Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

การสร้างแบรนเนอร์อย่างง่าย

2,817 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

การสร้างแบรนเนอร์อย่างง่าย

 1. 1. การสร้ างแบรนเนอร์ อย่างง่าย โดยครูสมาน ใจมัน โรงเรี ยนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 ่ การสร้ างแบรนเนอร์ อย่ างง่ าย โดยใช้ โปรแกรม Paint ใน win71. เรียกใช้ งานโปรแกรม Paint 1.2 คลิกที่เมนู All Programs 1.1 คลิกที่เมนู start 1.3 คลิกที่เมนู Accessories 1.4 คลิกเลือกโปรแกรม Paint
 2. 2. การสร้ างแบรนเนอร์ อย่างง่าย โดยครูสมาน ใจมัน โรงเรี ยนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 ่2. โปรแกรม Paint จะเปิ ดขึนมาใช้ งาน (ดังภาพ) ้3. เปิ ดรูปภาพพืนหลังขึนมาใช้ งาน ้ ้ 3.1 คลิกที่เมนูหลัก 3.2 เลือกที่เมนู Open เพื่อเปิ ดรูปภาพพื ้นหลัง
 3. 3. การสร้ างแบรนเนอร์ อย่างง่าย โดยครูสมาน ใจมัน โรงเรี ยนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 ่ 3.3 คลิกเลือกรูปภาพที่ต้องการ 3.4 เลือกที่ Open เพื่อเปิ ดรูปภาพพื ้นหลัง3.5 โปรแกรมจะถามว่าต้ องการบันทึกภาพเดิมหรื อไม่ คลิกเลือก Don’t Save
 4. 4. การสร้ างแบรนเนอร์ อย่างง่าย โดยครูสมาน ใจมัน โรงเรี ยนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 ่4. จะได้ รูปภาพพืนหลังขึนมาใช้ งาน แบรนเนอร์ จะเลือกใช้ พนที่ตงแต่ งด้ านบนลงมาด้ านล่ าง ถ้ าด้ านบนของภาพ ้ ้ ื ้ ั้ เราไม่ ต้องการให้ ทาการเลือกบริเวณที่เราต้ องการแล้ วเลื่อนภาพขึนมาด้ านบน ดังนี ้ ้ 4.1 คลิกที่เมนู select 4.2 คลิกซ้ ายค้ างไว้ แล้ วลากคลุมบริ เวณรูปภาพที่ต้องการ 4.3 คลิกลากรูปภาพที่ต้องการ เลือนขึ ้นมาด้ านบนสุดของภาพ ่
 5. 5. การสร้ างแบรนเนอร์ อย่างง่าย โดยครูสมาน ใจมัน โรงเรี ยนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 ่5. กาหนดขนาดแบรนเนอร์ ตามต้ องการ ในที่นี ้ แนะนา ขนาด 1024 x 145 Pixels ดังนี ้ 5.1 คลิกที่เมนูหลัก 5.2 เลือกที่เมนู Poperties เพื่อตังค่าขนาดที่ต้องการ ้ kfmuj9hv’dkiพื ้นหลัง5.3 ตังค่าความยาว = 1024 ้ 5.4 ตังค่าความกว้ าง = 145 ้ 5.5 เสร็ จแล้ วคลิกที่ปม OK ุ่
 6. 6. การสร้ างแบรนเนอร์ อย่างง่าย โดยครูสมาน ใจมัน โรงเรี ยนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 ่6. จะได้ ขนาดแบรนเนอร์ ตามต้ องการ และตกแต่ งเพิ่มเติมด้ วยรูปภาพใบหน้ าการ์ ตูน ที่จัดเตรียมไว้ แล้ ว ดังนี ้ 6.1 คลิกที่ ˅ ของเมนู Paste 6.2 เลือกที่เมนู Paste From 6.3 คลิกเลือกรูปภาพที่ต้องการ 6.2 เลือกที่ปม OK ุ่
 7. 7. การสร้ างแบรนเนอร์ อย่างง่าย โดยครูสมาน ใจมัน โรงเรี ยนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 ่ 7. จะได้ รูปภาพใบหน้ าการ์ ตูน เพิ่มเข้ ามา ปรับขนาดและย้ าย ภาพตามต้ องการ เสร็จแล้ ว ปรับขนาดแบรน เนอร์ อีกครังหนึ่ง ดังนี ้ ้ 7.1 คลิกที่เมนูหลัก 7.2 เลือกที่เมนู Poperties เพื่อตังค่าขนาดที่ต้องการ ้ kfmuj9hv’dkiพื ้นหลัง7.3 ตังค่าความยาว = 1024 ้ 7.4 ตังค่าความกว้ าง = 145 ้ 7.5 เสร็ จแล้ วคลิกที่ปม OK ุ่
 8. 8. การสร้ างแบรนเนอร์ อย่างง่าย โดยครูสมาน ใจมัน โรงเรี ยนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 ่8. การใส่ ข้อความลงบนแบรนเนอร์ ทาได้ ดังนี ้ 8.1 คลิกที่เมนู Text 8.2 คลิกสร้ างกล่องข้ อความ และพิมพ์ข้อความที่ต้องการ kfmuj9hv’dkiพื ้นหลัง 8.4 เปลียนสีตวอักษรที่ต้องการ ่ ั 8.3 เปลียนรูปแบบตัวอักษร ่
 9. 9. การสร้ างแบรนเนอร์ อย่างง่าย โดยครูสมาน ใจมัน โรงเรี ยนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 ่9. การบันทึกแบรนเนอร์ เพื่อเก็บไว้ ใช้ งาน ทาได้ ดังนี ้ 9.1 คลิกที่เมนูหลัก 9.2 คลิกที่เมนู Save As 9.3 ตังชื่อไฟล์รูปภาพ ้ 9.4 คลิกที่ปม Save ุ่
 10. 10. การสร้ างแบรนเนอร์ อย่างง่าย โดยครูสมาน ใจมัน โรงเรี ยนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 ่10. จะได้ รูปภาพแบรนเนอร์ เพื่อเก็บไว้ ใช้ งาน ตามต้องการ

×