Science Day 2014 Article in Marathi by Santosh Takale

17,007 views

Published on

Science Day 2014 Article in Marathi by Santosh Takale

Published in: Social Media

Science Day 2014 Article in Marathi by Santosh Takale

  1. 1. maanavaI ]nna<aIcao rhsya vaO&ainak dRYTIkaona …………… Santosh Takale. Aaja 28 foba`uvaarI mhNajao BaartIyaaMsaazI ‘raYT/Iya iva&ana idna’. AajapasaUna 86 vaYaa-MpUvaI- mhNajao 28 foba`uvaarI 1928 yaa idvaSaI Da^.saI.vhI.ramana yaaMnaI “ramana [fo@T” yaa naavaanao jagap`isaw Asalaolaa BaaOitkSaas~atIla p`kaSaacyaa p`arNaaMSaI saMbaMiQat p`baMQa saadr kolaa. pirNaama sva$p 1930 maQaIla BaaOitkSaas~atIla ‘naaobaola purskaranao’ %yaaMnaa sanmaanaIt krNyaat Aalao. yaa GaTnaocao AaOica%ya va smarNa mhNaUna ha idvasa Baartat ‘raYT/Iya iva&ana idna’ mhNaUna saajara kolaa jaatao. %yaakaLI Da^.ramana ho iva&ana yaa ivaYayaaMt “naaobaola” ijaMkNaaro SvaotvaNaI-ya nasalaolao jagaatIla pihlao Saas~& haoto. %yaacap`maaNao AaiSayaa KMDat iva&ana yaa ivaYayaat naaobaola imaLivaNaaro to pihlao Saas~& haoto. ho saMSaaoQana [tko mah<vapUNa- haoto kI¸ yaa saMSaaoQanaacao isawaMitk sva$p Aaja AbjaavaQaI $pyaaMcyaa ]VaogaQaMVaMcaa gaaBaa Aaho. mhNaUnaca tr vaYa- 2013 saalaI Amaoirkna rsaayana saMGaatfo- ‘ramana [fo@T’ yaa saMSaaoQanaalaa rsaayana Saas~atIla AaMtrraYT/Iya eoithaisak GaTnaa mhNauna maanyata idlaI gaolaI. ramana [fo@T nausaar¸ “ p`kaSa Salaaka jaovha eKaVa roNaUvar AadLto¸ tovha %yaa p`kaSalahrIMcyaa trMgalaaMbaIt frk inamaa-Na haotao.” ha inamaa-Na Jaalaolaa frk ha %yaa pdaqaa-cyaa roNaUMcyaa gauNaQamaa-Mcao p`itinaiQa%va krtao. yaa pirNaamaaMcao Aaplyaa vyavaharatIla ]<ama ]dahrNa mhNajao AakaSaacaa inaLa rMga va samaud`acaa gaDd inaLa rMga. ‘ramana spo@T/aoskaopI’ va ‘ramana sk^nar’ ho yaa SaaoQaacao ]pkrNa sva$p. iva&ana xao~atIla Anaok ADcaNaI va ]pkrNaaMcyaa ABaavaaMvar maat krt Aaja ‘laoJar’ tM~&anaacaa ]pyaaoga k$na ramana [fo@T pUNa- ivaSvaatIla p`%yaok GaTkacaI ek ivaiSaYT AaoLK inamaa-Na k$ Sakto. ho mhNajao jaNaU kahI p`%yaok pdaqaa-cyaa hatacao zsao imaLivaNyaasaarKo Aaho. [tko mah<vapUNa- saMSaaoQana Baartat¸ BaartIya vya>IkDUna¸ partM~yaacyaa kaLat krNyaat Aalao hI KrMca AiBamaanaaspd baaba Aaho. prMtu Aaja BaartIyaaMmaQyaoo vaO&ainak dRYTIkaona maa~ hvaa tovaZa %yaaMcyaa jaIvana SaOlaItÊ ivacaar pwtIt idsat naahI. 21 vyaa Satkat AapNa pavalaaopavalaI iva&ana­tM~&anaacaa vaapr krt Asatao¸ ABaava Aaho vaO&ainak dRYTIkaonaacaa. mhNaUnacaÊ iva&ana idnaaMsaar#yaaÊ vaO&ainak dRYTIkaona $jaivaNaaáyaa idvasaaMcao mah<va vaaZto. iva&ana idnaacao AaOica%ya saaQaUna iva&anap`omaI saMGaTnaa va vya>I iva&ana p`saar va p`caaracao kaya- inasvaaqa- bauwInao krt Asatat. %yaayaaogao samaajaatIla sava- GaTkaMmaQyao vaO&ainak dRYTIkaona $jaivaNyaacao kama saMvaad¸ vyaa#yaanaoÊ p`yaaogaÊ [. kaya-ËmaaWaro kolao jaato. iva&anaacao maanavaI jaIvanaatIla mah<va janasaamaanyaaMnaa samajaavao mhNaUna iva&ana p`dSa-na¸ va@tR%va¸ inabaMQa spQaa- [%yaadIMcao Aayaaojana kolao jaato. nava¹navaIna SaaoQa va tM~&ana yaaMivaYayaI maaihtI doNyaasaazI pirsaMvaad Aayaaoijat kolao jaatat. iva&ana p`saarasaaobatca samaajaamaQyao¸ naagairkaMmaQyao caaOksa bauwIcaa ivakasa vhavaa¸ ha hI yaa idvasaacaa ]_oSa Asatao. yaa AnauYaMgaanao vaYa- 1999 pasaUna drvaYaI- iva&ana idnaasaazI ek GaaoYavaa@ya Aqavaa ivaYaya zrivalaa jaatao. jasao vaYa- 1999 saazI ivaYaya haota¸ ‘ AaplaI badlaNaarI pRqvaI ’ ( Our changing Earth ) ¸ 2000 saalaI ivaYaya haota¸ ‘ maulaBaUt saMSaaoQanaabaabat AavaD inamaa-Na krNao ’ (Recreating Interest in Basic Science)¸ 2001 saazIcaa ivaYaya haota¸ ‘ iva&ana iSaxaNaasaazI maaihtI tM~&anaacaa ]pyaaoga’ (Information Technology for Science Education), 2002 saalaI ‘kcaáyaapasaUna saMpda’ (Wealth from Waste)Ê 2003 ho ‘TosT TyaUba baobaI va DI.ena.e.’ (50 years of DNA & 25 years of IVF - The blue print of Life) cyaa saMSaaoQanaacyaa AnauËmao 25 va 50 vaYao- pUtI-saazI saajaro kolao tr 2004 caa ivaYaya haota¸ ‘samaajaamaQyao iva&anaabaabat jaaga$kta vaaZivaNao’(Encouraging Scientific Awareness in Community)¸ 2005 ho vaYa- ‘BaaOitkSaas~asaazI’(Celebrating
  2. 2. saajaro kolao gaolao , tr 2006 (Nurture Nature for our future) ¸ 2007 (More Crop Per Drop) va 2008 (Understanding the Planet Earth) hI vaYao- inasaga-¸ paNaI va pRqvaIcyaa saMvaQa-naasaazI saajarI kolaI gaolaI. 2009 iva&anaacyaa kxaa $MdavaNyaasaazI (Expanding Horizons of Science) ¸ 2010 laOMgaIk samaanata va SaaSvat ivakasaasaazI (Gender Equity, Science & Tech for Sustainable Develop) ¸ 2011 ho rsaayanaSaas~asaazI (Chemistry in Daily Life) ¸ 2012 svacC }jaa- va ANautM~&anaatIla saurxaa (Clean Energy Options and Nuclear Safety) yaaMsaazI tr 2013 ho vaYaiva&ana¹tM~&anaacaa vaapr k$na AnnaQaanya saurxaa kSaI imaLvata yao[-la (Genetically Modified Crops and Food Security) yaasaazI saajaro kolao gaolao. yaa vaYaI-caa mhNajao 2014 caa ivaYaya Aaho¸ “Fostering Science Temper” mhNajao ‘samaajaamaQyao vaO&ainak dRYTIkaona vaRwIMgat krNao.’ tsao pahta maagaIla sava-ca ivaYaya ho pRqvaIvarIla pirsaMsqaolaa saMbaaoQaUna¸ itcyaa AxayyatosaazI p`ya%naSaIla ksao rahta yao[-la yaabaabat maaga-dSa-na krNaaro Aahot. prMtu yaa vaYaI-caa ivaYaya ha iva&ana¸ tM~&anaapoxaa vaO&ainak¸ pirvat-na va p`baaoQanapr ivacaarsarNaIlaa saMbaaoQaNaara Aaho. jao garjaocao Aaho. karNa yaaca ivacaarsarNaImauLo Aajacao iva&anayauga Aist<vaat Aalao Aaho. vaO&ainak dRYTIkaona ho maanavaI svaBaavaacyaa ]pjat caaOksa bau wIcao p`itibaMba Aaho. %yaaca gaaoYTIvar ivaSvaasa zovaavaa jyaacyaa spYTIkrNaadaKla inarIxaNa¸ tk-Sauw Anaumaana va p`yaaogaanao p`aPt kolaolaa puravaa ]plabQa Aaho. jarI hI pwtI Saas~Iya AsalaI trI itcaa payaa ha naOitkta¸ ivavaok¸ nama`ta¸ samaanata¸ svaatM~ya¸ inaBa-yata va maaNaUsakIvar AaQaarlaolaa Aaho. hI ivacaar krNyaacaI va &ana imaLvaNyaacaI pwtI Káyaa Aqaa-nao maanavaalaa savasva$pacao svaatM~ya p`dana krto. vaO&ainak dRYTIkaonaamauLo ho na@kI Jaalao kI p`%yaok GaTnaomaagao kahItrI karNa Asato¸ yaaogya pwtI va saaQanaaMcyaa ]pyaaogaaWaro to SaaoQalao jaa} Sakto. saRYTI svayaMkarNa Baavaanao baw Aaho va &anap`aPtIsaazI p`ya%navaad va caaOksapNaa yaaMiSavaaya dusara pyaa-ya naahI. BaartIya iSaxaNapwtIcaa gaaBaa Asalaolao maUlyaiSaxaNa vaO&ainak dRYTIkaonaacaa ihrIrInao purskar krto. %yaacap`maaNao BaartIya saMivaQaanaatIla klama 51 A jao BaartIya naagairkaMcyaa maulaBaUt kt-vyaaMivaYayaI Aaho¸ to sauwa ‘vaO&ainak dRYTIkaona vaRwIMgat’ krNao ho p`%yaok BaartIyacao maulaBaUt kt-vya maanato. Physics) AapNaa savaa-Mnaa (acaI jaaNaIva Aaho kIÊ jao sauKI samaaQaanaIÊ saurixat AayauYya maanava Aaja jagat AahoÊ to kahI maaoja@yaa maanavaaMnaI mhNajaoca Saas~&aMnaI kolaolyaa maohnatIcao fL Aaho. tovha %yaaMnaa AadraMjalaI mhNaUna trI AapNa iva&ana va vaO &ainakaMnaa Amaanya Asalaolyaa gaOrsamajaUtIMcaa %yaaga kolaa paihjao. ivaSaoYatÁ inasaga-Ê pyaa-varNa va maanavatolaa Gaatk ASaa sava- $ZI va prMpra yaaMnaa kDaDUna ivaraoQa kolaa paihjao. BaartIya saMivaQaana sauwa yaaca gaaoYTIMcaa purskar krto. tovha yaa iva&ana idnaI iva&ana p`saar va p`caaracao kaya- hatI Gao} yaa va vaO&ainak dRYTIkaonaacaa svatÁ AMgaIkar k$na [traMnaa %yaasaazI p`ao%saaiht k$ yaa. jaya javaana ² jaya iksaana ² jaya iva&ana ² jaya ihMd² raYT/Iya iva&ana idnaacyaa SauBaocCa ² Regards. Santosh Takale, Scientific Officer, BARC Ph - 0-9967584554. santoshatbarc@gmail.com Print only if essential.......SAVE TREES " Go GREEN, Save Earth "

×