Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Article in Ramprahar by Santosh Takale(2013-25)

Hobby & it's importance for better Life.

  • Login to see the comments

Article in Ramprahar by Santosh Takale(2013-25)

  1. 1. laoK Á 25 (Date : 12-07-2013) (News Paper : RamPrahar) CMd ­ ek AKMD jaIvana }jaa- s~aot kahI vaoLa samaupdoSak mhNaUna kama krtanaaÊ laaokaMnaa %yaaMcyaa CMdaivaYayaI ivacaarlao Asata bahutok laaok kahIca CMd naahI Asao ]<ar dotat va karNa vaoLocaa ABaava Asao dotat. Kro pahtaÊ CMdpUtI- saazI Kca- kolaolaa qaaoDa vaoL damadupTInao Aaplyaalaa [tr kamaaMsaazIcaI }jaa- va ]%saah dot Asatao. Aaja bahutok ka^pao-roT Aa^fIsaosa maQyao ga`MqaalayaÊ ijamna^iSayama Aqavaa spaoT-sa f^isalaITIja AsaNyaacao p`mauK karNa hoca Aaho. CMd ha tumacaI inavaDÊ AavaD va pa~ta yaaMcaa sauvaNa-imalaap Aaho. yaaWaro Saarirk va maanaisak vaaZIsa hatBaar tr laagataoca pNa yaaogya vaoLI tNaava inayaaojana va inamaU-lana haoNyaasa madt haoto. CMdamauLo svatÁmaQyao laplaolyaa ikMvaa &at nasalaolyaa klaagauNaaMnaa vaava imaLtao. kahI navyaa va AavaDIcyaa kiryar va vyavasaayaabaabat maaihtI imaLto. CMd ha tumacyaa kiryar va vyavasaayaasaazI AKMD }jaa-s~aotap`maaNao kaya- krtao. samaajaaopyaaogaI CMdamauLo AayauYyaasa navaI idSaa va Aqa- p`aPt haotao. AapNa svatÁvar Kca- kolaolaa vaoLÊ AaplaI AayauYyaatIla p`%yaok xao~atIla ]%padkta vaaZvatao ho na@kI. mah<vaacao mhNajao tumacaa bahumaUlya maaokLa vaoL ksaa Gaalavaavaa yaacao svaatM~ya va %yaa Kca- kolaolyaa vaoLacao samaaQaana CMd dotao. CMdapayaI navanavaIna ima~ jaaoDlao jaatatÊ saMlagna ivaYayaaMtIla t& laaokaMSaI pircaya haotao va %yaaMcyaa AfaT &anaBaMDaracaa fayada Aaplyaalaa imaLtao. Aaplyaa CMdamauLo va %yaapayaI jaaoDlyaa gaolaolyaa AnauBavaaMmauLo Aaplyaa svatÁkDo [traMSaI vaaTUna Gao} SakU ASaa AnauBavaaMcaa saaza vaaZtao. t$Na ipZIsa kaOSalya va bauwIma<aa vaaZivaNyaasa tsaoca [tr vaa[-T vyasanaaMpasaUna dUr zovaNyaasa CMd madt k$ Saktao. BautkaLatIla Anaok SaaoQa va tM~&ana ho ASaa haOSaI va CMidYT vya>IMnaIca Acaanak laavalao Aahot.
  2. 2. CMd kahIhI AsaU Saktat jasaoÊ vastU gaaoLa krNaoÊ baagakamaÊ p`aNaIsaMgaaopnaÊ vaINakamaÊ ica~klaaÊ vaaV vaajaivaNaoÊ laoKnaÊ vaacanaÊ AiBanayaÊ gaayanaÊ faoTaoga`afIÊ vyaayaamaÊ paohNaoÊ inasaga- BaTkMtIÊ saayaklaIMgaÊ igayaa-raohNaÊ skoTIMgaÊ [. CMd hI AayauYyaacaI savaa-t mah<vaacaI garja Aaho. %yaacaI jaaopasanaa lahanapNaapasaUnaca kolaI pahIjaoÊ naahItr irTayarmaoMTnaMtr vaoL AsaUnahI AnauBava va kaOSalyaaABaavaI CMd jaaopasanaa hao} Sakt naahI. mhNaUnaca tr pu.la.doSapaMDo mhNaalao haotoÊ “]pjaIvaIkosaazI AavaSyak AsaNaaáyaa ivaYayaaMcao iSaxaNa ja$r Gyaa. paoTapaNyaacaa ]Vaoga ija_Inao kraÊ pNa evaZyaavarca qaaMbaU naka. saahI%yaÊ ica~Ê saMgaItÊ naaTyaÊ iSalpÊ KoL yaaMtlyaa eKaVa trI klaoSaI maO~I jamavaa. paoTapaNyaacaa ]Vaoga tumhalaa jagavaIlaÊ pNa klaoSaI jamalaolaI maO~I tumhI ka jagaayacaM ho saaMgaUna jaa[-la. ” Regards. Santosh Takale, Scientific Officer, BARC Ph - 0-9967584554. santoshatbarc@gmail.com Print only if essential.......SAVE TREES " Go GREEN, Save Earth "

×