Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Science Day 2014 Article in Marathi by Santosh Takale

31,416 views

Published on

Science Day 2014 Article in Marathi by Santosh Takale

Published in: Social Media
  • Login to see the comments

Science Day 2014 Article in Marathi by Santosh Takale

  1. 1. maanavaI ]nna<aIcao rhsya vaO&ainak dRYTIkaona …………… Santosh Takale. Aaja 28 foba`uvaarI mhNajao BaartIyaaMsaazI ‘raYT/Iya iva&ana idna’. AajapasaUna 86 vaYaa-MpUvaI- mhNajao 28 foba`uvaarI 1928 yaa idvaSaI Da^.saI.vhI.ramana yaaMnaI “ramana [fo@T” yaa naavaanao jagap`isaw Asalaolaa BaaOitkSaas~atIla p`kaSaacyaa p`arNaaMSaI saMbaMiQat p`baMQa saadr kolaa. pirNaama sva$p 1930 maQaIla BaaOitkSaas~atIla ‘naaobaola purskaranao’ %yaaMnaa sanmaanaIt krNyaat Aalao. yaa GaTnaocao AaOica%ya va smarNa mhNaUna ha idvasa Baartat ‘raYT/Iya iva&ana idna’ mhNaUna saajara kolaa jaatao. %yaakaLI Da^.ramana ho iva&ana yaa ivaYayaaMt “naaobaola” ijaMkNaaro SvaotvaNaI-ya nasalaolao jagaatIla pihlao Saas~& haoto. %yaacap`maaNao AaiSayaa KMDat iva&ana yaa ivaYayaat naaobaola imaLivaNaaro to pihlao Saas~& haoto. ho saMSaaoQana [tko mah<vapUNa- haoto kI¸ yaa saMSaaoQanaacao isawaMitk sva$p Aaja AbjaavaQaI $pyaaMcyaa ]VaogaQaMVaMcaa gaaBaa Aaho. mhNaUnaca tr vaYa- 2013 saalaI Amaoirkna rsaayana saMGaatfo- ‘ramana [fo@T’ yaa saMSaaoQanaalaa rsaayana Saas~atIla AaMtrraYT/Iya eoithaisak GaTnaa mhNauna maanyata idlaI gaolaI. ramana [fo@T nausaar¸ “ p`kaSa Salaaka jaovha eKaVa roNaUvar AadLto¸ tovha %yaa p`kaSalahrIMcyaa trMgalaaMbaIt frk inamaa-Na haotao.” ha inamaa-Na Jaalaolaa frk ha %yaa pdaqaa-cyaa roNaUMcyaa gauNaQamaa-Mcao p`itinaiQa%va krtao. yaa pirNaamaaMcao Aaplyaa vyavaharatIla ]<ama ]dahrNa mhNajao AakaSaacaa inaLa rMga va samaud`acaa gaDd inaLa rMga. ‘ramana spo@T/aoskaopI’ va ‘ramana sk^nar’ ho yaa SaaoQaacao ]pkrNa sva$p. iva&ana xao~atIla Anaok ADcaNaI va ]pkrNaaMcyaa ABaavaaMvar maat krt Aaja ‘laoJar’ tM~&anaacaa ]pyaaoga k$na ramana [fo@T pUNa- ivaSvaatIla p`%yaok GaTkacaI ek ivaiSaYT AaoLK inamaa-Na k$ Sakto. ho mhNajao jaNaU kahI p`%yaok pdaqaa-cyaa hatacao zsao imaLivaNyaasaarKo Aaho. [tko mah<vapUNa- saMSaaoQana Baartat¸ BaartIya vya>IkDUna¸ partM~yaacyaa kaLat krNyaat Aalao hI KrMca AiBamaanaaspd baaba Aaho. prMtu Aaja BaartIyaaMmaQyaoo vaO&ainak dRYTIkaona maa~ hvaa tovaZa %yaaMcyaa jaIvana SaOlaItÊ ivacaar pwtIt idsat naahI. 21 vyaa Satkat AapNa pavalaaopavalaI iva&ana­tM~&anaacaa vaapr krt Asatao¸ ABaava Aaho vaO&ainak dRYTIkaonaacaa. mhNaUnacaÊ iva&ana idnaaMsaar#yaaÊ vaO&ainak dRYTIkaona $jaivaNaaáyaa idvasaaMcao mah<va vaaZto. iva&ana idnaacao AaOica%ya saaQaUna iva&anap`omaI saMGaTnaa va vya>I iva&ana p`saar va p`caaracao kaya- inasvaaqa- bauwInao krt Asatat. %yaayaaogao samaajaatIla sava- GaTkaMmaQyao vaO&ainak dRYTIkaona $jaivaNyaacao kama saMvaad¸ vyaa#yaanaoÊ p`yaaogaÊ [. kaya-ËmaaWaro kolao jaato. iva&anaacao maanavaI jaIvanaatIla mah<va janasaamaanyaaMnaa samajaavao mhNaUna iva&ana p`dSa-na¸ va@tR%va¸ inabaMQa spQaa- [%yaadIMcao Aayaaojana kolao jaato. nava¹navaIna SaaoQa va tM~&ana yaaMivaYayaI maaihtI doNyaasaazI pirsaMvaad Aayaaoijat kolao jaatat. iva&ana p`saarasaaobatca samaajaamaQyao¸ naagairkaMmaQyao caaOksa bauwIcaa ivakasa vhavaa¸ ha hI yaa idvasaacaa ]_oSa Asatao. yaa AnauYaMgaanao vaYa- 1999 pasaUna drvaYaI- iva&ana idnaasaazI ek GaaoYavaa@ya Aqavaa ivaYaya zrivalaa jaatao. jasao vaYa- 1999 saazI ivaYaya haota¸ ‘ AaplaI badlaNaarI pRqvaI ’ ( Our changing Earth ) ¸ 2000 saalaI ivaYaya haota¸ ‘ maulaBaUt saMSaaoQanaabaabat AavaD inamaa-Na krNao ’ (Recreating Interest in Basic Science)¸ 2001 saazIcaa ivaYaya haota¸ ‘ iva&ana iSaxaNaasaazI maaihtI tM~&anaacaa ]pyaaoga’ (Information Technology for Science Education), 2002 saalaI ‘kcaáyaapasaUna saMpda’ (Wealth from Waste)Ê 2003 ho ‘TosT TyaUba baobaI va DI.ena.e.’ (50 years of DNA & 25 years of IVF - The blue print of Life) cyaa saMSaaoQanaacyaa AnauËmao 25 va 50 vaYao- pUtI-saazI saajaro kolao tr 2004 caa ivaYaya haota¸ ‘samaajaamaQyao iva&anaabaabat jaaga$kta vaaZivaNao’(Encouraging Scientific Awareness in Community)¸ 2005 ho vaYa- ‘BaaOitkSaas~asaazI’(Celebrating
  2. 2. saajaro kolao gaolao , tr 2006 (Nurture Nature for our future) ¸ 2007 (More Crop Per Drop) va 2008 (Understanding the Planet Earth) hI vaYao- inasaga-¸ paNaI va pRqvaIcyaa saMvaQa-naasaazI saajarI kolaI gaolaI. 2009 iva&anaacyaa kxaa $MdavaNyaasaazI (Expanding Horizons of Science) ¸ 2010 laOMgaIk samaanata va SaaSvat ivakasaasaazI (Gender Equity, Science & Tech for Sustainable Develop) ¸ 2011 ho rsaayanaSaas~asaazI (Chemistry in Daily Life) ¸ 2012 svacC }jaa- va ANautM~&anaatIla saurxaa (Clean Energy Options and Nuclear Safety) yaaMsaazI tr 2013 ho vaYaiva&ana¹tM~&anaacaa vaapr k$na AnnaQaanya saurxaa kSaI imaLvata yao[-la (Genetically Modified Crops and Food Security) yaasaazI saajaro kolao gaolao. yaa vaYaI-caa mhNajao 2014 caa ivaYaya Aaho¸ “Fostering Science Temper” mhNajao ‘samaajaamaQyao vaO&ainak dRYTIkaona vaRwIMgat krNao.’ tsao pahta maagaIla sava-ca ivaYaya ho pRqvaIvarIla pirsaMsqaolaa saMbaaoQaUna¸ itcyaa AxayyatosaazI p`ya%naSaIla ksao rahta yao[-la yaabaabat maaga-dSa-na krNaaro Aahot. prMtu yaa vaYaI-caa ivaYaya ha iva&ana¸ tM~&anaapoxaa vaO&ainak¸ pirvat-na va p`baaoQanapr ivacaarsarNaIlaa saMbaaoQaNaara Aaho. jao garjaocao Aaho. karNa yaaca ivacaarsarNaImauLo Aajacao iva&anayauga Aist<vaat Aalao Aaho. vaO&ainak dRYTIkaona ho maanavaI svaBaavaacyaa ]pjat caaOksa bau wIcao p`itibaMba Aaho. %yaaca gaaoYTIvar ivaSvaasa zovaavaa jyaacyaa spYTIkrNaadaKla inarIxaNa¸ tk-Sauw Anaumaana va p`yaaogaanao p`aPt kolaolaa puravaa ]plabQa Aaho. jarI hI pwtI Saas~Iya AsalaI trI itcaa payaa ha naOitkta¸ ivavaok¸ nama`ta¸ samaanata¸ svaatM~ya¸ inaBa-yata va maaNaUsakIvar AaQaarlaolaa Aaho. hI ivacaar krNyaacaI va &ana imaLvaNyaacaI pwtI Káyaa Aqaa-nao maanavaalaa savasva$pacao svaatM~ya p`dana krto. vaO&ainak dRYTIkaonaamauLo ho na@kI Jaalao kI p`%yaok GaTnaomaagao kahItrI karNa Asato¸ yaaogya pwtI va saaQanaaMcyaa ]pyaaogaaWaro to SaaoQalao jaa} Sakto. saRYTI svayaMkarNa Baavaanao baw Aaho va &anap`aPtIsaazI p`ya%navaad va caaOksapNaa yaaMiSavaaya dusara pyaa-ya naahI. BaartIya iSaxaNapwtIcaa gaaBaa Asalaolao maUlyaiSaxaNa vaO&ainak dRYTIkaonaacaa ihrIrInao purskar krto. %yaacap`maaNao BaartIya saMivaQaanaatIla klama 51 A jao BaartIya naagairkaMcyaa maulaBaUt kt-vyaaMivaYayaI Aaho¸ to sauwa ‘vaO&ainak dRYTIkaona vaRwIMgat’ krNao ho p`%yaok BaartIyacao maulaBaUt kt-vya maanato. Physics) AapNaa savaa-Mnaa (acaI jaaNaIva Aaho kIÊ jao sauKI samaaQaanaIÊ saurixat AayauYya maanava Aaja jagat AahoÊ to kahI maaoja@yaa maanavaaMnaI mhNajaoca Saas~&aMnaI kolaolyaa maohnatIcao fL Aaho. tovha %yaaMnaa AadraMjalaI mhNaUna trI AapNa iva&ana va vaO &ainakaMnaa Amaanya Asalaolyaa gaOrsamajaUtIMcaa %yaaga kolaa paihjao. ivaSaoYatÁ inasaga-Ê pyaa-varNa va maanavatolaa Gaatk ASaa sava- $ZI va prMpra yaaMnaa kDaDUna ivaraoQa kolaa paihjao. BaartIya saMivaQaana sauwa yaaca gaaoYTIMcaa purskar krto. tovha yaa iva&ana idnaI iva&ana p`saar va p`caaracao kaya- hatI Gao} yaa va vaO&ainak dRYTIkaonaacaa svatÁ AMgaIkar k$na [traMnaa %yaasaazI p`ao%saaiht k$ yaa. jaya javaana ² jaya iksaana ² jaya iva&ana ² jaya ihMd² raYT/Iya iva&ana idnaacyaa SauBaocCa ² Regards. Santosh Takale, Scientific Officer, BARC Ph - 0-9967584554. santoshatbarc@gmail.com Print only if essential.......SAVE TREES " Go GREEN, Save Earth "

×