Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Article in RAMPRAHAR by Santosh Takale(2013-22)

193 views

Published on

Science & Scientists, Newton, Faith & Science

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Article in RAMPRAHAR by Santosh Takale(2013-22)

  1. 1. laoK Á 22 (Date : 21-06-2013) (News Paper : RamPrahar) “ nyaUTnacaI Aaistkta ” satravyaa Satkat va %yaanaMtr sauwa ‘BaaOitkSaas~’ va ‘gaiNat’ yaa daona ivaYayaaMvar Cap saaoDlaolaa nyaUTna ha Saas~& kmaalaIcaa EawaLU haota. yaa %yaacyaa EawaLUpNaa ivaYayaIcao Anaok ikssao va vaadivavaad jagap`isaw Aahot. %yaaMtIla ek ikssaa yaoqao saaMigatlaa Aaho. saUya-maalaa va gau$%vaakYa-Naacyaa inayamaavar nyaUTna kama krt haota¸ %yaa kaLatIla hI gaaoYT Aaho. Aajap`maaNaoca %yaa kaLI sauwa maaMDlaolyaa p`maoyaaMcyaa Aqavaa inayamaaMcyaa isawtosaazI p`ayaaoigak t%vaavar p`a%yaixak daKvaavao laagao. ASaaca p`karcaI¸ saUya-maalaocaI va %yaatIla GaTkaMcaI ek p`itkRtI nyaUTna va %yaacyaa sahkaáyaaMnaI banaivalaI haotI. ek caak ifrvaUna }jaa- idlyaasa¸ AgadI nyaUTnalaa AiBap`ot Asalaolyaa isawaMtap`maaNao yaa p`itkRtItIla saUya-maalaocao GaTk gaitmaana haot. yaa ]pkrNaavar kama caalaU Asatanaa nyaUTnacyaa eka naaistk ima~anao p`yaaogaSaaLolaa BaoT idlaI. BaoTIdrmyaana saUya-maalaocao maa^Dola va %yaatIla GaTkaMcaI¸ [tr GaTkaMcyaa prspr AvalaMbatonao haoNaarI halacaala pahUna %yaanao nyaUTnalaa ivacaarlao kI¸ “ho maa^Dola kaoNaI banaivalaoÆ” %yaavar nyaUTna mhNaalaa¸ “kaoNaI naahI.” kdaicat nyaUTnalaa p`Sna samajalaa nasaola Asao vaaTUna ima~anao nyaUTnalaa punha ekda taoca p`Sna ivacaarlaa. yaa vaoLI sauwa nyaUTna mhNaalaa kI “kaoNaI naahI.” ASaa p`karo ima~anao vaogavaogaLyaa p`karo taoca p`Sna nyaUTnalaa baroca vaoLa ivacaarlaa. P`a%yaok vaoLI ]<ar ekca¸ “kaoNaI naahI.” %yaavaoLI BaDkUna tao naaistk ima~ mhNaalaa¸ “Aro baabaa ho evaZo tM~&anaanao pirpUNa- maa^Dola kaoNaItrI inamaa-Na kolyaaiSavaaya ksao baro tyaar hao} SaktoÆ tUJyaa yaa ‘kaoNaI naahI’ mhNaNyaalaa kahI Aqa- naahI.” %yaavaoLI ]<aradaKla nyaUTna mhNaalaa¸ “ho CaoTosao saUya-maalaocao maa^Dola kaoNaI na banavata Asaoca inamaa-Na Jaalao yaavar ivaSvaasa zovaayalaa tU tyaar naahIsa. prMtu Aaplyaa Káyaa saUya-maalaolaa va itcyaa GaTkaMnaa¸ jao evaZyaa Ap`itma pwtInao maaMDlaolao Aahot¸ yaa savaa-Mnaa kaoNaI inamaa-ta naahI Asao tuJao jao mhNaNao Aaho to iktpt yaaogya AahoÆ” Asao mhNatat kI¸ tao naaistk ima~ %yaanaMtr Aaistk Jaalaa. Regards. Santosh Takale, Scientific Officer, BARC Ph - 0-9967584554. santoshatbarc@gmail.com Print only if essential.......SAVE TREES " Go GREEN, Save Earth "

×