Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Säätiöiden tuki tieteelle ja kulttuurille on turvattava

54 views

Published on

Säätiöt rahoittavat monipuolista tutkimusta, joka on ollut ratkaisevaa monen tieteenalan kehitykselle. Kaikkien suomalaisten elämä on parantunut, kun säätiörahalla on tehty läpimurtoja syöpien parantamiseksi, puhdistettu Itämerta ja maksettu työvuosia eri alojen tutkijoille. Säätiöiden tuki tieteelle on yli 2500-kertaistunut itsenäisyyden aikana. Sillä varmistetaan, että ratkaisuja löydetään myös sellaisilla yhteiskunnan osa-alueilla, jotka eivät mahdu kunkin hallitusohjelman painopisteisiin. Säätiöiden tuki tieteelle ja kulttuurille turvattava. Se onnistuu kustannustehokkaasti toimilla, joihin 193 suomalaista apurahasäätiötä, rahastoa ja apurahoja jakavaa yhdistystä haastavat vuosien 2019–2022 hallituksen ja eduskunnan.

Published in: Government & Nonprofit
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Säätiöiden tuki tieteelle ja kulttuurille on turvattava

  1. 1. Säätiöiden tuki tieteelle ja kulttuurille turvattava Säätiöt rahoittavat monipuolista tutkimusta, joka on ol- lut ratkaisevaa monen tieteenalan kehitykselle. Kaikkien suomalaisten elämä on parantunut, kun säätiörahalla on tehty läpimurtoja syöpien parantamiseksi, puhdistet- tu Itämerta ja maksettu työvuosia eri alojen tutkijoille. Säätiöiden tuki tieteelle on yli 2500-kertaistunut itsenäi- syyden aikana. Sillä varmistetaan, että ratkaisuja löyde- tään myös sellaisilla yhteiskunnan osa-alueilla, jotka eivät mahdu kunkin hallitusohjelman painopisteisiin. Apurahasäätiöt edistä- vät tieteen jatkuvuutta yhteiskunnallisissa taite­ kohdissa. Muutokset ovat merkinneet kamppai- lua erityisesti korkea-​ kouluille ja yliopistoille, joiden on varmistettava, että osaaminen ja tutkimus vastaavat muuttuvan maailman tarpeita. Haasteessa onnistutaan vain tutkimuksen resursseja vahvistamalla. Tuhannet suomalaiset ovat lahjoittamalla säätiöille olleet tutkimuksen tukijoukoissa koko itsenäisyyden ajan. KUVA: SÄÄTIÖIDEN TUTKIMUSRAHOITUKSEN NOUSU 1917–2017 Miljardeja euroja suomalaisilta suomalaisille
  2. 2. Keskustelu jatkuu! Toimitusjohtaja, dos. Liisa Suvikumpu liisa.suvikumpu@saatiopalvelu.fi 040 513 9400 SAATIOPALVELU.FI TIETEENTUKIJOUKOT.FI ­ 1. ”Sivistysvähennys” eli yksityishenkilöiden lahjoitukset tieteen ja taiteen hyväksi yleis- hyödyllisille yhteisöille muutetaan pysyvästi verovähennyskelpoisiksi. Suurimassa osassa länsi- maita tämä on käytäntö ja Suomessakin yritykset saavat vähentää vastaavat lahjoituksensa. Saman tu- lisi koskea myös yksityis- henkilöitä. 2. Verovapaan apurahan nosto 30.000 euroon parantaisi tutkijan ja taiteilijan asemaa ilman fiskaalisia vaikutuksia. Niukka toimeentulo ja epävarma asema eivät in- nosta nuoria lahjakkuuksia tutkijan uralle ja luoville aloille. Verovapaan apu- rahan rajan nosto kannus- taisi säätiöitä myöntämään suurempia tukia, mikä pa- rantaisi apurahalla työsken- televien asemaa. Nostolla ei olisi fiskaalisia vaiku- tuksia julkiseen talouteen. 3. Säätiöiden osinkoverovapaus on turvattava. Ehdotukset yleishyödyllisten yhteisöjen veroaseman hei- kentämisestä kyseenalaistavat säätiöiden tuen suomalaisen tieteen ja sivistyksen hyväksi. Se on varma keino vaa- rantaa tutkimus aina sai- rauksien parantamisesta syrjäy- tymisen ehkäisemiseen. Verotus kohdistuisi yksiselitteisesti apurahansaajiin. Suositukset Säätiöiden rooli tieteen ja kulttuurin tukijoukoissa on turvattava. Se onnistuu kustannustehokkaasti seuraavilla toimilla:

×