Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Organizacje międzynarodowe jako niekomercyjni dysponenci informacji

Jaką informację udostępniają nieodpłatnie w Internecie organizacje międzyrządowe?
- Praktycznie z każdej dziedziny gospodarki, kultury, nauki, polityki, życia społecznego,
- Dane (fakty, liczby, statystyki) oraz opracowania (analizy, przeglądy, raporty),
- Aktualną, bieżącą i retrospektywną (z lat poprzednich),
- O zasięgu globalnym lub lokalnym (poszczególne kraje, także miasta)

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Organizacje międzynarodowe jako niekomercyjni dysponenci informacji

 1. 1. Organizacje międzynarodowe jako niekomercyjni dysponenci informacji Dr Sabina Cisek Warsztat pracy infobrokera Kraków, 6 VI 2016 1
 2. 2. Spis treści • O jakich organizacjach mówimy? • Jaką informację udostępniają nieodpłatnie w Internecie organizacje międzyrządowe? • Dlaczego warto korzystać z zasobów informacyjnych organizacji międzynarodowych (międzypaństwowych)? 2
 3. 3. O jakich organizacjach mówimy? Typologia i przykłady 3
 4. 4. ORGANIZACJE MIĘDZYNARODOWE • organizacje międzynarodowe międzyrządowe (międzypaństwowe) – członkami są państwa • organizacje międzynarodowe pozarządowe – członkami są instytucje, osoby prawne i fizyczne, stowarzyszenia i związki z różnych państw • Organizacje międzynarodowe. W: Encyklopedia PWN. http://encyklopedia.pwn.pl/haslo/organizacje- miedzynarodowe;3951715.html 4
 5. 5. ORGANIZACJE MIĘDZYRZĄDOWE (MIĘDZYPAŃSTWOWE) • globalne, powszechne ‒ ONZ / UN, Organizacja Narodów Zjednoczonych http://www.un.org/, http://www.unic.un.org.pl/ • regionalne – przykłady ‒ ASEAN, Stowarzyszenie Narodów Azji Południowo-Wschodniej (Association of South East Asian Nations) http://asean.org/ ‒ OAS, Organizacja Państw Amerykańskich (Organization of American States) http://www.oas.org/ 5
 6. 6. ORGANIZACJE MIĘDZYRZĄDOWE (MIĘDZYPAŃSTWOWE) • o charakterze ogólnym – ich działalność obejmuje różne dziedziny stosunków międzynarodowych ‒ Unia Europejska http://europa.eu/index_pl.htm • o charakterze specjalnym – ograniczają się do określonych dziedzin 6
 7. 7. ORGANIZACJE MIĘDZYRZĄDOWE (MIĘDZYPAŃSTWOWE) • polityczne (i wojskowe) – przykłady ‒ NATO http://www.nato.int/ ‒ Rada Europy http://www.coe.int/web/portal/home • gospodarcze – przykłady ‒ OECD, Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (Organization for Economic Cooperation and Development) http://www.oecd.org/ ‒ WTO, Światowa Organizacja Handlu (World Trade Organization) https://www.wto.org/ 7
 8. 8. ORGANIZACJE SPECJALNE (DZIEDZINOWE) – przykłady • Bank Światowy (the World Bank Group) http://www.worldbank.org/ • FAO, Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (Food and Agriculture Organization of the United Nations) http://www.fao.org/ • MOP / ILO, Międzynarodowa Organizacja Pracy (International Labour Organization) http://www.mop.pl/, http://www.ilo.org/ • WHO Światowa Organizacja Zdrowia (World Health Organization) http://www.who.int/, http://www.who.un.org.pl/ 8
 9. 9. Jaką informację udostępniają nieodpłatnie w Internecie organizacje międzyrządowe? Typologia i przykłady 9
 10. 10. Praktycznie z każdej dziedziny gospodarki, kultury, nauki, polityki, życia społecznego Dane (fakty, liczby, statystyki) oraz opracowania (analizy, przeglądy, raporty) Aktualną, bieżącą i retrospektywną (z lat poprzednich) O zasięgu globalnym lub lokalnym (poszczególne kraje, także miasta) 10
 11. 11. BIZNES, GOSPODARKA, EKONOMIA Informacja o poszczególnych krajach (regionach, kontynentach) – dane podstawowe, wskaźniki makroekonomiczne • bilans płatniczy, inflacja, zadłużenie, • branże gospodarki, jakie są, jak funkcjonują (dochody, straty), • budżet, dług publiczny, • dane demograficzne, populacja, grupy etniczne, • handel zagraniczny, export/import, bilans, główni partnerzy handlowi (w skali kraju) • inwestycje, • produkt krajowy brutto PKB (ang. GDP), dochód na głowę, • siła robocza, bezrobocie, • waluta, • inne (np. emisja dwutlenku węgla) 11
 12. 12. OECD Data https://data.oecd. org/poland.htm https://data.oecd. org/ 12
 13. 13. ONZ, DESA Development Policy and Analysis Division, Global Economic Outlook (GEO) Database http://www.un.org/en/development/desa/policy/proj_link/global_economic_outlo ok.shtml 13
 14. 14. World Bank Group – Doing Business • http://www.doingbusiness.org/reports/global- reports/doing-business-2016 • http://www.doingbusiness.org/rankings 14
 15. 15. EDUKACJA, NAUKA, TECHNIKA – PRZYKŁADY • OECD Science, Technology and R&D Statistics http://www.oecd-ilibrary.org/science-and- technology/data/oecd-science-technology-and-r-d- statistics_strd-data-en • UE, Przestrzeń kosmiczna http://europa.eu/pol/space/index_pl.htm 15
 16. 16. SPRAWY SPOŁECZNE, ZDROWIE • FAO, Food Loss and Food Waste http://www.fao.org/food-loss-and- food-waste/en/ • UE, Eurostat, Crimes recorded by the police by offence category – historical data http://ec.europa.eu/eurostat/web/crime/database • WHO, Global Health Observatory (GHO) data http://www.who.int/gho/en/ 16
 17. 17. DANE STATYSTYCZNE (RÓŻNE) – PRZYKŁADY • ASEAN Statistics http://asean.org/resource/statistics/ • ILO, ILOSTAT Database http://www.ilo.org/global/lang--en/index.htm • Unia Europejska, Eurostat http://ec.europa.eu/eurostat/en 17
 18. 18. OPRACOWANIA – ANALIZY, PROGNOZY, RAPORTY – PRZYKŁADY • FAO, World Agriculture Towards 2030/2050 http://www.fao.org/economic/esa/esag/esag-home/en/, http://www.fao.org/docrep/016/ap106e/ap106e.pdf • ILO Research Paper Series http://www.ilo.org/global/research/papers/lang--en/index.htm • OAS, International Migration in the Americas http://www.oas.org/docs/publications/SICREMI-2015-ENGLISH.pdf • WTO, World Trade Report 2015, https://www.wto.org/english/res_e/publications_e/wtr15_e.htm 18
 19. 19. NARZĘDZIA WYSZUKIWANIA – PRZYKŁADY, 1 • Działy w serwisach WWW, katalogi źródeł, wykazy własnych baz danych lub publikacji • A-Z Resources: UN Databases http://research.un.org/az.php?t=3690 • Documents and resources. World Trade Organization. https://www.wto.org/english/res_e/res_e.htm • Unia Europejska, Dokumenty i publikacje http://europa.eu/publications/index_pl.htm • LibGuides http://www.natolibguides.info/welcome • Publications http://www.ilo.org/global/publications/lang--en/index.htm • Statistics and databases http://www.ilo.org/global/statistics-and-databases/lang-- en/index.htm 19
 20. 20. NARZĘDZIA WYSZUKIWANIA – PRZYKŁADY, 2 • Biblioteki cyfrowe i otwarte repozytoria https://openknowledge.worldbank.org/ • Interfejsy wyszukiwania zaawansowanego, np. https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S001.aspx • Systemy informacji bibliograficznej http://unbisnet.un.org/ 20
 21. 21. NA ZAKOŃCZENIE – DLACZEGO WARTO KORZYSTAĆ Z ZASOBÓW INFORMACYJNYCH ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWYCH (MIĘDZYPAŃSTWOWYCH)? • Bo są to zbiory ogromne, wieloaspektowe, wielodziedzinowe – można odnaleźć wiele przydatnych informacji różnego typu • Bo są udostępniane online nieodpłatnie i wszystkim (wolny dostęp) • Bo są wiarygodne (wytworzone przez oficjalne podmioty) • Bo często mają dobrze zorganizowane własne narzędzia wyszukiwania (katalogi, systemy, wyszukiwarki) 21

×