Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

KURIKULUM PENDIDIKAN

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Be the first to comment

KURIKULUM PENDIDIKAN

 1. 1. KURIKULUM PENDIDIKAN ISLAM <ul><li>Sejarah Nabi Adam a.s </li></ul><ul><li>Sejarah Rasulullah sallahu ‘alaihi wassalam-proses perubahan sikap orang yang terdekat. Peranan keluarga adalah salah satu lembaga sosial dalam mengadakan perubahan masyarakat di zaman baginda Rasulullah salallahu ‘alaihi wassalam. </li></ul><ul><li>Pendidikan merupakan suatu proses berterusan yang mengandungi unsur-unsur pengajaran, latihan, bimbingan dan pimpinan dengan tumpuan khas kepada pemindahan pelbagai ilmu, nilai agama dan budaya serta kemahiran yang berguna untuk diaplikasikan oleh individu (pengajar atau pendidik) kepada individu yang memerlukan pendidikan itu. Justeru pendidikan itu merujuk kepeada manusia sebagai objek utama dalam proses pendidikan (Anisah Bahyah Haji Ahmad) </li></ul><ul><li>Hasan Langgulung merumuskan pengertian pendidikan itu sebagai menambah dan memindahkan nilai kebudayaan kepada individu dalam masyarakat. </li></ul>
 2. 2. DEFINISI KURIKULUM <ul><li>Berasal dari bahasa Latin ‘curriculae’ – jarak yang harus ditempuh oleh seorang pelari.(Jambatan untuk mencapai sesuatu tujuan) </li></ul><ul><li>Kurikulum adalah sejumlah pengalaman pendidikan, kebudayaan, sosial, olahraga dan kesenian yang disediakan oleh sekolah bagi murid-murid di dalam dan di luar sekolah dengan maksud menolongnya untuk berkembang menyeluruh dalam segala segi dan merubah tingkahlaku mereka sesuai dengan tujuan-tujuan pendidikan (Hasan Langgulung 1991) </li></ul><ul><li>Bahasa Arab-Manhaj-jalan terang atau jalan terang yang dilalui oleh manusia dalam berbagai bidang kehidupannya. </li></ul>
 3. 3. DEFINISI KURIKULUM <ul><li>“ A curriculum is a written document which may contain many ingredients, but basically it is a plan for the education of pupils during their enrollment in given school.”(George A.Beauchamp 1986) http://masterdagan.blogspot.com / </li></ul><ul><li>Satu kurikulum adalah satu dokumen bertulis yang mengandungi bahan yang banyak, tetapi pada asasnya ia adalah satu pelan untuk pendidikan murid-murid sepanjang persekolahan. </li></ul>
 4. 4. DEFINISI KURIKULUM <ul><li>“… .to be composed of all the experiences children have under the guidance of teachers” (Caswel dan Campbell 1935) </li></ul><ul><li>untuk diolah kepada pengalaman kanak-kanak dengan bimbingan guru-guru. </li></ul><ul><li>“… .the curriculum has changed from content of courses study and list of subject and courses to all experiences which are offered to learners under the auspices or direction of school.(Ronald C.Doll 1974) </li></ul><ul><li>kurikulum telah bertukar daripada kandungan kajian dan senarai kursus kepada pengalaman yang ditawarkan kepada pelajar-pelajar di bawah naungan sekolah. </li></ul>
 5. 5. DEFINISI PENDIDIKAN ISLAM <ul><li>Pendidikan Islam boleh diertikan sebagai proses mendidik dan melatih akliah , jasmaniah dan rohaniah manusia. Ia berasaskan nilai-nilai Islamiah yang bersumberkan al-Quran dan sunnah Rasulullah salallahu ‘alaihi wassalam bagi melahirkan insan yang bertakwa dan mengabdikan diri kepada Allah semata-mata (Abd Halim el-Muhammady 1984) </li></ul><ul><li>Perisian akliah manusia-berunsur ketuhanan iaitu ilmu Tauhid, sifat ketaatan dan penyucian rohani. </li></ul><ul><li>Pendidikan jasmani-kebersihan, kesihatan, kecergasan, kekuatan, keberanian dan disiplin. </li></ul><ul><li>Kerohanian-spiritual. Hubungan manusia dengan Allah. </li></ul><ul><li>Pendidikan Islam juga bermaksud Sistem Pendidikan. Ia merangkumi dari semua aspek iaitu dari institusi pendidikan itu sendiri sehinggalah membawa kepada aspek kriteria pemilihan calon guru yang berprinsipkan Islam. Jika Pendidikan guru, misalnya maktab perguruan atau universiti yang bukan mengikut sistem pendidikan Islam, maka kita tidak dapat melahirkan guru Islam yang sebenarnya, yang lahir ialah guru Tampal Sulam (hasan Langgulung 1991) </li></ul>
 6. 6. PELBAGAI KONSEP PENDIDIKAN <ul><li>Konsep Tarbiyyah, Ta’lim, Ta’dib, Tadris, Irsyad dan Inzar. </li></ul><ul><li>Tarbiyyah-memperbaiki manusia ke arah yang lebih sempurna. </li></ul><ul><li>Pendidikan Islam bukan hanya berpaksikan kepada buku teks tetapi berdamping dengan guru. </li></ul><ul><li>Kerjasama ibu bapa-menerapkan nilai-nilai pendidikan Islam. </li></ul><ul><li>Masyarakat-menanamkan nilai-nilai keIslaman. </li></ul>
 7. 7. DASAR-DASAR PENDIDIKAN ISLAM <ul><li>Al-Quran dan As-sunnah- asas dan dasar Pendidikan Islam. </li></ul><ul><li>“ Sesiapa yang mencari agama selain Islam maka sekali-kali tidaklah akan diterima (agama itu) daripadanya dan dia di akhirat termasuk orang yang rugi.”(Surah Ali-Imran 3:85) </li></ul><ul><li>Sunnah Rasulullah salallahu ‘alaihi wassalam: “Aku tinggalkan kepada kamu dua perkara yang tidak mungkin kamu akan sesat selama kamu berpegang teguh dengan kedua-duanya iaitu al-Quran dan sunnahku.” </li></ul><ul><li>“ Menuntut ilmu itu adalah wajib ke atas setiap kaum muslimin.”(Riwayat al-Baihaqi) </li></ul>
 8. 8. DASAR-DASAR PENDIDIKAN ISLAM <ul><li>“ Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia daripada segumpal darah. Bacalah dan Tuhanmulah yang paling pemurah yang mengajar (manusia) dengan perantaraan kalam. Dan mengajarkan manusia apa yang tidak diketahui.”(Surah al-Alaq 1-5) </li></ul><ul><li>1. Metodologi : kaedah bacaan (mengenal dan membunyikan huruf 2. Bahan pembelajaran dan pengajaran : Kalam (alat tulis) 3. Pembuka dan keberkatan ilmu : Bacaan bismillah 4. Sumber ilmu : Guru (Ghazali Darusalam 2001) </li></ul>
 9. 9. TUJUAN PENDIDIKAN ISLAM <ul><li>Menjirus kepada al-Quran dan as-Sunnah. </li></ul><ul><li>Islam agama yang syumul –melahirkan insan kamil dan terbentuklah ummah al-Quran. </li></ul><ul><li>Perubahan kendiri dari segi jasmani, emosi, rohani, dan intelek melalui tiga dimensi iaitu individu, sosial dan profesional. </li></ul><ul><li>Imam al-Ghazali : “…membekalkan individu dengan kemantapan akidah dan amalan ibadah, membentuk akhlak yang mahmudah dan menjauhi perlakuan yang mazmumah, melatih diri menjauhi perkara-perkara yang syubhah dan haram, berani menghadapi rintangan hidup ketika belajar serta mengutamakan nilai-nilai kerohanian.” </li></ul>
 10. 10. MATLAMAT PENDIDIKAN ISLAM <ul><li>Ghazali Darusalam 2001 menjelaskan bahawa matlamat pendidikan dalam Islam juga membawa mafhum sebagai ‘sesuatu hasil’ atau ‘dapatan’ yang dikehendaki pada akhir sesuatu program yang direncanakan. Sebelum sesuatu dasar atau sistem itu dikendalikan, hala tuju (matlamat) perlu difikirkan supaya destinasi yang ingin dituju sampai pada arahnya. </li></ul><ul><li>Prof Dr A.Athiyah al-Abrasyi : “Pendidikan hendaklah menyediakan seseorang itu hingga ia dapat hidup dengan sempurna, bahagia, cintakan Negara, kuat jasmaninya, sempurna akhlaknya, teratur pendidikannya, halus dan murni perasaannya, cekap dalam kerjanya, bekerjasama dengan orang lain, baik bahasanya, tulisannya dan lisannya serta tangannya dapat membuat sesuatu perkerjaan itu dengan baik.” </li></ul><ul><li>Matlamat Pendidikan hendaklah disesuaikan dengan dasar pendidikan sesuatu bangsa (Abd Halim 1988) </li></ul>
 11. 11. KURIKULUM PENDIDIKAN ISLAM <ul><li>Berbeza dari setiap individu-bakat, minat & kemampuan, alam sekitar dan masyarakat. </li></ul><ul><li>Terbentuk kepada 4 unsur-jasmani,emosi, intelek dan rohani. </li></ul><ul><li>Hafalan para sahabat-intelektual </li></ul><ul><li>Pahlawan Islam mengalahkan pihak musyrikin (jasmani) </li></ul><ul><li>Sayyidina Ali yang bersifat bengis – sabar dan taat (emosi) </li></ul><ul><li>Bilal bin Rabah disiksa – rohani </li></ul><ul><li>Pendidikan Barat cuma ada satu unsur saja iaitu intelektual. </li></ul><ul><li>Kurikulum Pendidikan Islam bukan hanya terhad kepada pendidikan Islam itu sendiri bahkan dilaratkan kepada bidang kejuruteraan, matematik, biologi, geografi dan sejarah. </li></ul>
 12. 12. CIRI-CIRI KURIKULUM PENDIDIKAN ISLAM <ul><li>Penggunaan pelbagai alat bantu mengajar dan multimedia </li></ul><ul><li>Pengajaran Pendidikan Islam perlu diberi penjelasan supaya tidak keliru dalam mentafsir </li></ul><ul><li>Integrasi fardhu kifayah dan fardu ‘ain dalam kurikulum pendidikan </li></ul><ul><li>Penyepaduan ilmu antara ilmu aqli dan naqli. </li></ul>
 13. 13. KESIMPULAN <ul><li>Kurikulum Pendidikan Islam tidak lari dari 3 komponen – aqidah (keimanan), syariah (KeIslaman) dan akhlak (Ihsan) </li></ul><ul><li>Dalam penggubalan kurikulum Pendidikan Islam, 3 aspek yang diambil perhatian:hubungan manusia dengan manusia, hubungan manusia dengan alam dan hubungan manusia dengan Tuhan (Pencipta). </li></ul><ul><li>Sistem Pendidikan tradisional tidak lagi ‘sesuai’ – penggunaan teknologi maklumat. </li></ul><ul><li>Jadilah seorang mu’allim,daie, murabbi dan mu’addib meski pun bukan dari kalangan guru agama. </li></ul>

×