Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

ใบความรู้ 3.2ตัวอย่างเค้าโครงข้อเสนอโครงงานคอมพิวเตอร์

11,001 views

Published on

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

ใบความรู้ 3.2ตัวอย่างเค้าโครงข้อเสนอโครงงานคอมพิวเตอร์

  1. 1. ตัวอย่างเค้าโครงข้อเสนอโครงงานคอมพิวเตอร์ ชื่อโครงงาน (ภาษาไทย) ภูมิศาสตร์ และระบบจัดการร้านอาหาร (ภาษาอังกฤษ) Restaurant with Landscape สาขาของงานวิจย โปรแกรมเพือการประยุกต์ใช้งาน ั ่ ชื่อผูทาโครงงาน 1. นายเบญจรงค์ กัลยานมิตตา 2.นางสาวธวัลรัตน์ อังคประเสริ ฐกุล ้ โรงเรี ยนระยองวิทยาคม ชื่ออาจารย์ที่ปรึ กษา นายชนารัตน์ คาอ่อน ชื่ออาจารย์ที่ปรึ กษาร่ วม นางอัจฉรา รัตนวงษ์ ระยะเวลาดาเนินงาน 4 เดือน ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2549 รายละเอียดเกี่ยวกับโครงงาน 1. แนวคิด ที่มา และความสาคัญ การประกอบธุรกิจเป็ นการหารายได้เลี้ยงชีพอย่างหนึ่ง ในบรรดาประเภทของธุรกิจทั้งหลายนั้น ธุรกิจร้านอาหารเห็นจะมีความโดดเด่นพิเศษกว่าธุรกิจประเภทอื่นๆ ด้วยรสชาติที่เป็ นเอกลักษณ์ ่ ของอาหาร จึงทาให้ธุรกิจประเภทนี้มีการแข่งขันที่สูงมากไม่วาจะเป็ นการแข่งขันในด้านรสชาติ การบริ การที่ประทับใจ บรรยากาศ ความสะดวกรวดเร็ วในการบริ การ ปั จจัยเหล่านี้ส่งผลกระทบต่อ ่ การดาเนินธุรกิจร้านอาหารทั้งสิ้น ยิงเรากาลังอยูในยุคที่เทคโนโลยีเจริ ญก้าวหน้า ยุคแห่งข้อมูล ่ที่มา http://www.rayongwit.ac.th/chanarat/unit3/unit3.html
  2. 2. ข่าวสาร หากเรานาเทคโนโลยีที่ถูกพัฒนาขึ้นบางตัว มาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับกิจการร้านอาหารของ เรา ก็จะทาให้การจัดการในธุรกิจร้านอาหารของเราดีข้ ึน ซึ่งโปรแกรมนี้ ผูประกอบการ สามารถ ้ นาเข้าภาพที่ออกแบบรู ปของสถานที่ร้านอาหารมาใช้ใน Programได้ รวมทั้งสามารถ เพิม, ่ ลด, แก้ไข ตาแหน่ง สี ขนาด จานวนคน รู ปร่ าง ของโต๊ะในร้านอาหาร ทราบเมนูที่ลูกค้าสังและ ่ เสิร์ฟได้ถูกต้อง ทันตามความต้องการ ทั้งยังมีระบบการจัดการรายได้ เช่น สามารถตรวจสอบ ยอดเงินที่ตองชาระของลูกค้าแต่ละโต๊ะได้อย่างรวดเร็ว และยังมีตารางข้อมูลรายได้ของยอดเงินใน ้ แต่ละวัน และรายชื่ออาหาร ซึ่งจะทาให้ การรวมยอดขายในแต่ละวันง่ายขึ้น มีความสะดวกสบาย มากขึ้นในการรวมยอดขายในแต่ละวัน 2. วัตถุประสงค์ 1. เพือนาเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวตประจาวัน ่ ิ 2. เพือให้การจัดการในร้านอาหารดีข้ ึน ่ 3. เพือสะดวกในการจัดเก็บข้อมูล ่ 4. เพือต้องการพัฒนาโปรแกรมที่ใช้ประโยชน์ได้ในร้านอาหารอย่างมีคุณภาพ ่ 3. หลักการและทฤษฎี ภูมิศาสตร์ และระบบจัดการร้านอาหาร” นี้มีโครงสร้างพื้นฐานเป็ นโปรแกรม ซึ่งสามารถพัฒนา โดยใช้โปรแกรม Delphi 7.0 เป็ นหลักที่มีการประยุกต์เอาการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา Pascal ที่นามาสร้างเป็ นระบบจัดการร้านอาหารที่มีคุณสมบัติในการช่วยงานในภัตตาคาร อาหารได้ เช่น การวางโต๊ะอาหารในหน้าต่างด้านซ้ายของโปรแกรมที่เกี่ยวกับสถานที่ร้านอาหาร และแสดงสถานะของโต๊ะ รวมทั้งสรุ ปยอดเงิน จานวนโต๊ะในแต่ละวันทางหน้าต่างด้านซ้าย ทั้งยัง มีปมเชื่อมโยงไปยัง Form อีก Form ที่มีตารางบัญชีของทั้งในแต่ละวัน และแต่ละเดือนได้ ุ่ อีกด้วย 4. วิธีดาเนินงาน เทคโนโลยีที่ใช้ โปรแกรมนี้จะมี 2 ส่วนใหญ่ๆ คือ - Input ซึ่งรับค่ามาจาก mouse และ keyboard แล้วนามาประมวลผลส่งต่อไปยัง ตัวโปรแกรมที่มา http://www.rayongwit.ac.th/chanarat/unit3/unit3.html
  3. 3. - Output แสดงผลออกมาทางหน้าจอ monitor เครื่ องมือที่ใช้ในการพัฒนา - Delphi 7.0 - Photoshop CS - Macromedia Flash MX รายละเอียดของโปรแกรมที่พฒนา ั “ภูมิศาสตร์ และระบบจัดการร้านอาหาร (Restaurant with Landscape)” จัดเป็ นโปรแกรมในประเภท โปรแกรมเพือการประยุกต์ใช้งาน ซึ่งโปรแกรม ่ นี้จะแบ่งออกเป็ น 2 ข้าง โดยข้างซ้ายที่มีขนาดใหญ่กว่าจะเป็ น ภูมิศาสตร์ของร้านอาหารที่จะวาด ด้วยโปรแกรมอะไรก็ได้แล้วจะมีปุ่มให้ Add ภาพลงไปได้ หรื อจะถ่ายรู ปจริ ง จากด้านบนที่สูง แล้วตกแต่ง แล้วนา Add เข้ามา โดยจะสร้าง Component ที่สามารถลากโต๊ะ มาวางบน หน้าจอได้ ทั้งยังเมื่อคลิกเข้าไปแล้วก็สามารถเข้าไปเปลี่ยนแปลงเบอร์โต๊ะ ขนาดโต๊ะ(ไม่ ั จาเป็ นต้องใส่ตรงตามความจริ งก็ได้ เพราะรู ปที่นามาใส่อาจจะไม่พอดีกบจานวนโต๊ะถ้าใส่ขนาด ตามความจริ ง) สีโต๊ะ รู ปร่ างโต๊ะ(กลม กับ สี่เหลี่ยม) จานวนคนนัง ลลล ส่วนด้านซ้ายที่มีขนาดเล็ก ่ กว่าเป็ นหน้าต่างที่แสดงผลสถานะของโต๊ะที่กาลังรับประทานอาหาร หรื อกาลังรอเงินทอน เป็ นต้น ทั้งยังมีรวมยอดขาย รวมโต๊ะ ของวันนี้อีกด้วย Input/Output specification Input: การรับค่าจาก Mouse และ Keyboard ที่คลิกลงไปในส่วนต่างๆ ของ โปรแกรม ที่นาไปประมวลผล ต่างๆ ภายในโปรแกรม Output: การแสดงผลออกทางหน้าจอ monitor 5. แผนปฏิบัติงาน ลาดับที่ กิจกรรม เดือนที่ 1 เดือนที่ 2 เดือนที่ 3 เดือนที่ 4 123 4 123 4 123 4 1 23 4 1 ศึกษาระบบในร้านอาหาร 2 ออกแบบรายละเอียดของ โปรแกรม 3 ศึกษาการเขียนโปรแกรมด้วย Delphiที่มา http://www.rayongwit.ac.th/chanarat/unit3/unit3.html
  4. 4. 4 ออกแบบโครงสร้างของ ซอฟต์แวร์ 5 พัฒนาซอฟต์แวร์ 6 ทดสอบและแก้ไขโปรแกรม 7 จัดทารายงาน และคู่มือการใช้ โปรแกรม 6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ • ซอฟต์แวร์โปรแกรมประยุกต์ระบบจัดการร้านอาหาร • ความสามารถในการพัฒนาโปรแกรมด้วยซอฟต์แวร์ Delphi 7. เอกสารอ้างอิง  หนังสือ เริ่ มต้นอย่างมืออาชีพด้วย Delphi 7 ฉบับสมบูรณ์ โดย สัจจะ จรัสรุ่ งรวีวร จาก Dev Book  หนังสื อ การเขียนโปรแกรมภาษา Delphi จาก สยามคอมพิวเตอร์  หนังสือ เริ่ มต้นอย่างมืออาชีพด้วย Delphi 5 ฉบับสมบูรณ์ โดย สัจจะ จรัสรุ่ งรวีวร จาก Infที่มา http://www.rayongwit.ac.th/chanarat/unit3/unit3.html

×