Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Stiftelsernas stöd till vetenskap och kultur ska tryggas

116 views

Published on

Stiftelserna finansierar mångsidig forskning som har varit avgörande för utvecklingen av flera vetenskapsgrenar. Samtliga finländares liv har förbättrats i och med att stiftelsefinansiering har bidragit till genombrott för att bota cancer, rengöra Östersjön och betala arbetsår för forskare inom olika områden. Stiftelsernas stöd till vetenskap har mer än 2500-faldigats under självständighetstiden. Så här försäkrar man att lösningar också hittas inom sådana samhälleliga sektorer som inte får plats i regeringsprogrammen.
Stiftelsernas stöd till vetenskap och kultur ska tryggas. Detta lyckas kostnadseffektivt genom tre åtgärder.

Published in: Government & Nonprofit
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Stiftelsernas stöd till vetenskap och kultur ska tryggas

  1. 1. Stiftelsernas stöd till vetenskap och kultur ska tryggas Stiftelserna finansierar mångsidig forskning som har varit avgörande för utvecklingen av flera vetenskaps- grenar. Samtliga finländares liv har förbättrats i och med att stiftelsefinansiering har bidragit till genombrott för att bota cancer, rengöra Östersjön och betala arbetsår för forskare inom olika områden. Stiftelsernas stöd till vetenskap har mer än 2500-faldigats under självständ- ighetstiden. Så här försäkrar man att lösningar också hittas inom sådana sam- hälleliga sektorer som inte får plats i regerings- programmen. Stipendiestiftelserna fräjar vetenskapens kon- tinuitet i samhälleliga brytningstider. Brytnings- tider har betytt kamper särskilt för högskolor och universitet som måste säkerställa att kompet- ensen och forskningen motsvarar behoven i en föränderlig värld. I denna utmaning lyckas vi endast genom att stärka forskningsresurserna. Tusentals finländ- are har tillhört stödtrupperna för forskningen genom att donera till stiftelser under hela självständighetstiden. BILD: ÖKNINGEN AV STIFTELSERNAS FORSKNINGSFINANSIERING 1917–2017 Miljarder euro från finländare till finländare milj. € 200 150 100 50
  2. 2. SAATIOPALVELU.FI TIETEENTUKIJOUKOT.FI Debatten fortsätter! Verkställande direktör, doc. Liisa Suvikumpu liisa.suvikumpu@saatiopalvelu.fi 040 513 9400 1. ”Bildningsavdraget” dvs. privatpersonernas donationer till allmännyttiga samfund för vetenskap och konst görs permanent avdragsgilla. I största delen av västländerna är detta redan möjligt och i Finland får företagen avdra sina motsvarande donationer. Samma borde gälla också privatpersoner. 2. En höjning av årsgränsen för skattefria understöd till 30 000 euro skulle förbättra forskarnas och konstnärernas ställning utan fiskala effekter. En knapp utkomst och osäker ställning uppmuntrar inte unga talanger att söka sig till en karriär som forskare eller tillkreativabranscher.Höjning- en av årsgränsen för skattefria understöd skulle uppmuntra stiftelser att bevilja större stipendier, vilket skulle förbättra ställningen och utkomsten bland personer som arbetar på stipendiebasis. Gränshöjningen skulle inte ha fiskala effekter på den offentliga ekonomin. 3. Stiftelsernas skattefrihet för dividender ska tryggas. Förslaget att försvaga de all- männyttigasamfundensskatte- ställning äventyrar stiftelsernas stöd till finländsk vetenskap och bildning. Det är ett säkert sätt att även äventyra forsk- ningen som hjälper med allt från att bota sjukdomar till att förebygga utslagning. Beskatt- ningen skulle entydigt riktas till stipendiemottagare. Rekommendationer Stiftelsernas roll i stödtrupperna för vetenskap och kultur ska tryggas. Detta lyckas kostnadseffektivt genom följande åtgärder:

×