Suggestions For Road Safety Dutch

1,049 views

Published on

Suggestions For Road Safety Dutch, Suggesties voor Preventie , Verkeersongevallen , verkeersveiligheid tips, verkeersveiligheid essay, maatregelen voor de verkeersveiligheid, de verkeersveiligheid video's, foto's van de verkeersveiligheid, veiligheid op de weg de regels, de verkeersveiligheid campagne, verkeersongevallen, ongevallen-preventie, handleiding ter voorkoming van ongevallen, thuis-OSHA preventie van ongevallen, preventie van ongevallen tips, ongevallenpreventie technologie , preventie van ongevallen opleiding, auto-ongeval preventie, voorkoming van letsel, American Highway veiligheid indian verkeersveiligheid taffic veiligheid AASHTO nchrp NHTSA school veiligheid algemene veiligheid aaa verkeersveiligheid ADTSEA verkeersveiligheid stichting verkeersveiligheid organisatie
van de nationale veiligheid op de weg NHTSA nationale veiligheid American Highway indian snelweg auto veiligheid auto veiligheid van ouders kinderen weg ongevallenpreventie tips voor verkeersveiligheid ongeval controle kind helm India Indiase regering dia aandeel powerpoint, ouderschap ongeval foto's, oorzaken van verkeersongevallen, de verkeersveiligheid causes of road accidents, road safety

Published in: Technology, Sports, Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,049
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
6
Actions
Shares
0
Downloads
18
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Suggestions For Road Safety Dutch

  1. 1. Suggesties voor Preventie <br />Road Accidents Verkeersongevallen <br />road safety tips, road safety essay , road safety measures, road safety videos ,road safety pictures ,road safety rules, road safety campaign, road accidents ,accident prevention ,manual accident prevention, home osha accident prevention, accident prevention tips, accident prevention technology , accident prevention training, car accident prevention, injury prevention , american highway safety indian road safety taffic safety aashto nchrp nhtsa school safety general safety aaa traffic safety ADTSEA road safety foundation road safety organisation national road safety nhtsa national safety american highway indian highway auto safety automobile safety parents children road accident prevention tips  road safety accident control  child  helmet  india indian government slide share powerpoint , parenting  accident pictures, causes of road accidents, road safety verkeersveiligheid tips, verkeersveiligheid essay, maatregelen voor de verkeersveiligheid, de verkeersveiligheid video's, foto's van de verkeersveiligheid, veiligheid op de weg de regels, de verkeersveiligheid campagne, verkeersongevallen, ongevallen-preventie, handleiding ter voorkoming van ongevallen, thuis-OSHA preventie van ongevallen, preventie van ongevallen tips, ongevallenpreventie technologie , preventie van ongevallen opleiding, auto-ongeval preventie, voorkoming van letsel, American Highway veiligheid indian verkeersveiligheid taffic veiligheid AASHTO nchrp NHTSA school veiligheid algemene veiligheid aaa verkeersveiligheid ADTSEA verkeersveiligheid stichting verkeersveiligheid organisatie van de nationale veiligheid op de weg NHTSA nationale veiligheid American Highway indian snelweg auto veiligheid auto veiligheid van ouders kinderen weg ongevallenpreventie tips voor verkeersveiligheid ongeval controle kind helm India Indiase regering dia aandeel powerpoint, ouderschap ongeval foto's, oorzaken van verkeersongevallen, de verkeersveiligheid <br />causes of road accidents, road safety<br />Suggestions for Preventing <br /> INCLUDEPICTURE " http://translate.googleusercontent.com/ext-convert-temp.267810001.jpg" * MERGEFORMATINET <br />Suggestions for Preventing Road Accidents Suggesties voor Preventie Verkeersongevallen <br />( Translated from English to your language with the help of software) (Vertaald uit het Engels naar uw taal met behulp van software) <br />Black vehicles are more likely to be involved in accidents because of it's low visibility. Zwarte voertuigen zijn vaker betrokken bij ongevallen als gevolg van het geringe zichtbaarheid. Black vehicles consume more fuel to maintain the air conditioner cooling, as black color absorb more heat from atmosphere. Zwarte auto's verbruiken meer brandstof naar de airconditioner koeling te houden, als zwarte kleur meer warmte te absorberen uit de atmosfeer. Hence black vehicles, especially cars and motor cycles should be discouraged or future production of black vehicle should be banned. Vandaar zwarte voertuigen, vooral auto's en motorfietsen moeten worden ontmoedigd of toekomstige productie van zwarte voertuig moet worden verboden. <br />The color of most of the Containers is very dull. De kleur van de meeste van de containers is erg saai. Hence container carriers are likely to cause crash when parked near road side, especially under low light conditions. Yellow / bright color should be promoted for containers, internationally. Vandaar containerschepen zijn waarschijnlijk oorzaak crash toen in de buurt geparkeerd langs de weg, vooral onder omstandigheden met weinig licht. Geel / felle kleur moet worden bevorderd voor containers, internationaal. <br />Bright colored dresses should be promoted for Children. Bright gekleurde jurken moet worden bevorderd voor Kinderen. Dark / dull colors should not be the prominent shade of school uniforms. Dark / doffe kleuren mag niet de prominente schaduw van schooluniformen. <br />Safety awareness should begin from childhood, as it is difficult to impart awareness to a grown up human. Veiligheidsbewustzijn moet beginnen vanaf de kindertijd, omdat het moeilijk is om bekendheid te geven aan een op mens gegroeid. If safety awareness is imparted in childhood, safety will become a habit. Als de veiligheid van het bewustzijn wordt bijgebracht in de kindertijd, zal de veiligheid een gewoonte geworden. <br />Video and Computer games involving Motor Racing should be controlled / banned by Government or discouraged by parents as it will develop racing habit in children. Video-en computerspellen waarbij Motor Racing moet worden gecontroleerd / verboden door de regering of ontmoedigd door de ouders als het zich zal ontwikkelen racen gewoonte bij kinderen. <br />All sorts of Motor sports, especially racing should be banned by government. Alle soorten Motor sport, met name racen moet worden verboden door de overheid. Telecast of Motor Sports and Racing also should be banned. Uitzending van Motor Sport en Racing ook moeten worden verboden. <br />Racing, over speed, highly risky riding / driving by heroes should not be filmed in movies and TV serials. Racing, over snelheid, zeer riskant rijden / rijden door helden mag niet worden gefilmd in films en tv-series. Children are likely to imitate the same. Kinderen zijn waarschijnlijk dezelfde imiteren. Statutory warning will not help. Wettelijke waarschuwing zal niet helpen. Government should censor such scenes. Regering moet censureren dergelijke scènes. <br />Advertisements by automobile companies which include scenes of dangerous and risky riding or driving should be banned. Advertenties door autobedrijven die scènes van gevaarlijke en risicovolle rijden of rijden verboden moeten worden opgenomen. Youngsters are likely to imitate the same. Jongeren zijn waarschijnlijk dezelfde imiteren. Statutory warnings will not help. Wettelijke waarschuwing zal niet helpen. Such ads will result in irreparable character formation regarding riding and driving in kids and children.  Such children may cause accidents in future. Dergelijke advertenties zullen leiden tot onherstelbare karakter formatie met betrekking tot rijden en rijden in kinderen en kinderen. Deze kinderen tot ongevallen kan leiden in de toekomst. <br />Children below a certain age should not be permitted to do cycling in busy roads and in roads where heavy vehicles are plying. Kinderen onder een bepaalde leeftijd moet niet worden toegestaan om fietsen te doen in drukke wegen en in wegen waar zware voertuigen varen. <br />Black color should not be permitted for Cycles. Zwarte kleur moet niet worden toegestaan voor Cycles. Default color for Cycles should be changed to Yellow. Standaard kleur voor Cycles moet worden gewijzigd in Geel. <br />Automobile and cycle manufacturers should be asked to stop producing black and dark vehicles. Auto's en fietsfabrikanten moet worden gevraagd te stoppen met het produceren van zwarte en donkere voertuigen. Yellow or other bright colored vehicles should be produced instead. Geel of andere heldere gekleurde voertuigen moeten in plaats daarvan worden geproduceerd. <br />Tamper proof speed controllers should be made mandatory for all heavy vehicles. Kindveilige regelaars verplicht moeten worden gesteld voor alle zware voertuigen. New heavy vehicles should have built in tamper proof speed controllers. Nieuwe zware vrachtwagens moeten worden gebouwd in fraudebestendige bewijs snelheid controllers. <br />Two wheeler manufacturers should be asked to design two wheelers with a designed maximum possible speed of 50/60 kilometer per hour. Twee wheeler fabrikanten moet worden gevraagd om tweewielers ontworpen design met een maximale snelheid van 50/60 kilometer per uur. This limit may be decided based on the conditions of each country. Deze limiet kan worden besloten op basis van de omstandigheden van elk land. <br />Day light like lighting should be provided in main roads, so that head light or high beam can be avoided and a lot of accidents caused by high beam of vehicles coming from opposite direction can be avoided. Dag licht als verlichting moet worden voorzien in de belangrijkste wegen, zodat het hoofd licht-of grootlicht kan worden vermeden en een groot aantal ongevallen veroorzaakt door groot licht van voertuigen, die uit tegenovergestelde richting kunnen worden vermeden. <br />Refreshment parlors should be made available at every  50 / 100 kilometer. Verfrissing parlors beschikbaar te worden gesteld op elk 50 / 100 kilometer. on all highways and important roads. op alle snelwegen en belangrijke wegen. Truck, Heavy vehicle drivers should be forced to refresh by having a face wash or by having a cup of tea or coffee. Vrachtwagen, Heavy bestuurders van voertuigen moeten worden gedwongen te vernieuwen door het hebben van een gezicht wassen of door het hebben van een kopje thee of koffie. <br />New gadgets are to be developed for collision prevention and should be fitted on all vehicles. Nieuwe gadgets worden ontwikkeld ter voorkoming van botsingen en moet worden gemonteerd op alle voertuigen. Research organizations should be asked to develop such gadgets on a war footing. For example, gadgets can be developed to automatically slow down the vehicle, if safe distance commensurate with the speed of the vehicle in front is not maintained.  Low cost Anti drowsy gadgets can be developed for warning the driver, when the driver begins to sleep. Onderzoek organisaties moet worden gevraagd om dergelijke gadgets ontwikkelen op een voet van oorlog. Kunnen bijvoorbeeld gadgets worden ontwikkeld om automatisch vertragen het voertuig, indien veilige afstand evenredig met de snelheid van het voertuig in front is niet gehandhaafd. Low cost Anti slaperig gadgets kan worden ontwikkeld voor de waarschuwing van de bestuurder, wanneer de bestuurder begint te slapen. <br />Most important method to bring down accidents is strict enforcement of speed limits. De belangrijkste methode om ongevallen doen dalen is een strikte handhaving van maximumsnelheden. 90 % of accidents can be avoided by strict enforcement of speed limits. 90% van de ongevallen kunnen worden vermeden door een strikte handhaving van maximumsnelheden. <br />Helmet should be made compulsory by law in all states.  Helmet should be made compulsory for back seat riders also. Helm verplicht moet worden gesteld door de wet in alle staten. Helm verplicht moet worden gesteld voor de achterbank renners ook. <br />Helmets should be distributed compulsorily with the sale of each two wheeler. Helmen moeten verplicht worden verdeeld met de verkoop van elk twee wieler. <br />Ensure that all Helmet users are fixing the Chin strap of Helmet. Ervoor zorgen dat alle gebruikers de Helm Chin riem van zijn helm vast te stellen. Otherwise it will not help during an accident. Anders zal het niet helpen tijdens een ongeval. <br />Ensure that only good quality Helmets that meet standard specifications are available in the market. Zorg ervoor dat alleen goede kwaliteit helmen die voldoen aan de standaard specificaties beschikbaar zijn in de markt. <br />The practice of keeping the traffic signals in standby mode during nights and on holidays is to be reviewed and discontinued. De praktijk van het houden van de verkeerslichten in de standby-modus tijdens de nachten en op feestdagen dient te worden herzien en beëindigde. <br />Advertisement boards and other items that may obstruct visibility at junctions, curvatures and other parts of the roads should be removed immediately. Reclame borden en andere voorwerpen die kunnen hinderen zichtbaarheid op kruispunten, krommingen en andere delen van de wegen moet onmiddellijk worden verwijderd. <br />Time Punching of Private buses practiced in some states should be discontinued as it is forcing the drivers to go at high speed, after traffic blocks. Tijd Ponsen van prive-bussen beoefend in sommige landen moet worden gestaakt, omdat het dwingt de bestuurders te gaan bij hoge snelheid, het verkeer na de blokken. <br />Front and Back of Trucks should be painted with bright yellow color to increase visibility. Voor-en achterkant van vrachtauto's moet worden beschilderd met felle gele kleur te verhogen zichtbaarheid. This will help to prevent collisions while Lorries and Trucks are parked on roadside without parking lights switched on. Dit zal helpen om botsingen te voorkomen, terwijl vrachtwagens en vrachtwagens worden geparkeerd op parkeerplaatsen langs de weg, zonder verlichting ingeschakeld. <br />Reflectors can also be fixed on Front and Back of Trucks and Lorries. Reflectoren kan ook worden vastgesteld op voor en achterkant van vrachtwagens. <br />Minimum age limit for two wheeler and Heavy Vehicle license should be raised. Minimumleeftijd voor twee wielen en zware voertuigen licentie moet worden verhoogd. <br />Junctions and narrow areas of roads which cause traffic blocks should be renovated. Kruispunten en smalle delen van wegen die het verkeer veroorzaakt blokken moeten worden gerenoveerd. This will help to save time and avoid over speed. Dit zal helpen om tijd te besparen en om te voorkomen dan snelheid. <br />Over bridges should be constructed at the earliest at busy level crosses. Over bruggen moeten worden gebouwd ten vroegste in drukke niveau kruisen. Cost for this will be paid off easily by savings in time, fuel and saving in lives. Kosten voor dit zal worden afbetaald gemakkelijk door besparingen in tijd, brandstof en opslaan in het leven. <br />Driving tests for issue of driving license is to be made more stringent and foolproof. Rijexamens voor de afgifte van rijbewijs is om strenger te worden gemaakt en waterdicht. <br />Lower age limit for two wheeler and Heavy Vehicle license should be raised. Lagere leeftijdsgrens voor twee wielen en zware voertuigen licentie moet worden verhoogd. <br />Law should be modified such that the individual who causes the accident has to bear a part of the insurance claims, depending on severity of negligence. Wet moet worden aangepast zodanig dat de persoon die het ongeval veroorzaakt heeft om een deel van de schadeclaims, afhankelijk van de ernst van de nalatigheid te dragen. Also the compensations should be made very huge, making accidents unaffordable so that everyone will be very vigilant. Ook de vergoedingen moet worden zeer groot, waardoor ongevallen onbetaalbaar, zodat iedereen zal zeer waakzaam zijn. <br />Ensure that the money recovered as Road Tax is fully utilized for the construction and maintenance of roads. Zorg ervoor dat het geld teruggevorderd als Road Tax volledig wordt gebruikt voor de bouw en het onderhoud van wegen. <br />Junctions and narrow areas of roads which cause traffic blocks should be renovated. Kruispunten en smalle delen van wegen die het verkeer veroorzaakt blokken moeten worden gerenoveerd. This will help to save time and avoid over speed. Dit zal helpen om tijd te besparen en om te voorkomen dan snelheid. <br />Over bridges should be constructed at the earliest, at busy level crosses. Over bruggen moeten worden gebouwd op de vroegst in drukke niveau kruisen. Cost for this will be paid off easily by savings in time, fuel and saving in lives. Kosten voor dit zal worden afbetaald gemakkelijk door besparingen in tijd, brandstof en opslaan in het leven. <br />Newspaper, Television and other media should be effectively used for Public Safety Awareness. Krant, televisie en andere media moeten effectief worden gebruikt voor de openbare veiligheid Awareness. <br />Road Safety leaflets should be distributed among public by Information and Public relations Ministry. Verkeersveiligheid folders moeten worden verdeeld onder het publiek door voorlichting en public relations ministerie. <br />License should be mandatory for Electric two wheel vehicles also. Licentie verplicht moet zijn voor elektrische tweewielige voertuigen ook. <br />Silence can kill !!! Stilte kan dodelijk zijn! Noiseless electric two wheel vehicles are dangerous. Geruisloze elektrische tweewielige voertuigen zijn gevaarlijk. Artificial sound should be induced while running. Kunstmatige geluid moet worden opgewekt tijdens het hardlopen. <br />Sound can also kill !!!!! Loud speakers should not be permitted near road side for festivals and meetings. Geluid kan ook doden !!!!! Luidsprekers mag niet worden toegestaan in de buurt langs de weg voor festivals en bijeenkomsten. <br />Life / Health Insurance and  vehicle Insurance companies should take up massive public awareness projects. Life / Health Insurance en het voertuig verzekeringsmaatschappijen moeten nemen massale publiek projecten. It will pay off !!! Het zal betalen! <br />All the roads should be maintained properly. Alle wegen moeten goed worden onderhouden. Permanent contracts or arrangements should be in place for maintaining all roads in good condition 24 hours a day, 365 days an year. Vaste contracten of regelingen moeten worden getroffen voor de handhaving van alle wegen in goede staat 24 uur per dag, 365 dagen een jaar. If a gutter is repaired in time it can save a life !!! Als een goot wordt hersteld in de tijd kan een leven redden! <br />One way traffic should be implemented on all roads as far as possible. Een manier om het verkeer moeten worden uitgevoerd op alle wegen zo veel mogelijk. Roads should be widened wherever required.  Curvatures should be minimized.  Medians should be constructed in roads with two way traffic. Wegen moeten worden uitgebreid waar nodig. Kromming moeten worden geminimaliseerd. Medianen moet worden gebouwd in wegen met twee weg verkeer. <br />Footpaths and medians should be made mandatory for all important roads and for all new roads. Wandelpaden en medianen verplicht moeten worden gesteld voor alle belangrijke wegen en voor alle nieuwe wegen. <br />Zebra crossings should be provided at appropriate places for crossing the road safely. Zebra kruisingen worden verstrekt op daartoe geschikte plaatsen voor het oversteken van de weg veilig. <br />Signals for road crossings should be provided at important and busy places where a large number of people have to cross the road every day. Signalen voor kruispunten worden verstrekt op belangrijke en drukke plaatsen waar een groot aantal mensen moeten de weg oversteken elke dag. <br />Roads should be properly marked. Wegen moeten goed worden aangegeven. Sign posts should be provided wherever required. Aanmelden posten moet worden voorzien waar nodig. <br />Direction boards should be installed wherever required. Richting boards worden geïnstalleerd waar nodig. <br />Humps should be provided at all important places, accident prone areas. Humps moet worden verstrekt op alle belangrijke plaatsen, ongeval gebieden die vatbaar zijn. Humps should be made mandatory for all sub roads where it enters a main road. Humps verplicht moeten worden gesteld voor alle sub wegen waar het binnenkomt een hoofdweg. <br />Construction, size and shape of the Humps should be scientific. Bouw, grootte en vorm van de Humps moet wetenschappelijk. All concerned in the Public Works Department should be given training on scientific Hump construction. Alle betrokkenen in de dienst Openbare Werken moet worden gegeven opleiding op wetenschappelijk Hump de bouw. <br />Humps should be clearly marked, to avoid accidents. Humps moet duidelijk worden gemarkeerd, om ongevallen te voorkomen. Methods of permanent nature should be followed in Hump marking. Methoden van permanente aard moet worden gevolgd Hump-markering. For example white marble pieces / fluorescent pigment can be used. Bijvoorbeeld wit marmer stuks / fluorescerend pigment kan worden gebruikt. <br />Provision of small pilot humps few meters before humps can also be considered to ensure that humps are not left unnoticed. Verstrekking van kleine pilot bulten paar meter voor bulten kan ook worden overwogen om ervoor te zorgen dat de bulten niet onopgemerkt verlaten. <br />Obstructions on road sides caused by unauthorized construction and road side sales should be eliminated completely. Obstakels op de weg zijden veroorzaakt door ongeautoriseerde bouw en de verkoop langs de weg moet volledig worden geëlimineerd. <br />Visibility should be increased near turnings.  Sometimes, even cutting of grass to increase visibility can help save many lives. Zichtbaarheid moet worden verhoogd in de buurt van bochten. Soms zelfs snijden van gras om de zichtbaarheid te verhogen kan helpen redden veel levens. <br />Low cost Anti drowsy warning gadgets should be developed and made mandatory in heavy vehicles, during night travel. Goedkope Anti slaperig waarschuwing gadgets moeten worden ontwikkeld en verplicht gesteld in zware voertuigen, tijdens de nachtelijke reizen. <br />Low cost tamper proof electronic devices should be developed to continuously record the speed of the vehicle and should be fitted on all heavy vehicles. Lage kosten tamper proof elektronische apparaten moet worden ontwikkeld om continu de snelheid van het voertuig en moet worden gemonteerd op alle zware voertuigen. The devices should be examined in case of accidents – a miniature version of black box of aero plane. De apparaten moeten worden onderzocht in het geval van ongevallen - een miniatuur versie van de zwarte doos van het vliegtuig aero. <br />Video cameras should be installed at regular intervals on highways and should be centrally monitored. Video camera's geïnstalleerd moet worden op regelmatige tijdstippen op snelwegen en moeten centraal worden gecontroleerd. <br />All automobile manufacturers should be asked to strengthen safety standards of vehicles by improved design. Alle autofabrikanten moeten worden gevraagd aan de veiligheidsnormen van de voertuigen te versterken door verbetering van het ontwerp. It is to be noted here that in the series of collisions of 200 plus vehicles at Dubai in 2008, only few people were killed. Het is om hier te worden opgemerkt dat in de reeks van botsingen van 200 plus voertuigen Dubai in 2008, slechts weinig mensen werden gedood. This is because of the high safety standards. Dit is vanwege de hoge veiligheidsnormen. <br />All models of vehicles should be issued an international safety rating number ( say from 1 to 10 ) based on their safety features, design, build, color etc.  Vehicle manufacturers will compete to improve the safety to get top ranking.  This will ultimately result in saving of many lives.  Customers can easily select the safest vehicle based on safety number. Alle modellen van voertuigen moeten worden afgegeven, een internationale veiligheid rating aantal (zeg 1 tot 10) op basis van hun veiligheid functies, ontwerp, bouw, kleur enz. Autofabrikanten zullen concurreren om de veiligheid te verbeteren top ranking te krijgen. Dit zal uiteindelijk resulteren in redden van vele levens. Klanten kunnen eenvoudig selecteren van de veiligste wagen die gebaseerd is op de veiligheid nummer. <br />Union government should play an active role on state governments to control road accidents. Unie overheid moet een actieve rol spelen inzake staatssteun regeringen om verkeersongevallen te controleren. Union government should not say that Road Safety is the subject matter of state governments. Unie overheid moet niet zeggen dat de verkeersveiligheid is het onderwerp van nationale overheden. <br />Means of mass transportation like Metro Rail should be implemented in all major cities. Middelen van de massa transport zoals Metro Rail moet worden uitgevoerd in alle grote steden. <br />Road accidents are to be recognized as the worst problem of the society. Verkeersongevallen zijn om erkend te worden als de ergste probleem van de samenleving. While only few hundred are killed in terrorist attacks, more than 1.2 million persons are killed in road accidents every year, worldwide. Hoewel slechts een paar honderd worden gedood terreur aanslagen, meer dan 1,2 miljoen mensen om het leven bij verkeersongevallen per jaar, wereldwijd. Threat due to terrorism is not being underestimated. Bedreiging door terrorisme wordt niet onderschat. Road accidents are to be firmly dealt with due importance. Verkeersongevallen zijn stevig worden behandeld met inachtneming van belang. Task forces with participation of all concerned should be set up to control road accidents. Task forces met deelname van alle betrokken moeten worden opgezet om de controle verkeersongevallen. <br />Attention distracting Hoardings, banners, posters, advertisements etc should be banned near roads and highways. Let afleidende reclameborden, banners, posters, advertenties etc moet worden verboden in de buurt van wegen en snelwegen. <br />A small pool of water or a hanging branch of tree or cable on roadside can cause accidents. Een kleine plas water of een opknoping tak van de boom of op de kabel langs de weg kan ongelukken veroorzaken. Such obstructions will make the pedestrians and drivers to take sudden lateral movement which may result in accidents. Deze obstakels zullen de voetgangers en bestuurders te nemen plotselinge zijwaartse beweging die kan leiden tot ongevallen. Hence any obstruction on the side of roads which can cause a lateral movement should be rectified immediately. Vandaar eventuele obstakels aan de kant van wegen die kunnen leiden tot een zijdelingse beweging moet onmiddellijk worden gecorrigeerd. <br />International and BIS standards for the color of Helmets should be changed to bright colors to reduce accidents by increased visibility. International en BIS-normen voor de kleur van een helm moet worden gewijzigd in heldere kleuren om ongevallen te verminderen door de toegenomen zichtbaarheid. Black and dark colors should not be permitted. Zwarte en donkere kleuren mag niet worden toegestaan. <br />Street dogs should be eliminated completely. Straat honden moeten volledig worden geëlimineerd. <br />Waste should not be deposited on road side.  It will attract dogs!!! Afval mag niet worden afgezet op langs de weg. Het zal honden aantrekken! <br />School Buses should be painted with bright yellow color. Schoolbussen moeten worden beschilderd met heldere gele kleur. <br />Stipulate minimum experience and maximum age limit for the drivers of school buses. Bepaal minimale ervaring en de maximale leeftijdsgrens voor de chauffeurs van schoolbussen. <br />'Road Safety' should be a mandatory topic for School Projects for students of all classes. 'Verkeersveiligheid' moet een verplicht onderwerp voor school projecten zijn voor studenten van alle klassen. <br />Road Safety Day / Road Safety Week should be observed in all Schools, every year.  Competitions on Road Safety Tips, Slogans, Essays, and Paintings etc. should be conducted for students of various classes. Verkeersveiligheid Dag / Week van de Verkeersveiligheid moet worden opgemerkt, in alle scholen, ieder jaar. Competities Tips over verkeersveiligheid, slogans, Essays en schilderijen enz. moeten worden uitgevoerd voor studenten van verschillende klassen. <br />Accident statistics should be periodically reviewed to understand the effect of actions taken. Corrective steps should be taken based on these reviews. Ongevallenstatistieken moeten periodiek worden herzien om te begrijpen het effect van de genomen maatregelen. Corrigerende maatregelen moeten worden genomen op basis van deze beoordelingen. <br />Eyes of old driving license holders should be checked at regular intervals. Ogen van oude rijbewijs houders moeten regelmatig gecontroleerd worden. <br />Judicial Commissions should be setup to monitor steps taken to control road accidents and to monitor the accident rates on a weekly basis. Justitiële commissies moeten worden ingesteld om maatregelen getroffen om verkeersongevallen te voorkomen en het aantal ongevallen te controleren op een wekelijkse basis te controleren. <br />Major accidents and accident prone areas should be analyzed scientifically. Zware ongevallen en ongevallen gevoelige gebieden moeten wetenschappelijk worden geanalyseerd. Preventive steps should be taken based on the analysis. Preventieve maatregelen moeten worden genomen op basis van de analyse. <br />Speed should be restricted at accident prone areas. Snelheid moet worden beperkt om de kans op ongelukken gebieden. <br />Drunkard driving should be firmly dealt with. Dronkaard autorijden moet stevig worden aangepakt. <br />Heavy Penalty should be imposed on all those who cross speed limits. Zware sanctie moet worden opgelegd aan alle mensen die oversteken snelheidslimieten. If this is strictly implemented, nobody will dare to go at high speed. Als dit strikt wordt toegepast, zal niemand durven te gaan op hoge snelheid. <br />Existing speed limits should be brought down further. Bestaande snelheidslimieten moeten verder omlaag worden gebracht. <br />All those who do not maintain the safe distance commensurate with the vehicle in front should be penalized. Al degenen die niet te handhaven niet de veilige afstand evenredig met het voertuig in front moet worden bestraft. <br />Existing traffic rules should be strictly enforced. Bestaande verkeers regels moeten strikt worden gehandhaafd. <br />More stringent traffic rules should be enacted, if required. Strengere verkeer regels moeten worden vastgesteld, indien nodig. <br />License of those who are involved in accidents should be suspended immediately, at least until they prove that they are not guilty. Licentie van degenen die betrokken zijn bij ongevallen moeten onmiddellijk worden geschorst, ten minste totdat zij bewijzen dat zij zich niet schuldig. <br />License of those who make serious accidents should be cancelled immediately. Licentie van degenen die ernstige ongevallen moeten onmiddellijk worden geannuleerd. <br />Condition of vehicles should be periodically checked. Toestand van de voertuigen moeten periodiek worden gecontroleerd. <br />License of drunkard drivers and riders should be cancelled immediately. Licentie van dronkaard automobilisten en motorrijders moeten onmiddellijk worden geannuleerd. <br />Introduce national / state level awards for Road Safety Volunteers / Organizations. Introduceer nationaal / state niveau awards voor de Verkeersveiligheid Vrijwilligers / Organisaties. <br />Celebrities from the field of film and sports should play the role of Road Safety Ambassadors to spread road safety tips. Beroemdheden uit het veld van film en sport moeten spelen de rol van de verkeersveiligheid ambassadeurs te verspreiden verkeersveiligheid tips. <br />Just like we have Fast Bus Service, we should have Slow Service also.  Old people, pregnant ladies, children etc. can make use of it.  State owned Bus Transport organizations should start Slow Service. Net zoals wij Fast Busbedrijf hebben, moeten we langzame service ook. Oude mensen, zwangere dames, kinderen, enz. kunnen gebruik van maken. Staatsbedrijven busvervoer organisaties moeten beginnen Slow Service. Nominal additional service charge may be levied for the special service, if required. Nominale extra service charge kan worden geheven voor de speciale dienst, indien nodig. <br />A Red blinking bulb should be fitted in front of the bus driver's seat. Een rood knipperend lampje moeten worden aangebracht vóór de zitplaats van de bus chauffeur. It should be operated by the Door Checker when old people / pregnant ladies / people carrying babies / children getting in or getting out of the bus. Het moet worden geëxploiteerd door de Deur Checker als oude mensen / zwangere dames / mensen die baby's / kinderen krijgen in of uitstappen van de bus. <br />Top of medians should be cemented to prevent growth of grass. Begin van de mediaan gecementeerd moeten worden om te voorkomen dat de groei van gras. Otherwise, accidents may happen due to lack of visibility while taking U-Turn Anders kan ongelukken gebeuren door een gebrek aan zichtbaarheid tijdens het gebruik van U-Turn <br />At all junctions, STOP mark should be clearly painted, few meters away from the junction, in all directions. Op alle kruispunten moet STOP merk duidelijk worden geschilderd, op een paar meter afstand van het kruispunt, in alle richtingen. Police should ensure that vehicles do not cross the mark when STOP signal is given. Politie moet ervoor zorgen dat de voertuigen niet het merk wanneer STOP-signaal wordt gegeven kruis. <br />At junctions, vehicles towards the left only should move in the left track. Op kruispunten, voertuigen naar de linkerkant alleen moet bewegen in de linker baan. <br />Follow Lane traffic. Volg Lane verkeer. <br />Black color should not be used for three wheel vehicles also. Zwarte kleur mag niet gebruikt worden ook voor driewielige motorvoertuigen. <br />Road Safety presentations can be downloaded from Verkeersveiligheid presentaties kunnen worden gedownload van <br />http://www.slideshare.net/safeindianroads/presentations http://www.slideshare.net/safeindianroads/presentations <br />http://www.slideshare.net/safeindianroads/documents http://www.slideshare.net/safeindianroads/documents <br />Prepared by : CJJohnson, Kerala, India. Opgesteld door: CJJohnson, Kerala, India. email : safeindianroads@gmail.com mail: safeindianroads@gmail.com <br />road safety tips, road safety essay , road safety measures, road safety videos ,road safety pictures ,road safety rules, road safety campaign, road accidents , verkeersveiligheid tips, verkeersveiligheid essay, verkeersveiligheid, de verkeersveiligheid video's, foto's van de verkeersveiligheid, verkeersveiligheid regels, verkeersveiligheid campagne, verkeersongevallen, <br />accident prevention ,manual accident prevention, home osha accident prevention, accident prevention tips, preventie van ongevallen, manueel preventie van ongevallen, thuis-OSHA preventie van ongevallen, preventie van ongevallen tips, <br />accident prevention technology , accident prevention training, car accident prevention, injury prevention , ongevallenpreventie technologie, preventie van ongevallen opleiding, auto-ongeval preventie, voorkoming van letsel, <br />american highway safety indian road safety taffic safety aashto nchrp nhtsa school safety general safety aaa traffic safety ADTSEA road safety foundation road safety organisation national road safety nhtsa national safety american highway indian highway auto safety automobile safety parents children road accident prevention tips  road safety accident control child  helmet  india indian government slide share powerpoint This slide is dedicated to Beijing Olympics in China.presentation china Chinese  tipps parenting  accident pictures, causes of road accidents, road safety American Highway veiligheid indian verkeersveiligheid taffic veiligheid AASHTO nchrp NHTSA school veiligheid algemene veiligheid aaa verkeersveiligheid ADTSEA verkeersveiligheid stichting verkeersveiligheid organisatie van de nationale veiligheid op de weg NHTSA nationale veiligheid American Highway indian snelweg auto auto veiligheid veiligheid ouders kinderen weg ongevallenpreventie tips voor verkeersveiligheid ongeval controle kind helm India Indiase regering dia aandeel powerpoint Deze schuif is gewijd aan de Olympische Spelen van Beijing in China Chinese China.presentation tipps foto ouderschap ongeval, oorzaken van verkeersongevallen, de verkeersveiligheid <br />Keywords: Trefwoorden: <br />road accident prevention tips  road safety tips accident control child children parents helmet  india indian government slideshare slide powerpoint presentation road accident prevention tips  road safety tips accident control  child children parents helmet india indian government slideshare slide powerpoint presentation road accident prevention tips  road safety tips accident control child children parents helmet  india indian government slideshare slide powerpoint presentation weg ongevallenpreventie tips verkeersveiligheid tips ongeval controle kind kinderen ouders helm India Indiase regering slideshare dia powerpoint presentatie over de weg ongevallenpreventie tips verkeersveiligheid tips ongeval controle kind kinderen ouders helm India Indiase regering slideshare dia powerpoint presentatie over de weg ongevallenpreventie tips verkeersveiligheid tips ongeval controle kind kinderen ouders helm India Indiase regering slideshare dia powerpoint presentatie <br />People of the following places will find this document useful: Mensen van de volgende plaatsen vindt dit document nuttig: <br />India , Brazil , China , India , Brazil , China , India , Brazil , China, India , Brazil , China India, Brazilië, China, India, Brazilië, China, India, Brazilië, China, India, Brazilië, China <br />How to prevent Road Accidents, Road Safety tips, Road Safety Seminar, Road Safety Authority, Road Safety Conference,How to prevent Road Accidents, Road Accient prevention, Safety Tips, Child development, Bringing up children. Child Character formation. School Projects, Safety Essay, Road Safety Training, Traffic Safety Training. How to bring down Road Accidents. Traffic Safety presentation. Road Safety Slide, Pareting tips, How to avoid accidents, How to reduce road accidents. How to save lives, How to reduce road accidents, Safety habits, Parenting, Action by Public Works, Home ministr, State governments, Union Goverment, Police This slide is dedicated to Beijing Olympics in China. irikkur tragedy irikkoor mishap kannur killed photos kannoor tragedy videoroad safety presentation road safety video movie road safety pdf doc road safety document road safety forum road safety slide slideshow road safety website home page internet safety tips distance between, road safety day, road safety week, more important than home safety tips, family safety tips, kitchen safety tips, fire safety tips , school project , school essay <br />Health tips <br />road safety for children, road safety tips, road safety week, road safety essay ,road safety videos, road safety measures, road safety rules, road safety campaign, road accident statistics <br />c<br />

×