คณิตศาสตร์ ป.5 มุม

16,661 views

Published on

0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
16,661
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1,285
Actions
Shares
0
Downloads
125
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

คณิตศาสตร์ ป.5 มุม

 1. 1. ผู้จัด ทำำนำงสำวดำรณี ปำนทองโรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ ๓๓จังหวัดลพบุรีตำำแหน่ง ครูสำำนักบริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษ
 2. 2. สื่อกำรเรียน กำรสอนโปรแกรม MultiPoint กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ คณิตศำสตร์ชั้นประถมศึกษำปีที่ 5 เรื่อง มุม
 3. 3. ผลกำรเรียนรู้ที่คำดหวัง1. เมื่อกำำหนดมุมให้ สำมำรถบอกชื่อมุม จุดยอดมุม แขนของมุม และเขียน สัญลักษณ์แทนได้2. เมื่อกำำหนดมุมชนิดต่ำงๆ ให้ สำมำรถ จัดกลุ่มของมุมออกเป็น มุมแหลม มุมฉำก มุมป้ำน มุมตรงและมุมกลับได้
 4. 4. ชื่อมุม จุดยอดมุม แขนของมุม และเขียนสัญลักษณ์ ก ข ค กำรเรียกชื่อมุมจะ เรียกตำม อักษร 3 ตัว คือ ชื่อจุดหนึ่งบน แขนของมุม ชื่อจุดยอดมุมและ ชื่อจุดบนแขนของมุมอีกข้ำง หนึ่ง ดังนั้น จำกรูป เรียกว่ำ มุม กขค หรือ มุม คขก
 5. 5. ชื่อมุม จุดยอดมุม แขนของมุม และเขียนสัญลักษณ์ ก ข ค วิธีกำรเรียกชื่อมุมอีกวิธีหนึ่ง คือ เรียกตำมชื่อจุดยอดมุม เช่น มุม กขค หรือ มุม คขก ดังนั้นจำกรูป จะ เรียกว่ำ มุม ข และจุดยอด มุม คือ จุด ข
 6. 6. ชื่อมุม จุดยอดมุม แขนของมุม และเขียนสัญลักษณ์ ก ข ค วิธีกำรเรียกแขนของมุมจะ เรียกตำมลักษณะเส้น ว่ำเป็น รังสี เส้นตรง ส่วนของเส้นตรง ดังนั้นจำกรูป แขนของมุมคือ ขก กับ ขค
 7. 7. ชื่อมุม จุดยอดมุม แขนของมุม และเขียนสัญลักษณ์ ก ข ค สัญลักษณ์ ˆ ใช้เขียนแทนคำำว่ำมุมโดยเขียนไว้เหนือตัวอักษรทีเป็นชื่อจุด ่ยอดมุม ^ ^ดังนั้นจำกรูป เขียนโดยใช้สัญลักษณ์ได้เป็น กข ค หรือ ข
 8. 8. มุมฉำก มุมแหลม มุมป้ำน มุมตรง และมุมกลับ ก ข ค มุมแหลม หมำยถึง มุมทีมีขนำด ่ มำกกว่ำ 0 องศำ แต่ น้อยกว่ำ 90 องศำ
 9. 9. มุมฉำก มุมแหลม มุมป้ำน มุมตรง และมุมกลับ ก ข ค มุมฉำก หมำยถึง มุมที่มีขนำด 90 องศำ
 10. 10. มุมฉำก มุมแหลม มุมป้ำน มุมตรง และมุมกลับ ก ข ค มุมป้ำน หมำยถึง มุมที่มีขนำดมำกกว่ำ 90 องศำ แต่น้อยกว่ำ 180 องศำ
 11. 11. มุมฉำก มุมแหลม มุมป้ำน มุมตรง และมุมกลับ ก ข ค มุมตรง หมำยถึง มุมที่มีขนำดเท่ำกับ 180 องศำ
 12. 12. มุมฉำก มุมแหลม มุมป้ำน มุมตรง และมุมกลับ ก ข ค มุมกลับ หมำยถึง มุมที่มีขนำดมำกกว่ำ 180 องศำ แต่น้อยกว่ำ 360 องศำ
 13. 13. แบบทดสอบเก็บ ่ คะแนนกลุมสำระกำรเรียนรู้ คณิตศำสตร์ ชั้น ประถมศึกษำปีที่ 5 เรื่อง มุม บคะแนนมี คำำชีแจง แบบทดสอบเก็ ้ จำำนวนทั้งหมด 4 ข้อ คะแนน 11 คะแนน ให้นักเรียน เลือกคำำตอบที่ถกต้อง ู
 14. 14. 1. จำกรูปอ่ำนว่ำ มุม ตสน ใช่ หรือ ไม่ ส ต น ใช่ ไม่ใช่
 15. 15. 2. จากรู ป ข้ อ ใดมี แ ขนของ มุ ม คื อ มส และ มน ก ข ส ส ต ม ม น ค ง ม มย ว ก ด
 16. 16. 3. จำกรูปให้นักเรียนบอกจุด ยอดมุมของแต่ละรูป M KN S T C <Keyboard will appear here based on shape and H location of this rectangle.> LA P W R
 17. 17. 4. จงลำกเส้นจับคู่ ชนิดของมุม กับรูปของมุม ให้ถูกต้อง ก มุมตรง ค ข มุมฉำก น ส มุมแหลม ง ห ง ก ร มุมป้ำน ข ค มุมกลับ ก ค ข
 18. 18. <Scoreboard will appear here, leave shape as-is.>

×