Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Limba si literatura romana xi

2,036 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Limba si literatura romana xi

 1. 1. Limba și literatura română-filiera teoretică- clasa a XI-aUnitatea școlară .................Clasa a XI-a PLANIFICARE ANUALĂ Anul şcolar ........................Curriculum aplicat: T.C. 3 + 1 ora C.D. Profesor: ………………….Semestrul Unitatea de învăţare Nr. ore Săptămâna Observaţii I 1.Fundamente ale culturii române 12 ore S I–S III 2.Perioada veche 16 ore S IV-SVII 3.Paşoptismul şi Junimea 44 ore S VIII – S XVIII al II-lea 4.Curente literare în secolul al XIX-lea 36 de ore S XIX – S XXVII 5.Perioada interbelică: proza 36 de ore S XXVIII-S XXXVI 1
 2. 2. Limba și literatura română-filiera teoretică- clasa a XI-a PLANIFICARE CALENDARISTICĂ Anul şcolar .........Clasa a XI-aCurriculum aplicat: T.C. 3 + 1 ora C.D. Profesor: …………………. Unitatea de Competenţe specifice Conţinuturi asociate Nr. ore Săpt. Obs. învăţare1.Fundamente 1.1.Aplicarea cunoştinţelor de limbă în receptarea 1. Prezentarea competenţelor vizate şi a 2 ore ale culturii mesajelor orale şi scrise. conţinuturilor disciplinei pentru clasa a S I–S III române 1.3.Folosirea adecvată a strategiilor de comuncare orală XI-a (conform programei); repartizarea în monolog şi dialog. studiilor de caz pe grupe de elevi şi 1.4.Utilizarea adecvată a tehnicilor de redactare. explicarea modului în care se vor 2.1.Utilizarea strategiilor de lectură în vederea înţelegerii desfăşura activităţile destinate studiului adecvate a textelor studiate. de caz. 2.2.Compararea viziunilor despre lume, despre condiţia 3 ore umană sau despre artă reflectate în texte literare, 2. Originile şi evoluţia limbii române nonliterare sau în alte arte. 1 oră 3.1.Identificarea şi explicarea relaţiilor dintre opera 3. Tehnici de documentare literară studiată şi contextul cultural în care a apărut 3 ore aceasta. 4. Latinitate şi dacism (studiu de caz) 3.2.Dezvoltarea unei viziuni de ansamblu asupra 2 ore fenomenului cultural românesc până la începutul 5. Prezentarea orală a unei cercetări secolului XX. 3.4.Utilizarea adecvată a tehnicilor de documentare şi 1 oră cercetare a unei teme. Evaluare 4.1.Utilizarea tehnicilor şi strategiilor argumentative în situaţii de comunicare diverse (scrise sau orale). 4.2.Compararea şi evaluarea unor argumente diferite în 2
 3. 3. Limba și literatura română-filiera teoretică- clasa a XI-a vederea formulării unor judecăţi proprii.2.Perioada 1.1.Aplicarea cunoştinţelor de limbă în receptarea 1. Dimensiunea religioasă a existenţei 2 ore S IV-veche mesajelor orale şi scrise. (studiu de caz) SVII 1.2.Utilizarea achiziţiilor lingvistice, cu accent pe aspecte normative. 2. Umanismul 4 ore 1.3. Folosirea adecvată a strategiilor de comunicare orală în monolog şi dialog. 3. Iluminismul 3 ore 2.1.Utilizarea strategiilor de lectură în vederea înţelegerii adecvate a textelor studiate. 4. Formarea conştiinţei istorice (studiu 3 ore 2.2.Compararea viziunilor despre lume, despre condiţia de caz) umană sau despre artă reflectate în texte literare, nonliterare sau în alte arte. 5. Norma lingvistică 1 oră 3.1.Identificarea şi explicarea relaţiilor dintre opera literară studiată şi contextul cultural în care a apărut 6. Istoria ieroglifică de Dimitrie 2 ore aceasta. Cantemir 3.2.Dezvoltarea unei viziuni de ansamblu asupra fenomenului cultural românesc până la începutul 1 oră secolului XX. Evaluare 3.3.Identificarea unor conexiuni între literatura română şi cea universală. 3.4.Utilizarea adecvată a tehnicilor de documentare şi cercetare a unei teme. 4.1.Utilizarea tehnicilor şi strategiilor argumentative în situaţii de comunicare diverse (scrise sau orale). 4.2.Compararea şi evaluarea unor argumente diferite în vederea formulării unor judecăţi proprii.3.Paşoptismul 1.1.Aplicarea cunoştinţelor de limbă în receptarea 1. Rolul literaturii în perioada paşoptistă 4 ore S VIII– şi Junimea mesajelor orale şi scrise. (studiu de caz) S XVIII 1.2.Utilizarea achiziţiilor lingvistice, cu accent pe aspecte 2. Amestec şi contraste: Balta-Albă de 3 ore normative. Vasile Alecsandri 1.4.Utilizarea adecvată a tehnicilor de redactare. 3. Descoperirea literaturii populare: 4 ore 3
 4. 4. Limba și literatura română-filiera teoretică- clasa a XI-a 2.1.Utilizarea strategiilor de lectură în vederea înţelegerii Mioriţa 5 ore adecvate a textelor studiate. 4. Ecouri ale motivului mioritic în 2.3.Interpretarea textelor studiate prin prisma propriilor literatura cultă: Baltagul, de Mihail 4 ore valori şi a propriei experienţe de lectură. Sadoveanu 3.1.Identificarea şi explicarea relaţiilor dintre opera 5. Cum scriem despre o epocă sau un 5 ore literară studiată şi contextul cultural în care a apărut curent literar aceasta. Teză (pregătirea, administrarea şi 3.3.Identificarea unor conexiuni între literatura română şi discutarea rezultatelor testului sumativ) 4 ore cea universală. 6. Criticismul junimist: Titu Maiorescu 2 ore 3.4.Utilizarea adecvată a tehnicilor de documentare şi (studiu de caz) cercetare a unei teme. 7. Mijloace argumentative 6 ore 4.1.Utilizarea tehnicilor şi strategiilor argumentative în 8. Diversitatea în opera marilor clasici 2 ore situaţii de comunicare diverse (scrise sau orale). (studiu de caz) 3 ore 4.2.Compararea şi evaluarea unor argumente diferite în 9. Cum scriem ca să convingem vederea formulării unor judecăţi proprii. 10. România, între Orient şi Occident 1 oră (dezbatere) 1 oră 11. Neologisme Evaluare4.Curente 1.1.Aplicarea cunoştinţelor de limbă în receptarea 1. Gustul romanticilor pentru folclor: 3 ore S XIX –literare în mesajelor orale şi scrise. Piatra teiului de Alecu Russo S XXVIIsecolul al 1.3.Folosirea adecvată a strategiilor de comunicare orală 2. Ironia romantică: Cugetările 3 oreXIX-lea în monolog şi dialog. sărmanului Dionis de Mihai Eminescu 1.4.Utilizarea adecvată a tehnicilor de redactare. 3. Feminitate romantică: Atât de 2.1.Utilizarea strategiilor de lectură în vederea înţelegerii fragedă... de Mihai Eminescu 3 ore adecvate a textelor studiate. 4. Meditaţia romantică: Scrisoarea I de 2.2.Compararea viziunilor despre lume, despre condiţia Mihai Eminescu 4 ore umană sau despre artă reflectate în texte literare, 5. Nuvela realistă: Moara cu noroc de nonliterare sau în alte arte. Ioan Slavici 6 ore 2.3.Interpretarea textelor studiate prin prisma propriilor 6. Prezentarea orală a unei cărţi 2 ore valori şi a propriei experienţe de lectură. 7. Prelungiri ale romantismului şi ale 3.1.Identificarea şi explicarea relaţiilor dintre opera clasicismului – George Coşbuc 3 ore 4
 5. 5. Limba și literatura română-filiera teoretică- clasa a XI-a literară studiată şi contextul cultural în care a apărut 8. Cum scriem despre tema unui text 3 ore aceasta. 9. Începuturile modernismului – 3 ore 3.2.Dezvoltarea unei viziuni de ansamblu asupra experienţe simboliste: Valţul rozelor de fenomenului cultural românesc până la începutul Alexandru Macedonski secolului XX. 10. Simbolismul european (studiu de 6 ore 3.3.Identificarea unor conexiuni între literatura română şi caz) cea universală. 4.1.Utilizarea tehnicilor şi strategiilor argumentative în situaţii de comunicare diverse (scrise sau orale). 4.2.Compararea şi evaluarea unor argumente diferite în vederea formulării unor judecăţi proprii.5.Perioada 1.1.Aplicarea cunoştinţelor de limbă în receptarea 1. Romanul psihologic: Adela de 5 ore Sinterbelică: mesajelor orale şi scrise. Garabet Ibrăileanu XXVIII-proza 2.1.Utilizarea strategiilor de lectură în vederea înţelegerii S adecvate a textelor studiate. 2. Romanul experienţei: Maitreyi de 6 ore XXXVI 2.2.Compararea viziunilor despre lume, despre condiţia Mircea Eliade umană sau despre artă reflectate în texte literare, nonliterare sau în alte arte. 3. Informativ, descriptiv, narativ 3 ore 2.3.Interpretarea textelor studiate prin prisma propriilor valori şi a propriei experienţe de lectură. 4. Modele epice în romanul interbelic 3.1.Identificarea şi explicarea relaţiilor dintre opera (studiu de caz) 6 ore literară studiată şi contextul cultural în care a apărut aceasta. 5. Literatură şi pictură. Dialogul artelor 2 ore 3.2.Dezvoltarea unei viziuni de ansamblu asupra fenomenului cultural românesc până la începutul Teză (pregătirea, administrarea şi secolului XX. discutarea rezultatelor testului sumativ) 5 ore 3.3.Identificarea unor conexiuni între literatura română şi cea universală. 6. Cronica unui eveniment artistic. 3.4.Utilizarea adecvată a tehnicilor de documentare şi Cronica plastică 3 ore cercetare a unei teme. 4.1.Utilizarea tehnicilor şi strategiilor argumentative în 5
 6. 6. Limba și literatura română-filiera teoretică- clasa a XI-a situaţii de comunicare diverse (scrise sau orale). Recapitulare 6 ore 4.2.Compararea şi evaluarea unor argumente diferite în vederea formulării unor judecăţi proprii. PLANIFICAREA DETALIATĂ A UNEI UNITĂŢI DE ÎNVĂŢAREUnitatea: 2.Perioada veche Clasa a XI-a/ an şcolar 2010-2011Conţinuturi ( detalieri ) Competente Activităţi de învăţare Resurse Evaluare specifice1. Dimensiunea religioasă a existenţei 1.3 -parcurgerea bibliografiei, identificarea -bibliografia istorico- -elevii din grupa(studiu de caz) 2.2 informaţiei istorico-literare utile, a literară, achiziţiile din care 3.1 fragmentelor ilustrative, redactarea clasele anterioare în prezintă 4.1 propriu-zisă a textului, expunerea în domeniul limbii şi studiul 4.2 colectivul de elevi, argumentarea vocabularului de caz punctelor de vedere formulate vor fi apreciaţi cu note; autoeval uare2. Umanismul 2.1 -lectura fragmentelor de text istoriografic; -textele cronicilor în -observare 3.1 -lucrul cu dicţionarul; exerciţii de volum, fişe cu sistemat 3.2 interpretare de text pe fragmente din informaţii istorico- ică; test cronicile moldoveneşti literare; formativ3. Iluminismul 2.1 - analiza unor elemente ce pot conduce la -volume cu texte -observare 3.4 înţelegerea textului; exerciţii de reprezentative; fişe de sistemat analiză stilistică a unor fragmente lectură ică; test de text; formativ4. Formarea conştiinţei istorice 1.3 -parcurgerea bibliografiei, identificarea -bibliografia critică, -elevii din grupa(studiu de caz) 2.2 informaţiei istorico-literare utile, a fişe de lucru. care 3.1 fragmentelor ilustrative, redactarea prezintă 6
 7. 7. Limba și literatura română-filiera teoretică- clasa a XI-a 3.3 propriu-zisă a textului, expunerea în studiul 4.1 colectivul de elevi, argumentarea de caz 4.2 punctelor de vedere formulate vor fi apreciaţi cu note; autoeval uare5. Norma lingvistică 1.1 -exerciţii de identificare a erorilor de -DOOM (volumul şi -test formativ 1.2 exprimare; exerciţii aplicative un extras cu elementele de noutate); culegeri de exerciţii6. Istoria ieroglifică de Dimitrie 3.1 -exerciţii de interpretare a ideilor din -volumul cu opera lui -observaţieCantemir 3.4 fragmente de text; lucrul cu Cantemir, fişe sistema dicţionarele istorico-literare tică;Evaluare 4.1 -competenţele, Test sumativ 4.2 cunoştinţele elevilor 7
 8. 8. Limba și literatura română-filiera teoretică- clasa a XI-a PLANIFICAREA DETALIATĂ A UNEI UNITĂŢI DE ÎNVĂŢAREUnitatea: PERIOADA VECHEClasa a XI-a (3 ore săptămânal)Conţinuturi ( detalieri ) Competente Activităţi de învăţare Resurse Evaluare specificeStudiu de caz Prezentarea orală a rezultatului documentării Activitate de grup ObservareaDimensiunea religioasă a existenţei 1.3, 1.4, pe tema raportului dintre religie şi Material de prezentare sistem(Tematica religioasă a primelor 3.2 cultura românească medievală în format electronic aticătraduceri şi a primelor tipărituri;) Organizarea unui monolog informativ şi (4-5 elevi) argumentativ, valorificând diverse surse de documentareEmanciparea limbii române: 1.3, 2.1, 2.2, Evidenţierea rolului pe care personalităţi ale Activitate de grup Observareamitropolitul Varlaam; 3.2, 3.4, culturii româneşti medievale l-au Material de prezentare sistemArta oratoriei religioase. mitropolitul 4.1, avut în formarea limbii române în format aticăAntim Ivireanul literare electronic (4-5 elevi) Lectura critică a unui text literar Activitate frontală(Primul nostru poet: mitropolitul 1.3, 1.4, Organizarea unui discurs argumentativ prin Activitate individuală Eseu cu tema:Dosoftei; 2.1 3.2 care să se sublinieze valoarea Activitate frontală Psalmii înDe la literatura religioasă la literatura literară a textelor scrise de Dosoftei Psalmul 101 de literaturalaică) Lectura critică a unor texte literare din Dosoftei română literatura română veche, dar şi din Poezii din lirica lui literatura română modernă Tudor ArgheziLiteratura şi pictura religioasă: 2.2, Compararea mijloacelor de exprimare Activitate frontală EseuPictura religioasă medievală artistică în literatură şi pictură Material de prezentare argum Evidenţierea modului în care viziunea în format entativ religioasă asupra existenţei influenţează arta electronic : medievală românească Dimen siunea religio 8
 9. 9. Limba și literatura română-filiera teoretică- clasa a XI-a asă în lumea român eascăStudiu de caz: 1.3, 2.1, 2.2, Prezentarea orală a rezultatului unor Activitate de grup ObservareaFormarea conştiinţei istorice 3.2, 3.4, documentări Activitate frontală sistem(Literatura istoriografică, 4.1, Organizarea unui discurs argumentativ Letopiseţul Ţării aticăConstituirea istoriografiei româneşti: referitor la importanţa primele texte Moldovei de Grigore (4-5 elevi)Grigore Ureche istoriografice pentru evoluţia limbii Ureche Tema pentru şi literaturii române acasă Lectura critică a unui text literar Identificarea argumentelor latinităţii neamului românesc(Conştiinţa responsabilităţii în faţa 1.3, 2.1, 2.2, Prezentarea materialelor documentare asupra Activitate de grup Observareaistoriei:Miron Costin) 3.2, 3.4, unei epoci Material de prezentare sistem 4.1, Structurarea unui monolog argumentativ şi în format atică informativ asupra importanţei operei lui electronic (4-5 elevi) Miron Costin Activitate individuală Tema de lucru Identificarea ideilor semnificative dintr-un De neamul în clasă text literar moldovenilor de Miron Costin(Istorie şi ficţiune:Ion Neculce 1.3, 2.1, 2.2, Prezentarea orală a rezultatului unor Activitate de grup Eseu cu tema:Importanţa operelor cronicarilor în 3.2, 3.4, documentări Activitate frontală Importanţaformarea conştiinţei naţionale) 4.1, Organizarea unui monolog informativ şi O samă decuvinte de cronicarilor argumentativ referitor la valoarea Ion Neculce pentru istoria literară a textelor lui Ion Neculce, şi literatura Analiza stilistică a unui text literar românească Evidenţierea dinamicii fenomenului literar / cultural în operele cronicarilorText de bază: 2.1, 2.2, 2.3 Lectura critică Activitate frontală Tema de lucru 9
 10. 10. Limba și literatura română-filiera teoretică- clasa a XI-aŢiganiada de Ion Budai-Deleanu 3.1, 3.2, Identificarea elementelor de compoziţie într- Ţiganiada de Ion în(Coordonate biobliografice; un text literar Budai-Deleanu clasăConceptul operaţional epopeeElemente de compoziţie)(Elementede structură; 1.4, 2.1, 2.2, Identificarea elementelor de structură ale Activitate individuală Tema de lucruCaracterizarea personajelor; 2.3 textului literar Activitate acasăRealitate şi fabulos) 3.1, 3.2, Caracterizarea personajelor frontală Analiza stilistică a unui fragment literar(Idei iluministe identificabile în 1.4, 2.1, 2.2, Lectura critică Activitate individuală Eseu cu tema:Cântul XI) 2.3 Identificarea ideilor semnificative dintr-un Activitate frontală Ţiganiada – 3.1, 3.2 text literar Ţiganiada de Ion scriere Argumentarea propriei opinii prin Budai-Deleanu de valorificarea informaţiilor extrase dintr-un factur text literar ă ilumin istăLimbă şi comunicare: 1.2 Exerciţii de identificare a aspectelor Activitate individuală Tema de lucruNorma literară: aspecte evolutive evolutive ale limbii române pornind Activitate frontală acasă de la fragmente de texte din operele Manualul deLimbă şi istoriografice; literatură română Evidenţierea valenţelor stilistice ale utilizării arhaismelor în textele literare Prezentarea diferitelor influenţe lingvistice care au contribuit la evoluţia limbii românePrezentare sintetică: Utilizarea fişelor de lucru, a materialelor Activitate individuală ObservareaCurente culturale/literare în 2.1, 2.2, documentare pentru a stabili Activitate frontală sistemsecolele XVII-XVIII: Umanismul şi 3.4, trăsăturile distinctive ale curentului aticăIluminismul umanist(Umanismul european: Identificarea ideilor,valorilor prin care sedefinere,context socio-politic,trăsături caracterizează epoca umanistăşi reprezentanţi) 10
 11. 11. Limba și literatura română-filiera teoretică- clasa a XI-a(Umanismul în cultura română: 3.1, 3.2, 3.4, Prezentarea contextului în care pătrund în Activitate individuală Tema pentruperiodizare,trăsături, reprezentanţi) cultura română idei ale umanismului Activitate frontală acasă european Identificarea trăsăturilor pe care umanismul românesc le preia din cultura umanistă europeană(Iluminismul în cultura europeană: 3.1, 3.2, 3.4, Organizarea materialelor documentare în Activitate degrup Tema delucrucontext socio-politic, trăsături, vederea identificării trăsăturilor prin care se Activitate frontală înreprezentanţi) evidenţiază Iluminismul european clasă Evidenţierea rolului ideilor iluministe în formarea valorilor culturii europene(Iluminismul în cultura română: 3.1, 3.2, 3.4, Analiza fenomenului cultural românesc prin Activitate individuală ObservareaŞcoala Ardeleană -reprezentanţi, raportare la cultura europeană Activitate frontală sistemactivitate, scrierile şi ideile Identificarea rolului gânditorilor iluminişti în aticăsemnificative ) formarea conştiinţei naţionale :Evaluare 1.4, Redactarea unor texte argumentative prin Activitate individuală Probă scrisă 4.1, 4.2 care să se evidenţieze rolul scriitorilor umanişti şi iluminişti în formarea conştiinţei identitare şi în evoluţia culturii româneşti 11

×