laoK Á 34 (Date : 27-09-2013) (News Paper : RamPrahar)
“ pya-Tna va paNaI Á savaa-Mcyaa BaivaYyaacao saMrxaNa ”
Aaja 27 sa...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Article in RAMPRAHAR by Santosh Takale(2013-34)

154 views

Published on

World Environment day & Saving Water resource.

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
154
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Article in RAMPRAHAR by Santosh Takale(2013-34)

  1. 1. laoK Á 34 (Date : 27-09-2013) (News Paper : RamPrahar) “ pya-Tna va paNaI Á savaa-Mcyaa BaivaYyaacao saMrxaNa ” Aaja 27 saPToMbar¸ mhNajao ‘ jaagaitk pya-Tna idna ’. yaUnaaocyaa jaagaitk pya-Tna saMGaTnaocaI sqaapnaa 1970 saalaI yaaca idvaSaI JaalaI. 1980 saalaapasaUna ha idna saajara kolaa jaatao. hotU haca kI¸ AaMtrraYT/Iya janasamaudayaat pya-Tnaacao mah<va vaaZavao. tsaoca yaa SaaKocaa jagaatIla saamaaijak¸ saaMskRitk¸ rajakIya va Aaiqa-k xao~aMvar pDNaara p`Baava savaa-Mcyaa Qyaanaat yaavaa. pya-Tna Káyaa Aqaa-nao ivaSvaacyaa sava- GaTkaMnaa jaaoDNaarI saaKLI Aaho. mhNaUnaca vaYa- 2013 cyaa yaa idnaacao GaaoYavaa@ya Aaho¸ “ pya-Tna va paNaI Á savaa-Mcyaa BaivaYyaacao saMrxaNa.” Apoxaa hIca kI jalasaaxarta va saurixatta yaasaazI p`%yaok samaajaGaTkanao zaosa pa}lao ]calaavaIt. paNaI ikMvaa jalas~aot ho pya-Tna xao~atIla bahumaUlya zovaa Aaho. drvaYaI- laaKao pya-Tk¸ f@t paNyaamauLo naavaa$palaa Aalaolyaa jagaBaratIla Anaok jalaaSayaaMnaa va samaud`iknaaáyaaMnaa BaoT dotat. pya-Tna vyavasaayaat ipNyaasaazI¸ ]phar gaRhatIla vaaprasaazI¸ dLNavaLNaasaazI¸ jalatrNa tlaavaaMpasaUna to pMcataraMkIt ha^TolsamaQaIla jalaËIDocyaa sava- sauivaQaaMsaazI paNyaacaa vaapr haotao. pya-Tna vyavasaayaacyaa AfaT psaaáyaamaULo¸ yaa SaaKocyaa sahkayaa-nao AaMtrraYT/Iya patLIvar jalasaurixattobaabat p`BaavaIpNao jaaNaIva inamaa-Na kolaI jaa} Sakto. yaaogya p`baaoQana va inayaaojanaaWaro pya-TnaamauLo sqaainak naOsaiga-k saaQana saamauga`I¸ pyaa-varNa¸ jaOvaivaivaQata yaaMvar haoNaara duYpirNaama raoKlaa jaa} Saktao. Eco-tourism mhNajaoca pyaa-varNapUrk pya-Tna hI saMklpnaa va itcaI AMmalabajaavaNaI yaa AnauYaMgaanao far mah<vaacaI Aaho. navanavaIna jaagaa SaaoQaUna kaZNyaacyaa maanavaI manaatIla saUPt ]%sauktomauLo sau$ JaalaolaI pya-Tna hI SaaKa Aaja vyaavasaaiyak patLIvar vaYaa-kazI 60¸000 Abja $pyao [tkI p`caMD Aaiqa-k ]laZala krto. AMdajao 100 kaoTI pya-Tk AaMtrraYT/Iya tr 500 kaoTIhUna AiQak pya-Tk AMtdo-SaIya p`vaasa krtat. ivaivaQatonao naTlaolyaa BaartacaI ivamaanasaovaa drvaYaI- 10 kaoTI p`vaasaI vaahtUk krto. %yaaMtIla 40 T@ko p`vaasaI ho prdoSaI pahuNao Asatat. yaaMt maaOja­mastIsaaobatca¸ ËIDa¸ vaOVkIya ]pcaar¸ saaMskRitk kaya-Ëma yaa savaa-MsaazI yaoNaaáyaa pya-TkaMcaahI samaavaoSa haotao. pya-TnaamauLo raojagaaracyaa saMQaIMt vaaZ haoto¸ prkIya calana imaLto¸ saaMskRitk dovaaNa­GaovaaNa haoto¸ doSaacao va sqaainak ]%padnaaMcao jaagaitk maUlya vaaZIsa laagato¸ sqaainak laaokaMcao jaIvanamaana ]Mcaavato. p`vaasaamauLo maanavaI ivacaarsarNaIcyaa kxaa $Mdavatat. jaat¸ BaaYaa¸ Qama-¸ doSa yaa ivaBaagaNaIpilakDo jaa}na AapNa maaNasaatIla maaNaUsapNa pahayalaa iSaktao. Káyaa Aqaa-nao “ vasauQaOva kuTumbakma ” yaa saMklpnaolaa AnauBavaU laagatao. Regards. Santosh Takale, Scientific Officer, BARC Ph - 0-9967584554. santoshatbarc@gmail.com Print only if essential.......SAVE TREES " Go GREEN, Save Earth "

×