Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Weblogi (blogi) – nowe narzedzie komunikacji w nauce

 • Login to see the comments

Weblogi (blogi) – nowe narzedzie komunikacji w nauce

 1. 1. Weblogi (blogi) – nowe narzędzie komunikacji w nauce Sabina Cisek Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytet Jagielloński I Ogólnopolska Konferencja Naukowa ZARZĄDZANIE INFORMACJĄ W NAUCE Katowice, 23-24 listopada 2006
 2. 2. Historia <ul><li>Pierwszy blog = pierwszy website (Tim Berners-Lee, CERN, 1990)? </li></ul><ul><li>Pierwsze użycie terminu weblog (= blog) – prawdopodobnie grudzień 1997 (Jorn Barger) </li></ul>
 3. 3. Definicja 1: ODLIS – Online Dictionary for Library and Information Science http://lu.com/odlis/odlis_w.cfm <ul><li>Weblog = A Web page that provides frequent continuing publication of Web links and/or comments on a specific topic or subject (broad or narrow in scope), often in the form of short entries arranged in reverse chronological order, the most recently added piece of information appearing first. An example in the field of library and information science is LISNews.com , which accepts postings from its readers. (…) Also spelled Web log . Synonymous with blog . The process of maintaining a Weblog is known as blogging . </li></ul>
 4. 4. Definicja 2: http://pl.wikipedia.org/wiki/Blog <ul><li>Weblog (w skrócie blog ) jest to rodzaj strony internetowej, na której autor umieszcza datowane wpisy, wyświetlane kolejno, zaczynając od najnowszego. Blogi zazwyczaj posiadają system archiwizacji wpisów, możliwość komentowania wpisów przez czytelników, a także zestaw linków (tradycyjnie umieszczany w bocznej kolumnie) (…). </li></ul><ul><li>Zastosowania i aspekty społeczne: </li></ul><ul><ul><li>Blogi najczęściej mają osobisty charakter i służą jako internetowe pamiętniki. Takie blogi zawierają osobiste przemyślenia, uwagi, komentarze, rysunki, a nawet nagrania, przedstawiając w ten sposób światopogląd autora. </li></ul></ul><ul><ul><li>Blogi znajdują też wiele innych zastosowań: mogą być wykorzystywane jako wortale poświęcone określonej tematyce, narzędzia marketingu czy komunikacji politycznej. (…) </li></ul></ul><ul><ul><li>W przypadku blogów poświęconych specyficznej tematyce wymiana myśli między autorami może sprzyjać rozwojowi danej dziedziny wiedzy. </li></ul></ul>
 5. 5. F orm y / typy blogów <ul><li>Obecnie są różne formy blogów: </li></ul><ul><li>czasopismo (nieformalne), </li></ul><ul><li>newsletter – nowości z danej dziedziny, </li></ul><ul><li>pamiętnik (prywatny lub „zawodowy”), </li></ul><ul><li>serwis zawierający linki z komentarzem (mini-recenzje) </li></ul><ul><li>formy zawierające wszystkie (lub niektóre) wskazane elementy . </li></ul><ul><li>Weblogi mogą być prowadzone przez jedną osobę lub “zbiorowe”. Mogą lub nie dopuszczać publikację komentarzy użytkowników. </li></ul>
 6. 6. Zmiana roli i funkcji blogów w ciągu ostatnich kilku lat <ul><li>Początkowo – przeważały blogi z linkami do innych stron / serwisów; </li></ul><ul><li>następnie – dominowały blogi – pamiętniki, zwłaszcza osobiste, prywatne; </li></ul><ul><li>obecnie – weblogi stanowią kanały niezależnej publikacji, promocji idei, Public Relations, wymiany opinii i informacji, w tym – profesjonalnej. </li></ul><ul><li>“ With thousands of serious bloggers who regularly comment on the latest developments in their respective spheres of expertise or interest, blogs have become a major information channel ” [Singh; Shahid dok. elektr. 2006] </li></ul>
 7. 7. Blogi w nauce – wybrane funkcje, plusy i minusy <ul><li>„ Natychmiastowość” publikacji – przyspieszony obieg informacji, dyskusja, wymiana opinii (+ -). Komplementarność wobec czasopism naukowych (+ -) </li></ul><ul><li>Nieformalny charakter – obniżenie barier językowych, społecznych i innych (+ -) </li></ul><ul><li>Potencjalnie powszechny dostęp – </li></ul><ul><ul><li>ułatwienie „migracji” wiedzy między dyscyplinami, zwiększenie interdyscyplinarności nauki (+ -), </li></ul></ul><ul><ul><li>możliwość efektywniejszego upowszechniania wyników badań naukowych – wśród „szerokiej publiczności” (+ -) oraz w edukacji formalnej i nieformalnej (+ -) </li></ul></ul>
 8. 8. Weblogi z zakresu informacji naukowej i bibliotekoznawstwa – listy/wykazy – przykłady <ul><li>Google Directory – Reference – Libraries – Library and Information Science – Weblogs http://directory.google.com/Top/Reference/Libraries/Library_and_Information_Science/Weblogs/ </li></ul><ul><li>Library Weblogs http://www.libdex.com/weblogs.html </li></ul>
 9. 11. Blogi prowadzone przez bibliotekarzy i profesjonalistów informacji – przykłady <ul><li>Library 2.0: An Academic's Perspective: http://liblogs.albany.edu/library20/ prowadzi Laura B. Cohen, Web Support Librarian, University at Albany, SUNY (bibliotekarstwo akademickie) </li></ul><ul><li>ResourceShelf: http://www.resourceshelf.com/ p rowadz ą Gary Price, Shirl Kennedy (zasoby informacyjne Internetu) </li></ul>
 10. 14. Blogi prowadzone przez naukowców (z zakresu nauki o informacji i dziedzin pokrewnych) – przykłady <ul><li>Information Literacy Weblog http://information-literacy.blogspot.com/ Prowadzi: Sheila Webber, Department of Information Studies, University of Sheffield </li></ul><ul><li>Information Research Weblog http://www.free-conversant.com/irweblog/ Prowadzi: profesor Tom Wilson, Department of Information Studies, University of Sheffield </li></ul><ul><li>Philosophy of I nformation: http://www.philosophyofinformation.net/blog/index.html Prowadzi: profesor Luciano Floridi , Oxford </li></ul><ul><li>The Invisible Web Weblog: http://invisibleweblog.blogspot.com/ Prowadzi: Yazdan Mansourian, Department of Information Studies, University of Sheffield </li></ul>
 11. 20. Blogi związane z bibliotekami, organizacjami profesjonalnymi oraz dostawcami informacji – przykłady <ul><li>Info-X: http://slablogger.typepad.com/infox/ (Special Libraries Association, USA) </li></ul><ul><li>Intelligent Agent: http://www.ia-blog.com/ (Information Today, Inc., USA – dostawca informacji) </li></ul>
 12. 23. Wyszukiwanie blogów oraz w blogach – przykłady <ul><li>Blogpulse: http://www.blogpulse.com/ </li></ul><ul><li>Google Blog Search: http://blogsearch.google.com/ </li></ul>
 13. 24. W ybrane źródła i opracowania <ul><li>Aimeur, E.; G., Brassard; S., Paquet (2005) [dok. elektr.]. Personal knowledge publishing: fostering interdisciplinary communication. Intelligent Systems, IEEE Vol. 20, Issue 2, p. 46-53. </li></ul><ul><li>Cieśliński, Piotr (2006) [dok. elektr.]. Nauka trafia do blogów. Dostęp: http://serwisy.gazeta.pl/nauka/1,34148,3727822.html?as=1&ias=2&startsz=x [odczyt 22.11.2006] </li></ul><ul><li>Cisek, Sabina; Remigiusz, Sapa (2006). Komunikacja naukowa w Internecie – mity i rzeczywistość. Dostęp: http://eprints.rclis.org/archive/00009035/01/cisek_sapa_2006.pdf </li></ul><ul><li>Glenn, David (2003) [dok. elektr.]. Scholars Who Blog. The Chronicle of Higher Education . Dostęp: http://chronicle.com/free/v49/i39/39a01401.htm [odczyt 22.11.2006] </li></ul><ul><li>Martindale, Trey; David A., Wiley (2004) [dok. elektr.]. An Introduction to Teaching with Weblogs. Dostęp: http://teachable.org/papers/2004_blogs_in_teaching.pdf [odczyt 22.11.2006] </li></ul><ul><li>Placing, Kaye i inni (2005) [dok. elektr.]. Blogging in science and science education. Dostęp: http://science.uniserve.edu.au/pubs/procs/wshop10/2005Placing.pdf [odczyt 22.11.2006] </li></ul><ul><li>Singh, Gurdev; S. M. , Shahid (2006) [dok. eletr.]. Blogs as Tools for Online Information Sharing. Library Philosophy and Practice Vol. 9, No. 1 (Fall 2006). Dostęp: http://www.webpages.uidaho.edu/~mbolin/singh-shahid.htm [odczyt 22.11.2006] </li></ul><ul><li>Williams, Jeremy B.; Joanne, Jacobs [dok. elektr.]. The „blogosphere” and its potential contibution to effective teaching and learning in universities. Dostęp: http://www.jeremybwilliams.net/ETL2003paper.doc [odczyt 22.11.2006] </li></ul>

×