Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Sc ekonomika zdobywania informacji

1,031 views

Published on

EKONOMIKA ZDOBYWANIA INFORMACJI

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Sc ekonomika zdobywania informacji

 1. 1. EKONOMIKA ZDOBYWANIA INFORMACJI Sabina Cisek Lublin i Puławy, 9 i 10 kwietnia 2015 Informacja to najcenniejszy z towarów – poznaj narzędzia jej pozyskiwania i dowiedz się więcej o rynku, klientach i konkurencji 1
 2. 2. Co „składa się” na ekonomikę zdobywania informacji? 1) umiejętnie prowadzony proces i sposób wyszukiwania (efektywna, przemyślana strategia wyszukiwawcza) [Nota bene – przypadkowe pozyskiwanie informacji staje się coraz ważniejsze w dzisiejszym środowisku informacyjnym, ale to osobne zagadnienie] 2) znajomość wiarygodnych, wartościowych bezpłatnych źródeł informacji 2
 3. 3. Jak pozyskać przydatną i rzetelną, a jednocześnie bezpłatną informację? • Poszukaj w Internecie (zob. kolejne slajdy) • Idź do biblioteki naukowej, publicznej, specjalnej • Idź (albo zadzwoń) do urzędu (gmina, miasto, skarbowy, ZUS itp.) • Skorzystaj z usług oferowanych przez organizacje pozarządowe, różne agencje rozwoju i wspierania itp. Na przykład – KSU (PARP) http://ksu.parp.gov.pl/pl/ 3
 4. 4. 4
 5. 5. Jak pozyskać przydatną i rzetelną, a jednocześnie bezpłatną informację (dane, wiedzę) z Internetu? 5
 6. 6. Od czego m.in. zależy jakość i wiarygodność źródeł informacji? • Od tego –kto (jaka agenda, firma, instytucja, organizacja, urząd itp.) jest twórcą, dostawcą, dysponentem danego źródła, –czy istnienie i udostępnianie źródła wynika z obowiązującego prawa 6
 7. 7. DYSPONENCI BEZPŁATNYCH INFORMACJI I ŹRÓDEŁ 7
 8. 8. Typologie dostawców (dysponentów) informacji • Dostawcy komercyjni, np. Sage • Dostawcy niekomercyjni, np. UE • Dostawcy oficjalni, urzędowi, np. ministerstwa • Dostawcy nieoficjalni, np. biblioteki, blogerzy • Dostawcy polscy • Dostawcy międzynarodowi, unijni, zagraniczni 8
 9. 9. Gdzie znaleźć bezpłatną a jednocześnie wartościową informację? • U renomowanych KOMERCYJNYCH dostawców informacji, czasami część swych zasobów udostępniają bezpłatnie – Przykład 1  podstawowe informacje o firmach (nazwa, adres, numer DUNS) udostępniane przez Bisnode D&B Polska, http://www.dnb.com.pl/ – Przykład 2  podstawowe informacje o firmach w ramach Business Directory na http://pl.kompass.com/ – Przykład 3  GBRDirect http://www.gbrdirect.eu/home.aspx 9
 10. 10. 10
 11. 11. 11
 12. 12. Gdzie znaleźć bezpłatną a jednocześnie wartościową informację? Cd. • U NIEKOMERCYJNYCH dostawców, w szczególności, ale nie tylko, oficjalnych, urzędowych 12
 13. 13. Niekomercyjni dostawcy (dysponenci) informacji • Oficjalni, urzędowi  administracja państwowa, sądy, samorządy, sejm, służby mundurowe, urzędy centralne, władza publiczna, np.: – Ministerstwo Gospodarki, CEIDG http://www.firma.gov.pl – Urząd Dozoru Technicznego, Wykazy Uprawnionych Zakładów http://www.udt.gov.pl/ • Nieoficjalni  biblioteki, organizacje pozarządowe (fundacje, stowarzyszenia), uczelnie, związki zawodowe, np.: – Biblioteka Główna UE w Krakowie, BazEkon http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/icm/ 13
 14. 14. 14
 15. 15. 15
 16. 16. Oficjalni dostawcy niekomercyjni na świecie – organizacje międzynarodowe • Bank Światowy http://www.worldbank.org/ • Doing Business, the World Bank Group http://www.doingbusiness.org/ • Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, OECD the Organization for Economic Co-operation and Development http://www.oecd.org/ • Unia Europejska, np. EUROPA – Eurostat: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/ 16
 17. 17. 17
 18. 18. 18
 19. 19. 19
 20. 20. Oficjalni dostawcy niekomercyjni na świecie – organy administracji i władzy poszczególnych państw • Ministerstwa, parlamenty, urzędy centralne • Narodowe urzędy statystyczne, np. http://www.stat.gov.pl/gus • CIA The World Factbook https://www.cia.gov/library/publications/the- world-factbook/index.html 20
 21. 21. 21
 22. 22. 22 CIA World Factbook
 23. 23. ŹRÓDŁA INFORMACJI, KTÓRYCH ISTNIENIE, ZAWARTOŚĆ I SPOSÓB UDOSTĘPNIANIA WYNIKA Z OBOWIĄZUJĄCEGO PRAWA 23
 24. 24. Polskie prawo nakazuje wielu organom administracji, rządu, władzy publicznej, instytucjom i urzędom państwowym tworzenie i bezpłatne udostępnianie różnych źródeł informacji, reguluje też zawartość informacyjną tych źródeł 24
 25. 25. Przykłady • Ministerstwo Gospodarki  Centralna Ewidencja Informacja o Działalności Gospodarczej https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/ceidg.public.ui/sea rch.aspx, na podstawie Ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 672, z późn. zm.) • Ministerstwo Sportu i Turystyki Centralna Ewidencja i Wykazy w Turystyce http://www.turystyka.gov.pl/, na podstawie 11 aktów prawnych (wykaz na stronie WWW) 25
 26. 26. 26
 27. 27. 27
 28. 28. Przykłady cd. • Ministerstwo Sprawiedliwości – na podstawie Ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (z późn. zm., tekst ujednolicony) i innych dokumentów udostępnia bazę KRS https://ems.ms.gov.pl/start – a na podstawie Ustawy z dnia 22 grudnia 1995 r. o wydawaniu Monitora Sądowego i Gospodarczego (z późn. zm.) udostępnia bezpłatnie online Monitor Sądowy i Gospodarczy https://ems.ms.gov.pl/msig/przegladaniemonitorow 28
 29. 29. 29
 30. 30. 30
 31. 31. Przykłady cd. • Rządowe Centrum Legislacji  Dzienniki Urzędowe http://www.dziennikiurzedowe.gov.pl/, na podstawie Ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych 31
 32. 32. Przykłady cd. • Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno- Spożywczych  Zafałszowane artykuły rolno – spożywcze http://www.ijhar-s.gov.pl/art-29.html, na podstawie Ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych • Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów http://www.uokik.gov.pl/  Rejestr produktów niebezpiecznych, na podstawie Ustawy z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (z późn. zm.) 32
 33. 33. 33
 34. 34. 34
 35. 35. Polskie prawo nakazuje także podmiotom państwowym (np. uczelnie) i samorządowym (np. biblioteki publiczne), organizacjom pozarządowym oraz niektórym firmom (np. przedsiębiorstwa państwowe, spółki kapitałowe) udostępnianie wybranych informacji 35
 36. 36. Przykłady • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (z późn. zm., tekst ujednolicony)  Biuletyny Informacji Publicznej – „Przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej zobowiązują organy administracji rządowej, a także ZUS, KRUS, NFZ, państwowe instytucje badawcze czy państwowe osoby prawne do przekazywania posiadanego zasobu informacyjnego do centralnego repozytorium, a także do ich systematycznego uzupełniania, weryfikowania i aktualizacji.” [http://prawo.rp.pl/artykul/1074071.html] – Centralne Repozytorium Informacji Publicznej https://danepubliczne.gov.pl/ 36
 37. 37. 37
 38. 38. Przykłady • Kodeks spółek handlowych (Ustawa z dnia 15 września 2000 r. z późn. zm.)  obowiązek publikowania przez spółki z o.o. i spółki akcyjne wybranych informacji w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (art. 5) • Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (z późn. zm., tekst ujednolicony) (Rozdział 7)  obowiązek składania sprawozdań finansowych w odpowiednim rejestrze sądowym (KRS) 38
 39. 39. Na zakończenie • Jest o wiele więcej możliwości dostępu do wartościowej a bezpłatnej informacji, m.in.: – W biznesie  platformy społecznościowe dla profesjonalistów – W nauce  ruch Open Access, naukowe portale społecznościowe (Academia.edu, Researchgate) i inne – Otwarte dane  zarówno naukowe (z badań empirycznych), jak i publiczne 39

×