Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
SULIT                                                      tt03/ti10...
SULTT                            2                        1103/r    ...
SUI,IT                            3                       1103/1    ...
SULITtt0312BahasaMelayuKertas 2Percubaan SPMOgos20Lt2% jam           MAJLIS PENGETUA SEKOLAH MENEIGAH MALAYSIA ...
s t-l LIl                    2                         na312         ...
SULIT                          3                   t10312           ...
SULIT                                             tt03t2Soalan 2(b)  -  Peti...
SULIT                                              rt03t2Soalan 2(c) - Petika...
SULIT                          6                     flfr,I2Soalan  2(d)-Saj...
SULIT                                             tt0312       (i)   ...
SULIT                          8               tr0312              S...
SULIT                       9                      rt03t2         (ii) ...
SULIT                           10            tt03t2                ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

[Edu.joshuatly.com] negeri sembilan spm trial 2011 b.melayu

1,190 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

[Edu.joshuatly.com] negeri sembilan spm trial 2011 b.melayu

 1. 1. SULIT tt03/ti103 / 1BahasaMelayuKertas 1Percubaan SPMOgos20112 V+jan M,AJLIS PENGIITIIA SEKOLAH MENENGAH IUALAYSIA CAWANGAN NEGERI SEMBILAN PEPEI],IKSAAN PERCU I}AAN BERSANIA StrJIL PELAJARAN MALAYSIA 2()I I BA}IASA MELAYU Kertzrs I Dua jam lima bclas ninit JANGAN BUKA KEIITAS SOAI,AN INI SEHING(;A DIBERITAHU1. Kertas soalan ini ntengon&tngi r{tta bahagiun; Bzrhagian A dan llahagian B.2. ,Jqwah soulan Bahagian A dun sltl sctulcrn rloripada Bahzlgian IJ.3. ,lawapan boleh clituli,s dalsm ttli,>^un ltmi atau,lffivi. Kettas soalan ini mengandungi 3 halarlan bcrcetak dan I halaman tidak bercetak. [Lihat halaman sebclaltll 03/1 o 20 I I r,lPSi,I Cav,ctngan Neseri Setnhikm SULIT http://edu.joshuatly.com/
 2. 2. SULTT 2 1103/r Rahagian A 130 markahl lX4a s ct tli cuclangktr n. 45 m in i tlBuca pelikeut tli bcnpuh dengan telili. Huraikun pendutrlal andq lcntong ur^nlto-usilltantenggalokkun pelnncongon di Mulaysiu. Ianjangnl,a huraian hendaklah antara 200hingga 250 patah pcrhataan. 13anyak sungguh tempirt pelancclngan di Malaysia. Rarnaijuga pelrrncong fimurl-engah. 1,aug datang dari negara liropah dan Yalah. Pihak kelajaan dan pihak srvasta perlu rnelakr-rkan pelbagai Lrsaha untuk mcrrambahkan pr-rsat-pusat pclancongan ini lagi. .lika tidak. inclustri pelancongan negara kitar sukal untuk bersaing dengan negara lain.Anrir Pada penclapat savalah Flamzah. .jika keLaj aan lremprortrosikatr tcmpat- tcrnpat rucrralik di Malaysia ke ncgara Eropah dan Asia, tentu industri pclancongan di negara kita mampu bersaing dcngan negara-negara lain di dr-rnia. Saya 1il<ir Lrukan itu sahaja yang perlu dilakukan oleh pihak kcraiaan, sebaliknya pihak suvirstn.juga pcrlu digalakkan untuk trembuka pLrsat-pusat percutiiu 1ang bcltaraf dunia.Amir Pelbagai pihak seperti rnasyaralcat, ibu bapa dan pihak sekolali jLrga *,ajar nicntberikan kcrjasama kcpada kerajaan ttntuk ntcmajukarl pelancongzrn di negara kita.Flarlzah : kita mclancong di dalarn negara tcllebih dahulu Iletr-rl jLrga. Bloklah sebelum rnerancang untuk bercuti ke luar ncgara bagi merealisasikan hasrat murni keraj aan ini. [Lihat halaman scbclahI 103/1 o 201 I 14PS^l Ccnrungon ileguri St:mbilan SI-]LIT http://edu.joshuatly.com/
 3. 3. SUI,IT 3 1103/1 Bahagian B 1100 murkahl lMct,sa dicuclangkan : 1 jan 30 minitlPilih satu dttripada soolttn di bcnt,qlt tlan tuli.: sebuuh katungan 1cutg punjungnya lebihdaripada 350 patah pcrhataan.I Rernaja pada hari ini l.;ulang melibalkan diri dalam aktiviti komuniti seperli trergotong ro)/ong. Huraikan pltnca-pul.lca berlakLrnl,a gejala ini.2 Anda akan menvcrtai Perlarrdingan Pidato I 4nla1,sia peringkat daerah. Tajuk pidato yang atrda pilih ialahleranan Nlas1arakat untuk Menangani Gejala Sosial dalarn Kalangan Renraja. Sediakan teks pidalo anda selengkapn,va.3 Pen-{aruh teknologi maklunrat dan komunikasi n-renycbabkan permainan tradisional sernakin d i pinggirkan. Sebagai remaja yang berwAwasan, berikan pcndapat ancla tentang usaha-usaha untuk mcmpopularkan permainan tradisional ini kerlbali.4 Bcncana alam vang berlaku pada hari ini semakin rnendapat perhatian daripada masvarakat antarabangsa. Fluraikan peranan yang boleh dilakukan oleh pelbagai pihak untuk membantu rlegara yang terbabit dalarn nrasalah ini.5 Anda tclah membaca sebuah novel yang banyak urengandutrgi nilai murni dan pcngajaran. Berdasarl<an novel tcrsebr-rt. .iclaskan nilai-nilai yang dapat dijadikan pedomarr dalam kchidLrpan kita. KEITTAS SOALAN TAMAT1103/1 o 201 t IIPSM Cu-wcrngtn .egeri Serttbilun SULII http://edu.joshuatly.com/
 4. 4. SULITtt0312BahasaMelayuKertas 2Percubaan SPMOgos20Lt2% jam MAJLIS PENGETUA SEKOLAH MENEIGAH MALAYSIA CAWANGAI{ NEGERI SEMBILAN PBPERIKSAAN PERCUBAAN BERSAMA SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2OI1 BAHASA MELAYU Kertas 2 Dua jam tiga puluh minit JAI{GAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU1. Kertas soalan ini mengandungi empat soalan.2. Jawab semua soalan.3, Jawapan bagi Soalan2 (b), Soalan 2 (c),Soalan2 (d) danSoalan4 berdasarkanteks Komponen Kesusasteraan Melqtu Tingkatan 4 dan Tingkalan 5.4. Jawapan boleh ditulis dalam tulisan Rumi atau Jawi.Kertas soalan ini mengandungi l0 halaman bercetak dan 2 halaman tidak bercetak. [Lihat halaman sebelahll03l2 @ 201I WSM Cmuangan Negeri Sembilart SULIT http://edu.joshuatly.com/
 5. 5. s t-l LIl 2 na312 Soalan l: Ilurnusan [30 murkultlBacu pelikun rli huvtth clengun teliti, kemutlian buut sulu runtusun lenlang kcistimclvaansejarah dalarn kehidupan clun langktrh-langkah meningkatkan minat murid terhadap matapelajaran Sejarah. Ianjungm,u rumusun handaklah tidak melcbihi 120 pntah pcrkataan. Scjarah ialah pcristirva yang sudah berlaku dalam kchidupan harian kita. Scjarahberkaitan dcngan diri, kcluarga, masyarakat, agama, bangsa dan ncgara. "Sesiapa yang mclupaiscjarah pasti akan rncngularrginya." itulah kata-kata Gcorgc Santayana yang dipctik daripadasetiap loab dalarn buku teks Seiarah yang digunakan di sckolah. Kita pcrlu mcnyclidik danmendapatkan bukti yang sah tentang sejarah negara daripada sumber yang sahih. Kita.juga harustidak mudah terpcngaruh olch rnaklunrat 1,ang dapat melemahkan scmangat patriotisme kita, Mcnghayati scjarah negara, akan nrclatih kita menyanjung tinggi .jasa rnasyarakattcrdahulu dan kebenaran fakta scjarah. Se.iararvan ada mengatakan bahawa rnanusia tanpasejarah akan kcliilangan jati diri nrereka. Sejarirh rnerupakan satu daripada elemcn pcntingpcmbcntuktrn jati diri dan mcnjadikan kita bangga akan masa silarn negara kita yang ccmcrlang.Se.iarah ncgara tvrul ntenycmurakkan semungat putrioti.sme dalam diri kita. Dalam hal ini,pcngetahuan tentang u,arisan scjarah ncgara dapat membentuk kcpcribadian diri yang masihutuh dcngan nilai, adat, budaya, agarna. barrgsa clan ncgara dalam kalangan rakyat, tcrutamitgencrasi rnuda. Scjarah mcrrgajar kita tentang tindak-tanduk manusiu )rang dapat dijadikan tcladan dangaris panduan dalam lne nguruskan llerlakuarr dan keputusan kita llada masA sekarang.Iengetahuan sejarah ,vang rncndalarn daput dijadikan panduan bagi mcnrbentuk .jati dirisescoraug tcntang negaranl-ir. Pcngctahuarr scjarah tcntang kcmrrsnahan dan kcscngsaraanmanusia akibat kontlik dan peperangan rncnjadi pcngajaran untuk rncngelakkan psrscngkctaanantara kita. Kckuatan keperibadian diri yang cinta akan kedamaian rnernbuatkan kita bcnci akanpersengketaan dan pcrbalahan :icsama manusia, iati diri individu rlernbolchkiut r:terekitmcngenali diri dcngan melihat kekuatan dan kelemahan diri sendiri, Sejarah keluarga dapat rnenrperlihatkan kcl<uatan institusi keluarga y,ang kita riarisi.Apabila kita mengctahui asirl-usul diri rlan kcluarga, hal ini sudah lc:ntu akatr menguatkartsclnangat kekitaan dcn tanggungjarvab dalanr kalangan anggota kcluarga. Olch itu, kcpcribadiandiri yang kukulr.juga tunrt nrcniaclikan seseorulng itLr lcbih bertanggungiarvab terhadapmaslarakat dan ncgaranya. Catatan sc.iarah yang nrcnraparkan latar bclakang prosespcmasyarakatan riapat mcnycdarkan remaja tcntanq nArisan kcbr"rdalaan nogirra. Dcngan cara ini,se.iarah akan mclahirkan individu yang bcrjirva besar tcrltaclap ltegara. (Dipctik dan diubah suai daripada Scjarah Membina Jati I)iri olch Koo Kcc l)ing, I)t tt ttn.Siswa, Jnnuari 2009)r 103/2 S LJ LII http://edu.joshuatly.com/
 6. 6. SULIT 3 t10312 Soalan2: PernahamanSoalan 2(o) - Petikan [JmumBerdasqrk1n pef ikan Soalan 1, jawab soalan-soalan yang berikut dengan menggynakan ayalando sendiri. (i) Apakah maksud rangkai kata menyemarakftnn semangat patriotisme! 12 nnrkahJ (ii) Pengarang mengemukakan beberapa contoh kesan kekuatan jati diri kePada individu. Nyatakan kcsan-kcsan tcrsebut. [3 morkah) (iii) Pada pcndapat anda, apakah usaha-usaha yang dapat dilakukan un0lk menghargai jasa pejuang kemerdekaan ne gara? f4 narlathl Eihat halaman sebelah ll03l2 A Z0l I MPSM Cmuangon Negeri Semhitun SULIT http://edu.joshuatly.com/
 7. 7. SULIT tt03t2Soalan 2(b) - Petikan CerpenBaca petikan cerpen di bau,ah dengan teliti, kemudian jawab soalan-soalan yang berikutnyadengon menggunakan dyat anda sendiri. Bersarang perasaan geramnya di dalam hati apabila Israk beredar. Lagak Israkmenewaskan lagak orang yang berlagak. Dia masih belum sedar daripada mimpinya. Agaknyakalau ditimpa musibah baru dia akan sedar, Sudah terhantuk baru tengadah. Israk menekan punat televisyen. Malangnya tiada apa-apa pada skrin. Kaca TV hitamsahaja. Israk mencebik. "TV pun rosak!" Sengaja ditinggikan suaranya seperti injak naik yang menaikkanjumlah voltan arus yang mengalir. Dengan sopan kerusi ditolak ke bawah meja. Mikaj menapak ke ruang tamu seluas 4 m x6 m itu. Mata bundamya memandang Israk yang mundar-mandir di situ. Sagaikan cacingkepanasan. Sesirngguhnya dia tidak serasi dengan situasi di situ, di rumah Wah, Kampung Sayong. "Bukankah Wah lebih tua daripada kita. Lagipun dia nenek kita. Tentu orang cerdik seperti abang tahu tanggungjawab ! " Israk melemparkan pandangan ke luar jendela. Daun pokok pisang melambai-lambainya seolah-olah mengejinya. Dia mengetap bibir. "Abang, kalau tanpa Wah, pa tidak lahir ke dunia. Sekali gus kita berdua pun tidak melihat dunia seperti sekarang." "Teori pembiakan manusia itu abang sudah tahu. Tak perlu diajar lagi!" "Ini peluang bagi abang ... rebutlah. Jangan pula abang menyesal kemudian hati." (Dipetik daripada Cerpen Israk oleh Erda Roslan Khairi dalam antolo gi Hargo Remaja, Dewan Bahasa dan Pustaka) (i) Berikan dua perlakuan Israk yang menggambarkan dia tidak selesa berada di rumah neneknya. 12 markahl (ii) Pada pendapat anda, apakah yang wajar dilakukan oleh seseorang ketika berada di . rumah orang? 13 markahl (iii) Huraikan satu pengajaran dalam petikan cerpen di atas dan satu pengajaran lain petikan. daripada cerpen tersebut yang tidak terdapat dalam [4 markah]l"l03l2 o 201I MPSMCawangan Negeri Sembitan SULIT http://edu.joshuatly.com/
 8. 8. SULIT rt03t2Soalan 2(c) - Petikan Prosa KlasikBaca petilmn prosa kla,sik di bawah dengan teliti, kemudian jawab soalan-soalan yangberikutnya dengan menggunakan ayat anda sendiri. Sebermula pada tiap-tiap hari siang dan malam, orang berkawal di bawah mahligai TuanPuteri Mandu Ratna Dewi itu. Empat orang menteri dan empat orang hulubalang memegangsenjata dan berbaju rantai berkawal di bawah mahligai tuan puteri itu. Setelah didengar olehhulubalang suara orang teftawa di atas mahligai tuan puteri itu maka katanya, "Apalah bicaratuan hamba sekalian?" Maka kata seorang lagi, "Pada bicara hamba baiklsh kita persembahkanke bawah duli dahulu. Apalah juga titah Yang Dipertuan kita kerjakan." Setelah sudah iamesyuarat itu maka menteri keempat itu pun masuklah menghadap Raja Bahrum Dewa. Makakatanya kepada biduanda itu, "Pergilah persembahkan ke bawah Duli Yang Dipertuan katakan,pada malam tadi kami berkawal di bawah mahligai tuan puteri itu kami dengar suara laki-lakitertawa di atas mahligai tuan puteri itu, hendak disegerakan pekerjaan itu kerana belum kamipcrsembahkan ke bawah Duli Yang Dipertuan." Setelah demikian kata menteri itu maka biduanda pun pergilah menghadap Raja BahrumDewa itu serta dipersembahkannyalah perkataan segala menteri yang berkawal di bawahmahligai itu. Setelah didengar oleh baginda akan sembah biduanda itu maka Raja Bahrum Dewapun terlalu marahnya, api bernyala-nyala merah padam muka baginda itu seperti bunga rayayang baharu kembang rupanya. Serta baginda bertitah kepada empat puluh hulubalang danrakyat sekalian, "Pergilah kamu lihat anak celaka itu memberi malu kita." (Dipetik daripada Hikayat Langlang Buana dalam antologi Dirgahmyu B ahasaku, Dewan Bahasa dan Pustaka) (i) Berikan maksu d baiklah kita persemhqhkoyt. 12 markahl (iD Berdasarkan petikan di atas, nyatakan tiga tindakan menteri dan hulubalang setelah mereka mendengar suara laki-laki tertawa di atas mahligai tuan puteri. 13 markah) (iii) Sekiranya anda Raja Bahrum Dewa, apakah tindakan yang mungkin anda ambil terhadap lelaki yang masuk ke mahligai Tuan Puteri Mandu Ratna Dewi? 13 markahl [Lihat halaman sebelahll03l2 Q 201 I wSM cavvansan Negeri sembttan SULIT http://edu.joshuatly.com/
 9. 9. SULIT 6 flfr,I2Soalan 2(d)-SajakBaca sajak di bawah dengan teliti, kemudian jawab soalan-soalan yang berikutnya denganmenggunalran ayat anda sendiri. DIRGAHAYU BAHASAKU Tempatmu di singgahsana hati nurani bangsaku warga yang berbudi setia dan amanah, Bahasa itu maruah bangsa yang mesti dipelihara martabatnya agar tetap kukuh dan ampuh rnelayari lautan bijaks ana salam ikatan mesra dan teguh. Cekal dan waja semangat pejuangku hak bangsaku rnemilikimu hak bangsaku mendaulatkanmu di bumi bertuah ini merentas dunia tak bertepi. Sej arah bangsa mencatatkan kegemilangan ke barat dan ke timur menjalin persau darcan gagah pelautku membelah lautan ke utara dan ke sel atanbahasaku mencengkam dari pulau ke pulau menggilap mutiara silam. Dirgahayu bahasaku di arena antarabangsa suaramu turnbuh menusuk kalbu lagu bahasamu bahasamu bahasa minda mudah akrab dan bertatasusila daripada bangsa yang bernama Melayu menempa kej ayaan di alaf baru. AHMAD SARJU Antologi Dirgahayu Bahasaku Dewan Bahasa dan Pustakal{0312 @ 201 I WSM Cawangan Negeri Sembitan SULIT http://edu.joshuatly.com/
 10. 10. SULIT tt0312 (i) Berikan maksud merentas dunia takbertepi. 12 markahl (ii) Dalam rangkap kedua sajak ini dinyatakan bahawa bahasa itu maruah bangsa yang mesti dipelihara martabatnya. Pada pandangan anda, apakah usaha-usaha yang dapat dilakukan untuk menyuburkan semangat cinta akan bzihasa kita dalam kalangan masymakat? (iii) Nyatakan tiga unsur bahasa yang terdapat dalam sajak tersebut. [Lihat halaman sebelahll03l2 @ 201 I WSM Cawangan Negeri Sembttan SULIT http://edu.joshuatly.com/
 11. 11. SULIT 8 tr0312 Soalan 3: Pengetahuan dan Kemahiran Bahasa [30 markah] Jawab sem uI socrlqn.(a) Tulis dua, ayat hagi tiapliap perkataan di bqwah supaya jelas menunjukkan bahawa anda faham akan perbezaan malrsud dan penggunaannya. Anda tidak boleh menambahkan imbuhan, menukarkan imbuhan atau menggunakan perkataan itu sebagai peribahasa atau nama khas. (i) bela (ii) reda (iii) perang 16 markah)(b) Kenal pasti jenis-jenis ayat perinlah yang berilai. Tentukan sama ada ayat tersebut ialah ayat suruhan, cyat larangan, ayat silaan atau ayat permintaan. (i) Sila buat laporan tentang kes meniru itu. (ii) Usahlah dikenangkan lagi perkara yang lalu. (iii) Awak siapkan tugasan ini sekarang. (iv) Awak tidak usahlah datang ke sini lagi. (v) Pujuklah budak yang menangis itu. (vi) Tolong hantarkan karangan ini sebelum hari Khamis. [6 markah](c) Dalam setiap qtat di bawah terdapat satu kesalahan ejaan dan srtu kesalahan penggunaan imbuhan. Senaraikan dan betulkan kesalahan-lresalahan itu. Bagi setiap ayat, anda tidak boleh menyenaraikan lebih daripada satu kesalahan ejaan dan satu lresalahan penggunaan imbuhan. Anda tidakperlu menyalin ayat itu semula. (i) Kemudahan teknologi maklumat dan komunikasi digunakan untuk meningkatkan mutu pendidikan dan mempastikan pelajar mengikuti pengajaran dan pelajaran dengan lebih berkesan.1103/2 a 201I WSM Cawangan Negeri Sembilan SULIT http://edu.joshuatly.com/
 12. 12. SULIT 9 rt03t2 (ii) Majlis Makan Malam Amal ini dirancang oleh pehak sekolah bagi mengumpul dana untuk membantu para pelajar yang menghadapi masalah kewangan. (iiD Selain kewujudan peluang pekerjaan, program inap desa diharapkan dapat menarik kedatangan pelanoung asing ke negara kita. 16 markahl(d) Dalam setiop ayat di bawah, terdapat satu kesalahan penggunaan kata atau istilah dan satu kesalahan tatabahasa. Senaraikan dan betulkan kesalahan-kesalahan itu. Bagi setiap ayat, anda tidak boleh menyenqraiksn lebih daripada satu kesalahan penggunaan kata atau istilah dan satu kesalahan tatabahasa. Anda tidak perlu menyalin ayat itu semula. (i) Ustaz Hidayat telah diberikan tugas untuk mengurus para peserta-peserta yang akan memasuki pertandingan nasyid peringkat daerah. Seremban. (iD Profesor Mohd Kamal memaklumkan bahawa soal selidik yang akan dibentangkan dalam seminar itu telah beliau siapkan: (iii) Pak Sako sering menceritakan tentang pengalamannya yang menggores hati, iaitu kekejaman tentera Jepun sewaktu menjajah negara kita, 16 markahl(e) Baca ayat-ayat di bawah dengan teliti, kemudian tukarknn peribahasa yang diberi dalqm ayat dengan peribahasa atau kata-kata hikmat yang hampir sama ertinya dengan peribahasa tersebut. (i) Sifat lemah lembut Mei Ling sama seperti ibunya. Hal ini bertepatan dengan pepatah bagaimana acuan begitulah kuihnya. (ii) Kembalinya Datuk Misbun Sidek ke pangkuan Persatuan Badminton Malaysia amat dialu-alukan demi pembangunan sukan badminton negara. Hal ini samalah seperti pepatah sirih pulang ke gagang. (iii) Semasa berlakunya krisis air di Melaka, para peniaga menangguk di air yang keruh dengan menaikkan harya tong air dan baldi. [6 marlffihl [Lihat halaman sebelahll03l2 e) 201t WSM Cm,ungan Negeri Sembitan SULIT http://edu.joshuatly.com/
 13. 13. SULIT 10 tt03t2 Soalan 4 : Novel ll5 markahlJawab soalan-soalan di bawah berdasarkan novel-novel yang berilail: (i) Azfa Hanani karya Hanis Azhan Mohd Hanafiah (ii) Papa...( Akhirnya Kau Tewas Jua) karya Deana Yusof (iii) Renyah karya Gunawan Mohamad (iv) Melunas Rindu karya Hartini Hamzah (v) Kembara Amira karya Amer Hamzah L. Kadir (vi) Interlok karya Abdullah Hussain (vii) Sutera dalam Lukisan karya Abd Taib Hassan (viii) Kabus di Perbukitan karya Mohamad Kholid Hamzah(a) Pengarang mengemukakan pelbagai persoalan dalam hasil karya mereka. Berdasarkan sebuah novel yang telah anda kaji, huraikan dua persoalan yang terdapat dalam novel tersebut. [7 markah](b) Berdasarkan dua buah novel yang anda pelajari, bandingkan satu perwatakan watak utama dalam setiap novel. 18 markahl KERTAS SOALAN TAMATll03l2 Q 201I IqIPSM Ca+,angan Negeri Sembitan SULIT http://edu.joshuatly.com/

×