Article in RAMPRAHAR by Santosh Takale(2013-39).pdf

417 views

Published on

No fire Crackers in this DIWALI & Forever. Have Safe, Happy & Pollution free DIWALI.

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
417
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
24
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Article in RAMPRAHAR by Santosh Takale(2013-39).pdf

  1. 1. laoK Á 39 (Date : 01-11-2013) (News Paper : RamPrahar) “ naka laavaU fTa@yaacaI vaat¸ hao[-la p`duYaNaavar maat ” ima~aMnaao AajapasaUna idvaaLI sau$ haotoya. idvaaLI mhNajao idvyaaMcaa saNa. darat raMgaaoLyaa¸ pNa%yaa¸ AakaSakMdIla¸ ikllao¸ KmaMga fraL¸ BaoTvastUMcaI dovaaNa­GaovaaNa¸ AaPtoYTaMcyaa BaoTI¸ AgadI majaaca majaa. Aaplyaa saMskRtIt p`%yaok saNaacaM kahItrI vaOiSaYTya Aaho. tsaMca idpavalaIcaMhI Aaho. 14 vaYao - vanavaasa BaaogaUna p`BaU rama AyaaoQyaot prtlao Asata¸ AyaaoQyaavaasaIyaaMnaI idp p`jvalaIt k$na %yaaMcao svaagat kolao haoto. yaa idvaSaI EaIkRYNaanao narkasaUracaa vaQa kolaa mhNaUna dixaNa Baartat ha idvasa saajara krtat¸ tr mahavaIraMnaI yaaca idvaSaI inavaa-Na Gaotlao mhNaUna jaOna QamaI-yaaMt yaa idvasaacao mah<va Aaho. idpaavalaIcao idp Aaplyaat Asalaolyaa duYp`vaR<aIvar caaMgalyaa p`vaR<aIcyaa ivajayaacao p`itk Asatat. idvaaLIt fTako vaajaivaNao ho ek mau#ya AakYa-Na. prMtu¸ yaa xaiNak AanaMdasaazI AapNa nakLt Anaok duYpirNaamaaMnaa karNaIBaUt zrt Asatao,. fTa@yaaMcaa p`caMD Aavaaja AaiNa QaUr yaaMcaa Aaplyaa Aaraogyaavar va vaatavarNaavar KUp gaMBaIr pirNaama haotao. fTa@yaaMcyaa AavaajaamauLo lahana baalako¸ vaRw¸ $gNa¸ prIxaaqaI- ivaVaqaI-¸ p`aNaI yaa sagaLyaaMnaa KUp ~asa haotao. yaamauLo ta%purto ikMvaa kayamacao baihropNa doKIla yao} Sakto¸ maoMdUvarcaa taNa vaaZtao. fTa@yaaMcyaa QaURramauLo vaatavarNaat hanaIkark vaayaU va GaTk imasaLtat¸ jyaamaULo Aaplyaalaa SvasanasaMsqaocao Aajaar¸ hRdyaivakar¸ k^nsar [%yaadIMnaa saamaaoro jaavao laagato. drvaYaI- idvaaLInaMtr dmyaacyaa raogyaaMcyaa saM#yaot 25 T@@yaaMnaI vaaZ idsaUna yaoto. hI p`duiYat hvaa pUva-vat haoNyaasaazI Anaok AazvaDo laagatat. fTa@yaaMmauLo paNaI va jaimanaIcao doKIla p`duYaNa haoto¸ jyaacaa pirNaama Aaplyaa ipNyaacyaa paNyaacyaa s~aotaMvar haotao. fTa@yaaMmauLo Aaga laagaUna jaIvaIt va iva<a hanaI haoto. fTako vaajavaUna AapNa eka ASaa ]Vaogaalaa hatBaar laavatao ijaqao baalamajaUr kama krtat. dixaNa BaartatIla taimaLnaaDUmaQaIla iSavakaSaI yaoqao saumaaro 90 T@ko fTa@yaaMcaI inaima-tI haoto. yaoqaIla fTa@yaaMcyaa karKanyaaMmaQyao 5 to 14 vayaaogaTatIla maulao 12 to 16 tasa kama krtat. SaaoBaocyaa da$tIla hanaIkark GaTk d`vyaaMcaa %yaaMcyaa Aaraogyaavar KUp vaa[-T pirNaama haot Asatao. jyaavaoLI hyaa karKaanyaaMmaQyao Aaga laagato tovha ASaa maulaaMcaa AitSaya dudo-vaI maR%yaU haotao AaiNa AapNa maa~ fTako vaajavaUna AanaMdao%sava saajara krtao. Aa[-­vaiDla¸ iSaxak yaaMnaI maulaaMmaQyao fTa@yaaMivaraoQaI jaaga$kta inamaa-Na krNao AitSaya garjaocao Aaho. maulaaMnaI doKIla vaacalaolyaa pOSaaMtUna Cana­Cana pustko¸ KoLNaI¸ ikllyaacaI saaQanasaamauga`I [. gaaoYTI KrodI kravyaat. ima~aMnaao¸ yaapuZo kQaIca fTako na vaajaivaNyaacaa saMklp k$na¸ AaplaI pRqvaI AaplyaasaazI va Aaplyaa BaavaI ipZIsaazI sauMdr va saurixat banavaU yaa. savaa-Mnaa fTakomau@t va p`duYaNamau@t idvaaLIcyaa hadI-k SauBaocCa² Regards. Santosh Takale, Scientific Officer, BARC Ph - 0-9967584554. santoshatbarc@gmail.com Print only if essential.......SAVE TREES " Go GREEN, Save Earth "

×