Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Nieuwsbrief Onderwijs+bijlage Talentmanagement (11-2011)

372 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Nieuwsbrief Onderwijs+bijlage Talentmanagement (11-2011)

  1. 1. TriamFloat Nieuwsbrief Onderwijs Editie november 2011 | Uitgave van TriamFloat | Postbus 3072 3502 GB Utrecht | 030 - 890 54 30 | www.triamfloat.nlMBO – Nieuw toezichtkader 2012 MBO - Voorbeeld instellingsexamens HBO - Pilot bijzonder kenmerkHet Toezichtkader BVE 2012 is Nederlands beschikbaar ondernemendheidvastgesteld. De inspectie hanteert in Voor Spreken, Gesprekken en Schrijven De NVAO ontwikkelt op verzoek van de2012 een nieuwe aanpak, die is zijn voorbeeldexamens 2F en 3F staatssecretaris van Onderwijs, Cultuurgebaseerd op ervaringen met toezicht beschikbaar. Ze dienen als handreiking en Wetenschap de pilot bijzonderin de afgelopen jaren, de staat van het en inspiratie bij het vormgeven van de kenmerk ondernemendheid in hetmbo, de ontwikkelingsfase van instellingsexamens voor Nederlands. HBO – Meer colleges zorgt voor betere hoger onderwijs. Met dit kenmerkkwaliteitszorg in het mbo en de Meer informatie? Klik hier. cijfers kunnen hogeronderwijsinstellingenverschillen in positie, rollen en Bachelorstudenten die beter willen laten zien dat een opleiding in hetverantwoordelijkheden van de Bron: Steunpunt taal en rekenen mbo, scoren moeten vaker naar colleges of curriculum speciale aandacht besteedtverschillende partijen zijn hierbij 08-10-2011 practica gaan. Extra zelfstudie is veel aan en studenten voldoende basis biedtbetrokken. minder van invloed op hun prestaties. op het gebied van ondernemendheid.De inspectie neemt voor het eerst de Studenten aan opleidingen met veel Doel van de pilot is een kader / frame-onderwijs- en examenkwaliteit in ‘Docent moet op z’n tweet passen’ contacturen scoren juist beter, mits ze work met criteria te ontwikkelen opsamenhang in het toezicht mee. U kunt Vakbond CNV vind dat docenten die colleges echt bezoeken. Ze halen basis waarvan een oordeel gegeven kanhet nieuwe toezichtkader hier moeten opletten wat zij op social media hogere cijfers en meer studiepunten. worden over het wel of niet toekennendownloaden. plaatsen. Toch pleit de Algemene Dat blijkt uit een onderzoek in opdracht van een bijzonder kenmerk. Onderwijsbond (AOb) niet voor van het ministerie van Onderwijs. DieBron: Rijksoverheid, 04-10-2011 algemene socialmediaregels. “Docenten wil weten hoe bacheloropleidingen zo Bron: nvao.nl, 5-10-2011 zijn professioneel genoeg en wij kunnen worden ingericht dat studenten schatten dat de docent zelf wel in staat binnen vier jaar hun diploma halen. is om te bepalen hoe ver hij kan gaan,” Vakbond CNV Onderwijs presenteerde Bron: Rijksoverheid.nl, 31-10-2011 HBO -Richtlijn beoordeling eindwerken woensdag wel een aantal richtlijnen De NVAO heeft deze zomer een richtlijn voor scholen die social media in hun opgesteld voor het beoordelen van onderwijs gebruiken. Deze richten zich eindwerken tijdens de visitatie. voornamelijk op de docent en hoe hij HBO – Keuzegids HBO Voltijd 2012 De Nederlandse panels werken tijdens zich gedraagt op het digitale vlak. “We In oktober verscheen de Keuzegids hun visitatiebezoek op basis van deze willen het gebruik van social media niet Hoger Onderwijs 2012. Die is bedoeld richtlijn. Het aanscherpen van de regels afraden maar de leraar moet zich wel om potentiële studenten (en ouders) te rondom de verantwoording vanMBO – Do’s & don’ts samenwerking realiseren wat er kan gebeuren als je helpen bij het maken van een eindwerken was een van de conclusiesscholen & leerbedrijven iets online plaats.” studiekeuze. die de NVAO afgelopen voorjaar heeftHoe werk je als school samen met een De redactie van deze gids zet per getrokken uit het rapport van deleerbedrijf? Deelnemers aan het Bron: Dagblad Metro 3-11-2011 vakgebied alle opleidingen op een rij, commissie-Dunnewijk.innovatiearrangement Werkplekleren en vergelijkt de kwaliteit ervan.hebben hun aanpak vergeleken en Als de resultaten van alle opleidingen Bron: nvao.nl, 13-7-2011vuistregels, praktijkproblemen en bij elkaar genomen worden, is Avans inalternatieven opgenomen in het Brabant nummer één, gevolgd doorProtocol samenwerking onderwijs Hogeschool Zeeland en Hogeschoolbedrijfsleven. Zuyd in Limburg.Bron : Het Platform beroepsonderwijs, 27-10-2011 Bron: keuzegids.org, 18-10-2011
  2. 2. TriamFloat @ CompetentCity Aankondiging nieuwe workshop 3 oktober j.l. vond de vijfde editie van CompetentCity plaats. TriamFloat was daar natuurlijk bij. Wellicht hebben we elkaar ‘Talent in beeld’ gesproken bij onze stand op de informatiemarkt. Of heeft u onze workshop ‘Talent in beeld’ bijgewoond. Hebben we Op woensdag 15 maart 2012 bieden wij elkaar daar niet getroffen? Hier volgt een korte impressie. de workshop ‘Talent in beeld’ nogmaals aan. Dit om eenieder die tijdens In de workshop ‘Talent in beeld’ vertelden Petra Bakker Competentcity geen kans zag om deel te (TriamFloat) en Jan Nieuwenhuizen (ROC Midden Nederland) nemen, de gelegenheid te bieden deze over het traject dat we bij het Beauty College hebben alsnog te volgen. uitgevoerd. Zie voor meer informatie het artikel van Jitske Ham in deze nieuwsbrief. U ontvangt t.z.t. een uitnodiging van ons voor deze workshop.Waar werkt TriamFloat momenteel Bij de stand hebben we de talenten van de bezoekers in beeldnog meer aan? gebracht. Iedereen werd op de foto gezet met zijn talent. WijOp dit moment zijn onze consultants onder andere bezig hebben veel gesprekken gevoerd over het themamet: talentontwikkeling en hoe u daar mee bezig bent in uw praktijk. Wij hebben vier gratis TMA’s verloot onder deOpleidings- & Organisatieadvies mensen die een talentkaart hadden ingevuld. De winnaars• Training ‘succesvol differentiëren’ in de vorm van actie- zijn onderzoek • Nico Stunnenberg (Koning Willem1 College)• Training bevorderen pedagogische competenties. • Jan Gerritsen (ROC Aventus)• Inzet interim teamleider en directeur in het HBO. • Anja van de Grift (Nova College) • Walter Buitendijk (Kellebeek Colleg).Beleid & Onderzoek• Audit kwaliteitszorgsysteem & advies oppakken Deze winnaars vullen een vragenlijst in en wij koppelen hun verbetertraject. persoonlijke talentprofiel aan hen terug. We kijken dan ook• Uitvoeren audit examinering. naar de toepasbaarheid van het instrument.• Uitvoeren behoefteonderzoek praktijkopleiders.Ontwerp & Ontwikkeling Wilt u meer weten over de opdrachten• Inzet projectleider ‘Schrijven onderwijs’ in het HBO. waar TriamFloat zich momenteel mee• Inzet adviseur implementatie taal /rekenen. bezig houdt of een afspraak maken?• Training on the job curriculumcommissie. Neem dan contact op met• Inzet projectsecretaris accreditatie Sanna Langerak
  3. 3. Talent in beeld!Giraffe HR BV en TriamFloat zijn partners in Talent- & Organisatie Ontwikkeling. Wij ondersteunen organisaties bij het optimaalinzetten van het aanwezige talent en potentieel. Het belangrijkste uitgangspunt is dat wij van mening zijn dat iedereen talentenheeft. Lees hieronder hoe onze aanpak bijdraagt aan betere prestaties bij het Beauty College van ROC Midden Nederland.Betere prestaties door Talentontwikkeling bij Beauty College ROC Midden Nederland Talenten Motivatie AnalyseHet Beauty College van ROC Midden Nederland is in 2011 een nieuwe weg ingeslagen. Een weg die volledig in het teken staat vanverandering. Een nieuwe naam, een nieuwe locatie, veranderend management. Onder leiding van Jan Nieuwenhuizen, Directeur Interessant voor medewerker enBeauty College, wordt alles uit de kast gehaald om de prestaties van het Beauty College naar een hoger niveau te tillen. leidinggevenden!Om deze verbeterslag kracht bij te zetten was Jan Nieuwenhuizen van mening dat er meer inzicht moest komen in de Om een goed beeld te krijgen van decapaciteiten, motivatie en talenten van de medewerkers. Met uiteindelijk doel medewerkers in hun kracht in te zetten en talenten en drijfveren van mensen maaktdaarmee de prestatie te vergroten. Samen met Giraffe HR is op basis van een Talenten Motivatie Analyse inzichtelijk gemaakt wat Giraffe HR en TriamFloat onder anderede drijfveren en talenten van de medewerkers zijn. Na een kick-off bijeenkomst en individuele gesprekken hebben de gebruik van de Talenten Motivatie Analyse.medewerkers van het team Schoonheidsverzorging en Haarverzorging digitaal een vragenlijst ingevuld. De uitkomst van dezeanalyse is gebundeld in een persoonlijk rapport. Deze is met alle medewerkers persoonlijk nabesproken. De medewerkers Een helder, positief en ontwikkelings-reageerden zeer positief op deze persoonlijke aanpak. De analyses zijn niet alleen op individueel niveau uitgewerkt, er is ook een gerichte rapportage, welke zelfs gekoppeldteamanalyse gemaakt. Hierdoor werd duidelijk waar als team en medewerker verbeterkansen liggen. De eerste belangrijke stap kan worden aan competenties ennaar een hoger prestatieniveau is hiermee in gang gezet. Terwijl de vertaling van deze verbeterkansen naar de praktijk wordt functieprofielen.vastgelegd in een talent ontwikkelplan voor 2012 zit het team niet stil. Een aantal facetten zijn na de zomervakantie al opgepakt,zoals individuele en teamcoaching, intervisie bijeenkomsten, maar ook outplacementtrajecten.Om Talentontwikkeling succesvol in te voeren in de organisatie is het van groot belang dat er een heldere visie bestaat en datdeze leeft binnen de gehele organisatie. Dat het Beauty College succesvol zal worden in het doorvoeren van Talentontwikkelingstaat als een paal boven water. Het sluit tenslotte naadloos aan bij de visie van de organisatie, namelijk “Wij stimuleren onzestudenten bij de ontwikkeling van al hun talenten.” Dat geldt sinds 2011 ook voor de medewerkers van het Beauty College vanROC Midden Nederland.Over de schrijver: Jitske Ham Meer weten over wat talentmanagement voor uwJitske Ham is werkzaam als Consultant organisatie kan betekenen?Talent- & Organisatie Ontwikkeling bijGiraffe HR BV. Zij richt zich hierbijonder andere op het in kaart brengen Neem contact op met Sannavan sleutelposities en talenten binnen Langerak, Business Manager.organisaties en het opstellen enuitvoeren van Talentenprogramma´s.

×