هفده اصل افراد موثر در تیم

942 views

Published on

ای ارائه شامل خلاصه‌ای از کتاب ۱۷ اصل کار تیمی نوشته جان ماکسول می‌باشد. با توجه به نحوه انتشار مطالب در کتاب، عنوان ارائه خود را «هفده اصل افراد موثر در تیم» انتخاب نمودم. محتوای این ارائه شامل ۱۷ اصل و نحوه کسب آن‌ها است.
امیدوارم که محتوای این ارائه برای شما مفید باشد.

Published in: Leadership & Management

هفده اصل افراد موثر در تیم

 1. 1. ‫ﺗﯿﻢ‬ ‫در‬ ‫ﻣﻮﺛﺮ‬ ‫اﻓﺮاد‬ ‫اﺻﻞ‬ ‫ھﻔﺪه‬ ‫زﺑﺮدﺳﺖ‬ ‫ﺳﻌﯿﺪ‬ ١٣٩٣ ‫ﺧﺮداد‬ zebardast.ir :‫وب‬ Saeid@ :‫ﺗﻮﯾﯿﺘﺮ‬
 2. 2. ‫اﻧﻌﻄﺎفﭘﺬﯾﺮﻧﺪ‬ ‫و‬ ‫ﺳﺎزﮔﺎر‬ - ١ ‫اﺻﻞ‬ ●.‫دارﻧﺪ‬ ‫دوﺳﺖ‬ ‫را‬ ‫آﻣﻮﺧﺘﻦ‬ ●.‫ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ‬ ‫اﻣﻨﯿﺖ‬ ‫اﺣﺴﺎس‬ ●.‫ھﺴﺘﻨﺪ‬ ‫ﺧﻼق‬ ●.‫دارﻧﺪ‬ ‫دوﺳﺖ‬ ‫را‬ ‫ﺳﺎﯾﺮﯾﻦ‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﺧﺪﻣﺖ‬
 3. 3. ‫ﺑﺎﺷﯿﻢ؟‬ ‫اﻧﻌﻄﺎفﭘﺬﯾﺮ‬ ‫و‬ ‫ﺳﺎزﮔﺎر‬ ‫ﭼﮕﻮﻧﮫ‬ - ١ ‫راهﺣﻞ‬ ●.‫ﮐﻨﯿﺪ‬ ‫ارزﯾﺎﺑﯽ‬ ‫ﻧﻮ‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫ﺧﻮد‬ ‫ﻧﻘﺶ‬ ●.‫ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ‬ ‫را‬ ‫ﻓﺮاﺗﺮ‬
 4. 4. ‫داﺳﺘﺎﻧﻨﺪ‬ ‫ھﻢ‬ ‫و‬ ‫دﺳﺖ‬ ‫ھﻢ‬ - ٢ ‫اﺻﻞ‬ ●‫ھﻤﮑﺎری‬ ○.‫ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ‬ ‫ﮐﺎر‬ ‫ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫ﺗﻮاﻓﻖ‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫اﯾﻨﮑﮫ‬ ●‫ھﻤﺪﻟﯽ‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫ﺗﻮام‬ ‫ھﻤﮑﺎری‬ ○.‫ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ‬ ‫ﮐﺎر‬ ‫ﺑﺎھﻢ‬ ‫ﺟﺎن‬ ‫و‬ ‫دل‬ ‫ﺑﺎ‬ ●.‫ﻣﯽﮐﻨﺪ‬ ‫ﭼﻨﺪان‬ ،‫را‬ ‫ﭼﻨﺪ‬ ،‫ھﻤﺪﻟﯽ‬ ‫و‬ ‫ھﻤﮑﺎری‬ ●.‫ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ‬ ‫ﺑﺮﻧﺪه‬ ‫ﺑﺎھﻢ‬ ،‫ﮐﺎرﻣﯽﮐﻨﻨﺪ‬ ‫ﺑﺎھﻢ‬
 5. 5. ‫ﺑﺎﺷﯿﻢ؟‬ ‫داﺳﺘﺎن‬ ‫ھﻢ‬ ‫و‬ ‫دﺳﺖ‬ ‫ھﻢ‬ ‫ﭼﮕﻮﻧﮫ‬ - ٢ ‫راهﺣﻞ‬ ●.‫ھﻤﮑﺎرﯾﻢ‬ ،‫ﻧﯿﺴﺘﻢ‬ ‫رﻗﯿﺐ‬ ●‫ﻧﮕﺮش‬ ‫ﺗﻐﯿﯿﺮ‬ ○.‫ﻧﺒﺎﺷﯿﻢ‬ ‫ﺑﺪﮔﻤﺎن‬ ‫ﺗﯿﻢ‬ ‫اﻋﻀﺎی‬ ‫ﺑﮫ‬ ○.‫ﮐﻨﯿﻢ‬ ‫ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ‬ ‫را‬ ‫ﺗﯿﻢ‬ ‫اﻋﻀﺎی‬ ●‫ﺗﻮﺟﮫ‬ ‫ﮐﺎﻧﻮن‬ ○.‫دھﯿﻢ‬ ‫ﻗﺮار‬ ‫ﺗﻮﺟﮫ‬ ‫ﮐﺎﻧﻮن‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫ﺗﯿﻢ‬ ،‫ﺧﻮد‬ ‫ﺟﺎی‬ ‫ﺑﮫ‬ ●‫ﺑﯿﺎﻧﺪﯾﺸﯿﻢ‬ ‫ﻧﺘﯿﺠﮫ‬ ‫ﺑﮫ‬ ○.‫ﺑﺮﻧﺪهاﯾﻢ‬ ‫ھﻤﮫ‬ .‫ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ‬ ‫ﭘﯿﺮوز‬ ‫اﺗﻔﺎق‬ ‫ﺑﺎ‬
 6. 6. ‫ﺗﻌﮭﺪﭘﺬﯾﺮﻧﺪ‬ - ٣ ‫اﺻﻞ‬ ●.‫ﻣﯽﺷﻮد‬ ‫ﻧﻤﺎﯾﺎن‬ ‫ﺳﺨﺘﯽھﺎ‬ ‫ﮔﯿﺮودار‬ ‫در‬ ‫ﺗﻌﮭﺪ‬ ●.‫ﻧﺪارد‬ ‫ﺑﺴﺘﮕﯽ‬ ‫ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ‬ ‫و‬ ‫اﺳﺘﻌﺪاد‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﺗﻌﮭﺪ‬ ●.‫ﺷﺮاﯾﻂ‬ ‫ﻧﮫ‬ ،‫ﻣﯽﺷﻮد‬ ‫اﯾﺠﺎد‬ ‫اﻧﺘﺨﺎب‬ ‫اﺛﺮ‬ ‫ﺑﺮ‬ ‫ﺗﻌﮭﺪ‬ ●.‫دﯾﮕﺮ‬ ‫ﭼﯿﺰ‬ ‫آن‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﭘﺎﯾﺒﻨﺪی‬ ‫و‬ ‫اﺳﺖ‬ ‫ﭼﯿﺰ‬ ‫ﯾﮏ‬ ‫ﺗﻌﮭﺪ‬ ‫ﭘﺬﯾﺮش‬ ●.‫ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ‬ ‫ﭘﺎﯾﺪار‬ ،‫ﺑﺎﺷﺪ‬ ‫ارزشھﺎ‬ ‫ﺑﺮ‬ ‫ﻣﺒﺘﻨﯽ‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ﺗﻌﮭﺪی‬
 7. 7. ‫ﺑﺎﺷﯿﻢ؟‬ ‫ﺗﻌﮭﺪﭘﺬﯾﺮ‬ ‫ﭼﮕﻮﻧﮫ‬ - ٣ ‫راهﺣﻞ‬ ●.‫ﺑﺰﻧﯿﺪ‬ ‫ﮔﺮه‬ ‫ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫را‬ ‫ﺧﻮد‬ ‫ارزشھﺎی‬ ‫و‬ ‫ﺗﻌﮭﺪ‬ ●!‫ﺑﺰﻧﯿﺪ‬ ‫درﯾﺎ‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫دل‬ ●.‫ﮐﻨﯿﺪ‬ ‫ارزﯾﺎﺑﯽ‬ ‫را‬ ‫ﺧﻮد‬ ‫ﺗﯿﻢ‬ ‫اﻋﻀﺎی‬ ‫ﺗﻌﮭﺪات‬
 8. 8. ‫ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ‬ ‫ﺑﺮﻗﺮار‬ ‫ارﺗﺒﺎط‬ - ۴ ‫اﺻﻞ‬ ●.‫ﺑﺪن‬ ‫ﭼﻨﺪﯾﻦ‬ ‫در‬ ‫ﺟﺎن‬ ‫ﯾﮏ‬ ‫ﯾﻌﻨﯽ‬ ‫ﺗﯿﻢ‬ ●.‫ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ‬ ‫ﺟﺪا‬ ‫دﯾﮕﺮان‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫ﺧﻮد‬ ●.‫ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ‬ ‫ﺑﺎز‬ ‫ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ‬ ‫ﺑﺮ‬ ‫را‬ ‫ارﺗﺒﺎط‬ ‫راه‬ ●.‫ﻧﺪارﻧﺪ‬ ‫ﭘﻨﮭﺎن‬ ‫ﻣﻘﺎﺻﺪ‬ ●‫ﺛﺎﻟﺚ‬ ‫ﺷﺨﺺ‬ ‫طﺮﯾﻖ‬ ‫از‬ ‫ارﺗﺒﺎط‬ ‫اﯾﺠﺎد‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ﭼﺮا‬ ‫دارﻧﺪ‬ ‫ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ‬ ‫ارﺗﺒﺎط‬ .‫ﻣﯽﮐﻨﺪ‬ ‫ﺗﻀﻌﯿﻒ‬ ‫را‬ ‫ﺗﯿﻢ‬ ‫ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت‬
 9. 9. ‫ﮐﻨﯿﻢ؟‬ ‫ﺑﺮﻗﺮار‬ ‫ارﺗﺒﺎط‬ ‫ﭼﮕﻮﻧﮫ‬ - ۴ ‫راهﺣﻞ‬ ●.‫ﺑﺎﺷﯿﺪ‬ ‫راﺳﺖ‬ ‫رو‬ ‫و‬ ‫رک‬ ●.‫ﺑﺠﻨﺒﯿﺪ‬ ‫زود‬ ●.‫ﻧﮕﺬارﯾﺪ‬ ‫ﺑﯽﺧﺒﺮ‬ ‫را‬ ‫ﺗﯿﻤﯽ‬ ‫ﯾﺎران‬ ●.‫ﮐﻨﯿﺪ‬ ‫رﻋﺎﯾﺖ‬ ‫را‬ ‫ﺳﺎﻋﺖ‬ ٢۴ ‫ﻗﺎﻋﺪه‬ ●.‫دھﻨﺪ‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫دل‬ ‫ﺷﻮﻧﺪ‬ ‫ﮔﺮﻓﺘﮫ‬ ‫ﺑﺎزی‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ﮐﺎری‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﻣﺮدم‬
 10. 10. ‫ﭘﯿﻮﻧﺪی‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ھﺴﺘﻨﺪ‬ ‫اﻓﺮاد‬ ‫از‬ ‫ﺟﻤﻌﯽ‬ ‫ﺑﻠﮑﮫ‬ ،‫ﻧﯿﺴﺖ‬ ‫ﮐﺎر‬ ‫در‬ ‫ﺗﯿﻤﯽ‬ ‫ﻧﺒﺎﺷﺪ‬ ‫ارﺗﺒﺎط‬ ‫اﮔﺮ‬ .‫ﻧﺪارﻧﺪ‬ ‫ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ‬ ‫ﺑﺎ‬
 11. 11. ‫ھﺴﺘﻨﺪ‬ ‫ﺑﺎﮐﻔﺎﯾﺖ‬ ‫و‬ ‫ﻻﯾﻖ‬ - ۵ ‫اﺻﻞ‬ ●.‫دارﻧﺪ‬ ‫آن‬ ‫ﻣﻤﮑﻦ‬ ‫وﺟﮫ‬ ‫ﺑﮭﺘﺮﯾﻦ‬ ‫در‬ ‫ﮐﺎر‬ ‫اﻧﺠﺎم‬ ‫ﺻﻼﺣﯿﺖ‬ ‫و‬ ‫ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ‬ ●.‫ھﺴﺘﻨﺪ‬ ‫ﺗﻌﺎﻟﯽطﻠﺐ‬ ●.‫ﻧﻤﯽﺳﺎزﻧﺪ‬ ‫ﻣﺘﻮﺳﻂ‬ ‫ﺑﺎ‬ ●.‫ﻣﯽﭘﺮدازﻧﺪ‬ ‫ﺟﺰﯾﯿﺎت‬ ‫ﺑﮫ‬ ●.‫ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ‬ ‫ﺣﻔﻆ‬ ‫را‬ ‫ﮐﺎر‬ ‫ﮐﯿﻔﯿﺖ‬
 12. 12. ‫ﺑﺎﺷﯿﻢ؟‬ ‫ﺑﺎﮐﻔﺎﯾﺖ‬ ‫و‬ ‫ﻻﯾﻖ‬ ‫ﭼﮕﻮﻧﮫ‬ - ۵ ‫راهﺣﻞ‬ ●.‫ﺑﺮوﯾﺪ‬ ‫ﺗﺨﺼﺺ‬ ‫دﻧﺒﺎل‬ ●.‫ﺑﺮوﯾﺪ‬ ‫آﺧﺮ‬ ‫ﺗﺎ‬ ‫را‬ ‫راه‬ ●.‫ﮐﻨﯿﺪ‬ ‫ﺗﻮﺟﮫ‬ ‫ﺑﯿﺸﺘﺮ‬ ‫ﮐﺎر‬ ‫اﺟﺮای‬ ‫ﺑﮫ‬
 13. 13. ‫ھﺴﺘﻨﺪ‬ ‫اﻋﺘﻤﺎد‬ ‫ﻗﺎﺑﻞ‬ - ۶ ‫اﺻﻞ‬ ●‫اﻋﺘﻤﺎد‬ ‫ﭘﺎﯾﮫھﺎی‬ ○‫اﺻﻠﯽ‬ ‫اﻧﮕﯿﺰه‬ ○‫ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ‬ ○‫ﮐﺮدن‬ ‫ﻓﮑﺮ‬ ○‫ﭘﺎﯾﺪاری‬
 14. 14. ‫ﺑﺎﺷﯿﻢ؟‬ ‫اﻋﺘﻤﺎد‬ ‫ﻗﺎﺑﻞ‬ ‫ﭼﮕﻮﻧﮫ‬ - ۶ ‫راهﺣﻞ‬ ●.‫ﺑﺸﻨﺎﺳﯿﺪ‬ ‫را‬ ‫ﺧﻮد‬ ‫اﻧﮕﯿﺰهھﺎی‬ ●‫اﺳﺖ؟‬ ‫ﺣﺮف‬ ‫ﺣﺮفﺗﺎن‬ ‫آﯾﺎ‬
 15. 15. ‫دارﻧﺪ‬ ‫اﻧﻀﺒﺎط‬ - ٧ ‫اﺻﻞ‬ ●.‫ﻣﯽاﻧﺪﯾﺸﻨﺪ‬ ‫اﻧﻀﺒﺎط‬ ‫ﺑﺎ‬ ●.‫ھﺴﺘﻨﺪ‬ ‫ﻣﻨﻀﺒﻂ‬ ‫ﺧﻮد‬ ‫ﻋﻮاطﻒ‬ ‫و‬ ‫اﺣﺴﺎﺳﺎت‬ ‫در‬ ●.‫دارﻧﺪ‬ ‫را‬ ‫ﻋﻤﻞ‬ ‫و‬ ‫اﻗﺪام‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ﻻزم‬ ‫اﻧﻀﺒﺎط‬
 16. 16. ‫ﺑﺎﺷﯿﻢ؟‬ ‫ﻣﻨﻀﺒﻂ‬ ‫ﭼﮕﻮﻧﮫ‬ - ٧ ‫راهﺣﻞ‬ ●.‫ﮐﻨﯿﺪ‬ ‫ﺗﻘﻮﯾﺖ‬ ‫را‬ ‫ﮐﺎر‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﻋﺎدت‬ ●.‫ﺑﺰﻧﯿﺪ‬ ‫دﺳﺖ‬ ‫ﭼﺎﻟﺸﯽ‬ ‫ﺑﮫ‬ ●.‫دارﯾﺪ‬ ‫ﻧﮕﮫ‬ ‫را‬ ‫ﺧﻮد‬ ‫زﺑﺎن‬
 17. 17. .‫ﻣﯽدھﻨﺪ‬ ‫ﭘﺮوﺑﺎل‬ ‫ﺗﯿﻢ‬ ‫ﯾﺎران‬ ‫ﺑﮫ‬ - ٨ ‫اﺻﻞ‬ ●.‫ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﻨﺪ‬ ‫ﻗﺪر‬ ‫را‬ ‫ﺧﻮد‬ ‫ﺗﯿﻤﯽ‬ ‫ﯾﺎران‬ ●.‫ﻣﯽﻧﮭﻨﺪ‬ ‫ارج‬ ‫را‬ ‫ﺗﯿﻤﯽ‬ ‫ﯾﺎران‬ ‫ارزشھﺎی‬ ●.‫ﺑﺮﻧﺪ‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﺑﺎﻻ‬ ‫را‬ ‫ﺗﯿﻤﯽ‬ ‫ﯾﺎران‬ ‫ﻣﻨﺰﻟﺖ‬ ‫و‬ ‫ﻗﺪر‬ ●.‫ﻣﯽدھﻨﺪ‬ ‫ﭘﺮ‬ ‫و‬ ‫ﺑﺎل‬ ‫دﯾﮕﺮان‬ ‫ﺑﮫ‬
 18. 18. ‫ﺑﺪھﯿﻢ؟‬ ‫ﭘﺮوﺑﺎل‬ ‫را‬ ‫ﺗﯿﻢ‬ ‫ﯾﺎران‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﭼﮕﻮﻧﮫ‬ - ٨ ‫راهﺣﻞ‬ ●.‫ﮐﻨﻨﺪ‬ ‫ﺑﺎورﺗﺎن‬ ‫آﻧﮑﮫ‬ ‫از‬ ‫ﭘﯿﺶ‬ ‫ﮐﻨﯿﺪ‬ ‫ﺑﺎور‬ ‫را‬ ‫دﯾﮕﺮان‬ ●.‫ﮐﻨﻨﺪ‬ ‫ﺧﺪﻣﺖ‬ ‫ﺷﻤﺎ‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫آﻧﮑﮫ‬ ‫از‬ ‫ﭘﯿﺶ‬ ‫ﮐﻨﯿﺪ‬ ‫ﺧﺪﻣﺖ‬ ‫دﯾﮕﺮان‬ ‫ﺑﮫ‬ ●.‫ﺑﺮﻧﺪ‬ ‫ﺑﺎﻻ‬ ‫را‬ ‫ﻗﺪرﺗﺎن‬ ‫آﻧﮑﮫ‬ ‫از‬ ‫ﭘﯿﺶ‬ ‫ﺑﺒﺮﯾﺪ‬ ‫ﺑﺎﻻ‬ ‫را‬ ‫دﯾﮕﺮان‬ ‫ﻗﺪر‬
 19. 19. ...‫ﮐﮫ‬ ‫اﺳﺖ‬ ‫اﯾﻦ‬ ‫ﺣﻘﯿﻘﺖ‬
 20. 20. ‫و‬ ‫ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ‬ ‫ﻧﺰدﯾﮏ‬ ‫ﮐﻨﺪ‬ ‫ﺑﺰرﮔﺸﺎن‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ﮐﺴﯽ‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ھﻤﯿﺸﮫ‬ ‫ﻣﺮدم‬ .‫ﻣﯽﺟﻮﯾﻨﺪ‬ ‫دوری‬ ‫ﺑﮑﺎھﺪ‬ ‫ﻗﺪرﺷﺎن‬ ‫از‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ﮐﺴﯽ‬ ‫از‬
 21. 21. ‫ﻣﺸﺘﺎﻗﻨﺪ‬ - ٩ ‫اﺻﻞ‬ ●.‫ﻣﯽاﻓﺮوزﻧﺪ‬ ‫را‬ ‫ﺧﻮد‬ ‫اﺷﺘﯿﺎق‬ ‫ﺷﻌﻠﮫ‬ ●.‫ﻣﯽاﻧﮕﯿﺰﻧﺪ‬ ‫ﺑﺮ‬ ‫ﺧﻮﯾﺶ‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫اﺣﺴﺎس‬ ●.‫دارﻧﺪ‬ ‫اﻋﺘﻘﺎد‬ ‫ﺧﻮد‬ ‫ﮐﺎر‬ ‫ﺑﮫ‬ ●.‫ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ‬ ‫ھﻤﮑﺎری‬ ‫و‬ ‫ﺻﺤﺒﺖ‬ ‫اﺷﺘﯿﺎق‬ ‫ﺑﺎ‬
 22. 22. ‫ﺑﺎﺷﯿﻢ؟‬ ‫ﻣﺸﺘﺎق‬ ‫ﭼﮕﻮﻧﮫ‬ - ٩ ‫راهﺣﻞ‬ ●.‫ﺑﭙﺮورﯾﺪ‬ ‫ﺧﻮد‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫ﺗﮑﻠﯿﻒ‬ ‫اﺣﺴﺎس‬ ●.‫ﮐﻨﯿﺪ‬ ‫ﮐﺎر‬ ‫اﻧﺘﻈﺎر‬ ‫ﺣﺪ‬ ‫از‬ ‫ﺑﯿﺶ‬ ●.‫دھﯿﺪ‬ ‫اﻧﺠﺎم‬ ‫آن‬ ‫ﻋﺎﻟﯽ‬ ‫ﺳﻄﺢ‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫ﮐﺎری‬ ‫ھﺮ‬ ‫ﮐﻨﯿﺪ‬ ‫ﺳﻌﯽ‬
 23. 23. ‫دارﻧﺪ‬ ‫ھﺪﻓﯽ‬ ‫و‬ ‫ﻗﺼﺪی‬ - ١٠ ‫اﺻﻞ‬ ●.‫ھﺴﺘﻨﺪ‬ ‫ﻣﺼﻤﻢ‬ ‫ھﺪف‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫رﺳﯿﺪن‬ ‫ﺑﺮای‬ ●.‫اﺳﺖ‬ ‫ﮐﺎرﺷﺎن‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﺣﻮاسﺷﺎن‬ ‫و‬ ‫ھﻮش‬ ●.‫ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ‬ ‫ﺣﺴﺎب‬ ‫ﺧﻮد‬ ‫ﺣﺮﮐﺖ‬ ‫ھﺮ‬ ‫روی‬
 24. 24. ‫ﺑﺎﺷﯿﻢ؟‬ ‫داﺷﺘﮫ‬ ‫ھﺪﻓﯽ‬ ‫و‬ ‫ﻗﺼﺪ‬ ‫ﭼﮕﻮﻧﮫ‬ - ١٠ ‫راهﺣﻞ‬ ●‫را‬ ‫ﻋﻤﺮ‬ ‫ﺻﺮف‬ ‫ارزش‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ﺑﺮﮔﺰﯾﻨﯿﺪ‬ ‫را‬ ‫ﻣﻘﺼﻮدی‬ ‫و‬ ‫ھﺪف‬ .‫ﺑﺎﺷﺪ‬ ‫داﺷﺘﮫ‬ ●.‫ﺑﺸﻨﺎﺳﯿﺪ‬ ‫را‬ ‫ﺧﻮد‬ ‫ﻗﺪرتھﺎی‬ ‫و‬ ‫ﺿﻌﻒھﺎ‬ ●.‫ﮐﻨﯿﺪ‬ ‫اوﻟﻮﯾﺖﮔﺬاری‬ ‫را‬ ‫ﺧﻮد‬ ‫ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖھﺎی‬ ●.‫ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ‬ ‫ﻧﮫ‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ‬ ‫ﯾﺎد‬ ●.‫ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ‬ ‫را‬ ‫دور‬ ●.‫ﮐﻨﯿﺪ‬ ‫ھﺪﻓﻤﻨﺪ‬ ‫را‬ ‫ﺧﻮد‬ ‫ﺳﺎﻻﻧﮫ‬ ‫ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی‬ ‫ﺗﻘﻮﯾﻢ‬
 25. 25. ‫ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ‬ ‫رﺳﺎﻟﺖ‬ ‫اﺣﺴﺎس‬ - ١١ ‫اﺻﻞ‬ ●.‫ﻣﯽداﻧﻨﺪ‬ ‫را‬ ‫ﺗﯿﻢ‬ ‫ﻣﻘﺼﺪ‬ ●.‫ﮐﻨﺪ‬ ‫رھﺒﺮی‬ ،‫ﺗﯿﻢ‬ ‫رھﺒﺮ‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ﻣﯽدھﻨﺪ‬ ‫اﺟﺎزه‬ ●.‫را‬ ‫ﺧﻮد‬ ‫ﺗﻮﻓﯿﻖ‬ ‫ﺑﻌﺪ‬ ‫ﻣﯽﺧﻮاھﻨﺪ‬ ‫را‬ ‫ﺗﯿﻢ‬ ‫ﺗﻮﻓﯿﻖ‬ ‫اول‬ ●.‫دھﻨﺪ‬ ‫اﻧﺠﺎم‬ ‫را‬ ‫ﺧﻮد‬ ‫رﺳﺎﻟﺖ‬ ‫ﺗﺎ‬ ‫ﻣﯽزﻧﻨﺪ‬ ‫دﺳﺖ‬ ‫ﮐﺎری‬ ‫ھﺮ‬ ‫ﺑﮫ‬
 26. 26. ‫ﮐﻨﯿﻢ؟‬ ‫رﺳﺎﻟﺖ‬ ‫اﺣﺴﺎس‬ ‫ﭼﮕﻮﻧﮫ‬ - ١١ ‫راهﺣﻞ‬ ●‫ﯾﺎ‬ ‫ﻣﯽﮐﻨﺪ‬ ‫دﻧﺒﺎل‬ ‫را‬ ‫ﺧﻮد‬ ‫ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ‬ ‫ﺷﻤﺎ‬ ‫ﺗﯿﻢ‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ‬ ‫ﺗﺎ‬ ‫ﮐﻨﯿﺪ‬ ‫دﻗﺖ‬ .‫ﻧﮫ‬ ●‫اﺧﻼص‬ ‫طﺒﻖ‬ ‫در‬ ‫دارﯾﺪ‬ ‫ﭼﮫ‬ ‫ھﺮ‬ ‫ھﺴﺘﯿﺪ‬ ‫ﺗﯿﻢ‬ ‫ﻋﻀﻮ‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ﺣﺎل‬ .‫ﺑﮕﺬارﯾﺪ‬
 27. 27. ‫آﻣﺎدهاﻧﺪ‬ - ١٢ ‫اﺻﻞ‬ ●.‫ﺑﺎﺷﻨﺪ‬ ‫آﻣﺎده‬ ‫ﭼﯿﺰھﺎﯾﯽ‬ ‫ﭼﮫ‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ﻣﯽداﻧﻨﺪ‬ ●.‫ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ‬ ‫ﻣﺎﯾﻮس‬ ‫را‬ ‫ﺧﻮد‬ ‫ﺗﯿﻤﯽ‬ ‫ﯾﺎران‬ ●.‫آﻣﺎدهاﻧﺪ‬ ‫ﭼﺎﻟﺶھﺎ‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫روﯾﺎروﯾﯽ‬ ‫ﺑﺮای‬ ●.‫دارﻧﺪ‬ ‫ﻣﺜﺒﺖ‬ ‫ﻧﮕﺮﺷﯽ‬
 28. 28. ‫ﺑﺎﺷﯿﻢ؟‬ ‫آﻣﺎده‬ ‫ﭼﮕﻮﻧﮫ‬ - ١٢ ‫راهﺣﻞ‬ ●.‫ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ‬ ‫را‬ ‫آﯾﻨﺪه‬ ‫ﻓﺮآﯾﻨﺪ‬ ●.‫ﮐﻨﯿﺪ‬ ‫ﭘﮋوھﺶ‬ ‫ﺑﯿﺸﺘﺮ‬ ●.‫ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﺪ‬ ‫ﺧﻮد‬ ‫ﺧﻄﺎھﺎی‬ ‫از‬
 29. 29. .‫ﻣﯽﺳﺎزد‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫زﻣﯿﻨﮫ‬ ‫اﻣﺎ‬ ‫ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ‬ ‫ﺗﻀﻤﯿﻦ‬ ‫را‬ ‫ﻣﺎ‬ ‫ﺑﺮد‬ ،‫آﻣﺎدﮔﯽ‬
 30. 30. ‫ﻣﯽﺟﻮﺷﻨﺪ‬ ‫ﺗﯿﻢ‬ ‫ﯾﺎران‬ ‫ﺑﺎ‬ - ١٣ ‫اﺻﻞ‬ ●:‫ﮐﻨﯿﺪ‬ ‫ﺗﻮﺟﮫ‬ ‫ﭼﯿﺰ‬ ‫ﭘﻨﺞ‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﺧﻮد‬ ‫ﺗﯿﻤﯽ‬ ‫ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت‬ ‫و‬ ‫رواﺑﻂ‬ ‫در‬ ○‫اﺣﺘﺮام‬ ○‫ﻣﺸﺘﺮک‬ ‫ﺗﺠﺮﺑﮫھﺎی‬ ○‫اﻋﺘﻤﺎد‬ ○‫ﺑﺴﺘﺎن‬ ‫و‬ ‫ﺑﺪه‬ ○‫ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ‬ ‫ﺧﻂ‬
 31. 31. ‫ﺑﺎﺷﯿﻢ؟‬ ‫داﺷﺘﮫ‬ ‫ﺑﮭﺘﺮ‬ ‫ارﺗﺒﺎط‬ ‫ﺗﯿﻢ‬ ‫ﯾﺎران‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫ﭼﮕﻮﻧﮫ‬ - ١٣ ‫راهﺣﻞ‬ ●.‫ﺳﺎزﯾﺪ‬ ‫ﻣﻌﻄﻮف‬ ‫دﯾﮕﺮان‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﺧﻮد‬ ‫ﺟﺎی‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫را‬ ‫ﺧﻮﯾﺶ‬ ‫ﺗﻮﺟﮫ‬ ●.‫ﺑﮑﻨﯿﺪ‬ ‫را‬ ‫درﺳﺘﯽ‬ ‫ﭘﺮﺳﺶھﺎی‬ ●.‫ﮐﻨﯿﺪ‬ ‫ﭘﯿﺪا‬ ‫ﻣﺸﺘﺮک‬ ‫ﺗﺠﺮﺑﮫ‬ ●.‫ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰﯾﺪ‬ ‫ﺧﻮﺑﯽ‬ ‫اﺣﺴﺎس‬ ‫ﺧﻮدﺷﺎن‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﻧﺴﺒﺖ‬ ‫دﯾﮕﺮان‬ ‫در‬
 32. 32. ‫ﺧﻮﯾﺸﻨﺪ‬ ‫ارﺗﻘﺎ‬ ‫ﭘﯽ‬ ‫در‬ - ١۴ ‫اﺻﻞ‬ ●:‫ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ‬ ‫ﻏﺎﻓﻞ‬ ‫ﭼﯿﺰ‬ ‫ﺳﮫ‬ ‫از‬ ○‫آﻣﺎدﮔﯽ‬ ○‫ﺗﺎﻣﻞ‬ ‫و‬ ‫ﺗﻔﮑﺮ‬ ○‫ﺑﺴﺘﻦ‬ ‫ﮐﺎر‬ ‫ﺑﮫ‬
 33. 33. ‫ﺑﺎﺷﯿﻢ؟‬ ‫ﺧﻮﯾﺶ‬ ‫ارﺗﻘﺎ‬ ‫ﭘﯽ‬ ‫در‬ ‫ﭼﮕﻮﻧﮫ‬ - ١۴ ‫راهﺣﻞ‬ ●.‫ﺑﺎﺷﯿﺪ‬ ‫ﭘﺬﯾﺮ‬ ‫آﻣﻮزش‬ ●.‫ﺑﺮﯾﺰﯾﺪ‬ ‫را‬ ‫ﺧﻮد‬ ‫ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ‬ ‫ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ‬ ●.‫دھﯿﺪ‬ ‫ﺑﮭﺎ‬ ‫ﻣﻘﺎم‬ ‫ارﺗﻘﺎی‬ ‫از‬ ‫ﺑﯿﺸﺘﺮ‬ ‫ﺧﻮد‬ ‫داﻧﺶ‬ ‫ارﺗﻘﺎی‬ ‫ﺑﮫ‬
 34. 34. ‫ﮔﺬﺷﺘﮫاﻧﺪ‬ ‫ﺧﻮد‬ ‫از‬ - ١۵ ‫اﺻﻞ‬ ●.‫دﺳﺖاﻧﺪ‬ ‫ﮔﺸﺎده‬ ‫و‬ ‫ﺑﺨﺸﻨﺪه‬ ●.‫ﻧﺪارﻧﺪ‬ ‫ﺳﯿﺎﺳﺖﺑﺎزی‬ ●.‫وﻓﺎدارﻧﺪ‬ ●.‫ﻣﯽﻧﮭﻨﺪ‬ ‫ارج‬ ‫اﺳﺘﻘﻼل‬ ‫از‬ ‫ﺑﯿﺶ‬ ‫ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ‬ ‫واﺑﺴﺘﮕﯽ‬ ‫ﺑﮫ‬
 35. 35. ‫ﺑﺎﺷﯿﻢ؟‬ ‫ﮔﺬﺷﺘﮫ‬ ‫ﺧﻮد‬ ‫از‬ ‫ﭼﮕﻮﻧﮫ‬ - ١۵ ‫راهﺣﻞ‬ ●.‫ﮐﻨﯿﺪ‬ ‫ﻣﻌﺮﻓﯽ‬ ‫را‬ ‫دﯾﮕﺮی‬ ،‫ﺧﻮد‬ ‫ﺟﺎی‬ ‫ﺑﮫ‬ ●.‫ﺑﮕﺬارﯾﺪ‬ ‫زﯾﺮدﺳﺘﺎن‬ ‫ﻧﻘﺶ‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫ﺧﻮد‬ ●.‫ﮐﻨﯿﺪ‬ ‫ﮐﻤﮏ‬ ‫ﺻﺪا‬ ‫و‬ ‫ﺳﺮ‬ ‫ﺑﯽ‬ ‫و‬ ‫ﭘﻨﮭﺎﻧﯽ‬
 36. 36. ‫ﮔﺸﺎﯾﻨﺪ‬ ‫ﻣﺸﮑﻞ‬ - ١۶ ‫اﺻﻞ‬ ●:‫ﮐﮫ‬ ‫ﻣﯽداﻧﻨﺪ‬ ○.‫ھﺴﺘﻨﺪ‬ ‫ﻣﺎ‬ ‫ذھﻨﯽ‬ ‫ﺗﺼﻮﯾﺮھﺎی‬ ،‫ﻣﺸﮑﻼت‬ ○.‫ھﺴﺘﻨﺪ‬ ‫ﺣﻞ‬ ‫ﻗﺎﺑﻞ‬ ‫ﻣﺸﮑﻼت‬ ‫ھﻤﮫ‬ ○.‫ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ‬ ‫ﮐﻤﮏ‬ ‫آنھﺎ‬ ‫ﺑﮫ‬ ،‫ﻣﺸﮑﻼت‬
 37. 37. ‫ﺑﺎﺷﯿﻢ؟‬ ‫ﮔﺸﺎ‬ ‫ﻣﺸﮑﻞ‬ ‫ﭼﮕﻮﻧﮫ‬ - ١۶ ‫راهﺣﻞ‬ ●.‫ﮐﻨﯿﺪ‬ ‫ﭘﯿﺪا‬ ‫را‬ ‫درﻣﺎن‬ ،‫ﻧﮕﺮدﯾﺪ‬ (‫)ﻣﻘﺼﺮ‬ ‫درد‬ ‫دﻧﺒﺎل‬ ●.‫ﻧﺪھﯿﺪ‬ ‫وا‬ ●.‫ﮐﻨﯿﺪ‬ ‫ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ‬ ‫ﻧﻮ‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫ﺧﻮد‬ ‫ﻓﮑﺮ‬ ●.‫ﺑﯿﻨﺪﯾﺸﯿﺪ‬ ‫ﻧﻮ‬ ‫از‬ ‫ﺧﻮد‬ ‫اﺳﺘﺮاﺗﮋی‬ ‫درﺑﺎره‬ ●.‫ﮐﻨﯿﺪ‬ ‫ﺗﮑﺮار‬ ‫را‬ ‫ﻓﺮآﯾﻨﺪ‬
 38. 38. ‫آنھﺎ‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ﺗﻔﮑﺮی‬ ‫ﺳﻄﺢ‬ ‫ھﻤﺎن‬ ‫ﺑﺎ‬ ،‫ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ‬ ‫روﺑﺮو‬ ‫آنھﺎ‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ﺑﺰرﮔﯽ‬ ‫»ﻣﺸﮑﻼت‬ «.‫ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ‬ ‫ﺣﻞ‬ ‫ﮐﺮدهاﯾﻢ‬ ‫اﯾﺠﺎد‬ ‫را‬ :‫اﯾﻨﺸﺘﯿﻦ‬ ‫آﻟﺒﺮت‬
 39. 39. ‫ﻧﺴﺘﻮهاﻧﺪ‬ ‫و‬ ‫ﭘﯽﮔﯿﺮ‬ - ١٧ ‫اﺻﻞ‬ ●.‫ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ‬ ‫ﻣﺘﮑﯽ‬ ‫ﻗﺪر‬ ‫و‬ ‫ﻗﻀﺎ‬ ‫ﯾﺎ‬ ‫ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ‬ ،‫ﺑﺨﺖ‬ ‫ﺑﮫ‬ ●.‫ﻧﯿﺴﺖ‬ ‫وادادن‬ ‫روز‬ ،‫ﮐﻮﺷﺶ‬ ‫و‬ ‫ﺟﮭﺪ‬ ‫روز‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ﻣﯽداﻧﻨﺪ‬
 40. 40. ‫ﺑﺎﺷﯿﻢ؟‬ ‫ﻧﺴﺘﻮه‬ ‫و‬ ‫ﭘﯽﮔﯿﺮ‬ ‫ﭼﮕﻮﻧﮫ‬ - ١٧ ‫راهﺣﻞ‬ ●.‫ﻧﮑﻨﯿﺪ‬ ‫ﺗﺮک‬ ‫را‬ ‫ﻣﯿﺪان‬ ‫ھﺮﮔﺰ‬ ●‫ﮐﮫ‬ ‫آﻧﮕﺎه‬ ‫ﻧﮫ‬ ،‫ﺑﺎﺷﺪ‬ ‫ﺷﺪه‬ ‫اﻧﺠﺎم‬ ‫ﮐﺎر‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ﺑﮑﺸﯿﺪ‬ ‫دﺳﺖ‬ ‫ﮐﺎر‬ ‫از‬ ‫وﻗﺘﯽ‬ .‫ﺷﺪهاﯾﺪ‬ ‫ﺧﺴﺘﮫ‬ ●.‫ﮐﻨﯿﺪ‬ ‫ﮐﺎر‬ ‫ھﻮﺷﻤﻨﺪاﻧﮫﺗﺮ‬ ‫و‬ ‫ﺑﯿﺸﺘﺮ‬ ●.‫ﺑﺎﺷﯿﺪ‬ ‫داﺷﺘﮫ‬ ‫آرﻣﺎﻧﯽ‬ ‫و‬ ‫ھﺪف‬ ●(.‫ﺑﺒﺮﯾﺪ‬ ‫ﻟﺬت‬ ‫ﺧﻮد‬ ‫ﮐﺎر‬ ‫)از‬ .‫ﺑﺪاﻧﯿﺪ‬ ‫ﺑﺎزی‬ ‫را‬ ‫ﺧﻮد‬ ‫ﮐﺎر‬
 41. 41. ‫ﺳﭙﺎﺳﮕﺰارم‬ ‫زﺑﺮدﺳﺖ‬ ‫ﺳﻌﯿﺪ‬ ١٣٩٣ ‫ﺧﺮداد‬ zebardast.ir :‫وب‬ Saeid@ :‫ﺗﻮﯾﯿﺘﺮ‬

×