Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Framtid for en halv miljard (presentationen)

23 views

Published on

Stiftelsernas tillgångar baserar sig på donationer, som förvaltas för det allmänna bästa. Delegationen för stiftelser och fonder har 193 allmännyttiga medlemmar som stöder vetenskap, konst, kultur och olika sociala målsättningar i Finland med 516 miljoner euro per år. Med stiftelsernas stöd renas östersjön, förebyggs utslagning och botas cancer. Stiftelserna bygger en bättre framtid – för oss alla.

Published in: Government & Nonprofit
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Framtid for en halv miljard (presentationen)

 1. 1. FRAMTID FÖR EN HALV MILJARD VARJE ÅR
 2. 2. 2 STIFTELSERNA HAR BYGGT FINLAND I ÖVER HUNDRA ÅR • De finländska s,-elserna har skapats och utvecklats i över hundra år som e: resultat av privatpersoners önskan a: främja det gemensamma goda, skapa ny: och överlåta något värdefullt ,ll kommande genera,oner. • Av s,-elsernas totala förmögenhet (ca 20 miljarder euro) är uppska:ningsvis mer än 70 procent placerad i Finland, i inhemska ak,er och fas,gheter. • Målsä:ningen är a: generera en långsik,g och hållbar avkastning för a: kunna dela ut s,pendier även under ekonomiskt kärva ,der. Bild: Gutsy Go
 3. 3. 3 DEN FINLÄNDSKA VETENSKAPEN OCH KONSTEN ÄR BEROENDe AV STIFTELSERNAS FINANSIERING • Delega&onen för s&-elser och fonder har 193 allmänny8ga medlemmar som stöder vetenskap, konst, kultur och olika sociala målsäAningar i Finland med 516 miljoner euro per år. • Det kan jämföras med statliga Finlands Akademi som årligen understödervetenskap med 440 miljoner och Centret för konsKrämjande som stöder konst med 34 miljoner årligen (2018). • S&-elsernas och fondernas årliga utdelning på sammanlagt en halv miljard euro består av avkastning från placeringar. 0 € 100 € 200 € 300 € 400 € 500 € 600 € Stiftelser och fonder Finlands Akademi Centret för konstfrämjande
 4. 4. STIFTELSERNAS FRAMTID I FINLAND?
 5. 5. 5 KÄLLSKATT PÅ DIVIDENDER ÄVENTYRAR STIFTELSERNAS UTDELNING • Den föreslagna källska-en på fem procent på divi- dender skulle därmed innebära en femprocen;g nedskärning i s;<elsernas utdelning. 25 miljoner euro skulle årligen skäras från vetenskapen och konsten. • Källska-ens ny-a för staten är liten, medan betydelsen för s;pendiernas mo-agare är stor. • Mer relevant än ska-eintäkterna från s;<elserna är vilken betydelse beska-ningen skulle få för karaktären och omfa-ningen av s;<elsernas verksamhet. • Avkastningen från investeringarna används för a- förverkliga s;<elsernas allmännyGga ändamål. • S;<elserna garanterar e- pluralis;skt, utvecklande, flexibelt och kon;nuerligt stöd. Forskaren Annukka Pie;käinen forskar i borreliainfek- ;onens spridningsmekanismer på proteinnivå. (Bild: Suomen Kul-uurirahasto)
 6. 6. VARFÖR STIFTELSER? FÖR VETENSKAPEN. FÖR KONSTEN.
 7. 7. STIPENDIESTIFTELSEN EXISTERAR ENDAST FÖR ATT STÖDA MOTTAGAREN
 8. 8. VEM TALAR VI FÖR DÅ VI TALAR FÖR EN STIFTELSE?
 9. 9. HELA FINLAND NYTTAS AV STIFTELSERNAS INTÄKTER
 10. 10. 10 SIGRID JUSÉLIUS STIFTELSE – FÖR VETENSKAPLIG FORSKNING - Sigrid Jusélius S-.elsens femåriga s-pendium för åren 2017–2021, 250 000 euro per år och 1,25 miljoner euro totalt. - Forskningsområdet är mitokondriella sjukdomar. Anu War;ovaara
 11. 11. 11 SUOMEN KULTTUURIRAHASTO – STIPENDIER FOR DE SOM SKAPAR VETENSKAP OCH KONST - Suomen Kul*uurirahastos projekt Kons*estarna gör det möjligt för alla Finlands å*ondeklassare, totalt närmare 200 000 unga, a* bekanta sig med och bedöma konst. - Storsatsningens budget är 20 miljoner euro. - Sammanlagt delade Kul*urirahasto ut 39 M€ år 2017 Kons8estarna
 12. 12. 12 VUOSISADAN RAKENTAJAT –IDÉTÄVLING – ETT SAMMARBETSPROJEKT FÖR STIFTELSERNA - Vinnarteamet i en tävling som arrangerades av 44 finländska s56elser. Fick sammanlagt 1,5 miljoner euro. - Gutsy Go! hjälper unga aD förbäDra sin närmiljö. Gutsy Go!
 13. 13. ELLEN & ARTTURI NYYSSÖSENS STIFTELSE – STÖD FÖR FORSKARE OCH FORTSATTA STUDIER - Hilkka Paldanius forskade i hurdana skrivkunskaper som behövs inom skolämnet historia på gymnasienivå: ”Från rapportering -ll tolkningar, presenta-on av material i gymnasieelevers essäer.” - Femmånaderss>pendiet på 8 500 euro kom från Ellen & ArEuri Nyyssönens s>Gelse Hilkka Paldanius

×