Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Article in RAMPRAHAR by Santosh Takale(2013-32)

217 views

Published on

Life is Special. Article on World Suicide Prevention Day.

Published in: Education
  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Article in RAMPRAHAR by Santosh Takale(2013-32)

  1. 1. laoK Á 32 (Date : 13-09-2013) (News Paper : RamPrahar) “ laa[-f [ja spoSala ” drvaYaI- 10 saPToMbarlaa ‘jaagaitk Aa%mah%yaa ivaraoQa idna’ paLlaa jaatao. hotU haca kIÊ jagaBarat yaa kR%yaapasaUna laaokaMnaa raoKNao va %yaabaabat jaaga$kta inamaa-Na krNao. 2011 cyaa jaagaitk Ahvaalaanausaar drvaYaI- 10 laaK laaok Aa%mah%yaa krtatÊ mhNajao tasaalaa 115 vya>I. ha AakDa kuzlyaahI KUnaÊ maaramaaáyaaÊ dMgalaI va laZayaa yaaMpoxaa baraca jaast Aaho. maanavaI maR%yaUcao jaagaitk stravarIla ho p`mauK 13 vao karNa Aaho. Sa@yatao vaya vaYao- 15 to 24 yaa vayaaogaTat Aa%mah%yaocao p`maaNa far idsaUna yaoto. vaYa- 2020 pya-Mt ha AakDa drvaYaI- 15 laaKa pya-Mt paohaocaNyaacaI Sa@yata Aaho. Aaplyaa Baartatca maagaIla vaYaI- Aa%mah%yaaMcaa AakDa dID laaK haota. Aa%mah%yaolaa p`vaR<a haoNyaacaI karNao vya>IgatÊ saamaaijak va maanaisak ASaa Anaok sva$pacaI AsalaI trI yaa samasyaolaa taoMD doNyaasaazI maanavaI AayauYyaacaa ]_oSa va %yaat laplaolao AsaIma saaOMdya- samajaUna GaoNao far garjaocao Aaho. jaIvana ho KrMca sauMdr Aaho. ivaSaoYatÁ maanavaI jaIvana. (acaI jaaNaIva haoNyaasaazI ivaSvaacyaa [ithasaat ekda trI DaokavaNyaacaI garja Aaho. AapNa rahtao to ivaSva maagaIla 13.7 Abja vaYaa-MpasaUnaÊ tr pRqvaI ­ saUya-maalaa 4.5 Abja vaYaa-MpasaUna Aist<vaat Aaho. AajaimatIsa pRqvaIvar 87 laaK p`karcao jaIva Aahot. %yaaMtIla 65 laK jaimanaIvar tr 22 laaK p`kar samaud`at saapDtat. yaaMpOkI AMdajao 90 T@ko jaIva AjaUnahI SaaoQaayacao Aqavaa naaoMdNaIkRt vhayacao Aahot. tsaoca ]plabQa jaIvaaMpOkI 90 T@@yaaMhUnahI AiQak jaIva kaLacyaa AaoGaat pRqvaItlaava$na naahIsao Jaalao Aahot. ASaaMpOkI bauwIÊ Aa%maivaSvaasaÊ maohnat va svabaLavar svatÁcao Aist<va iTkivaNaara ek jaIva mhNajao AapNa ­ manauYya p`aNaI. tsaoca (a Aitp`aicana ivaSvaatIla &at Asaa ekmaova ]%ËaMt jaIva mhNajao pNa maanavaca. hIca AsaaQaarNa baaba ho mhNaNyaasa puroSaI Aaho kIÊ “Our Life is Special.” - p`%yaok maanavaI jaIvana Kasa Aaho. AbjaavaQaI vaYaa-Mcyaa ivaSvaacyaaÊ pRqvaIcyaa va %yaavarIla inasaga- va jaIvaaMcyaa p`vaasaatÊ maanavaacaa ]gama f@t 20 to 25 laaK vaYaa-MpUvaI- Jaalaa Aaho. maagaIla kahI hjaar vaYao- tao baáyaapOkI saByaÊ sausaMskRt AayauYya jagat Aaho. tr maagaIla f@t daona to tIna Satko tao Káyaa Aqaa-nao iva&ana yauga AnauBavat Aaho. yaa iva&ana­tM~&anaacyaa AaQaaro maanava saurixatÊ samaRw va ivalaasaI AayauYya ]pBaaogat Aaho. varIla saMpnnatosaaobat Aalaolyaa tIva` spQao-mauLo maanava Anaok saamaaijakÊ maanaisak va Baavainak tDjaaoDIMnaa saamaaora jaat Aaho. yaa savaa-MmaQaUna AalaolaI Agaitkta Aa%mah%yaosaar#yaa Taokacyaa inaNa-yaalaa jaaNyaasa p`vaR<a krt Aaho. ASaa vaoLI ho samajaUna GaoNao garjaocao Aaho kIÊ “Life is not matter of milestones, but moments you have lived .” – qaaoD@yaat saaMgaayacao trÊ “ yaa mayaa-dIt AayauYyaatÊ vyaavasaaiyak patLIvar imaLivalaolyaa yaSaapoxaa Baavainak À maanaisak patLIvar imaLivalaolao samaaQaana AiQak mah<vaacao Aaho. HAVE BEAUTIFUL LIFE. Regards. Santosh Takale, Scientific Officer, BARC Ph - 0-9967584554. santoshatbarc@gmail.com Print only if essential.......SAVE TREES " Go GREEN, Save Earth "

×