Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Gaya Kepimpinan

25,019 views

Published on

Published in: Technology, Education

Gaya Kepimpinan

 1. 1. GAYA KEPIMPINAN YANG DIGEMARI: SATU KAJIAN KES-KES HIPOTETIKAL Oleh: Ishak Bin Sin © 2002 Institut Aminuddin Baki Kementerian Pendidikan Malaysia
 2. 2. 1. PENDAHULUAN <ul><li>Topik kepimpinan mungkin merupakan topik yang tertua pernah dibincangkan. </li></ul><ul><li>Topik kepimpinan juga dibincangkan dengan meluas merentasi benua, agama dan bangsa sejak dahulu kala hingga sekarang. </li></ul>
 3. 3. ...PENDAHULUAN (Sambungan) <ul><li>Mengapa? </li></ul><ul><li>Ada kaitan dengan jatuh bangun sesebuah organisasi </li></ul><ul><li>Ada kaitan dengan kecekapan dan keberkesanan sesebuah organisasi </li></ul><ul><li>Ada kaitan dengan efikasi, komitmen dan prestasi kerja orang bawahan </li></ul>
 4. 4. 2. SIAPAKAH PEMIMPIN? <ul><li>Boleh mempengaruhi/menggerakkan orang bawahan melaksanakan tugas masing-masing dengan berkesan. </li></ul><ul><li>Boleh memotivasi dan membimbing orang bawahan. </li></ul>Sesiapa pun boleh jadi pemimpin dengan syarat:
 5. 5. 3. BAGAIMANAKAH PEMIMPIN BOLEH MEMPENGARUHI ORANG BAWAHAN? <ul><li>Pemimpin boleh mempengaruhi orang bawahan melalui gaya kepimpinannya. </li></ul><ul><li>Apakah gaya kepimpinan yang paling digemari? </li></ul>
 6. 6. 3.1 Definisi Operational: DIGEMARI <ul><li>Perasaan puas hati terhadap seseorang pemimpin </li></ul><ul><li>Perasaan ingin meniru gaya kepimpinan seseorang pemimpin </li></ul><ul><li>Perasaan mahu kekal dalam organisasi yang dipimpin oleh pemimpin berkenaan </li></ul>Digemari meliputi tiga elemen berikut:
 7. 7. 4. GAYA KEPIMPINAN YANG DIKAJI <ul><li>Laissez-Faire </li></ul><ul><li>Pengurusan Secara Pengecualian </li></ul><ul><li>Contingent Reward </li></ul><ul><li>Timbang Rasa Secara Individu </li></ul><ul><li>Merangsang Intelektual </li></ul><ul><li>Mencetus dan Membangkitkan Motivasi </li></ul><ul><li>Sifat & Tingkah Laku Unggul </li></ul>
 8. 8. 5. MASALAH KAJIAN <ul><li>Walaupun terdapat banyak penulisan tentang gaya kepimpinan, tetapi yang menjadi persoalan ialah apakah gaya kepimpinan yang paling digemari oleh kebanyakan orang? </li></ul>
 9. 9. 6. TUJUAN KAJIAN <ul><li>Untuk menghuraikan gaya kepimpinan yang digemari dengan membandingkan tujuh gaya kepimpinan: </li></ul><ul><li>Laissez-Faire </li></ul><ul><li>Pengurusan Secara Pengecualian </li></ul><ul><li>Contingent Reward </li></ul><ul><li>Timbang Rasa Secara Individu </li></ul><ul><li>Merangsang Intelektual </li></ul><ul><li>Mencetus dan Membangkitkan Motivasi </li></ul><ul><li>Sifat & Tingkah Laku Unggul </li></ul>
 10. 10. 7. KAEDAH KAJIAN <ul><li>Kutipan data dilakukan dengan tinjauan pendapat 198 responden. </li></ul><ul><li>Responden diberi tujuh kes gaya kepimpinan dan diminta memberi respons ke atas tiga item yang terdapat bagi setiap kes. </li></ul><ul><li>Setiap item menggunakan skala lima-markat. </li></ul><ul><li>Min Skor dan Peratusan digunakan untuk mentafsir data. </li></ul>
 11. 11. ...Kaedah Kajian (Sambungan) <ul><li>1.00 hingga 1.79 : Sangat rendah </li></ul><ul><li>1.80 hingga 2.59 : Rendah </li></ul><ul><li>2.60 hingga 3.39 : Sederhana </li></ul><ul><li>3.40 hingga 4.19 : Tinggi </li></ul><ul><li>4.20 hingga 5.00 : Sangat tinggi </li></ul>Tafsiran Min Skor
 12. 12. ...Kaedah Kajian (Sambungan) <ul><li>00.00 hingga 20.99 : Sangat rendah </li></ul><ul><li>21.01 hingga 40.99 : Rendah </li></ul><ul><li>41.01 hingga 60.99 : Sederhana </li></ul><ul><li>61.01 hingga 80.99 : Tinggi </li></ul><ul><li>81.01 hingga 100 : Sangat tinggi </li></ul>Tafsiran Peratus:
 13. 13. 8. DAPATAN KAJIAN Jadual 1, Jadual 2, Jadual 3 dan Jadual 4 adalah statistik dapatan kajian ini.
 14. 14. Jadual 1: Min Skor Bagi Setiap Item 4.85 4.84 4.85 Sifat & Tingkah Laku Unggul 7 4.83 4.81 4.80 Membangkitkan Motivasi 6 4.65 4.63 4.62 Merangsang Intelektual 5 4.43 4.40 4.46 Timbang Rasa Secara Individu 4 4.12 3.90 4.08 Contigent Reward 3 1.95 1.69 1.69 Pengurusan Secara Pengecualian 2 1.91 1.52 1.57 Laissez-Faire 1 3 2 1 Min Skor Bagi Item Gaya Kepimpinan Bil
 15. 15. Berdasarkan Jadual 1, kajian ini mendapati: <ul><li>Gaya kepimpinan kes 1 & kes 2 memperoleh min skor yang sangat rendah iaitu antara 1.52 hingga 1.95 </li></ul><ul><li>Gaya kepimpinan kes 4, 5, 6 & 7 memperoleh min skor yang sangat tinggi iaitu antara 4.40 hingga 4.85. </li></ul>
 16. 16. Jadual 2: Bilangan & Peratus Responden Bagi Item 1 168 (84.8 ) 30 (15.2) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 7 161 (81.3) 35 (17.7) 2 (1.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 6 129 (65.2 ) 63 (31.8) 5 (2.5) 1 (0.5) 0 (0.0) 5 103 (52.0) 86 (43.4) 6 (3.0) 3 (1.5) 0 (0.0) 4 51 (25.8) 121 (61.1) 16 (8.1) 10 (5.1) 0 (0.0) 3 0 (0.0) 8 (4.0) 13 (6.6) 87 (43.9) 90 (45.5) 2 1 (0.5) 3 (1.5) 5 (2.5) 89 (44.9) 100 (50.5) 1 5 - SPH 4 - PH 3 - TP 2 - TPH 1 - STPH BILANGAN (PERATUS) RESPONDEN KES
 17. 17. Berdasarkan Jadual 2, kajian ini mendapati: <ul><li>95.4% responden tidak puas hati dengan gaya kepimpinan kes 1. </li></ul><ul><li>89.4% responden tidak puas hati dengan gaya kepimpinan kes 2. </li></ul><ul><li>100% responden puas hati dengan gaya kepimpinan kes 7. </li></ul>
 18. 18. … Sambungan. <ul><li>99.0% respoden puas hati dengan gaya kepimpinan kes 6. </li></ul><ul><li>97.0% responden puas hati dengan gaya kepimpinan kes 5. </li></ul><ul><li>95.4% responden puas hati dengan gaya kepimpinan kes 4. </li></ul><ul><li>86.8% responden puas hati dengan gaya kepimpinan kes 3. </li></ul>
 19. 19. Jadual 3: Bilangan & Peratus Responden Bagi Item 2 167 (84.3 ) 31 (15.7) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 7 162 (81.8) 35 (17.7) 1 (0.5) 0 (0.0) 0 (0.0) 6 128 (64.6 ) 67 (33.8) 3 (1.5) 0 (0.0) 0 (0.0) 5 101 (51.0) 82 (41.4) 9 (4.5) 6 (3.0) 0 (0.0) 4 35 (17.7) 120 (60.6) 31 (15.7) 12 (6.1) 0 (0.0) 3 0 (0.0) 8 (3.5) 11 (5.6) 94 (47.5) 86 (43.4) 2 1 (0.5) 2 (1.0) 6 (3.0) 81 (40.9) 108 (54.5) 1 5 - SS 4 - S 3 - TP 2 - TS 1 - STS BILANGAN (PERATUS) RESPONDEN KES
 20. 20. Berdasarkan Jadual 3, kajian ini mendapati: <ul><li>95.4% responden tidak mahu meniru gaya kepimpinan kes 1. </li></ul><ul><li>90.9% responden tidak mahu meniru gaya kepimpinan kes 2. </li></ul><ul><li>100% responden mahu meniru gaya kepimpinan kes 7. </li></ul>
 21. 21. … Sambungan <ul><li>99.5% responden mahu meniru gaya kepimpinan kes 6. </li></ul><ul><li>98.4% responden mahu meniru gaya kepimpinan kes 5. </li></ul><ul><li>92.4% responden mahu meniru gaya kepimpinan kes 4. </li></ul><ul><li>88.3% responden mahu meniru gaya kepimpinan kes 3. </li></ul>
 22. 22. Jadual 4: Bilangan & Peratus Responden Bagi Item 3 168 (84.8 ) 30 (15.2) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 7 165 (83.3) 33 (16.7) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 6 130 (65.7 ) 67 (33.8) 1 (0.5) 0 (0.0) 0 (0.0) 5 100 (50.5) 86 (43.4) 9 (4.5) 3 (1.5) 0 (0.0) 4 54 (27.3) 122 (61.1) 15 (7.6) 6 (3.0) 1 (0.5) 3 0 (0.0) 20 (10.1) 14 (7.1) 101 (51.0) 63 (31.8) 2 4 (2.0) 11 (5.6) 19 (9.6) 93 (47.0) 71 (35.9) 1 5 - SM 4 - M 3 - TP 2 - TM 1 – STM BILANGAN (PERATUS) RESPONDEN KES
 23. 23. Berdasarkan Jadual 4, kajian ini mendapati: <ul><li>82.9% responden tidak mahu kekal di bawah kepimpinan kes 1. </li></ul><ul><li>82.8% responden tidak mahu kekal di bawah kepimpinan kes 2. </li></ul><ul><li>100% responden mahu kekal di bawah kepimpinan kes 7. </li></ul><ul><li>100% responden mahu kekal di bawah kepimpinan kes 6. </li></ul>
 24. 24. … Sambungan <ul><li>99.5% responden mahu kekal di bawah kepimpinan kes 5. </li></ul><ul><li>93.9% responden mahu kekal di bawah kepimpinan kes 4. </li></ul><ul><li>88.4% responden mahu kekal di bawah kepimpinan kes 3. </li></ul>
 25. 25. 9. PERBINCANGAN 1 <ul><li>Mengapakah majoriti besar responden menggemari gaya kepimpinan kes 7, kes 6, kes 5 dan kes 4? </li></ul>
 26. 26. 9.1 Gaya Kepimpinan Kes 7 <ul><li>Mempunyai visi yang jelas. </li></ul><ul><li>Bertanggungjawab terhadap segala tindakannya. </li></ul><ul><li>Menjadi suri teladan (role model). </li></ul><ul><li>Mengurangkan ketegangan </li></ul><ul><li>Meraikan kejayaan pengikut. </li></ul><ul><li>Tidak mementingkan diri sendiri </li></ul>“ Jika anda percaya anda betul, maka anda tidak perlu takut…”
 27. 27. 9.2 Gaya Kepimpinan Kes 6 <ul><li>Menjelaskan keadaan masa depan. </li></ul><ul><li>Melihat ancaman sebagai peluang. </li></ul><ul><li>Menjadi contoh yang boleh diikuti. </li></ul><ul><li>Membangkitan emosi pengikut untuk menempuh cabaran. </li></ul><ul><li>Mewujudkan semangat kita boleh. </li></ul>“ Jika anda cuba melakukan yang terbaik….”
 28. 28. 9.3 Gaya Kepimpinan Kes 5 <ul><li>Menghargai keintelektualan seseorang. </li></ul><ul><li>Menggunakan hujah-hujah yang mantap dalam mempengaruhi orang bawahan. </li></ul><ul><li>Menggalakkan orang bawahan mengkaji semula masalah yang tidak dapat diselesaikan. </li></ul>“ Jika anda menukar andaian anda, mungkin…..”
 29. 29. 9.4 Gaya Kepimpinan Kes 4 <ul><li>Penyayang </li></ul><ul><li>Beri perhatian </li></ul><ul><li>Empati. </li></ul><ul><li>Sentiasa berusaha mengenali keperluan individu. </li></ul>“ Saya memberi perhatian kepada masa depan anda dan anda sebagai individu….”
 30. 30. 10. PERBINCANGAN 2 <ul><li>Mengapakah majoriti responden tidak menggemari gaya kepimpinan kes 1 dan kes 2? </li></ul>
 31. 31. 10.1 Gaya Kepimpinan Kes 1 <ul><li>Lambat menyelesaikan kerja. </li></ul><ul><li>Tidak berpendirian. </li></ul><ul><li>Membiarkan orang bawahan membuat sesuka hati. </li></ul><ul><li>Tiada tindakan susulan dan pemulihan. </li></ul>“ Saya tak kisah awak buat atau pun tidak, asalkan awak tidak mengganggu saya”
 32. 32. 10.2 Gaya Kepimpinan Kes 2 <ul><li>Memberi perhatian kepada kesalahan sahaja. </li></ul><ul><li>Penambahbaikan hanya akan dilakukan jika timbul masalah yang sangat serius </li></ul><ul><li>Mengajar pengikut melalui kaedah “trial and error” </li></ul>“ Saya memerhati awak supaya awak tidak melakukan…..”
 33. 33. 11. KESIMPULAN <ul><li>Kajian ini mencadangkan gaya kepimpinan yang digemari ialah gaya kepimpinan kes 7, kes 6, kes 5 dan kes 4. </li></ul><ul><li>Keempat-empat gaya di atas ialah dimensi-dimensi kepimpinan transformasional. </li></ul>
 34. 34. Sekian, terima kasih Daripada: Ishak Bin Sin Institut Aminuddin Baki Kementerian Pendidikan Malaysia

×