Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Informacja o przedsiębiorstwach (organizacjach) w Internecie 2016

4,095 views

Published on

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Informacja o przedsiębiorstwach (organizacjach) w Internecie 2016

 1. 1. 1 INFORMACJA O FIRMACH (ORGANIZACJACH) W INTERNECIE 2016 Dr Sabina Cisek Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa UJ Aktualizacja 2016-11-28
 2. 2. 2 Spis treści  Wstęp – czym jest informacja o firmach (organizacjach)  Urzędowe narodowe (ogólne) i branżowe (specjalistyczne) rejestry przedsiębiorstw i innych organizacji – polskie i zagraniczne  Dokumenty wymagane przez przepisy prawa w informacji o przedsiębiorstwach (organizacjach) – polskie i zagraniczne  Sprawdzanie rzetelności i wiarygodności płatniczej polskich przedsiębiorstw (organizacji)  Bazy danych, katalogi, książki telefoniczne w informacji o firmach (organizacjach) – polskie i zagraniczne  Rankingi w informacji o firmach – polskie i zagraniczne  Dane statystyczne w informacji o firmach (organizacjach)  Informacja o już nieistniejących zakładach pracy  Inne źródła, informacja „pomocowa” dla przedsiębiorstw
 3. 3. 3 WSTĘP
 4. 4. 4 Informacja o firmach (organizacjach) 1  „Informacja o firmach (ang. company information, czasami company and industry information), bądź szerzej – o organizacjach, dotyczy ogromnego i niejednorodnego zbioru podmiotów, funkcjonujących w gospodarkach narodowych oraz w skali ponadnarodowej.”
 5. 5. 5 Informacja o firmach (organizacjach) 2  Dotyczy podmiotów z trzech sektorów gospodarki: – z sektora przedsiębiorstw (prowadzą działalność gospodarczą w celu osiągania zysku), obejmującego firmy z różnych branż i o różnej wielkości (od MMŚP do korporacji międzynarodowych), tzw. II sektor – z sektora finansów publicznych (organy administracji i władzy, państwowe i samorządowe instytucje kultury, publiczne uczelnie, placówki służby zdrowia NFZ itp.), tzw. I sektor – z sektora pozarządowego (NGO, organizacje non profit), tzw. III sektor
 6. 6. 6 Informacja o firmach (organizacjach) 3  „Informacja o firmach w polskim kontekście obejmuje zatem m.in. indywidualną działalność gospodarczą, spółki cywilne, spółki osobowe (jawna, partnerska, komandytowa, komandytowo-akcyjna), spółki kapitałowe (z ograniczoną odpowiedzialnością, akcyjna), przedsiębiorstwa państwowe, spółdzielnie, agendy rządowe lub samorządowe, uniwersytety, zakłady opieki zdrowotnej, fundacje i stowarzyszenia.  A w innym ujęciu – osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi.”
 7. 7. 7 Informacja o firmach (organizacjach) 4  Informacja o organizacjach różnego typu: – spółki giełdowe – publicly trade companies (listed on stock exchanges) – firmy prywatne – private companies – firmy państwowe – state-owned companies – organizacje pozarządowe niekomercyjne, trzeci sektor – not-for-profit organizations, non-profit organizations – agendy rządowe – government bodies – inne
 8. 8. 8 Ogólne informacje o prowadzeniu działalności gospodarczej w Polsce  Zob. serwis WWW Ministerstwa Sprawiedliwości – http://bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i- ewidencje/krajowy-rejestr-sadowy/ogolne- informacje-o-prowadzeniu-dzialalnosci- gospodarczej-w-polsce/
 9. 9. 9 Informacja o firmach (organizacjach) – zakres 1  Użytkownicy mogą potrzebować – podstawowych informacji o jakiejś firmie, jak nazwa, adres, dane kontaktowe (e-mail, fax, strona WWW, telefon), branża, oferowane produkty i usługi, numery identyfikacyjne (np. KRS, NIP, REGON), kierownictwo, forma prawna, forma własności, wielkość, liczba pracowników, podstawowe dane finansowe (dochód, obrót, zysk), przynależność do korporacji itp. – bardziej pogłębionych, jak szczegółowe dane finansowe, konkurenci, historia i perspektywy rozwoju firmy, jej polityka ekologiczna i społeczna.
 10. 10. 10 Informacja o firmach (organizacjach) – zakres 2  Przydatna może informacja – bieżąca, najbardziej aktualna, – retrospektywna, historyczna, – o różnym stopniu przetworzenia, od danych „surowych” po wyrafinowane raporty analityków
 11. 11. 11 Informacja o firmach (organizacjach) – zakres 3  Informacja może dotyczyć (zakres i zasięg informacji): – podstawowych wiadomości o firmie – Company background – name, address, website, contacts, identification number; managers; line of business – products, services; legal status and type of a company; size, number of employees; corporate affiliations; basic financial data (income, profit or loss, turnover) – pogłębionych wiadomości o firmie – More in-depth information – company finances, competitors, history, perspectives, policies (ecological, social, etc.)
 12. 12. 12 Informacja o firmach (organizacjach) – źródła  Źródła informacji o firmach wymienione w prezentacji stanowią przykłady, faktycznie jest ich o wiele więcej  Zawartość informacyjna (content) źródeł jest zróżnicowana, w niektórych z nich znajdziemy tylko dane teleadresowe, w innych – informację o liczbie zatrudnionych, obrotach, zarządzie etc.  Źródła cechują się odmiennym stopniem wiarygodności, proszę m.in. zwrócić uwagę na aktualizację  W informacji o firmach nigdy nie opieramy się wyłącznie na jednym źródle
 13. 13. 13 Źródła informacji o firmach  Bazy danych – databases  Gazety, czasopisma, serwisy medialne – trade magazines, journals, news services  Katalogi firm, książki telefoniczne – directories, yellow pages  Klasyfikacje firm i branż – business/industry classifications  Oficjalne rejestry firm – national/official registries  Rankingi firm i innych organizacji – lists/rankings  Serwisy WWW giełd papierów wartościowych – stock exchanges’ websites and services  Serwisy WWW organów administracji i władzy, zwłaszcza ministerstw i urzędów centralnych  Sprawozdania roczne i inne dokumenty formalne – annual reports and other formal documents  Własne serwisy WWW firm i innych organizacji – companies’ websites  …
 14. 14. 14 Informacja o firmach (organizacjach) to termin o zbliżonym znaczeniu do wywiadu gospodarczego (konkurencyjnego)
 15. 15. 15 URZĘDOWE, NARODOWE (ogólne) i BRANŻOWE (specjalistyczne) REJESTRY PRZEDSIĘBIORSTW I INNYCH ORGANIZACJI – POLSKIE I ZAGRANICZNE
 16. 16. 16 Urzędowe, oficjalne, krajowe rejestry (ewidencje, spisy, wykazy) przedsiębiorstw i innych organizacji  W większości krajów firmy i inne organizacje muszą być zarejestrowane w jakiejś agendzie rządowej, w sądzie i/lub w urzędzie statystycznym – i otrzymują odpowiednie numery identyfikacyjne – national registration numbers  Rejestrów tych poszukujemy za pomocą wyrażeń national business register, companies register, companies registry i podobnych
 17. 17. 17 Urzędowe rejestry przedsiębiorstw i innych organizacji w Polsce – CEIDG Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej  CEIDG http://prod.ceidg.gov.pl/ceidg.cms.engine/ – CEIDG, Baza przedsiębiorców, Wyszukiwanie wpisów https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/CEIDG.Public.UI/Search. aspx
 18. 18. CEIDG, Ministerstwo Gospodarki https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/ceidg.public.ui/Search.aspx albo http://firma.gov.pl 18
 19. 19. 19 Urzędowe rejestry przedsiębiorstw i innych organizacji w Polsce – KRS Krajowy Rejestr Sądowy  Ministerstwo Sprawiedliwości RP https://ems.ms.gov.pl/ – KRS jest też przeszukiwalny w innych serwisach, nieurzędowych, komercyjnych, np. http://www.infoveriti.pl/
 20. 20. KRS i inne urzędowe rejestry Ministerstwa Sprawiedliwości https://ems.ms.gov.pl/ 20
 21. 21. 21 Urzędowe rejestry przedsiębiorstw i innych organizacji w Polsce REGON – Krajowy Rejestr Urzędowy Podmiotów Gospodarki Narodowej  Jest w gestii Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) http://www.stat.gov.pl/regon/, https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/ceidg.public.ui/Search.aspx  Rejestr REGON jest jawny i powszechnie dostępny. – Podmioty i dane objęte rejestrem REGON: http://bip.stat.gov.pl/dzialalnosc-statystyki-publicznej/rejestr- regon/podmioty-i-dane-objete-rejestrem/ – Zasady udostępniania danych z rejestru REGON: http://bip.stat.gov.pl/dzialalnosc-statystyki-publicznej/rejestr- regon/zasady-udostepniania-danych-z-rejestru/
 22. 22. Baza Internetowa Regon, GUS https://wyszukiwarkaregon.stat.gov.pl/appBIR/index.aspx 22
 23. 23. 23 Urzędowe rejestry przedsiębiorstw i innych organizacji w Polsce – branżowe (specjalistyczne) ewidencje i rejestry  Urzędowych ewidencji i rejestrów przedsiębiorstw, organizacji, produktów, specjalistów jest kilkadziesiąt, prowadzą je różne organy administracji państwowej i urzędy centralne.  Zob. http://sabinacisek.blogspot.com/2011/08/informacja-o- firmach-i-innych.html
 24. 24. 24 Urzędowe rejestry przedsiębiorstw i innych organizacji w Polsce – branżowe (specjalistyczne) ewidencje i rejestry  Można je znaleźć przez – https://www.biznes.gov.pl/administracja/rejestry-publiczne – organy władzy państwowej prowadzące różne rejestry; wykaz ministerstw, urzędów i instytucji państwowych jest na http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/page.xsp/adresy_www – Repozytorium Standardów Informacyjnych GUS http://stat.gov.pl/metainformacje/repozytorium-standardow- informacyjnych/informacje-o-systemach- informacyjnych/systemy-informacyjne-objete-rsi/ – serwis https://danepubliczne.gov.pl/, wpisując w oknie wyszukiwarki rejestr albo wykaz.
 25. 25. 25 Urzędowe rejestry firm i innych organizacji w Polsce – branżowe (specjalistyczne) ewidencje i rejestry – przykłady  Centralna Ewidencja Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych http://www.turystyka.gov.pl/  Rejestr przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych w Polsce – prowadzi Ministerstwo Gospodarki RP https://www.mr.gov.pl/strony/uslugi/jakie-obowiazki-ma- przedsiebiorca/jak-uzyskac-wpis-do-rejestru- przedstawicielstw-przedsiebiorcow-zagranicznych-1/ albo https://danepubliczne.gov.pl/dataset/rejestr- przedstawicielstw-przedsiebiorcow-zagranicznych  RSPO Rejestr Szkół i Placówek Oświatowych – prowadzi MEN w ramach SIO (System Informacji Oświatowej)
 26. 26. 26 Rejestry podatkowe  Sprawdź, czy twój kontrahent jest czynnym podatnikiem VAT  Portal Podatkowy Ministerstwa Finansów http://www.finanse.mf.gov.pl/web/wp/pp, sprawdzenie statusu NIP, sprawdzanie statusu podmiotu w VAT  Potwierdzenie numeru VAT UE (VIES) http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/?locale=p l&;
 27. 27. 27 Źródła informacji o rejestrach firm i innych organizacji na świecie – przykłady  European Business Register http://www.ebr.org/  RBA – Official Company Registers http://www.rba.co.uk/sources/registers.htm#general  Ministerstwo Sprawiedliwości RP – Krajowy Rejestr Sądowy – Rejestry poza Polską https://bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/krajowy- rejestr-sadowy/rejestry-poza-polska/  [Oficjalne rejestry firm na świecie – do przejrzenia]
 28. 28. 28 DOKUMENTY WYMAGANE PRZEZ PRZEPISY PRAWA W INFORMACJI O PRZEDSIĘBIORSTWACH (ORGANIZACJACH) – POLSKIE I ZAGRANICZNE (nie dotyczy wszystkich form i typów przedsiębiorstw)
 29. 29. 29 Przedsiębiorstwa w Polsce – raporty, sprawozdania finansowe oraz inne oficjalne dokumenty  „Monitor Polski B” wydawany był przez rządowe Centrum Usług Wspólnych CUW – „Na podstawie art. 23 ustawy z dnia 16 września 2011 r. o redukcji niektórych obowiązków obywateli i przedsiębiorców (Dz. U. Nr 232, poz. 1378), z dniem 1 stycznia 2013 r. zostaje zniesiony Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski B". Ustawa jednocześnie nakłada obowiązek ogłaszania m.in. sprawozdań finansowych określonych w przepisach ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U.2013.330) w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.” [Ministerstwo Sprawiedliwości RP, http://bip.ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/monitor-sadowy-i-gospodarczy/, dostęp 2015-03-29]
 30. 30. 30 Przedsiębiorstwa w Polsce – raporty, sprawozdania finansowe oraz inne oficjalne dokumenty  „Monitor Sądowy i Gospodarczy” jest w gestii Ministerstwa Sprawiedliwości – http://bip.ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/monitor-sadowy-i- gospodarczy/ – https://ems.ms.gov.pl/msig/przegladaniemonitorow (pełne teksty online) – Informacje zaczerpnięte z MSiG można też odnaleźć i przeszukiwać w serwisie (nieurzędowym) http://www.imsig.pl/
 31. 31. Monitor Sądowy i Gospodarczy https://ems.ms.gov.pl/msig/przegladaniemonitorow 31
 32. 32. 32 Przedsiębiorstwa (organizacje) na świecie – raporty roczne, sprawozdania finansowe oraz inne formalne dokumenty  AnnualReports.com http://annualreports.com/  Kyckr http://portal.kyckr.eu/home.aspx (częściowo bezpłatne)  U.S. Securities and Exchange Commission http://www.sec.gov/ oraz baza EDGAR http://www.sec.gov/edgar/searchedgar/webusers .htm (USA i Kanada)
 33. 33. Przykład dokumentu z bazy EDGAR, US SEC http://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1084384/000114420415019105/xslF345X03/ v405841_4.xml 33
 34. 34. 34 SPRAWDZANIE RZETELNOŚCI I WIARYGODNOŚCI PŁATNICZEJ POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW (ORGANIZACJI)
 35. 35. 35 Urzędowe ewidencje i rejestry, oficjalne publikatory (zob. wcześniejsze slajdy)  Rejestry ogólnopolskie, wielobranżowe – CEIDG, KRS, REGON  Rejestry branżowe i specjalistyczne poszczególnych ministerstw i agend rządowych  Rejestry podatkowe  Monitor Sądowy i Gospodarczy
 36. 36. 36 Dotacje europejskie – kto otrzymał, kiedy i w jakiej wysokości  Mapa dotacji UE http://mapadotacji.gov.pl/  Rejestr podmiotów wykluczonych z możliwości otrzymania środków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich, Ministerstwo Finansów, Departament Instytucji Płatniczej
 37. 37. 37 Giełdy wierzytelności – przykłady (jest ich więcej)  https://www.dlugi.info/  http://www.gielda-dlugow.net/  http://www.lista-dlugow.pl/  Zob też http://www.informacjakredytowa.pl/bgw
 38. 38. 38 Komisja Nadzoru Finansowego  Lista ostrzeżeń publicznych Komisji Nadzoru Finansowego http://www.knf.gov.pl/o_nas/ostrzezenia_publicz ne/lista_ostrzezenia.html  http://www.informacjakredytowa.pl/knf
 39. 39. 39 BIG, Biura informacji gospodarczej  Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych  BIG InfoMonitor S.A. http://www.infomonitor.pl/ – https://www.big.pl/certyfikat  ERIF BIG S.A. http://www.erif.pl/  KBIG Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej https://www.kbig.pl/pl/  KIDT (Krajowa Informacja Długów Telekomunikacyjnych) BIG SA http://www.kidt.pl/  KRD Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej SA http://krd.pl/
 40. 40. 40 BAZY DANYCH, KATALOGI, KSIĄŻKI TELEFONICZNE W INFORMACJI O FIRMACH (ORGANIZACJACH) – POLSKIE I ZAGRANICZNE
 41. 41. 41 Firmy w Polsce – bazy danych, katalogi, książki telefoniczne – ogólnopolskie, wielobranżowe – przykłady  Business Navigator http://www.baza-firm.com.pl/  Panorama Firm http://www.pf.pl/  Polskie Książki Telefoniczne http://www.pkt.pl/  Bisnode, Dun & Bradstreet http://www.bisnode.pl/  Kompass – firmy z Polski, Europy, świata http://pl.kompass.com/
 42. 42. 42 Firmy w Polsce – bazy danych, katalogi, książki telefoniczne – lokalne i regionalne – przykłady  Krakowskie Książki Telefoniczne (Kraków i województwo małopolskie) http://www.kkt.pl/
 43. 43. 43 Firmy w Polsce – bazy danych, katalogi, książki telefoniczne, rejestry – branżowe – przykłady  Baza banków http://bazy.hoga.pl/banki.asp  Centralny Rejestr Pośredników w Obrocie Nieruchomościami (prowadzi Polska Federacja Rynku Nieruchomości) https://rejestr.pfrn.pl/posrednicy  Katalog firm budowlanych http://www.firmybudowlane.pl/  Rejestr Przedsiębiorców Telekomunikacyjnych (prowadzi Urząd Komunikacji Elektronicznej) http://www.uke.gov.pl/marta/?p=2#
 44. 44. Centralny Rejestr Pośredników w Obrocie Nieruchomościami PFRN https://rejestr.pfrn.pl/posrednicy 44
 45. 45. Rejestr Przedsiębiorców Telekomunikacyjnych UKIE http://www.uke.gov.pl/marta/?p=2 45
 46. 46. 46 Firmy na świecie – bazy danych, katalogi, książki telefoniczne  Central & Eastern European Directory On-Line http://www.ceebd.co.uk/ceebd/industdi.htm  Europages, the European Business Directory http://www.europages.com/, http://www.europages.net/  globalEdge – Company Directories http://globaledge.msu.edu/global-resources/company- directories  Hoover’s http://www.hoovers.com/  Kompass http://pl.kompass.com/en  ThomasNet http://www.thomasnet.com/ (Ameryka Północna)
 47. 47. 47 Organizacje pozarządowe, NGO  http://bazy.ngo.pl/
 48. 48. 48 Agendy i organy administracji publicznej, rządowe, samorządowe  Instytucje państwowe, ministerstwa, urzędy, parlamenty http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/page.xsp/adresy_www  Ministerstwo Rozwoju – Pojedynczy Punkt Kontaktowy – Wyszukiwarka instytucji i urzędów https://www.biznes.gov.pl/szukaj-instytucji  Wykaz urzędów skarbowych, izb celnych itp. w serwisie Ministerstwa Finansów http://www.finanse.mf.gov.pl/pp/adresy-izb-i-urzedow, http://www.finanse.mf.gov.pl/abc- podatkow/wyszukiwarka-teleadresowa1  Urzędy skarbowe http://bazy.hoga.pl/urzedy.asp
 49. 49. 49 Sądy  Adresy i obszary właściwości Wydziałów Gospodarczych KRS oraz oddziałów Centralnej Informacji KRS https://bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/krajowy- rejestr-sadowy/adresy/  Lista sądów powszechnych https://bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/lista-sadow- powszechnych/  Wykaz sądów prowadzących rejestr zastawów https://bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/rejestr- zastawow/wykaz-sadow-prowadzacych-rejestr-zastawow/  Baza miejscowości/kodów, z sądami odpowiednimi dla tych miejscowości http://bazy.hoga.pl/kody.asp
 50. 50. 50 RANKINGI W INFORMACJI O FIRMACH – POLSKIE I ZAGRANICZNE
 51. 51. 51 Rankingi przedsiębiorstw – polskie  Forbes 100 Największych Firm w Polsce http://www.forbes.pl/100-najwiekszych- firm-w-polsce- 2014,ranking,175066,1,1.html  Pięćsetka Polityki – Największe polskie przedsiębiorstwa 2012 i inne rankingi http://www.lista500.polityka.pl/
 52. 52. Forbes 100 Największych Firm w Polsce http://www.forbes.pl/100-najwiekszych-firm-w-polsce- 2014,ranking,175066,1,1.html 52
 53. 53. 53 Rankingi firm, organizacji – międzynarodowe, światowe  Gary Price's List of Lists http://searchenginewatch.com/sew/news/ 2065348/gary-prices-list-lists  Forbes http://www.forbes.com/lists/  Fortune http://fortune.com/rankings/
 54. 54. 54 DANE STATYSTYCZNE W INFORMACJI O FIRMACH (ORGANIZACJACH)
 55. 55. 55 Urzędy statystyczne w Polsce i na świecie  GUS http://stat.gov.pl/ – Liczba podmiotów w rejestrze REGON, http://bip.stat.gov.pl/dzialalnosc-statystyki-publicznej/rejestr- regon/liczba-podmiotow-w-rejestrze-regon-tablice/ – Podmioty gospodarcze. Wyniki finansowe, http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/podmioty-gospodarcze- wyniki-finansowe/  Eurostat http://ec.europa.eu/eurostat  Eures – Urzędy statystyczne, GUS – Urzędy statystyczne innych państw http://stat.gov.pl/linki/urzedy-statystyczne-innych- panstw-4696/
 56. 56. 56
 57. 57. 57 INFORMACJA O JUŻ NIEISTNIEJĄCYCH ZAKŁADACH PRACY
 58. 58. 58 http://sabinacisek.blogspot.com/2011/12/informacja -o-juz-nieistniejacych.html Baza zlikwidowanych lub przekształconych zakładów pracy ZUS http://www.zus.pl/default.asp?id=582&p=4 Dokumentacja osobowa i płacowa http://ewidencja.archiwa.gov.pl/, https://ewidencja. warszawa.ap.gov.pl/miejsca.php Poradnik poszukiwacza, czyli jak znaleźć coś, co nie istniejehttp://danepotrzebneodzaraz.blogspot.com/
 59. 59. 59 INNE ŹRÓDŁA, INFORMACJA „POMOCOWA” DLA PRZEDSIĘBIORSTW
 60. 60. 60 Informacja o firmach typu B2B, oferty współpracy w skali międzynarodowej  Enterprise European Network http://www.een.org.pl/ – http://www.een.org.pl/index.php/nowa-baza-ofert-pod.html Partnership Opportunities Database – http://www.een.org.pl/index.php/przydatne-linki.358.html – http://www.een.org.pl/index.php/wyszukiwanie-ofert.html  Europejski Portal dla Małych Przedsiębiorców http://ec.europa.eu/small-business/index_pl.htm
 61. 61. 61 Jak założyć i prowadzić działalność gospodarczą itp.  AIP Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości  KSU Krajowy System Usług http://ksu.parp.gov.pl/pl/doradztwo-biznesowe  PARP http://www.parp.gov.pl/  Pojedynczy punkt kontaktowy EUGO https://www.biznes.gov.pl/, zawiera też odnośniki do EUGO w innych krajach UE  Portale doradzające przy rejestracji firmy CEIDG  Firmy.net Baza wiedzy małych firm http://www.firmy.net/blog/
 62. 62. 62
 63. 63. 63
 64. 64. Bibliografia  Cisek, Sabina (2011 – ). Informacja biznesowa, naukowa i infobrokering. http://sabinacisek.blogspot.com/  Materska, Katarzyna (2013). Jak szukać w oceanie informacji. Poradnik dla przedsiębiorców. Warszawa: Związek Pracodawców Warszawy i Mazowsza. 64

×