SlideShare a Scribd company logo
1 of 14
Mikkelin kaupungin
elinkeinostrategia – Luonnos
   Lautakunnat ja valtuustoseminaari
Elinkeinostrategian laadintatyö –
        Juoksutus
Sihteeristö ja Ohjausryhmä
•   Elokuusta 2009
•   Tavanneet säännöllisesti syksyn 2009 ja kevään 2010 aikana
Työseminaari ja –pajat
•   Keskiviikko 7.10. klo 16 – 18 Rantakyläsali (kaikille avoin)
•   Torstai 22.10. klo 13 – 16 Rantakyläsali (kutsu)
•   Tiistai 3.11. klo 15 – 18 Rantakyläsali (kutsu)
•   Tiistai 15.12. klo 15 -18 Rantakyläsali (kutsu)
eDelfoi kyselyt
•   Elinkeinoympäristön lähtökohtakysely / vastausaika päättyi 2.10.
•   Elinkeinoympäristön visiotilanne kysely / vastausaika päättyi
   2.10.
Syötekeskustelu kh:ssa
•   Evästys päälinjauksen valintaan syksyllä 2009

Mikkelin elinkeinostrategiaa esitellään
kaupunginhallitukselle ja valtuustolle alkuvuodesta
2010
Mikkelin kaupunkistrategia viitoittaa
  elinkeinopolitiikkaa – tähtäimessä Modernin palvelun
       kasvukeskus Saimaan rannalla
•  Mikkelin visio: Modernin palvelun kasvukeskus Saimaan rannalla

•  Moderni palvelu tarkoittaa elinkeinopolitiikassa ennen kaikkea sitä että
   yrityskehityspalvelut tuotetaan ja tarjotaan mahdollisimman modernilla
   tavalla asiakkaille. Tämä tarkoittaa esimerkiksi uudenlaisia innovatiivisia
   ratkaisuja, sähköisiä asiointimahdollisuuksia ja sujuvia palvelupolkuja
   palveluiden käyttäjille.

•  Kasvukeskus-lupaus merkitsee väestön ja työpaikkojen määrän kasvua.
   Mikkelissä jo sijaitsevien yritysten kasvu on tärkeää. Lisäksi on
   huolehdittava että Mikkeliin saadaan entistä enemmän uusia yrityksiä, joilla
   on kasvun edellytykset Mikkelissä ja seudulla.

•  Saimaa-lupaus tarkoittaa Saimaa-kokemuksen tuomista arjeksi ja todeksi,
   niin mikkeliläisille kuin kaupungissa vierailevillekin. Saimaan markkinointi,
   palveluiden tuotteistus ja Saimaa-brandin kehitys ovat tärkeitä
   elinkeinopolitiikkaan kytkeytyviä teemoja.
Mistä elinkeinostrategiassa
    sitten on kyse? Siinä….
• syvennetään ja tarkennetaan soveltuvin osin
 kaupunkistrategian tavoitteenasettelua erityisesti
 näkökulman ”elinvoima ja vetovoimaisuus”
 osalta.
• ohjataan haluttuun suuntaan kaupungin
 elinkeinopolitiikkaa ja elinkeinoympäristön
 kehittämistä sekä tunnistetaan ne keinot, joilla
 tavoitteisiin on mahdollista päästä.
• huomioidaan Etelä-Savon maakuntastrategia,
 maakunnan innovaatiostrategia sekä
 maakunnan osaamisen ja osaamisrakenteiden
 kehittämistä koskevat linjaukset.
Kaupungin elinkeinopolitiikan
  päätoimijat: Miset ja Miktech
 - nykyiset tehtävät ja työnjako
     MISET OY              MIKTECH OY


  Yrityspalvelut ja markkinointi  Innovaatio- ja kasvuyrityspalvelut
yrityksen perustaminen        innovaatiopalvelut
sijoittautumispalvelut        uuden teknologian käyttöönoton
toiminnan laajentaminen       edistäminen
omistajanvaihdokset         yrityshautomopalvelut
yleinen yritysneuvonta        liikeidean kehittäminen ja
rahoitusneuvonta          tuotteistaminen
matkailu               tutkimuspalvelut
kaupunkimarkkinointi
Mikkelin elinkeinopolitiikan
        missio
Mikkelin kaupungin elinkeinopolitiikan
perustehtävänä on auttaa yrityksiä
menestymään!
– Yhteistyössä yrittäjien ja yritysten, koulutus- ja
 innovaatiopalveluja sekä yrityskehityspalveluja
 tuottavien organisaatioiden ja rahoituslaitosten
 kanssa kaupunki luo erinomaiset olosuhteet yritysten
 kansalliselle ja kansainväliselle kilpailukyvylle.
– Elinkeinopolitiikallaan kaupunki mahdollistaa
 työllisyyden, laadukkaat palvelut ja kaupungin
 elinvoimaisuuden.
Mikkelin elinkeinopolitiikan kolme lohkoa

• Yleistä: perusedellytyksiä luovaa eli
 infrastruktuurin kehittämistä, kaavoitusta,
 toimitiloja jne.
• Kohdennettua: kärkitoimialoihin ja
 kärkiosaamisaloihin keskittyvää
• Kokeilevaa: uusien kilpailukykytekijöiden
 tunnistamiseen ja löytämiseen tähtäävää,
 innovaatiotoimintaa tukevaa
Ympäristöliiketoiminta isona
   mahdollisuutena Mikkelille

• Historia => Ekolääni
• Luontaiset edellytykset => luonnonympäristö,
 mahdollisuus toteuttaa ekologista elämäntapaa
• Globaalit trendit => ilmastonmuutos =>
 ympäristöliiketoiminnan kasvupotentiaali
• Alueella jo olevat t&k –toimijat ja yritykset
 => ympäristönäkökulma on toimialariippumaton
Mikkelin elinkeinopolitiikan
         visio vuoteen 2020
Suomen kansallisesti uskottavin ympäristöteknologian,
ympäristötaloudellisten ratkaisujen, ympäristöturvallisuuden ja
uusiutuvan energian edelläkävijä, jonka ympäristökuormitus on
Euroopan pienin. Mikkelin energinen elinkeino- ja
osaamisympäristö houkuttelevat yrityksiä kasvuun ja
menestymiseen. Luonnon ja palvelun mutkatonsaatavuus luo elin-
ja vetovoimaa alueelle.
Mikkelin valitun elinkeinopolitiikan ensisijaisena lähtökohtana on luoda
edellytyksiä sellaiselle liiketoiminnalle, jossa yritysten menestys ja kilpailukyky
perustuu
  tuotteisiin, palveluihin ja teknologioihin, joilla mitataan, ennalta ehkäistään, rajoitetaan
  tai korjataan ympäristöön kohdistuvia haittoja.
  uusiutuvan energian tuotantoon kuten aurinko-, tuuli- ja bioenergia (puuperäiset
  polttoaineet, peltobiomassat, biokaasu ja kierrätyspolttoaineet) sekä maalämpö
  ympäristöosaamiseen eli elinkaariajattelun mukaiseen energia- ja
  materiaalitehokkuuteen sekä ympäristövaikutusten haitattomuuteen
Elinkeinostrategian päälinjaukset,
     tavoitteet ja toimenpiteet
Päälinjaukset
• Tehokkaasti johdettu omistajaohjaus ja –politiikka
• Asiakaslähtöiset yrityskehitys- ja tukipalvelut
• Huipputasoiset yhteistyö- ja osaamisrakenteet
• Kestävän ja laadukkaan asumisen, elämisen ja yrittämisen
 kasvukeskus

Kutakin päälinjausta varten on muotoiltu tavoitteet ja toimenpiteet.
Konkreettiset seurantamittarit sekä vastuut työstetään myöhemmin.

Valtuusto ja kaupunginhallitus seuraavat isoimpien linjausten
toteutumista. Viranhaltijoiden tehtävänä on vastata toimenpiteiden
osuvuudesta ja tuloksellisuudesta suhteessa asetettuihin
tavoitteisiin.
Mikkelin kaupungin elinkeinostrategia 2020
   Visio 2020        Strategiset elinkeinopolitiikan       Strategiset    Toimeen-      Vaikutta-
               linjaukset 2020               tavoitteet/    piteet       vuus
                                      hankkeet               1. Tehokkaasti johdettu, periaatteiltaan
Suomen kansallisesti       ja tavoitteeltaan selkeä
    uskottavin        omistajaohjaus ja –politiikka
ympäristöteknologian,
    ympäristö-       2. Suomen asiakaslähtöisimmät ja
   taloudellisten      notkeimmat yrityskehitys ja –tukipalvelut
                                                         • Elinkeino-
   ratkaisujen,                                                politiikan
    ympäristö-                                                 vaikuttavuus-
  turvallisuuden ja      3.  Yhteistyö- ja osaamisrakenteet ja                       indikaattorit
 uusiutuvan energian        mallit ovat kansallista ja
 edelläkävijä, jonka        kansainvälistä huipputasoa
 ympäristökuormitus
 on Euroopan pienin.
                4.  Kestävän ja laadukkaan
                  asumisen, elämisen ja yrittämisen
                  kasvukeskus


                                .
                      Elinkeinopolitiikan perustehtävä

       Kaupungin elinkeinopolitiikan perustehtävä on auttaa yrityksiä menestymään.

 Yhteistyössä yrittäjien ja yritysten, koulutus- ja innovaatiopalveluja sekä yrityskehityspalveluja tuottavien organisaatioiden ja
  rahoituslaitosten kanssa kaupunki luo erinomaiset olosuhteet yritysten kansalliselle ja kansainväliselle kilpailukyvylle.
    Elinkeinopolitiikallaan kaupunki mahdollistaa työllisyyden, laadukkaat palvelut ja kaupungin elinvoimaisuuden.
Markkinat
                   Yritykset
      Miset Oy     Miktech OyKaupungin oma (t )organisaatio (t)
Slogan vaihtoehdot
• Mikkeli – ympäristö- ja energiaosaamisen
 aallon harjalla (vaihtoehto 1)
• Mikkeli – ympäristö- ja energiaosaamisen
 edelläkävijä (vaihtoehto 2)
• Mikkeli – ympäristöstään se tunnetaan
 (vaihtoehto 3)
Pohdittavaa
• Mitä mieltä olet strategiaan hahmotetuista
 slogan-vaihtoehdoista?
  – Mikä olisi hyvä, uskottava ja energisoiva ilmaus
   kaupungin elinkeinopolitiikalle?
• Onko jokin ehdotetuista sloganeista sellainen
 mistä pidät erityisesti/et pidä? Mitä mieltä olet
 hahmotelluista toimenpiteistä?
  – Mitä tarvittaisiin lisää?
  – Mitä voisi poistaa?
  – Mitä uutta pitäisi ottaa mukaan?

More Related Content

Similar to Lautakunnat 150310

Mikkelin Elinkeinostrategialuonnos 26032010
Mikkelin Elinkeinostrategialuonnos 26032010Mikkelin Elinkeinostrategialuonnos 26032010
Mikkelin Elinkeinostrategialuonnos 26032010
Miset Oy
 
Strategialuonnos271109
Strategialuonnos271109Strategialuonnos271109
Strategialuonnos271109
Miset Oy
 
Mikkelin kaupunki strategialuonnos
Mikkelin kaupunki strategialuonnosMikkelin kaupunki strategialuonnos
Mikkelin kaupunki strategialuonnos
Mikkelin_kaupunki
 
Julkinenrahoitus
Julkinenrahoitus Julkinenrahoitus
Julkinenrahoitus
Timo Rainio
 
visio_Arviointi_21122009
visio_Arviointi_21122009visio_Arviointi_21122009
visio_Arviointi_21122009
Miset Oy
 
Temaattiset Torstait - Kohti vaikuttavampaa hanketoimintaa, 13.11.2013
Temaattiset Torstait - Kohti vaikuttavampaa hanketoimintaa, 13.11.2013Temaattiset Torstait - Kohti vaikuttavampaa hanketoimintaa, 13.11.2013
Temaattiset Torstait - Kohti vaikuttavampaa hanketoimintaa, 13.11.2013
Business Arena Oy
 

Similar to Lautakunnat 150310 (20)

Mikkelin Elinkeinostrategialuonnos 26032010
Mikkelin Elinkeinostrategialuonnos 26032010Mikkelin Elinkeinostrategialuonnos 26032010
Mikkelin Elinkeinostrategialuonnos 26032010
 
Strategialuonnos271109
Strategialuonnos271109Strategialuonnos271109
Strategialuonnos271109
 
Mikkelin kaupunki strategialuonnos
Mikkelin kaupunki strategialuonnosMikkelin kaupunki strategialuonnos
Mikkelin kaupunki strategialuonnos
 
Julkinenrahoitus
Julkinenrahoitus Julkinenrahoitus
Julkinenrahoitus
 
BC Digitaalinen Ekosysteemi Kasvualustaksi 200812
BC Digitaalinen Ekosysteemi Kasvualustaksi 200812BC Digitaalinen Ekosysteemi Kasvualustaksi 200812
BC Digitaalinen Ekosysteemi Kasvualustaksi 200812
 
visio_Arviointi_21122009
visio_Arviointi_21122009visio_Arviointi_21122009
visio_Arviointi_21122009
 
Temaattiset Torstait - Kohti vaikuttavampaa hanketoimintaa, 13.11.2013
Temaattiset Torstait - Kohti vaikuttavampaa hanketoimintaa, 13.11.2013Temaattiset Torstait - Kohti vaikuttavampaa hanketoimintaa, 13.11.2013
Temaattiset Torstait - Kohti vaikuttavampaa hanketoimintaa, 13.11.2013
 
Hakonen kunteko 2020 säätytalo 29102014
Hakonen kunteko 2020 säätytalo 29102014Hakonen kunteko 2020 säätytalo 29102014
Hakonen kunteko 2020 säätytalo 29102014
 
Business with impact beam program
Business with impact  beam programBusiness with impact  beam program
Business with impact beam program
 
Kestävä kehitys
Kestävä kehitysKestävä kehitys
Kestävä kehitys
 
Arto Kotipelto/ Tekes/ Kiertotalouden mahdollisuudet Tekesin näkökulmasta
Arto Kotipelto/ Tekes/ Kiertotalouden mahdollisuudet Tekesin näkökulmastaArto Kotipelto/ Tekes/ Kiertotalouden mahdollisuudet Tekesin näkökulmasta
Arto Kotipelto/ Tekes/ Kiertotalouden mahdollisuudet Tekesin näkökulmasta
 
Sitra maamerkit avajaistapahtuma 3.2.2010
Sitra maamerkit avajaistapahtuma 3.2.2010Sitra maamerkit avajaistapahtuma 3.2.2010
Sitra maamerkit avajaistapahtuma 3.2.2010
 
Maamerkit -avajaistapahtuma 3.2.2010
Maamerkit -avajaistapahtuma 3.2.2010Maamerkit -avajaistapahtuma 3.2.2010
Maamerkit -avajaistapahtuma 3.2.2010
 
Jyri Arponen: Teolliset symbioosit - työkalu kiertotalouteen
Jyri Arponen: Teolliset symbioosit - työkalu kiertotalouteenJyri Arponen: Teolliset symbioosit - työkalu kiertotalouteen
Jyri Arponen: Teolliset symbioosit - työkalu kiertotalouteen
 
Kansallinen hyvinvointiverkosto
Kansallinen hyvinvointiverkostoKansallinen hyvinvointiverkosto
Kansallinen hyvinvointiverkosto
 
ORSI-aamukahvit 3.12.2019
ORSI-aamukahvit 3.12.2019ORSI-aamukahvit 3.12.2019
ORSI-aamukahvit 3.12.2019
 
Lea Konttinen 18.1.2012: Innovaatioilla ja arvonluonnilla älykkääseen kasvuun.
Lea Konttinen 18.1.2012: Innovaatioilla ja arvonluonnilla älykkääseen kasvuun.Lea Konttinen 18.1.2012: Innovaatioilla ja arvonluonnilla älykkääseen kasvuun.
Lea Konttinen 18.1.2012: Innovaatioilla ja arvonluonnilla älykkääseen kasvuun.
 
Kiertotalouden kansallinen toimintaohjelma - luonnos
Kiertotalouden kansallinen toimintaohjelma - luonnosKiertotalouden kansallinen toimintaohjelma - luonnos
Kiertotalouden kansallinen toimintaohjelma - luonnos
 
Katri Kranni 24.11.2011: Luonto ja luovuus osana ympäristökasvatusta
Katri Kranni 24.11.2011: Luonto ja luovuus osana ympäristökasvatustaKatri Kranni 24.11.2011: Luonto ja luovuus osana ympäristökasvatusta
Katri Kranni 24.11.2011: Luonto ja luovuus osana ympäristökasvatusta
 
Sinisen biotalouden työpajat - Johdanto
Sinisen biotalouden työpajat - JohdantoSinisen biotalouden työpajat - Johdanto
Sinisen biotalouden työpajat - Johdanto
 

More from Miset Oy (9)

Lautakunnat 150310
Lautakunnat 150310Lautakunnat 150310
Lautakunnat 150310
 
Lautakunnat 150310
Lautakunnat 150310Lautakunnat 150310
Lautakunnat 150310
 
Valtuuston Miniseminaari Palautteet
Valtuuston Miniseminaari PalautteetValtuuston Miniseminaari Palautteet
Valtuuston Miniseminaari Palautteet
 
Lautakunnat 150310
Lautakunnat 150310Lautakunnat 150310
Lautakunnat 150310
 
Kayttajatori Ii Workshop 140409
Kayttajatori Ii Workshop 140409Kayttajatori Ii Workshop 140409
Kayttajatori Ii Workshop 140409
 
Kayttajatori I Workshop 020409
Kayttajatori I Workshop 020409Kayttajatori I Workshop 020409
Kayttajatori I Workshop 020409
 
I Mikkeli Foorumi 160609
I Mikkeli Foorumi 160609I Mikkeli Foorumi 160609
I Mikkeli Foorumi 160609
 
Mikkeli Info 090616 Palaute Yhteenveto
Mikkeli Info 090616 Palaute YhteenvetoMikkeli Info 090616 Palaute Yhteenveto
Mikkeli Info 090616 Palaute Yhteenveto
 
Mikkeli-Foorumi II:sen Suunnittelupalaveri 070909
Mikkeli-Foorumi II:sen Suunnittelupalaveri 070909Mikkeli-Foorumi II:sen Suunnittelupalaveri 070909
Mikkeli-Foorumi II:sen Suunnittelupalaveri 070909
 

Lautakunnat 150310

 • 1. Mikkelin kaupungin elinkeinostrategia – Luonnos Lautakunnat ja valtuustoseminaari
 • 2. Elinkeinostrategian laadintatyö – Juoksutus Sihteeristö ja Ohjausryhmä • Elokuusta 2009 • Tavanneet säännöllisesti syksyn 2009 ja kevään 2010 aikana Työseminaari ja –pajat • Keskiviikko 7.10. klo 16 – 18 Rantakyläsali (kaikille avoin) • Torstai 22.10. klo 13 – 16 Rantakyläsali (kutsu) • Tiistai 3.11. klo 15 – 18 Rantakyläsali (kutsu) • Tiistai 15.12. klo 15 -18 Rantakyläsali (kutsu) eDelfoi kyselyt • Elinkeinoympäristön lähtökohtakysely / vastausaika päättyi 2.10. • Elinkeinoympäristön visiotilanne kysely / vastausaika päättyi 2.10. Syötekeskustelu kh:ssa • Evästys päälinjauksen valintaan syksyllä 2009 Mikkelin elinkeinostrategiaa esitellään kaupunginhallitukselle ja valtuustolle alkuvuodesta 2010
 • 3. Mikkelin kaupunkistrategia viitoittaa elinkeinopolitiikkaa – tähtäimessä Modernin palvelun kasvukeskus Saimaan rannalla • Mikkelin visio: Modernin palvelun kasvukeskus Saimaan rannalla • Moderni palvelu tarkoittaa elinkeinopolitiikassa ennen kaikkea sitä että yrityskehityspalvelut tuotetaan ja tarjotaan mahdollisimman modernilla tavalla asiakkaille. Tämä tarkoittaa esimerkiksi uudenlaisia innovatiivisia ratkaisuja, sähköisiä asiointimahdollisuuksia ja sujuvia palvelupolkuja palveluiden käyttäjille. • Kasvukeskus-lupaus merkitsee väestön ja työpaikkojen määrän kasvua. Mikkelissä jo sijaitsevien yritysten kasvu on tärkeää. Lisäksi on huolehdittava että Mikkeliin saadaan entistä enemmän uusia yrityksiä, joilla on kasvun edellytykset Mikkelissä ja seudulla. • Saimaa-lupaus tarkoittaa Saimaa-kokemuksen tuomista arjeksi ja todeksi, niin mikkeliläisille kuin kaupungissa vierailevillekin. Saimaan markkinointi, palveluiden tuotteistus ja Saimaa-brandin kehitys ovat tärkeitä elinkeinopolitiikkaan kytkeytyviä teemoja.
 • 4. Mistä elinkeinostrategiassa sitten on kyse? Siinä…. • syvennetään ja tarkennetaan soveltuvin osin kaupunkistrategian tavoitteenasettelua erityisesti näkökulman ”elinvoima ja vetovoimaisuus” osalta. • ohjataan haluttuun suuntaan kaupungin elinkeinopolitiikkaa ja elinkeinoympäristön kehittämistä sekä tunnistetaan ne keinot, joilla tavoitteisiin on mahdollista päästä. • huomioidaan Etelä-Savon maakuntastrategia, maakunnan innovaatiostrategia sekä maakunnan osaamisen ja osaamisrakenteiden kehittämistä koskevat linjaukset.
 • 5. Kaupungin elinkeinopolitiikan päätoimijat: Miset ja Miktech - nykyiset tehtävät ja työnjako MISET OY MIKTECH OY Yrityspalvelut ja markkinointi Innovaatio- ja kasvuyrityspalvelut yrityksen perustaminen innovaatiopalvelut sijoittautumispalvelut uuden teknologian käyttöönoton toiminnan laajentaminen edistäminen omistajanvaihdokset yrityshautomopalvelut yleinen yritysneuvonta liikeidean kehittäminen ja rahoitusneuvonta tuotteistaminen matkailu tutkimuspalvelut kaupunkimarkkinointi
 • 6. Mikkelin elinkeinopolitiikan missio Mikkelin kaupungin elinkeinopolitiikan perustehtävänä on auttaa yrityksiä menestymään! – Yhteistyössä yrittäjien ja yritysten, koulutus- ja innovaatiopalveluja sekä yrityskehityspalveluja tuottavien organisaatioiden ja rahoituslaitosten kanssa kaupunki luo erinomaiset olosuhteet yritysten kansalliselle ja kansainväliselle kilpailukyvylle. – Elinkeinopolitiikallaan kaupunki mahdollistaa työllisyyden, laadukkaat palvelut ja kaupungin elinvoimaisuuden.
 • 7. Mikkelin elinkeinopolitiikan kolme lohkoa • Yleistä: perusedellytyksiä luovaa eli infrastruktuurin kehittämistä, kaavoitusta, toimitiloja jne. • Kohdennettua: kärkitoimialoihin ja kärkiosaamisaloihin keskittyvää • Kokeilevaa: uusien kilpailukykytekijöiden tunnistamiseen ja löytämiseen tähtäävää, innovaatiotoimintaa tukevaa
 • 8. Ympäristöliiketoiminta isona mahdollisuutena Mikkelille • Historia => Ekolääni • Luontaiset edellytykset => luonnonympäristö, mahdollisuus toteuttaa ekologista elämäntapaa • Globaalit trendit => ilmastonmuutos => ympäristöliiketoiminnan kasvupotentiaali • Alueella jo olevat t&k –toimijat ja yritykset => ympäristönäkökulma on toimialariippumaton
 • 9. Mikkelin elinkeinopolitiikan visio vuoteen 2020 Suomen kansallisesti uskottavin ympäristöteknologian, ympäristötaloudellisten ratkaisujen, ympäristöturvallisuuden ja uusiutuvan energian edelläkävijä, jonka ympäristökuormitus on Euroopan pienin. Mikkelin energinen elinkeino- ja osaamisympäristö houkuttelevat yrityksiä kasvuun ja menestymiseen. Luonnon ja palvelun mutkatonsaatavuus luo elin- ja vetovoimaa alueelle. Mikkelin valitun elinkeinopolitiikan ensisijaisena lähtökohtana on luoda edellytyksiä sellaiselle liiketoiminnalle, jossa yritysten menestys ja kilpailukyky perustuu tuotteisiin, palveluihin ja teknologioihin, joilla mitataan, ennalta ehkäistään, rajoitetaan tai korjataan ympäristöön kohdistuvia haittoja. uusiutuvan energian tuotantoon kuten aurinko-, tuuli- ja bioenergia (puuperäiset polttoaineet, peltobiomassat, biokaasu ja kierrätyspolttoaineet) sekä maalämpö ympäristöosaamiseen eli elinkaariajattelun mukaiseen energia- ja materiaalitehokkuuteen sekä ympäristövaikutusten haitattomuuteen
 • 10. Elinkeinostrategian päälinjaukset, tavoitteet ja toimenpiteet Päälinjaukset • Tehokkaasti johdettu omistajaohjaus ja –politiikka • Asiakaslähtöiset yrityskehitys- ja tukipalvelut • Huipputasoiset yhteistyö- ja osaamisrakenteet • Kestävän ja laadukkaan asumisen, elämisen ja yrittämisen kasvukeskus Kutakin päälinjausta varten on muotoiltu tavoitteet ja toimenpiteet. Konkreettiset seurantamittarit sekä vastuut työstetään myöhemmin. Valtuusto ja kaupunginhallitus seuraavat isoimpien linjausten toteutumista. Viranhaltijoiden tehtävänä on vastata toimenpiteiden osuvuudesta ja tuloksellisuudesta suhteessa asetettuihin tavoitteisiin.
 • 11. Mikkelin kaupungin elinkeinostrategia 2020 Visio 2020 Strategiset elinkeinopolitiikan Strategiset Toimeen- Vaikutta- linjaukset 2020 tavoitteet/ piteet vuus hankkeet 1. Tehokkaasti johdettu, periaatteiltaan Suomen kansallisesti ja tavoitteeltaan selkeä uskottavin omistajaohjaus ja –politiikka ympäristöteknologian, ympäristö- 2. Suomen asiakaslähtöisimmät ja taloudellisten notkeimmat yrityskehitys ja –tukipalvelut • Elinkeino- ratkaisujen, politiikan ympäristö- vaikuttavuus- turvallisuuden ja 3. Yhteistyö- ja osaamisrakenteet ja indikaattorit uusiutuvan energian mallit ovat kansallista ja edelläkävijä, jonka kansainvälistä huipputasoa ympäristökuormitus on Euroopan pienin. 4. Kestävän ja laadukkaan asumisen, elämisen ja yrittämisen kasvukeskus . Elinkeinopolitiikan perustehtävä Kaupungin elinkeinopolitiikan perustehtävä on auttaa yrityksiä menestymään. Yhteistyössä yrittäjien ja yritysten, koulutus- ja innovaatiopalveluja sekä yrityskehityspalveluja tuottavien organisaatioiden ja rahoituslaitosten kanssa kaupunki luo erinomaiset olosuhteet yritysten kansalliselle ja kansainväliselle kilpailukyvylle. Elinkeinopolitiikallaan kaupunki mahdollistaa työllisyyden, laadukkaat palvelut ja kaupungin elinvoimaisuuden.
 • 12. Markkinat Yritykset Miset Oy Miktech Oy Kaupungin oma (t )organisaatio (t)
 • 13. Slogan vaihtoehdot • Mikkeli – ympäristö- ja energiaosaamisen aallon harjalla (vaihtoehto 1) • Mikkeli – ympäristö- ja energiaosaamisen edelläkävijä (vaihtoehto 2) • Mikkeli – ympäristöstään se tunnetaan (vaihtoehto 3)
 • 14. Pohdittavaa • Mitä mieltä olet strategiaan hahmotetuista slogan-vaihtoehdoista? – Mikä olisi hyvä, uskottava ja energisoiva ilmaus kaupungin elinkeinopolitiikalle? • Onko jokin ehdotetuista sloganeista sellainen mistä pidät erityisesti/et pidä? Mitä mieltä olet hahmotelluista toimenpiteistä? – Mitä tarvittaisiin lisää? – Mitä voisi poistaa? – Mitä uutta pitäisi ottaa mukaan?