laoK Á 28 (Date : 09-08-2013) (News Paper : RamPrahar)
“ mayaa-dIt AayauYya ”
vaoL hI ek Aivart puZo caalat rahNaarI gaaoY...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Article in Ramprahar by Santosh Takale (2013-28)

152 views

Published on

Value of Time

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
152
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Article in Ramprahar by Santosh Takale (2013-28)

  1. 1. laoK Á 28 (Date : 09-08-2013) (News Paper : RamPrahar) “ mayaa-dIt AayauYya ” vaoL hI ek Aivart puZo caalat rahNaarI gaaoYT Aaho. ekda TLUna gaolyaavar vaoL prt if$na yaot naahI¸ hI itcaI Kaisayat. ihca mah<vapUNa- baaba vaoLolaa AmaUlya banavato. Time is non-renewable resource. ekda gamaavalaolaI vaoL prt hatI laagat naahI. maga tao saokMd Asaao naahItr AayauYya. mhNaUnaca tr Aaplyaalaa imaLalaolaa vaoL sadupyaaogaat AaNaayacaa kI fukT Gaalavaayacaa ho pUNa-tÁ AapNa zrvaayacao Aaho. jar tumhalaa ek vaYaa-cao mah<va samajaUna Gyaavayaacao Asaola tr¸ ibakT pirisqatImauLo vaaiYa-k pirxaot naapasa Jaalaolyaa ivaVaqyaa-laa ivacaa$ Sakta. ek maihnyaacao mah<va tumhI pUNa- vaoLoAaQaI ABa-kasa janma doNaaáyaa maatosa ivacaa$ Sakta. ek idvasaacao mah<va tumhI raojaMdarIvar jaaNaaáyaa vya>Isa ivacaa$ Sakta. ek tasaacao mah<va Aaplyaa jaaoDIdaracaI vaaT pahNaaáyaa vya>Isa ivacaa$ Sakta. ek imanaITacao mah<va T/ona ikMvaa ivamaana cauklaolyaa vya>Ilaa ivacaa$ Sakta. tsaoca ek saokMdacao mah<va Aa<aaca ApGaatatUna vaacalaolyaa vya>Isa ivacaa$ Sakta. tsaoca saokMdacyaa eKaVa ihssyaacao mah<va AaMtrraYT/Iya patLIvarIla iËDa spQaa- pahtanaa sahja laxaat yaoto. mhNaUnaca tr yaSasvaIÀAsaamaanya va saamaanya vya>IMtIla p`mauK frk ha %yaaMnaI¸ %yaaMcyaa vaoLocao kolaolao p`BaavaI inayaaojana haca Asatao. yaaogya inayaaojanaaiSavaaya kuzlyaahI p`karcaI pa~ta¸ kaOSalya¸ AnauBava¸ &ana kaoNaahI vya>Isa p`BaavaI vya>Ima<va banavaU Sakt naahI. ekUNa kaya tr AaplyaakDo Asalaolaa vaoL farca mayaa-dIt Aaho. AMdajao 70 vaYaa-Mcao AayauYya Qarlao tr to haotat¸ 840 maihnao ikMvaa 3640 AazvaDo ikMvaa 25 hjaar idvasa ikMvaa 6 laaK tasa¸ ikMvaa saaDo tIna kaoTI imanaITo ikMvaa savvaadaona Abja saokMd f@t. yaatIla mah<vaacaa Baaga ha kI¸ AgadI evaZaca vaoL holana kolar¸ madr torosaa¸ baabaa AamaTo¸ AlbaT- Aa[-nasTa[-na yaaMsaar#yaa idggajaaMkDo haota AaiNa %yaaMnaI jao kahI inamaa-Na kolao Aaho to AivasmarNaIya Aaho. AgadI evaZaca vaoL AaplyaakDo sauwa Aaho¸ pNa AapNa mhNatao kI AaplyaakDo purosaa vaoL naahI. tumacao AayauYya ho tumhalaa imaLalaolaI ek sauMdr doNagaI Aaho. %yaatIla mah<vapUNa- vaoL dvaDU naka. Aaplao AayauYya Aaplyaa pwtInao prMtu naOitktonao va samaajaasa paoYak hao[-la Asao jagaa. [traMcyaa matanausaar AayauYyaatIla p`aqaimakta zrvaU naka. svatÁcyaa AavaDIlaa jaaopasaNyaacao QaOya- baaLgaa va vaaZvaa. “ vaoL fukT Aaho¸ pNa AmaUlya Aaho. vaoL ivakt Gaota yaot naahI¸ pNa imaLvata yaotao. japUna zovata yaot naahI¸ pNa yaaogya karNaI vaaprta yaotao. saazvata yaot naahI¸ pNa jagata yaotao. ekda gamaavalaa tr prt imaLvata yaot naahI. mhNaUna p`%yaok xaNa AanaMdanao jagaa. ” Regards. Santosh Takale, Scientific Officer, BARC Ph - 0-9967584554. santoshatbarc@gmail.com Print only if essential.......SAVE TREES " Go GREEN, Save Earth "

×