Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Sp infobrokering i wywiad rynkowy 15 16

Cel studiów stanowi przygotowanie do wykonywania zawodu brokera informacji (infobrokera, researchera, specjalisty informacji), czyli profesjonalnego pośrednika w świecie informacji, którego zadaniem jest zaspokojenie potrzeb informacyjnych klientów, w szczególności – ale nie tylko – biznesowych, w oparciu o zróżnicowane źródła informacji. Studia dają możliwość zdobycia wiedzy, umiejętności praktycznych i kompetencji społecznych pożądanych nie tylko w działalności ściśle infobrokerskiej, ale również w szerzej rozumianym sektorze informacyjnym współczesnej gospodarki, w tym w zakresie wywiadu konkurencyjnego i rynkowego.

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Sp infobrokering i wywiad rynkowy 15 16

 1. 1. Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytet Jagielloński
 2. 2.  Przede wszystkim do zawodu brokera informacji (infobrokera, reserchera), a także, po części, do profesji specjalisty informacji naukowej, technicznej i ekonomicznej, specjalisty zarządzania informacją oraz nowoczesnego bibliotekarza
 3. 3.  Jest to profesjonalny pośrednik w świecie informacji. Odpłatnie i na zlecenie wyszukuje, ocenia, opracowuje, przetwarza i udostępnia informację, w oparciu o różnorodne, istniejące źródła (archiwa, biblioteki, Internet, media).  Do najważniejszych zadań infobrokera należą: wyszukiwanie i pozyskiwanie informacji, tworzenie analiz i raportów oraz budowa baz danych i innych źródeł.  Brokerzy informacji sprawnie posługują się narzędziami informatycznymi, ale ich głównym obiektem zainteresowania jest zawsze informacja jako treść, wiedza.  Infobrokerzy czasami także prowadzą szkolenia z zakresu wyszukiwania, oceny i zarządzania informacją.
 4. 4.  W zawodzie brokera informacji często występuje specjalizacja, dlatego absolwenci różnych kierunków studiów, uzupełnionych o odpowiednie, profesjonalne kształcenie podyplomowe, mogą znaleźć swoją „niszę".  Infobroker może zajmować się informacją biznesową, europejską, naukową, normalizacyjną, patentową, prawną, publiczną, techniczną i inną.
 5. 5.  Broker informacji może założyć i prowadzić własną działalność gospodarczą, może także funkcjonować jako freelancer (bez etatu, realizując projekty na zlecenie) albo pracownik etatowy w różnych firmach, organizacjach i urzędach, gdzie informacja odgrywa zasadniczą rolę.  Ze względu na specyfikę konkretnych zleceń infobroker może działać w biurze, w domu, w terenie, a także online, w trybie pracy zdalnej.
 6. 6.  Na Uniwersytecie Jagiellońskim obowiązuje elektroniczna rejestracja kandydatów na studia.  Więcej informacji o rekrutacji i zasadach kwalifikacji na studia "Infobrokering i wywiad rynkowy" znajduje się w serwisie ERK https://www.erk.uj.edu.pl/studia/2935/2/s
 7. 7.  Tak, w roku 2015 ukazał się podstawowy podręcznik pt. "Zawód infobroker. Polski rynek informacji" https://www.profinfo.pl/biznes/biznes- zarzadzanie/p,zawod- infobroker,337075.html#40447080
 8. 8.  Tak, część zajęć na studiach prowadzona jest przez praktyków (infobrokerów i innych profesjonalistów informacji).
 9. 9.  Studia odbywają się w formie zjazdów; z reguły jeden zjazd w miesiącu; w sumie – 10 zjazdów; w każdym zjeździe ok. 19 godzin dydaktycznych (dla 1 słuchacza); zajęcia rozpoczynają się w piątki o godz. 15:00 i trwają do niedzieli najdłużej do godz. 15:00.  Po spełnieniu warunków określonych programem i planem studiów słuchacz otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.
 10. 10.  http://www.inib.uj.edu.pl/studia- podyplomowe  http://www.inib.uj.edu.pl/infobroker-broker- studia-podyplomowe  https://www.erk.uj.edu.pl/studia/2935/2/s
 11. 11.  Rejestracja kandydatów trwa do 19 października 2015 r.

×