Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Puolella miljardilla tulevaisuutta (esitys)

16 views

Published on

Säätiöiden varat perustuvat lahjoituksille, joita hoidetaan yhteiseksi hyväksi. Yksin Säätiöiden ja rahastojen neuvottelukunnan 193 säätiö- ja yhdistysjäsentä tukevat tiedettä, taidetta, kulttuuria ja sosiaalisia tavoitteita Suomessa 516 miljoonalla eurolla vuodessa. Säätiöiden tuella puhdistetaan Itämerta, estetään syrjäytymistä ja parannetaan syöpiä. Säätiöt rakentavat parempaa tulevaisuutta – meille kaikille.

Published in: Government & Nonprofit
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Puolella miljardilla tulevaisuutta (esitys)

 1. 1. PUOLELLA MILJARDILLA TULEVAISUUTTA JOKA VUOSI
 2. 2. 2 SÄÄTIÖT OVAT RAKENTANEET SUOMEA JO YLI SATA VUOTTA • Suomalaisten sää.öiden sijoitusten tuo2o käytetään sää.ön yleishyödyllisen tarkoituksen toteu2amiseen. • Suomalainen sää.öken2ä on syntynyt yli sadan vuoden aikana yksityisten ihmisten tahdonilmauksen tuloksena – halusta edistää yhteistä hyvää, luoda uu2a ja jä2ää jälkipolville enemmän. • Suomalaiset sää.öt haluavat olla mukana kehi2ämässä Suomea myös tulevat sata vuo2a. • Suomi tarvitsee lisää julkisia ja yksityisiä panoksia .eteen ja taiteen rahoitukseen, ei leikkauksia. • Suomalaisista suurin osa (67 %) arvioi apurahoja jakavien sää.öiden maineen yleises. eri2äin tai melko hyväksi. (Sää.öbarometri 2016) Kuva: Gutsy Go
 3. 3. 3 SÄÄTIÖT OVAT SIJOITTAJINA VAKAITA JA HYVIÄ SUOMALAISIA OMISTAJIA • Rekisteröityjä sää-öitä: 2700, joista noin 800 apurahasää-öitä. • Sää-öiden kokonaisvarallisuudesta (n. 20 miljardia euroa) arviolta yli 70 prosenBa on Suomessa: ko-maisissa osakkeissa ja kiinteistöissä. • Sää-öt ovat ko-maisten eläkerahastojen tavoin tärkeitä ankkuriomistajia suomalaisille yh-öille. • Sää-öt toimivat eriCäin tehokkaas-, hallintokulut ovat pienet suhteessa jaeCuihin apurahoihin. • Vanhimmat edelleen toimivat sää-öt ovat 1800- luvulta ja pääosa apurahasää-östä on kansalaisten lahjoituksilla tai testamenteilla perustamia. • TavoiCeena pitkän tähtäimen kestävä tuoCo, jolloin myös taloudellises- haasteellisina aikoina voidaan jakaa apurahoja. Sijoitukset Osakkeet Korot Kiinteistö Käteinen Muu
 4. 4. 4 SUOMALAINEN TIEDE JA TAIDE OVAT RIIPPUVAISIA SÄÄTIÖRAHOITUKSESTA • Sää#öiden ja rahastojen neuvo3elukunnan 193 yleishyödyllistä sää#ö- ja yhdistysjäsentä tukevat #ede3ä, taide3a, kul3uuria ja sosiaalisia tavoi3eita Suomessa 516 miljoonalla eurolla vuodessa. • Vertailun vuoksi val#ollinen Suomen Akatemia tukee #ede3ä 440 miljoonalla ja Taiteen edistämiskeskus taide3a 34 miljoonalla eurolla vuosi3ain (2018). • Sää#öken3ä takaa moniarvoisen, kehi3yvän, joustavan ja jatkuvan tuen. • Rahoitusta myös hulluille ideoille ja riskeille! • Esim. Suomen kul3uurirahaston apurahoihin tarvi3avat varat tulevat osingoista ja koroista sekä näihin verra3avista tuotoista. 0 € 100 € 200 € 300 € 400 € 500 € 600 € Säätiöt ja rahastot Suomen Akatemia Taiteen edistämiskeskus
 5. 5. SÄÄTIÖIDEN TULEVAISUUS SUOMESSA?
 6. 6. 6 OSINKOJEN LÄHDEVERO VAARANTAA APURAHOJEN TULEVAISUUDEN • 5 % lähdevero sijoitusten tuotolle tarkoi4aa 5 % leikkausta apurahasää6öiden myöntämiin apurahoihin. Se olisi yli 25 miljoonan euron vuotuinen leikkaus 6eteeltä ja taiteelta. • Veron tuoma hyöty on val6olle on vähäinen, apurahan saajille merkitys on suuri. • Pitkällä tähtäimellä olennaisempaa kuin sää6öistä saatavat verotulot, on kysymys siitä, miten verotus vaiku4aa apurahasää6öiden toiminnan luonteeseen ja määrään. • Suomalaisten sää6öiden sijoitusten tuo4o käytetään sää6ön yleishyödyllisen tarkoituksen toteu4amiseen: suomalaiselle 6eteelle ja taiteelle, se ei valu omiin taskuihin. • Tieteen ja taiteen tuen jatkuvuus tulee turvata. Tutkija Annukka Pie6käinen tutkii laboratorioissa borrelioosin leviämismekanismeja proteiinitasolla. (Kuva: Suomen Kul4uurirahasto)
 7. 7. 7 VÄHENNYS LISÄISI SUOMALAISTA SIVISTYSTÄ • Yksityishenkilöiden lahjoitukset 2eteen ja taiteen hyväksi yleishyödyllisille yhteisöille tulisi muu6aa pysyväs2 verovähennyskelpoisiksi. • Käytäntö normaali monissa länsimaissa. • Suomessakin yritykset saavat vähentää vastaavat lahjoituksensa. Saman tulisi koskea myös yksi- tyishenkilöitä. • Muutos vahvistaisi sää2öiden pääomaa, eli pitkällä tähtäimellä suomalaisen 2eteen ja taiteen rahoitusta. • Myös yliopistot ovat merki6äväs2 hyötyneet sää2öiden ja yksityisten lahjoi6ajien tuesta. Ree6a Honkakoski: Due6o yhdelle. Kuva: Daniela Sbrisny /SKR
 8. 8. 8 KY-MUOTOISTEN PÄÄOMARAHASTOJEN VEROVAPAUS • Suomen nykyinen verotuskäytäntö ohjaa sää4öitä sijoi5amaan ko4maan sijasta ulkomaille. • Sää4öiden ja rahastojen neuvo5elukunta ja Pääomasijoitusyhdistys ovat tehneet lakimuutosehdotuksen, jonka nojalla tuotot kommandii;yh4ömuotoisista (ky) pääomasijoitusrahastoista muute5aisiin verovapaiksi yleishyödyllisille yhteisöille, kuten sää4öille ja yliopistoille. • Suomessa tuotot suorista osakesijoituksista ovat verovapaita, pääomarahastojen tuo5oja tulisi kohdella neutraalilla tavalla. • Uudistus ei vähentäisi val4on verotuloja vaan toimisi talouden piristysruiskeena. • Jos sää4öiden olisi nykyistä kanna5avampaa sijoi5aa suomalaisiin pääomasijoitusrahastoihin, saataisiin lisää rahoitusta suomalaisille kasvuyrityksille ja edelleen lisää työpaikkoja ja verotuloja. Harri Kuusijärvi soi5aa accordinaa Kuva: Jari Forstadius
 9. 9. MIKSI SÄÄTIÖ? KOSKA TIEDE. KOSKA TAIDE.
 10. 10. APURAHASÄÄTIÖT OVAT OLEMASSA VAIN APURAHOJEN KOHTEITA VARTEN
 11. 11. KENEN PUOLESTA PUHUMME KUN PUHUMME SÄÄTIÖISTÄ?
 12. 12. SÄÄTIÖIDEN TUOTOSTA HYÖTYY KOKO SUOMI
 13. 13. 13 SIGRID JUSÉLIUKSEN SÄÄTIÖ – TUKEE LÄÄKETIETEELLISTÄ TUTKIMUSTA - Tutkimusaihe: “Anabolic roles of mitochondria in neurological disease and implica:ons for therapy” - ”Mitokondriotaudit ovat vaikeita eteneviä lasten ja aikuisten sairauksia, jotka joskus ilmenevät aivoissa, toisinaan lihaksessa, sydämessä tai maksassa. Hanke käyDää molekyylitason tau:mekanismin ymmärrystä kehiDämään kohdenneDuja hoitoja.” - Viisivuo:nen suurapuraha vuosille 2017–2021, 250 000 €/vuosi, yhteensä 1 250 000 € - Sää:ö on jakanut apurahoja lääke:eteelliseen tutkimukseen vuodesta 1949 läh:en. - Sää:ö jakaa vuosiDain n. 18 miljoonaa euroa lääke:eteelliseen tutkimukseen. Anu War9ovaara
 14. 14. 14 SUOMEN KULTTUURIRAHASTO – APURAHOJA TIETEEN JA TAITEEN TEKIJÖILLE - Taidetestaajat vie kolmen vuoden ajan kaikki Suomen kahdeksasluokkalaiset – yhteensä lähes 200 000 nuorta – kokemaan ja arvioimaan taide:a. - Taidetestaajissa on ensimmäisenä lukuvuonna mukana yli 99 % Suomen 8.-luokkalaisista. Hankkeessa pyritään voi:amaan kaikki osallistumisen esteet, jo:a nuoret voivat osallistua esimerkiksi liikuntarajoi:eista, äidinkielestä tai asuinpaikasta riippuma:a. - Hankkeen budjeC on 20 miljoonaa euroa. - Ensimmäisenä lukuvuonna 2017–2018 taidetestaajia oli yli 64 000, joista oppilaita oli lähes 59 000. - Vuonna 2017 Suomen Kul:uurirahasto jakoi 1108 apurahaa, yhteensä 27 M€. - Lisäksi maakuntarahastot jakoivat 1136 apurahaa, joiden kokonaisarvo oli 12 M€. - Yhteensä Suomen Kul:uurirahasto jakoi vuonna 2017 apurahoja 39 M€. Taidetestaajat
 15. 15. 15 SUOMALAISTEN SÄÄTIÖIDEN VUOSISADAN RAKENTAJAT -IDEAKILPAILU - 44 suomalaista sää-ötä järjes-vät yhdessä ”Vuosisadan rakentajat”-haastekilpailun 100-vuo-aan Suomen kunniaksi. - Viisi nuorten hyvinvoin-a parantavaa ratkaisua sai yhteensä 2,45 miljoonalla euroa. - VoiBaja oli “Gutsy Go”, palkintosumma 1,5 miljoonaa euroa. - Vuosisadan rakentajien Gutsy Go--imi antaa huonomaineisten alueiden nuorille työkaluja muuBaa yhteisöään paremmaksi. Nuorten ratkaisut kerätään digitaaliseen rohkeiden tekojen pankkiin, josta kuka tahansa voi saada inspiraa-ota ja tarBua toimeen omalla paikkakunnallaan. - Ratkaisut ideoidaan kouluissa järjesteBävällä kolmipäiväisellä tapahtumalla, Gutsy-viikolla. Tapahtuma järjestetään kymmenellä paikkakunnalla. Lopuksi ratkaisut konkreeJses- toteutetaan. Lisäksi ne kuvataan ja jaetaan digitaalisella Gutsy Go-alustalla. - Mm. Kotkassa Gutsy Go--imi auBaa huonomaineisten alueiden nuoria muuBamaan yhteisöään paremmaksi. Gutsy Go!
 16. 16. 16 KESKIPOHJANMAA-SÄÄTIÖ – TUKEA KESKIPOHJALAISEEN KULTTUURIIN POHJAUTUVILLE HANKKEILLE - "Apuraha tuli enemmän kuin tarpeeseen. Taistelu oopperan työpaikoista on kovaa. Kansallisoopperakin vähentää produk;oitaan, ja heillä on jo entuudestaan vakituisia kiinnityksiä, jotka on työlliste>ävä ensin. Ulkomaisiin oopperoihin on hakijoita useita kymmeniä roolia kohden. Työ on kiven alla” - Annami Hylkilä oli ensimmäinen taiteilija- apurahan saaja vuonna 2012. Toholammilta kotoisin oleva Hylkilä esiintyi Keski-Pohjanmaalla apurahan myöntämisen aikoihin ja näin hänen tukemisensa edis; myös Keski-Pohjanmaan kul>uurielämää. - Keskipohjanmaa-sää;ö on jakanut apurahoja vuodesta 1986 as;. - Rahaa on jae>u tähän mennessä yhteensä noin 440 000 euroa. Annami Hylkilä
 17. 17. ELLEN & ARTTURI NYYSSÖSEN SÄÄTIÖ – TUKEA TUTKIJOILLE JA JATKO-OPISKELIJOILLE - Ellen ja Ar+uri Nyyssösen sää3ön tarkoituksena on edistää Jyväskylän yliopistossa tehtävää tutkimusta sekä tukea taloudellises3 tutkimustyön tekijöitä. - Suomen kielen väitöstutkija Hilkka Paldanius sai vuonna 2017 viiden kuukauden pituisen ja 8500 euron suuruisen apurahan väitöskirjatutkimusta varten. - Ar3kkelissaan ”Selostuksesta tulkintoihin, aineistojen esi+äminen lukiolaisten esseissä” Paldanius tutki millaisia kirjoitustaitoja lukion historian oppiaineessa tarvitaan. - Vuonna 2018 sää3ö jakoi 11 apurahaa, yhteensä 100 300 €. Hilkka Paldanius

×