Kump 7

565 views

Published on

Rusuhan Etnik Mei 1969 Dan Kerajaan Darurat

<br>serta<br>

Penyusunan Semula Politik

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
565
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
23
Actions
Shares
0
Downloads
26
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Kump 7

 1. 1. HUBUNGAN ETNIKKumpulan : 7Pensyarah : HJ Mohamadkhadafihj. rofie<br />Tajuk: -RusuhanEtnik Mei 1969<br />danKerajaanDarurat<br /> -PenyusunanSemulaPolitik<br />
 2. 2. RusuhanEtnik Mei 1969 danKerajaanDarurat<br />Padapilihanrayaumum1969, PartiPerikatanyang dianggotaioleh (UMNO-MCA-MIC)telahgagalmemperolehmajoriti2/3diparlimen. Hal inidisifatkanolehpartipembangkangsebagaisatukemenangan yang besar. Pihakpembangkangmeraikankemenanganmerekapada11dan12 Mei 1969dimanakaumCinaberarakmenerusikawasanMelayudanmelontarpenghinaankepadaorang-orangMelayu. PadahariSelasa 13 Mei, Yeoh Tech ChyeselakuPresidenPartiGerakanyang menangbesardikawasanBukit Bintang, Kuala Lumpur, memohonmaafdiatasketelanjuranahli-ahlinya yang melakukankebiadapansemasaperarakan, tapisemuanyasudahterlambat.<br />
 3. 3. UMNOtelahmengadakanperarakanbalaspadapagi13 Mei 1969. OrangMelayu yang membawasenjatapedangdanparangpanjangberkumpuldirumahMenteriBesar Selangor diJalan Raja Muda Abdul Aziz diKampungBaru, Kuala Lumpur. Dato' HarunIdrisselakuMenteriBesar Selangor ketikaitucubamententeramkankeadaan. Rupa-rupanya, merekahanyamenungguarahandaripadaDato' HarunIdrisuntukmengamuk.<br />Ketikaberkumpul, cerita-ceritatentangkebiadapanahlipartiGerakantersebardanmeluap-luap. Jam 3.00 petangdatangberitakejadianpembunuhanorangMelayudiSetapak, hanyadua kilometerdarirumahMenteriBesar Selangor. Terdapatcerita-cerita lain mengenaiseorangwanitamengandungdibunuhdankandungannyadikeluarkandariperutdenganmenggunakanbesipenggantungdagingbabi. Sebelummenghembuskannafasterakhirwanitatersebutsempatmemasukkansemulajanin yang terkeluaritukedalamperutnya.<br />
 4. 4. 4.00 petangduapenunggangmotosikalCina yang melaluiJalanKampungBarutelahdipancung. Sebuah van membawarokokdibakardanpemandunyadibunuh. Pemuda-pemudaCina yang dikatakandariPKMdankongsi-kongsigelaptelahbertindakbalas. Merekamembunuhorang-orangMelayudisekitar Kuala Lumpurdenganpelbagaisenjatabesi, tombakdanlembingberparangdihujung.<br />Cerita-ceritasepertiini yang tidakdiketahuisamaadabenaratautidaktelahmenyemarakkanlagiapipermusuhandiantaraMelayudanCina. Rusuhanbesarterjadi. Perintahdaruratdikeluarkan, semuaorangtidakdibenarkankeluardarirumah. Pasukan polis berkawaldisekitar Kuala Lumpur. TenteradariRejimenRenjerlebihawaldikerahkanmenjagakeselamatansekitar Kuala Lumpur.<br />
 5. 5. Pasukan FRU dikeluarkandariKampungBarudanaskardariRejimenRenjerambilalih. Malangnyapasukaniniterdiridariorang-orangMelayu, Iban, Cina, India, Sikh, Gurkhadan lain-lain turutmenembakorang-orangMelayudaninimenyebabkankemarahanorangMelayusemakinmeluap-luap. Menurutlaporan, ketuapasukanRejimenRenjerdikatakanberbangsaCina. AkhirnyaRegimen RenjerdikeluarkandandigantikandenganAskarMelayu. Malangnyabeberapaaskar-askarMelayuturutmasukkekedai-kedaiemasCinadanmengambilhartabendadisana. Malahadaaskarmelayu yang menembakkeatasrumahkedaiorangCinakeranakononnyamerekatelahmembalingbotolkearahaskarmelayutersebut. RamaiorangCinadibunuhdandicampakkankedalamlombongbijihtimahdiSungai KlangberhampiranlorongTiong Nam, Chow Kit.<br />
 6. 6. Pemuda-pemudaCinatelahbertindakmengepungPanggung Odeon, diJalanTuanku Abdul Rahman, Kuala Lumpur. BeberapaiklandisiarkandalambahasaCinadiskrinpawagammenyuruhpenontondarikalanganCinakeluardaripanggung. PenontonMelayudipanggungtersebutlangsungtidaktahumembacatulisanbahasacina. Kesandaripadaitu, pemuda-pemudacinatersebuttelahmenyerbumasukkedalampanggungdanmenyerangdanmenyembelihpenonton yang ada. Hampirsemuapenontondidalampanggungtersebutmatididalamkeadaan yang sangatmengerikan.<br />
 7. 7. Manakaladipasar pula askarmelayutelahmenembakorangcina yang melanggarperintahberkurungdengankeretaperisaimereka. Di lebuhrayapersekutuan pula, pendudukmelayuKampungKerinchitelahmembuangpasudiataslebuhrayatersebutdanmengakibatkankesesakanlalulintasdankemalangan. Pemilikkeretaberbangsacinaditetakdandibunuh. Seluruhkeluargapeniagacina yang menjualbungaberdekatanhabisdibunuh. Di lapanganterbang Sungai Besiwaktuitu yang merupakanlapanganterbangantarabangsa, askarmelayutelahmenembakorangCina yang barubalikdariluarnegeridengantanggapanbahawamerekamelanggarperintahberkurung.<br />
 8. 8. Negara diisytiharkandaruratpadamalam16 Mei 1969. Denganpengisytiharanini, Perlembagaan Persekutuan telahdigantung. Negara diperintahsecaraterusolehYang DiPertuanAgongdibawahundang-undangtentera. Dalampadaitu, MajlisGerakan Negara (MAGERAN) telahdibentuk. Tunku Abdul Rahmantelahmenarikdiridarimengetuaimajlistersebut. TempatbeliautelahdigantikanolehTimbalanPerdanaMenteriTun Abdul Razak. Berikutanitu, Parlimenjugadigantung.<br />Keamanandanketenteramanhanyadapatdipulihkansetelahempathariberlakunyapertumpahandarah.<br />
 9. 9. Untukmewujudkanperpaduandikalanganrakyat Malaysia yang pelbagaietnik, kerajaandarurattelahmengambilbeberapalangkahseperti:<br /> - Julai 1969, JabatanPerpaduan Negaraditubuhkanuntukmenciptasatuideologikebangsaan, disampingmenyusun program sosialdanekonomi yang baru.<br /> - Januari 1970, MajlisPerundingan Negaratelahditubuhkanuntukmengadakangaris-garispanduan yang positifdanpraktikalbagikerjasamaantarakaumdanintegrasisosialuntukpembentukansatukeperibadiannasional Malaysia.<br /> - Pada31 Ogos 1970, HariKemerdekaan Malaysia, ideologibaru yang dinamakanRukunegaratelahdiisytiharkandenganrasmi.<br />
 10. 10. PenyusunanSemulaPolitik<br />PadaFebruari 1971, pindaanperlembagaandiluluskanolehDewan Rakyat dankesan yang paling pentingdaripadapindaantersebutialahsekatanmelakukanperbincanganmengenaiisusensitif.<br />Istilah ‘muhibah’ yang bermaknaberbaik-baikantarasemuakumpulanetnikmenjadicogankatakerajaanselepastahun 1969. <br />Menteri Hal-EhwalDalamNegeri, Tun Dr. IsmailtelahmemberiamaranlebihbaikUMNOmembubarkanPerikatansekiranyaMCAdanMICberadadalamkeadaan ‘hidupsegan, matitakmahu’. <br />
 11. 11. Sebagaireaksiterhadapamarantersebut, GerakanPerpaduanCinatelahdibentukdandipimpinolehbeberapatokohMCA, antaranyatermasukTun Tan Siew Sin. Namun, kerajaanmenganggapgerakaninimerbahayadanmenolakpermohonannyauntukmendaftarsebagaisebuahpartiditolak. Seterusnya, duaanggotapengasasnyaditahanatastuduhanmenghasut.<br />SetelahGerakanPerpaduanCinadibubarkan, beberapaoranganggotanya yang aktifmemutuskanuntukterusberadadalamMCA. Kemudiannya, MCAtelahmenjadimedanpertarungankepadaahli-ahlinyauntukmenguasaipartitersebut. PimpinanpartidimenangiolehgolongantuadibawahTun Tan Siew Sin tetapimasyarakatCinakurangyakinterhadapMCA yang dijadikansebagaimedanpertarunganolehahli-ahlinya.<br />
 12. 12. Padatahun1970, dibawahpimpinanTun Abdul Razak, UMNOmengekalkankedudukan yang dominandalamPartiPerikatan. BeliautelahmeluaskangabunganPerikatanbermulapadatahun1971untukmembentuksatuBarisanNasionalyang terdiridaripada10partipolitik, termasukPAS, untukbertandingdalampilihanraya Persekutuan tahun1974. Hasratnyaialahuntukmengurangkanpolitikperpecahan.<br />Tun Abdul RazakjugabercampurtanganbagimenyelesaikanpertarunganmerebutpucukpimpinanpartidalamMIC, menjaminpersaraan(Tun) Sambathandanmenaikkanpangkattimbalannya, V. Manickavasagam, sebagaiPresidenparti yang barupadabulanJun 1973.<br />
 13. 13. Dalampilihanraya Persekutuan Ogos 1974, dibawahpimpinanTun Abdul Razak, BarisanNasionalmelawandenganDAP yang diketuaiolehLim Kit Siang. Daripada114kerusi, BarisanNasionaltelahmemenangi104kerusi.<br />SetelahkematianTun Abdul Razakpada 14 Januari 1976, negarainibernasibbaikkeranabeliaudigantikanolehDatuk Hussein Onn, anakkepadapengasasUMNO iaituDato’ Onn bin Jaafar. DatukHusseiOnnberpengalamandalambidangpolitiknasionaldanmampumenanganisebarangisusensitifdalampolitik Malaysia semasapemerintahannya. <br />
 14. 14. Di antaratahun1977dan1978, Datuk Hussein telahberjayamenegakkankekuasaankerajaanpersekutuan.<br />Dalampilihanraya Persekutuan yang berlangsungpadaJulai 1982,BarisanNasional(kecualiPAS yang menarikdiripadatahun1977) telahmencapaikemenanganbesardenganmendapat131kerusidarijumlah154yang ditandinginyadiseluruh Malaysia.<br />
 15. 15. Namaahli-ahlikumpulan<br />Loh Yuan Shen 203945<br />MuhamadFarid Bin MdRoselan 204792<br />Wong FooNien 199397<br />MohamadTarmizi Bin Kasim 203954<br />Zhou Xiang 122614 <br />MegatMohdHaffizuddin Bin MegatYaacob 204404<br />Muhammad Haniff Bin Hussain203888 <br />Mong Wey Long 199417<br />Alex Tan Wai Ming 199155<br />
 16. 16. Sekian,TerimaKasih<br />

×