G U R A T2. HANGING GARDENS OF BABYLON3. Aklatan ni ashurbanipal
 30. 30. 3. PAGKAKALOOB NGISANG SISTEMA NG BATASAT KATUTURANMakikita ito sa pagkakaroonnila ng mga batas tulad ngKODA NG BATAS NIHAMMURABI
 31. 31. 4. PAG-UNLAD NGAGRIKULTURAHigit nilang napaunlad ang Agrikulturasa pagka-imbento ng araro nanakapagpabilis at nagpaunlad sa sistema ngpagtatanim sa bukid.Paggawa ng kanal na daluyan ng tubigtungo sa kanilang mga pananim.
 32. 32. 5. PAGSULONG SA TAKTIKA ATSISTEMANG MILITAR• Ang kanilang paggamit ngMoog o Fortrees .• karwaheng pandigma aynakapagpataas ng antasng taktika at sistemangmilitar.
 33. 33. 6. KATANGI-TANGING SISTEMA NGPANINIWALA AT RELIHIYONKabilang sa kanilang paniniwala angmaramihang diyos.Paniniwala sa Astrolohiya na pag-aaral ng Ugali at Tadhana ng mgatao gamit ang Zodiac signs.
 34. 34. 7. GRUPO NG PANITIKAN• Kinapalooban ito ng mga kuwentongepiko at mga kasabihan ng kanilangkultura.EPIKO NI GILGAMESHtumatalakay sa maalamat na bayani ngMesopotamia na si Gilgamesh at kaibigannitong si Enkido at isang malakihangpagbaha na tulad sa Bibliya.
 35. 35. MGASINAUNANGSIBILISASYONSA INDUS
 36. 36. • Isa sa mga sinaunang sibilisasyon ay tumubo samay bahagi ng subkontinente ng India.• Noong una hindi pa nakakakita ng maramingebidensiya ukol sa sibilisasyong ito.• Nang lumaon ay nakatagpo sa lugar ng mgalumang bloke na nagpatunay ngpagkakaroon ng sibilisasyon sa lugar.• Sa pagpatuloy na paghuhukay ay natuklasan angmaraming istruktura at tirahan ngisang sinaunang sibilisasyon ng mga tao.• Dalawang lungsod ang natagpuan dito angMOHENJO-DARO at HARAPPA.
 37. 37. Harrapa
 38. 38. Mohenjo-Daro
 39. 39. SIMULA NGSIBILISASYONG INDUSNOMADSAng unang naninirahan sa Lambak ng Indus mula sa bahagi ngSumeria.3000-2500B.CTinatayang mayroon ng malalaking komunidad sa lambak na ito sakasalukuyang lugar ng Punjab,India.Ang lambak ay higit na pinagpala kaysa karatig lugar dahil sa suplayng tubig mula sa Ilog Indus , putik namagagamit sa pagawa ng mga bloke at kahoy
 40. 40. ARKITEKTURA AT PLANONGPANLUNGSOD• Mataas ang antas ng arkitektura sasibilisasyon ng Indus.• Ang mga lungsod ng Mohenjo-Daro atHarappa ay mayroon nang mga pader napangharang sa mga kalaban at mababangis nahayop.• Mayroong mga sistemang pangtrapiko angmga daan at kalye at nahahati ang isanglungsod sa labindalawang malalaking bloke olugar.• Mayroong malaking pampublikong paliguan.
 41. 41. KABAHAYAN• Ang mga bahay dito ay kakikitaan ngmataas na antas ng teknolohiya.• Ang pagkagawa nito ay itinutugma saklima ng lugar.• Ang mga bahay dito ay mayroong mgapalikuran at mga napapalamutiang mgaupuan.• Mayroon ding sistema ngpatubigan mula sa mga bahay tungo samga kanal sa mga kalye.
 42. 42. MGA SELYO NGPANGANGALAKAL• Isa sa kahanga-hangang naiwan ng sibilisasyon saIndus ay ang mga selyo ng pangangalakal.• Ginagamit ito sa pagbigay tanda sa mgaprodukto.• Mayroon itong iba’t ibang larawan tulad ng disenyong baka at elepante.• Ang mga inskripsiyon na nakaukit dito ay hindi parin nauunawaan ng mga arkeologo hanggang sakasalukuyan.
 43. 43. Selyo ng pangangalakal
 44. 44. PAGDATING NG MGA ARYAN• Hindi malinaw kung ano ang dahilan ngpagbagsak ng sibilisasyon sa Lambak ng Indus.• Sinasabi ng mga mananaliksik ay marahilisang malakas na lindol , pagbahang malakassa Ilog Indus o kaya nama’y sa pagsalakay ngmga Aryan.• Tunay na sumalakay ang mga Aryan ngunithindi parin mapapatunayan kung sila angdahilan ng pagbagsak ng sibilisasyon sa Indus.• Ito ay dahil walang anumang paglaban nanatanggap mula sa naninirahan dito.
 45. 45. • Ang mga Aryan ay galing sa bandang hilaga ng rehiyon.maputiang kanilang mga balat at nagsasalita ng wikang tinatawag naSanskrit.• Nagtatag sila ng mga kaharian sa lugar na pinamumunuan ng mgahari.• Sila ay mga magsasaka , mandirigma at mgamangangalakal• Sila ay sumasamba sa kalikasan tulad ng hayop ,ulap atlangit.• Naniniwala sila sa maraming diyos.• Mula sa mga paniniwalang ito ay nabuo ang relihiyongHinduismo na siyang pinakamalaking relihiyonsa India ngayon.• Dito rin umusbong ang mga relihiyong Budismo atJainismo.
 46. 46. HINDUISMO• Isa sa pinakamalaking relihiyon sa daigdig.• Walang iisang tagapagtatag• Sa pangkalahatan ang mga Hindu ay naniniwala saisang kataas-taasang diyos na B h r a m a n.• Si Bhraman ay isang dakila ngunit hindi personalna espirito.• Ang mga tao , hayop , halaman at lahat ng mganilikha ay galing kay B h r a m a n.• Mayroon silang tatlong pangunahing diyos.
 47. 47. B h r a m a n
 48. 48. MGAPANGUNAHINGDIYOS NGHINDU
 49. 49. Bhrama ang tagalikha
 50. 50. Shiva ang tagawasak
 51. 51. Vishnu ang tagapanatili
 52. 52. ANG IBAPANGDIYOS NG MGAHINDU
 53. 53. Varuna Diyos ng langit attubig
 54. 54. Krishna nagkatawang taongdiyos na si Vishnu
 55. 55. Hanuman ang diyos ng mgaunggoy
 56. 56. Lakshmi diyosa ng kayamanan atkagandahan
 57. 57. Indra ang diyos ng kulog
 58. 58. Agni ang diyos ng apoy
 59. 59. MAHAHALAGANG KONSEPTOSA HINDUISMODHARMAAng tungkulin o responsibilidad ng isang tao nasundin ang kanyang nararapat na gawin ayon saibinigay na talento , estado sa buhay atkapalaran.Ang paghahanap ng katotohanan at kalinawanay isang bahagi ng Dharma ng tao.Pagsinunod niya ang kanyang Dharma aymaaaring magresulta sa kanyang kaligtasan.
 60. 60. K A R M A• Kabuuang pagkilos ng tao.• Sa pagtira ng tao sa mundo ay maaari siyangmakagawa ng masama o mabuti.• Base sa kanyang karma ang tao ay maaaringbumalik sa katawan ng hayop , insekto o tao parin.R E I N K A R N A S Y O N• Siklo ng kapanganakan at kamatayan.• Dahil ang tao ay di kaya maging banal sa iisangbuhay lamang ,kaya kailangan nilang bumalikmuli.
 61. 61. Reinkarnasyon
 62. 62. • Ang mga Hindu ay nagsagawa ng pagsambasa mga templo at mga gawaing paglilinis-espiritwal tulad ng pagliligo sa Ilog Ganges.• Gayun paman ay pinapahalagahan ng mga Hinduang indibidwal na pagsamba.• Ang kanilang mga panalangin ay hindi paghilingkundi pag-uulit ng pangalan ng kanilang mgadiyos.V E D A S AT U P H A N I S H A D S itinuring na banal na kasulatan ng mga Hindu naglalaman ito ng mga awit at papuri sakanilang mga diyos. mga katuruan at pagpapaliwanag ng mga ritwal.
 63. 63. RAMAYANA ATMAHABHARATA naglalaman ito ng mga epiko. ang mga kwento ng mga ito ay ukol sapaglalaban ng kabutihan at kasamaan atpagtatagumpay ng kabutihan sa bandang huli.BHAGAVAD - GITA bahagi ng mahabharata na may kwento ukol saisang digmaan kung saan tinanong ng isangmandirigma si Arjuna ukol sa buhay ni Krishna.
 64. 64. CASTE SYSTEM oURI NG LIPUNAN1. B H R A M I N kinabibilangan ng mga pari at iskolar2. K S H A T R I YA S kinabibilanga ng mga mandirigma at nobilidad.3. V A I S Y A S kinabibilangan ng mga mangangalakal , artisan atmagsasaka.4. S U D R A S kinabibilangan ng mga tagasilbi o alipin.5 .HARIJAN o UNTOUCHABLES mga taong pinandidirian dahil sa kanilang uri.
 65. 65. BUDISMO• Relihiyong lumitaw mula sa pagigingdiskontento sa mga bahagi ng paniniwalangHINDUISMO.• Galing kay Siddhartha Gautama ang mgaprinsipyo at ideya ng Budismo na ipinanganaksa India noong ika-6 na siglo.• Pangunahin sa pilosopiya ng Budismo ay angpagsunod sa Apat na Dakilang Katotothananukol sa buhay.
 66. 66. APAT NA DAKILANGKATOTOHANAN1. Ang buhay ay puno ng pagdurusa.2. Ang sanhi ng pagdurusa ay ang pagnanasa.3. Maalis ang pagdurusa kung alisin ang pagnanasa.4. Maalis ang pagnanasa kung susunod sa WalongTunguhin.WALONG TUNGUHIN1.Tamang pag-iisip 2.Tamang pagkilos3. Tamang pananaw 4. Tamang hanapbuhay5.Tamang intensyon 6. Tamang pagkaunawa7.Tamang pagsasalita 8.Tamang konsentrasyon
 67. 67. SINAUNANGSIBILISASYON SATSINA
 68. 68. Ang sibilisasyong Tsino ay umusbong sa bahaging ilog Huang Ho.Pinamahalaan ito ng mga maalamat na hari angsinaunang kasaysayan ng Tsina.Makikita dito ang tanda ng pagsulong ngsibilisasyon sa Agrikultura , Pakikidigma atmatatandang Kalendaryo.Haring YuIsa sa huling hari sa panahong ito at angkanyang tagapagmana ang nagtatag ng unangdinastiya sa Tsina ang Dinastiyang Xia(Hsia)
 69. 69. Dinastiyang Xia (Hsia)2000-1600B.C.Ang dinastiyang ito ang nagsilbing panahon ngtransisyon mula sa panahon ng Bato tungo sapanahon ng Bronse.Makikita sa panahong ito ang pagsimula ngpagsusulat,paggamit ng metal,pagdodomestika atpagbuo ng sistemang pulitikal at panrelihiyon.Walang gaanong tala sa iba pang pangyayari sapanahong ito.
 70. 70. Dinastiyang Shang(1570-1045B.C.)Ang dinastiyang ito ay kakikitaan ng isang malakasna monarkiya.Ang hari ay may absolutong kapangyarihan sapulitika at relihiyon.Kinilala siya bilang pinuno na may kaalaman sadibinasyon tulad ng panghuhula sa mangyayari sahinaharap.Madalas na nakikidigma ang mga mamamayan ngShang lalo na sa kalapit na kaharian at sibilisasyon.Malaki at malakas ang hukbo ng Dinastiyang Shang.Subalit ang gitnang bahagi lamang ng Tsina angkontolado nila bagama’t may impluwensya sila saibang bahagi ng rehiyon.
 71. 71. Mahalaga ang papel ng hari ng Shang samga gawaing panrelihiyon.Gumamit na rin ang taga Shang ngisang paraan ng pagsusulat na siyangnaging ugat ng sistemang pagsusulat sakasalukuyan.Dahil ilang libo ang karakter nakailangan upang matutunan angwikang ito kaya naging mahirap ito sakaraniwang tao.May ilan lamang ang gumugol ngpanahon sa pag-aaral nito.
 72. 72. Dinastiyang Zhou(1045-256B.C.)Ang Zhou ay isang probinsiya sa dinastiyang Shang nanag-alsa at tinalo ang Shang.Sa umpisa nakontrol ng Zhou ang kanilang nasasakupan.Ngunit nang lumaon mayroong mga probinsiya nanagrebelde at pinaalis sila.Lumipat ang Zhou sa Chengzhou ngunit humina angkanilang impluwensya sa Tsina.Sa panahong ito nagkaroon ng malaking pag-unlad salipunan at kabuhayan ng mga taga-Zhou.Umunlad ang kagamitang pang-agrikultura , irigasyon, at pagmamay-ari ng lupa.Nagresulta ito sa pag-unlad ng kanilang ekonomiya atmga lungsod.
 73. 73. Bagama’t sa panahong ito ay totoong maguloang pulitika at hindi sila nagkakaiasa nagkaroonnaman ng pagbangon ng mga bagong ideya.Dahil sa dami ng ideya sa panahong ito tinawagitong Hundred School of Thoughts.Dalawang pinakamahalagang pilosopiya naumusbong sa panahong ito ay ang Confucianismoat Taoismo.
 74. 74. CONFUCIANISMOPilosopiya na nagmula sa mga aral at ideya niKung Fu Tze o Confucius.(551-479B.C.)Pinahalagahan niya ang tradisyon at kaayusangpanlipunan.Pinapahalagahan din niya ang: paggalang samagulang at nakakatanda , pagiging makatao, pagkakaroon ng integridad o karangalan atpagsunod sa katungkulan.ANALECTSKompilasyon ng mga aral ni Confucius.
 75. 75. MENCIUSIsa sa mga disipulo ni Confucius na nakatulong sa pagpakalatng mga ideya ng Confucianismo.Sinabi niya na ang matapat na pinuno ay kinasiyahan ng Diyos.XUN ZINagpanukala na higit na epektibo ang isang awtoritaryan napamahalaan.Binigyang diin niya ang halaga ng ritwal bilang bahagi lamangng tradisyon at hindi dahil epektibo ito.
 76. 76. TAOISMOAng katuruan ng pilosopiyang ito ay galing saideya ng dakilang gurong si Lao Tzu(matandangmaestro)DAO o TAO  ang daan na dapat sundin opakibagayan upang maging maayos ang buhay.Hinikayat ng Taoismo ang mga tao na hanapinang sarili at makibagay sa kalikasan.
 77. 77. DINASTIYANG QIN o CHIN (221-206B.C.)Ang unang dinastiya na nakapag-isa sa buongTsina.Sa panahong ito sinunog ang mga aklat ngConfucianismo at hinuli’t pinatay ang maramingiskolar.Sa panahon ding ito inumpisahan ang pagpatayong dakilang pader sa Tsina.Noong 210B.C. maraming estado ang nag-aklas nasiyang dahilan nhg pagbagsak ng dinastiyang Qin.Dito hinango ang pangalan ng Tsina dahil sanapag-isa nito ang malaking bahagi ng bansa.
 78. 78. DINASTIYANG HAN (206B.C.-220A.D.)Binago ng dinastiyang ito ang sentralisadongpamahalaan ng Qin.Ibinalik nito ang mga ideya ng Confucianismosapamamalakad ng pamahalaan.Nagtatag sila ng serbisyo sibil kung saan ang mganagtatrabaho sa pamahalaan ay binigyan muna nhgpagsusulit.Sima Qian  ang nagsulat ng mahabang kasaysayanng Tsina.Ang papel at porselana ay naimbento sa panahongito.Dahil sa hidwaan at korapsiyon sa gobyerno huminaang dinastiya at tuluyang bumagsak noong 220A.D.
 79. 79. ANG SINAUNANGSIBILISASYONsaEHIPTO
 80. 80. SIMULA NG SIBILISASYON SA EHIPTOTinatayang mula 8000-5000B.C. ay nagkaroon na ngmaliliit na grupo at komunidad sa paligid ng ilog Nile.Sa paglaki ng populasyon ay nahati ito sa dalawang kaharianang Mataas at Mababang Ehipto na kapwa may kanya-kanyang komunidad.MENES pinuno ng Mataas na Ehipto na sumakop sa MababangEhipto. napag-isa niya ang dalawang grupo sa iisang kaharian. siya ang naging unang hari ng sinaunang Ehipto.
 81. 81. Binansagang Dinastiya 0 angkanyang pamumuno.(3100-2920B.C.) Sa panahong ito nabuo angistraktura ng estado sa Ehipto.namuno naman ang dinastiyang Iat II noong 2920-2686 b.c. Sa panahong ito ay nabuo ng mgataga Ehipto ang araro atpagsusulat sa sistemangHieroglyphics.
 82. 82. ANG LUMANG KAHARIANSa pagpasok ng dinastiyang III noong2686B.C. ay dumating na ang LumangKaharian.Sa panahong ito nakabuo ang mga tagaEhipto ng isang matibay na pamahalangsentral.Nagpatayo sila ng napakaraming piramide sasumunod na 500 taon.IMHOTEP  Dakilang arkitektong nagtayo ngunang hinagdanang piramide para sa

×