คนบ้าคนเมา

973 views

Published on

พรธรรมปีใหม่
จากวัดไทยกรุงวอชิงตัน, ดี.ซี.
ปี ๒๕๕๔
จากหลวงตาชี

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
973
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
32
Actions
Shares
0
Downloads
9
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

คนบ้าคนเมา

 1. 1. พรธรรมปีใหม่...จากวัดไทยกรุงวอชิงตัน,ดี.ซี. ปี ๒๕๕๔ 15 “คนบ้า-คนเมา” อปฺปมตฺโต ปมตฺเตสุ สุตฺเตสุ พหุชาคโร อพลสฺส�ว สีฆสฺโส หิตฺวา ยาติ สุเมธโส. คนมีปญญาดี ไม่ประมาทในเมือคนอืนประมาท มักตืนอยูใน ั ่ ่ ่ ่เมื่อคนอื่นหลับ ย่อมทิ้งคนโง่ไว้ข้างหลัง เหมือนดังม้าฝีเท้าเร็วทิ้งม้าไม่มีก�าลังไป ฉะนั้น โย ปุพฺเพ ปมชฺชิตฺวา ปจฺฉา โส นปฺปมชฺชติ โสม� โลก� ปภาเสติ อพฺภามุตฺโตว จนฺทิมา. ผู้ใดประมาทในกาลก่อน ตอนหลังไม่ประมาท ผู้นั้นชื่อว่ายังโลกนี้ให้สว่าง เหมือนพระจันทร์พ้นจากเมฆ ฉะนั้น ในสังคมแห่งการอยูรวมกันในปัจจุบนทุกวันนี้ มักจะมีบคคล ่่ ั ุประเภท “คนบ้า-คนเมา” ปะปนระคนกันอยู่โดยทั่วไป ไม่ว่าจะเป็นสังคมชาวบ้าน สังคมชาวเมือง สังคมวัดวาศาสนา ก็ล้วนแล้วแต่มีคนประเภทนี้ปะปนอยู่เช่นเดียวกัน มันเป็นเรื่องที่น่าประหลาดมาก ซึ่งก่อนหน้านี้ถอยหลังไปราว ๕๐-๖๐ ปี บุคคลประเภท “คนบ้า - คนเมา” มีจ�านวนน้อยมาก ถ้าหากน�ามาเปรียบเทียบกับปัจจุบันทุกวันนี้ ทั้งนี้ก็เพราะคนในยุคนั้นพากันยึ ด มั่ น ในหลั ก ธรรมค� า สอนในทางพระพุ ท ธศาสนากั น อย่ า งเคร่งครัด ปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนที่ดีของศาสนา อาศัยเหตุผล
 2. 2. 16 พรธรรมปีใหม่...จากวัดไทยกรุงวอชิงตัน,ดี.ซี. ปี ๒๕๕๔เช่นนี้บุคคลผีๆ ประเภท “คนบ้า - คนเมา” จึงไม่ค่อยมีปรากฏต่อสายตาของประชาชนมากนัก ในสังคมยุคนั้น ก่อนเข้าสู่ประเด็น “คนบ้า-คนเมา” เราก็มาท�าความเข้าใจกันในเรื่องค�าว่า “บ้า-เมา” เสียก่อน แล้วค่อยย้อนไปอธิบายขยายความในแง่มมต่างๆ ในเรืองของพวก “คนบ้า-คนเมา” เพือ ุ ่ ่ให้เป็นทีเข้าใจของท่านผูอานผูฟงต่อไป ค�าว่า“บ้า” ในพจนานุกรม ่ ้ ่ ้ ัภาษาไทยให้ค�านิยามไว้ว่า บ้า = เสียสติ วิกลจริต สติฟั่นเฟือนมัวเมาในสิงนันๆ จนผิดปกติ เช่น บ้ากาม บ้ายศ บ้าฟุตบอล บ้าจี้ ่ ้= อาการที่พูด หรือแสดงโดยขาดสติ เมื่อถูกจี้ให้ตกใจ ท�าตามโดยปราศจากการใคร่ครวญไตร่ตรอง เมื่อถูกจี้หรือแนะ, บ้าดีเดือด = มีอาการคลุ้มคลั่ง มุทะลุดุดันเป็นคราวๆ โดยปริยายหมายความว่า มีอารมณ์หุนหันพลันแล่น ท�าอะไรรุนแรง, บ้าน�้าลาย = ชอบพูดพล่าม ชอบพูดเพ้อเจ้อ, บ้าบิ่น = คือมุทะลุหุนหันพลันแล่น อวดกล้าท�าอาการอย่างไม่มสติยงคิด, บ้าระห�่า ี ั้= มุทะลุทะลึ่งตึงตัง, บ้าเลือด = บันดาลโทสะ ไม่กล้วตาย เมื่อถูกท�าร้ายถึงเลือดตกยางออก, บ้าสมบัติ = ทีเห็นอะไรๆ เป็นของ ่มีค่าไปทั้งหมด ที่ชอบสะสมสิ่งของต่างๆ ไว้จนเกินความจ�าเป็น,บ้าหอบฟาง = บ้าสมบัติเห็นอะไรๆ เป็นของมีค่าจะเอาทั้งนั้นอาการที่ชอบหิ้วสิ่งของพะรุงพะรัง, บ้าห้าร้อย = บ้ามากมายหลายประเภท, บ้าบ้า = ท�าอะไรแผลงๆ แตกต่างไปจากปกติ เช่นท�าบ้าๆ เล่นบ้าๆ บ้าๆ บอๆ เมา = มีอาการฟั่นเฟือนเพราะฤทธิ์เหล้า ฤทธิ์ยา เช่น เมาเหล้า เมากัญชา, มีอาการคลื่นเหียน เช่น เมาคลื่น, มีอาการ
 3. 3. พรธรรมปีใหม่...จากวัดไทยกรุงวอชิงตัน,ดี.ซี. ปี ๒๕๕๔ 17หลงจนหมกมุ่น เช่น เมารัก, เมาดิบ = ท�าอาการเหมือนคนเมาเหล้า, เมามัน = บ้าคลั่ง, เมามัว = หลงละเลิง, เมามาย = เมามากมายหลายประเภท, เมายศ = ถือตัวว่ามียศถาบรรดาศักดิ์,เมาอ�านาจ = ถือว่ามีอ�านาจบาตรใหญ่ นีคอเรือง “บ้า” เรือง “เมา” น�ามาเล่าจากพจนานุกรมภาษา ่ ื ่ ่ไทย ซึ่งนักปราชญ์ด้านภาษาท่านนิยามเอาไว้ น�ามาเสนอท่านทั้งหลาย ได้น�าไปใช้ประกอบพิจารณาในเรื่องของ “คนบ้า-คนเมา” กันต่อไป ประเด็นที่จะต้องท�าความเข้าใจกันในแง่มุมต่างๆก็ได้แก่ “บ้ายศ บ้าอ�านาจ เมายศ เมาอ�านาจ” ส่วนเรื่อง “บ้า”เรือง “เมา” ต่างๆ นันผ่านไปแล้ว ฝากไว้ให้เป็นการบ้านของท่าน ่ ้ทั้งหลาย น�าไปคิดกันเองก็แล้วกัน ก่อนอื่นก็มาท�าความเข้าใจในเรื่อง “อ�านาจ” เรื่อง “ยศ”ก่อน อ�านาจนั้นได้สิทธิ เช่น มอบอ�านาจ, อิทธิพลที่จะบังคับให้ผู้อื่นต้องยอมท�าตาม ไม่ว่าจะด้วยความสมัครใจหรือไม่ หรือความสามารถที่จะบันดาลให้เป็นไปตามความประสงค์ เช่นอ�านาจบังคับของกฎหมาย อ�านาจ, บังคับบัญชา, ความสามารถหรือสิงทีสามารถท�าหรือบันดาลให้เกิดสิงหนึงสิงใดได้ เช่น ชอบ ่ ่ ่ ่ ่ใช้อานาจความบังคับบัญชา เช่น อยูใต้อ�านาจ, การบังคับบัญชา � ่เช่น ขออ�านาจศาล นี่คือเรื่องของ “อ�านาจ” ส่วนเรืองของ “ยศ” นัน ได้แก่ความยกย่องนับถือเกียรติของ ่ ้ตน เกียรติคณ เครืองก�าหนดชันของบุคคล นีคอความหมายของ ุ ่ ้ ่ ืค�าว่า “ยศ” แต่ยศนั้นเมื่อกล่าวโดยสรุปแล้วก็มีอยู่ ๓ ประเภทคือ
 4. 4. 18 พรธรรมปีใหม่...จากวัดไทยกรุงวอชิงตัน,ดี.ซี. ปี ๒๕๕๔ ๑. อิสริยยศ ความเป็นใหญ่ ความเป็นอิสระ ๒. เกียรติยศ ความมีชื่อเสียงลือกระฉ่อน ๓. บริวารยศ ความมีพวกพ้องบริวาร เพื่อนฝูงมาก เมื่อท่านทั้งหลายได้ฟังเรื่อง “อ�านาจ” เรื่อง “ยศ” ว่าหมายถึงอะไรกันแล้ว ประเด็นที่จะต้องพูดต่อไป ก็คือประเด็น “คนบ้า-คนเมา” บ้าอะไร เมาอะไร ท่านทั้งหลายก็คงตอบได้แล้วว่า“บ้ายศ บ้าอ�านาจ เมายศ เมาอ�านาจ” นั้นเอง คนบ้า คนเมา ทั้งสองประเภทนีแหละ คือประเด็นทีเราจะต้องมาท�าความเข้าใจกัน ้ ่ต่อไป ในแง่มุมต่างๆ ในทางพระพุทธศาสนา พระพุทธเจ้าทรงสอนพวกเราชาวพุทธว่า อย่าให้ยศ อย่าให้อ�านาจแก่คนพาลเพราะเมือคนพาลได้ยศได้อานาจแล้ว เขาจะประพฤติสงทีไม่เป็น ่ � ิ่ ่ประโยชน์แก่ตนและคนอืน ย่อมเบียดเบียนตนและคนอืนโดยถ่าย ่ ่เดียว เกี่ยวกับเรื่องนี้ พระพุทธเจ้าได้ตรัสพุทธสุภาษิตว่า :- ยส� ลทฺธาน ทุมฺเมโธ อนตฺถ� จรติ อตฺตโน อตฺตโน จ ปเรสญฺจ หึสาย ปฏิปชฺชติ. คนมีปัญญาทราม (คนพาล) ได้ยศแล้ว ย่อมประพฤติสิ่งทีไม่เป็นประโยชน์แก่ตน ย่อมปฏิบตเพือเบียดเบียนทังตนและ ่ ั ิ ่ ้คนอื่น ยศและอ�านาจทังสองนี้ ในทางพระพุทธศาสนา พระพุทธเจ้า ้ทรงห้ามไว้ชัดเจนว่า อย่าให้ยศและอ�านาจแก่คนพาล เพราะคนพาลเป็นคนประเภท “อ่อนสติปัญญา อ่อนความคิดในทางสร้างสรรค์ และอ่อนความดี” เมือลักษณะทังสามนีมอยูในบุคคล ่ ้ ้ ี ่ใด บุคคลนั่นแหละเรียกว่า “คนพาล” เมื่อคนพาลเป็นคนอ่อน
 5. 5. พรธรรมปีใหม่...จากวัดไทยกรุงวอชิงตัน,ดี.ซี. ปี ๒๕๕๔ 19สติปัญญา (ปัญญาทราม) อ่อนความคิดสร้างสรรค์ (คิดชั่ว)และอ่อนความดี (มีแต่ความชั่ว) ดังที่กล่าวมานี้ จึงเป็นบุคคลต้องห้าม คือห้ามไม่ให้ยศ ไม่ให้อ�านาจ เพราะถ้าคนพาลอ่อนสติปัญญา อ่อนความคิด และอ่อนความดี ได้ยศได้อ�านาจแล้ว เขาก็จะประพฤติแต่สงทีไม่เป็นประโยชน์แก่ตนทังในปัจจุบนและกาล ิ่ ่ ้ ัข้างหน้า แล้วก็ยอมปฏิบตเบียดเบียนทังตนเอง และเบียดเบียน ่ ั ิ ้ทั้งคนอื่น ให้ได้รับแต่ความทุกข์ ความเดือดร้อนนานาประการเมือคนพาลมีจตสันดานเต็มไปด้วยกิเลสประเภทความโลภ ความ ่ ิโกรธ ความหลงเช่นนี้เอง คนพาลจึงไม่มีสิทธิที่จะได้รับยศ ได้รับอ�านาจ เป็นเด็ดขาด นักปราชญ์ท่านเตือนว่าเป็นบุคคลอันตรายต่อสังคมแห่งการอยู่ร่วมกัน ได้กล่าวถึงคนพาลได้ยศได้อ�านาจ มาเป็นที่พอเข้าใจกันดีแล้ว ก็ขอน�าท่านทั้งหลายเข้าสู่ประเด็น “คนบ้า-คนเมา” เพื่อศึกษาหาความรูในแง่มมต่างๆ กันต่อไป ขอท�าความเข้าใจกับท่าน ้ ุผู้อ่านผู้ฟังทั้งหลายอีกครั้งในค�าว่า “คนบ้า-คนเมา” ในที่นี้นั้นหมายถึง “คนบ้ายศ คนบ้าอ�านาจ เมายศ เมาอ�านาจ” นั่นเองส่วนคนบ้าอย่างอื่น คนเมาอย่างอื่น ขอฝากท่านทั้งหลายคิดกันเอาเองก็แล้วกัน คนบ้ายศ บ้าอ�านาจ คนเมายศ คนเมาอ�านาจนันแหละ ทีมนเป็นภัยอันตรายต่อสังคมแห่งการอยูรวมกันอย่าง ่ ่ ั ่่กว้างขวาง สังคมใด หมู่ใด คณะใด ประเทศชาติใด มีคนบ้ายศคนบ้าอ�านาจ คนเมายศ คนเมาอ�านาจ อาศัยอยู่มาก สังคมนั้นหมู่นั้น คณะนั้น ประเทศชาตินั้น จะมีแต่การเอารัดเอาเปรียบเหยียบย�่าท�าลาย ล้างผลาญกันไม่มีวันหยุดหย่อน แผ่นดินร้อน
 6. 6. 20 พรธรรมปีใหม่...จากวัดไทยกรุงวอชิงตัน,ดี.ซี. ปี ๒๕๕๔เป็นไฟ ท�าลายความสงบสุขของคนในสังคมทุกหย่อมหญ้า น่าอนาถสังเวชใจ.. คนบ้ายศ บ้าอ�านาจ คนเมายศ เมาอ�านาจ มันร้ายกาจมากกว่าบ้าอะไร เมาอะไรทั้งหมด พวกเมาเหล้าเมายาถึงจะเป็นพิษเป็นภัยอย่างไร ก็ยังพอท�าเนา พวกบ้ายศ บ้าอ�านาจ เมายศเมาอ�านาจนัน มันเป็นพิษเป็นภัยแก่วงการสังคมอย่างกว้างขวาง ้เพราะยศและอ�านาจนันมักจะมาเป็นของคูกนเสมอ คนมียศมาก ้ ่ ัก็มอานาจมาก มีอานาจมากก็มยศมาก ยศและอ�านาจเป็นปัจจัย ี � � ีซึ่งกันและกัน แยกกันไม่ค่อยออก คนเราเมื่อมียศมีอ�านาจแล้วถ้ารู้จักใช้ยศใช้อ�านาจให้เป็นประโยชน์แก่ตนและสังคมส่วนรวมในทางที่ชอบ ก็น่าอนุโมทนาน่าสรรเสริญ แต่ส่วนใหญ่แล้ว ยศและอ�านาจนั้น มักจะเป็นของอาถรรพณ์ ท�าให้คนมียศมีอ�านาจเป็นคนบ้ายศบ้าอ�านาจ เมายศเมาอ�านาจที่ตนมีอยู่ เกิดความหยิงผยอง มองคนอืนด้วยสายตาแห่งความเหยียดหยาม ค�าราม ่ ่ออกมาว่า “ข้าเป็นใหญ่ ข้ามีอ�านาจ” แผ่นดินนี้เป็นของข้า พวกบ้ายศ บ้าอ�านาจ เมายศ เมาอ�านาจ มักจะบอกกับตัวเองและบอกคนอื่นอย่างนี้เสมอ แล้วพวกนี้ก็ท�าอะไรตามความชอบใจในขอบเขตของอ�านาจที่พวกเขามีอยู่ หรือบางทีก็ทาอะไรนอก �เหนือขอบเขตอ�านาจของตนก็มอยูถมไป พวกเขาถือว่า “อ�านาจ ี ่เป็นใหญ่ในโลก” มีอานาจเสียอย่างจะไปกลัวอะไร ใครจะกล้ามา �ท�าอะไรเราได้ ในโลกนี้หรือภายใต้ดวงอาทิตย์นี้ ไม่มีอะไรที่คนมีอ�านาจท�าไม่ได้ ด้วยเหตุนี้ พวกที่บ้ายศ บ้าอ�านาจ คนที่เมายศเมาอ�านาจ จึงลืมทุกสิ่งทุกอย่าง ไม่ต่างอะไรกับช้างเมามัน มัน
 7. 7. พรธรรมปีใหม่...จากวัดไทยกรุงวอชิงตัน,ดี.ซี. ปี ๒๕๕๔ 21สั่งฆ่าได้แม้แต่ประชาชนตาด�าๆ เรื่อง “คนบ้ายศ บ้าอ�านาจ เมายศ เมาอ�านาจ” ได้พูดมาพอสมควรแล้ว ก็ขอท�าความเข้าใจกับท่านทั้งหลายในเรื่องของ“ยศ” อีกเสียก่อน ยศท่านแยกไว้มีอยู่ ๓ ประเภทด้วยกันคือ ๑. อิสริยยศ ความเป็นใหญ่ ๒. เกียรติยศ ความมีเกียรติ มีชื่อเสียง มีคุณ ๓. บริวารยศ ความมีบริวารพวกพ้อง ยศทังสามนีแหละ ทีทาให้คนมียศ ทีขาดสติปญญาพากันบ้า ้ ่ ่ � ่ ัยศบ้าอ�านาจ เมายศ เมาอ�านาจ เพราะยศและอ�านาจมันมาคูกน ่ ัคนมียศก็มอานาจ คนมีอานาจก็มยศ ยศและอ�านาจมันเป็นของ ี � � ีอาถรรพณ์ ท�าให้คนมียศมีอ�านาจ มันพากันบ้ายศบ้าอ�านาจเมายศเมาอ� า นาจ พวกนี้ แ หละคื อ คนที่ เ ป็ น พิ ษ เป็ น ภั ย เป็ นอันตรายต่อคนในสังคมแห่งการอยู่ร่วมกัน ถ้าคนบ้ายศ บ้าอ�านาจ เมายศ เมาอ�านาจ เป็นคนธรรมดาสามัญชาวบ้านทั่วๆ ไป พิษภัยที่จะมีต่อสังคมหรือส่งผลกระทบในทางลบต่อสังคม ก็อยูในวงจ�ากัดหรือในวงแคบๆ ตัวอย่างเช่น ่คนบ้ายศ บ้าอ�านาจ คนเมายศ เมาอ�านาจ เป็นผู้น�าในหมู่บ้านพิษภัยอันตรายมันก็มีจ�ากัดอยู่เฉพาะในสังคมหมู่บ้านเท่านั้นเพราะผู้น�าหมู่บ้านเขาก็มีอ�านาจเฉพาะในหมู่บ้านที่เขาปกครองไม่อาจน�าไปสูหมูบานอืนๆ ได้ คนทีมผลคือความทุกข์ความเดือด ่ ่ ้ ่ ่ ีร้อน เพราะภัยอันตรายก็มีอยู่ในหมู่บ้านเท่านั้น ความเป็นพิษเป็นภัยและอันตรายต่างๆ อันเกิดจากผู้น�าบ้ายศ บ้าอ�านาจเมายศ เมาอ�านาจนัน มันก็จะขยายวงออกไปตามต�าแหน่งหน้าที่ ้
 8. 8. 22 พรธรรมปีใหม่...จากวัดไทยกรุงวอชิงตัน,ดี.ซี. ปี ๒๕๕๔ที่รับผิดชอบของผู้น�าตามล�าดับ เช่น ผู้น�าต�าบล อ�าเภอ จังหวัดมณฑล จนกระทั่งประเทศชาติ และผู้น�าระดับโลก ภัยอันตรายผลกระทบในทางลบ ความทุกข์ ความเดือดร้อน ของคนในสังคมมันก็มีเพิ่มมากขี้น ตามอ�านาจความรับผิดชอบของผู้น�าแต่ละสังคมนั้นเอง ประเทศชาติขาดผูนาทีมศลธรรม ก็จะน�าปัญหาต่างๆ ให้เกิด ้ � ่ ี ีขึ้นในสังคมแห่งการอยู่ร่วมกันเหลือที่จะพรรณนา เช่น ปัญหาทางเศรษฐกิจ ทหาร การเมือง เรื่องการปกครอง การศึกษาวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามก็จะเลวทรามต�่าช้า หาความสงบสุขไม่ได้ เพราะความไร้ศีลธรรมและไร้ศาสนาคือ คนบ้ายศ บ้าอ�านาจ คนเมายศ เมาอ�านาจนั้นเอง เมื่อคนบ้ายศ บ้าอ�านาจคนเมายศ เมาอ�านาจปกครองบ้านเมือง พวกเขาก็จะใช้ยศใช้อ�านาจที่เขามีอยู่ไปในทางที่ไม่ชอบ ผิดศีลธรรม ผิดกฎหมายท�าลายคนอืนทีไม่เห็นด้วย ใครจะช่วยแนะน�าชีทางออกบอกทาง ่ ่ ้เดินทีถกต้องชอบธรรมไม่รบฟังทังนัน เพราะพวกเขาคลังอ�านาจ ่ ู ั ้ ้ ่เสียแล้ว เรียกว่าบ้าคลั่ง บ้าเลือด บ้าดีเดือด บ้าระห�่า พวกคนบ้ายศ บ้าอ�านาจ คนเมายศ เมาอ�านาจเหล่านี้ ไม่มีใครท�าให้เขามีสติได้หรอก (อย่าบอกคนบ้า อย่าว่าคนเมา) อย่าเป่าปีใส่หควาย ่ ูเป่าจนคนเป่าตาย มันก็เป็นควายอยู่นั่นแหละ อย่าสีซอให้ลาฟังสีจนซอพัง เจ้าลาฟังก็ฟังไม่ออก สังคมโลกในยุคปัจจุบันทุกวันนี้ มีพวกคนบ้ายศ บ้าอ�านาจคนเมายศ เมาอ�านาจครองเมืองมากขึนอย่างผิดสังเกต เป็นเหตุ ้ให้เกิดความเหลือมล�้า ต�าสูง เอารัดเอาเปรียบ เหยียบย�่าท�าลาย ่ ่
 9. 9. พรธรรมปีใหม่...จากวัดไทยกรุงวอชิงตัน,ดี.ซี. ปี ๒๕๕๔ 23กันในรูปแบบต่างๆ ไม่ต่างอะไรกับสังคมสัตว์ป่า หาความเป็นธรรม ความยุติธรรม ความเสมอภาคไม่ได้ เอาดีใส่พวกตัว โยนความชั่วให้พวกอื่นมีกันดาษดื่นในสังคมปัจจุบัน ปากก็พร�ากัน ่ว่าคุณธรรม จริยธรรม แต่พฤติกรรมที่แสดงออกมาทางกาย ก็มีแต่การท�าลายล้างผลาญซึ่งกันและกันไม่เว้นแต่ละวัน สั่งออกมาทางวาจาก็มีแต่ค�าเท็จ ค�าส่อเสียด ยุยงส่งเสริม เพิ่มความแตกแยกสามัคคี ทะเลาะเบาะแว้ง แก่งแย่งแข่งขันกันในทางฉิบหาย ร้ายนักพวกคนบ้ายศ บ้าอ�านาจ คนเมายศ เมาอ�านาจไม่มใครสามารถยับยังพวกบ้าคลังพวกนีได้เลย เฉยเสียเถิด ท่าน ี ้ ่ ้ผู้หวังดีทั้งหลาย เราลองใช้ความสังเกตกันให้ดี ในสังคมปัจจุบนนี้ มีแต่คนบ้า ักันทั่วไปทุกหย่อมหญ้า ไม่ว่าสังคมบ้าน สังคมเมือง สังคมศาสนา หาความเป็นธรรม ความยุติธรรม ความเสมอภาคไม่ได้เลย ก็จะหาได้อย่างไรเล่า ก็เพราะคนบ้าคนเมาเขาครองบ้านครองเมืองกัน พวกเขาเท่านั้นที่จะได้รับความเป็นธรรม ความยุติธรรม ความเสมอภาค และภราดรภาพพวกอื่นไม่เกี่ยว พวกเขาจะท� า ผิ ด อะไรก็ ไ ม่ ผิ ด หรื อ ท� า ผิ ด ก็ เ ป็ น ถู ก นี่ แ หละคื อพฤติกรรมของพวกคนบ้ายศ บ้าอ�านาจ คนเมายศ เมาอ�านาจพวกเขาประกาศออกมา พวกเขาเท่านั้นที่จะท�าได้ แล้วถูกต้องชอบธรรม พวกอืนทีไม่ใช่พวกของเขา ท�าดีอย่างไร ท�าถูกอย่างไร ่ ่ก็ชวหมดผิดหมด (อย่าเรียกหาความชอบธรรมจากพวกบ้าระห�่า ั่กันเลย) เหมือนหาหนวดเต่า หนวดกระต่าย หาจนตายก็ไม่มทาง ีเจอ (เผลอๆ เจอข้อหาเข้าอีก)
 10. 10. 24 พรธรรมปีใหม่...จากวัดไทยกรุงวอชิงตัน,ดี.ซี. ปี ๒๕๕๔ ผลกระทบอันเกิดจากคนบ้ายศ บ้าอ�านาจ คนเมายศ เมาอ�านาจครองเมือง มีแต่เรื่องเสียหายทั้งนั้น คิดกันให้ดี มองกันให้ลึก นึกให้เห็นความจริง สิ่งที่คนบ้าคนเมา เขายื่นให้แก่คนในสังคมแห่งการอยู่ร่วมกัน มันมีแต่ความเสื่อม ความหายนะเศรษฐกิจก็ล่มจม สังคมก็มีแต่ความทุกข์ ความเดือดร้อนบันทอนการศึกษาให้ตกต�า เหยียบย�าท�าลายการปกครองให้เป็น ่ ่ ่บ้านป่าเมืองเถือนเหมือนสังคมสัตว์ปา หาความเป็นธรรม ความ ่ ่ยุติธรรม ความเสมอภาคไม่ได้ ท�าลายวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม ให้เลวทรามต�าช้า นีแหละคือผลของคนบ้า คนเมา เข้าครอง ่ ่เมือง เรื่องความสุข ความเจริญ ความก้าวหน้านั่นอย่าคิด ฤทธิ์ของคนบ้า คนเมา มีอย่างเดียว ความฉิบหาย จ�ากันให้ดี มีสติกันให้มน แล้วอย่าพากันส่งเสริม เพิมยศเพิมอ�านาจให้คนบ้า คน ั่ ่ ่เมา เข้ามาครองบ้านครองเมืองกันอีกต่อไป ความเสนียดจัญไรเภทภัยอันตราย ก็จะหายไปจากสังคมแห่งการอยู่ร่วมกัน เพื่อเป็นหลักประกันให้คนในสังคมมีความปลอดภัยในชีวิตประจ�าวัน พวกเราต้องพากันปฏิบตตามหลักธรรมค�าสอนในทาง ั ิพระพุทธศาสนา ที่พระพุทธเจ้าทรงสอนว่า :- “ใช้ปญญาพิจารณาใคร่ครวญดีแล้ว ยกย่องคนทีควรยกย่อง ั ่ใช้ปัญญาพิจารณาใคร่ครวญดีแล้ว ต�าหนิคนที่ควรต�าหนิ” นี่คือหลักประกันในการเลือกคนมาเป็นผู้น�าในสังคม ตามทัศนะของพุทธศาสนา ซึ่งพระพุทธองค์ทรงสอนไว้ ถ้าหากเราท่านทั้งหลายหวังอยู่ซึ่งความสงบสุข และปลอดภัยในชีวิตประจ�าวัน ก็ต้องพากันยึดหลักธรรมที่กล่าวมาข้างต้นนี้อย่าง
 11. 11. พรธรรมปีใหม่...จากวัดไทยกรุงวอชิงตัน,ดี.ซี. ปี ๒๕๕๔ 25เคร่งครัดในการคัดเลือกผู้น�าในสังคมทุกระดับชั้น เพื่อให้ได้ผู้น�าทีดมสติปญญา ไม่บายศ บ้าอ�านาจ ไม่เมายศ เมาอ�านาจมาเป็น ่ ี ี ั ้ผู้น�าของสังคม เมื่อได้คนดีมีสติปัญญามาเป็นผู้น�า ก็จะท�าให้สังคมแห่งการอยู่ร่วมกันมีความสุข ความเจริญ และมีความก้าวหน้าในทุกๆ ด้าน เศรษฐกิจก็กาวหน้า การศึกษาก็ไม่มปญหา ้ ี ัน�าพาให้การปกครองปรองดองรักใคร่กน ไม่แบ่งพรรคแบ่งพวก ับวกกั บ วั ฒ นธรรมและประเพณี ก็ มี ค วามมั่ น คง ธ�า รงไว้ ซึ่ งเอกลักษณ์ของชาติ นักปราชญ์บณฑิต จึงลิขตไว้ให้ใช้ปญญาใน ั ิ ัการสรรหาผูน�าทีดมสติปญญามาบริหารประเทศชาติบานเมือง ้ ่ ี ี ั ้เรื่อง “คนบ้า-คนเมา” พวกสูเจ้าทั้งหลายจงพากันต�าหนิ อย่าอุตริเลือกคนบ้า มาครองเมือง มันจะหาเรื่องท�าลายทุกสิ่งทุกอย่าง ไม่ตางอะไรกับเอาโจรมาเป็นผูนา มันจะท�าอะไรไปตามนิสย ่ ้ � ัเลวๆ ของพวกโจรจ�าไว้ให้ขึ้นใจ ทีหน้าทีหลังอย่าหวังพึ่งคนบ้าคนเมา จะเศร้าใจ เสียใจภายหลัง ในสังคมเมืองไทยของเรา คนส่วนใหญ่เป็นชาวพุทธ ผูนบถือ ้ ัพระพุทธศาสนาแต่ก็น่าอนาถสังเวชใจ ท�าไมเหตุการณ์เลวร้ายต่างๆ จึงเกิดขึนในสังคมชาวพุทธของเราหลายครังหลายหน จน ้ ้น่าเอือมระอา อนิจจา!! ไม่น่าจะเกิดขึ้นเลย แต่แล้วมันก็เกิดขึ้นซ�้าๆ ซากๆ ขอฝากให้ท่านทั้งหลายช่วยกันค้นหาสาเหตุด้วยกันเพื่อช่วยคลี่คลายความร้ายต่างๆ ให้มันบรรเทาเบาบาง จางไปจากสังคม แต่ในความคิดความเห็นของหลวงตา เห็นว่าคนในสังคมทุกวันนี้ แม้จะเป็นชาวพุทธ แต่ก็เป็นแค่เพียงในนามตามรอยบรรพบุรุษ ไม่ค่อยเอาใจใส่ ใส่ใจในการศึกษาเรียนรู้หลัก
 12. 12. 26 พรธรรมปีใหม่...จากวัดไทยกรุงวอชิงตัน,ดี.ซี. ปี ๒๕๕๔ธรรมของพระศาสนา ให้มความรูความเข้าใจ แล้วน�าไปประพฤติ ี ้ปฏิบัติตามให้เกิดประโยชน์แก่ตนตามสมควร เช่น เมตตาความรักใคร่ปรารถนาให้ผู้อื่น สัตว์อื่นมีความสุข แทนที่จะมีเมตตารักตนเองก่อน แล้วย้อนกลับไปรักคนอื่น สัตว์อื่นทีหลัง กรุณาสงสาร ต้องการช่วยคนอื่น สัตว์อื่นให้พ้นทุกข์ พ้นปัญหาก็ต้องสงสารตัวเองช่วยตัวเองให้พ้นทุกข์ ปราศจากปัญหาเสียก่อนแล้วย้อนไปช่วยคนอื่น สัตว์อื่นทีหลัง มุทิตา พลอยดีใจในความดีของคนอืน ชืนใจดีใจในเมือเห็นคนอืนท�าดี ได้ดกพลอยดีใจด้วย ่ ่ ่ ่ ี ็ช่วยให้เขามีกาลังใจในการท�าดียงๆ ขึนไป ไม่อจฉา ริษยาในความ � ิ่ ้ ิดีของคนอื่น อุเบกขา วางใจเป็นกลาง ให้ความเป็นธรรม ความยุตธรรมแก่ทกๆ คน ถ้าชาวพุทธของเราเป็นคนมีธรรมประจ�าใจ ิ ุเพทภัยอันตราย ความเลวร้ายต่างๆ ก็คงไม่มทางเกิดขึนในสังคม ี ้แห่งการอยู่ร่วมกัน ดังที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้แน่นอน พวกคนบ้าคนเมาก็คงอับเฉาไปจากสังคม คนเมายศ เมาอ�านาจ ปราชญ์เตือนตักให้รู้จัก อย่าเข้าใกล้ ให้ห่างหนีคนบ้ายศ บ้าอ�านาจ ชาติอัปรีย์เลวเหมือนผี หนีให้พ้น เหมือนคนพาล พวกบ้ายศ บ้าอ�านาจ ขาดธรรมะพวกนี้ละ ชอบท�าลาย และล้างผลาญเพราะพวกเขา เมาอ�านาจ ชาติคนพาลเลยล้างผลาญ ความเป็นธรรม ให้ต�่าทราม
 13. 13. พรธรรมปีใหม่...จากวัดไทยกรุงวอชิงตัน,ดี.ซี. ปี ๒๕๕๔ 27 พวกเมายศ เมาอ�านาจ มันชาติชั่วเห็นแก่ตัว ของตน คนเลวทรามชอบท�าลาย คนอื่น ไม่เห็นตามจิตต�่าทราม เมาอ�านาจ ชาติอธรรม ถ้าคนบ้า คนเมา เขาเป็นใหญ่ก็ท�าให้ สังคม จมลงต�่าเพราะพวกเขา ถูกความบ้า เข้าครอบง�าจิตใจต�่า มองไม่เห็น ความเป็นธรรม เมาอ�านาจ ขาดธรรมะ พระท่านบอกอย่าไปบอก ไปว่า บ้าระห�่าเขาไม่ฟัง อะไร ในทางธรรมไม่จดจ�า ค�าเตือน เพื่อนหวังดี พวกคนบ้า คนเมา เขาถือว่าเขามีค่า กว่าใคร ในปฐพีอย่ามาเตือน พวกเขา ด้วยหวังดีเขานั้นดี กว่าคนเตือน เพื่อนรักเอย เตือนคนบ้า คนเมา เข้าหลักที่การเป่าปี่ ใส่หูควาย ตายเปล่าเลยเป่าจนคน เป่าตาย ควายก็เฉยควายไม่เคย รู้เรื่อง เปลืองลมปราณ อย่าไปเตือน คนบ้า อย่าว่าคนเมาเพราะคนบ้า คนเมา เขาเป็นพาลแม้จะเตือน อย่างไร ไม่ได้การพวกคนพาล ไม่ใส่ใจ ในค�าเตือน
 14. 14. 28 พรธรรมปีใหม่...จากวัดไทยกรุงวอชิงตัน,ดี.ซี. ปี ๒๕๕๔ ด้วยเหตุนี้ ขอคนดี พากันคิดเพื่อพิชิต คนเมา เขาฟั่นเฟือนอย่าปล่อยให้ คนเมา เข้ามาเยือนจะแปดเปื้อน ตรอมตรม ระทมใจ พวกคนบ้า คนเมา เขาบ้าคลั่งเขาไม่ฟัง พวกเพื่อน สะเทือนใจใครจะทุกข์ จะยาก ล�าบากอย่างไรไม่เคยให้ ความเมตตา และการุณย์ เมื่อคนบ้า คนเมา เขาเป็นใหญ่เขาก็ใช้ อ�านาจ ชาติสถุลท�าลายล้าง คนอื่น แหลกเป็นจุณใจสถุล หยาบช้า ฆ่าคนตาย นี่แหละหนา พวกบ้ายศ บ้าอ�านาจแสนอุบาทว์ ท�าสังคม ล่มสลายเป็นบุคคล ประเภท อันตรายเห็นคนตาย กลับชอบใจ ไอ้กาลี ด้วยเหตุผล ที่กล่าวมา ทั้งหมดนี้ขอคนดี หนีให้พ้น คนอัปรีย์พวกบ้ายศ บ้าอ�านาจ ชาติกาลีให้ทุกคน หลีกหนี ไกลแสนไกลฯ

×