Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Izvod iz priručnika za prikupljanje podataka na ICP Tačkama u Crnoj Gori 2012

750 views

Published on

Priručnik za prikupljanje podataka na ICP tačkama u Crnoj Gori - Aleksandar Stijović

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Izvod iz priručnika za prikupljanje podataka na ICP Tačkama u Crnoj Gori 2012

 1. 1. Upustvo za terenske radnike na prikupljanju podataka na BIT tačkama po ICP metodologiji za Nivo 1 Prema metodološkom upustvu za prikupljanje i objavljivanje podataka sa informacijama o ICP tačkama podaci su po inoviranoj metodologiji podjeljeni u 2 grupe. Prvu grupu podataka čine podaci o sastojini i o premjernoj površini. Ovi podaci su nepromjenjivi ili promjenjivi u veoma malom obimu. Ovi podaci se uglavnom odnose na orografske, klimatske i podatke o gazdovanju sastojinom u okviru koje je „pala“ ICP primjerna površina. Ova grupa podataka se smatra generalnim podatkom za svaku primjenru površinu i obuhvaćena je prvom stranom inoviranog obrasca za prikupljanje podataka. Ova grupa podataka se prikuplja samo jednom i posle provjere podaci se fiksiraju za buduća istraživanja. Drugu grupu podataka čine podaci koji su vezani za nivo stabla. Ovi podaci predstavljaju posmatranje pojedinačnih stabala i definisanje i zabeleževanje promjena koje su zapažene na terenu prema priloženom kodnom priručniku. Ova grupa podataka definisana je na drugoj strani inoviranog obrasca za prikupljanje podataka. Ova grupa podataka je promjenjiva (izuzev vrste drveća – jer se posmatraju ista stabla) i prate se njihove promjene svake naredne godine.
 2. 2. Upustvo za unos podataka prve grupe – prednja strana inoviranog obrasca:Izgled prve strane obrasca- Kod države – Za Crnu Goru za potrebe ICP izvještavanja dodjeljen je međunarodni kod 80,uvjek se unosi i ne mjenja se- Tačka broj – Predstavlja redni broj tačke u okviru mreže 16x16 km. Tačke su raspoređene u mreži prema sledećoj slici. Tabelarno je prikazan njihov broj po opštinama- Osmatrač 1 i Osmatrač 2 – imena terenskih radnika koji su prikupljali terenske podatke naprimjernoj površini.
 3. 3. - Koordinate geografske širine / dužine (u metričkom sistemu i u stepenima) X(m): 6 6 0 0 0 0 0 Y(m): 4 6 5 1 0 0 0 X( ° ): + 5 0 2 0 2 7 Y(°): + 0 1 1 5 3 2(uzimaju se putem GPS –a na terenu a potom pretvaraju u drugi koordinatni sistem u kancelariji)- Nadmorska visina – Uzima se pomoću GPS –a uređaja na terenu ili se definiše skidanjem sa karte na terenu, unosi se u apsolutnoj vrednosti- Klase nadmorska visina – Dobijena nadmorska visina se raspoređuje prema klasama visine od 50m prema pratećoj tabeli. Unosi se samo šifra klase. 1: ≤ 50 m 14: 651 – 700 m 27: 1301 – 1350 m 40: 1951 – 2000 m 2: 51 – 100 m 15: 701 – 750 m 28: 1351 – 1400 m 41: 2001 – 2050 m 3: 101 – 150 m 16: 751 – 800 m 29: 1401 – 1450 m 42: 2051 – 2100 m 4: 151 – 200 m 17: 801 – 850 m 30: 1451 – 1500 m 43: 2101 – 2150 m 5: 201 – 250 m 18: 851 – 900 m 31: 1501 – 1550 m 44: 2151 – 2200 m 6: 251 – 300 m 19: 901 – 950 m 32: 1551 – 1600 m 45: 2201 – 2250 m 7: 301 – 350 m 20: 951 – 1000 m 33: 1601 – 1650 m 46: 2251 – 2300 m 8: 351 – 400 m 21: 1001 – 1050 m 34: 1651 – 1700 m 47: 2301 – 2350 m 9: 401 – 450 m 22: 1051 – 1100 m 35: 1701 – 1750 m 48: 2351 – 2400 m10: 451 – 500 m 23: 1101 – 1150 m 36: 1751 – 1800 m 49: 2401 – 2450 m11: 501 – 550 m 24: 1151 – 1200 m 37: 1801 – 1850 m 50: 2451 – 2500 m12: 551 – 600 m 25: 1201 – 1250 m 38: 1851 – 1900 m 51: > 2500 m13: 601 – 650 m 26: 1251 – 1300 m 39: 1901 – 1950 m- Dizajn plota tačke – u Crnoj Gori uvjek je kod 110Code Opis110 Level I cross-cluster plot120 Level I circular fixed area (one radius defined)121 Level I circular fixed area (more than one radius for one centre point defined; e.g. Greška! Nije pronađen izvor reference. b and c)122 Level I more than one circles (distinct centres)130 Level I combination of 110 and 120131 Level I combination of 110 and 121140 Level I quadratic plot141 Level I rectangular plot150 Level I polygonal plot199 other Level I plot design210 Level II quadratic plot211 Level II rectangular plot220 Level II polygonal plot230 Level II circular fixed area (one radius defined)231 Level II circular fixed area (more than one radius for one centre point defined)232 Level II more than one circles (distinct centres)299 other Level II plot design
 4. 4. - Ekspozicija – Unosi se kod prema enegleskim oznakama Ekspozicija 1 N- 1 - N – sjever 2 NE- 2 - NE – sjeveroistok- 3 - E – istok 3 E- 4 - SE- jugoistok 4 SE- 5 - S - jug 5 S- 6 - SW – jugozapad 6 SW- 7 – W – zapad 7 W- 8 – NW – sjeverozapad 8 NW- 9 – ravan teren ( bez izražene ekspozicije) 9 ravno- Nagib terena – Unosi se u stepenima, mjeri se na terenu pomoću Vertexa ili pomoću ugla idistanceh = s * cos(α)- Datum instaliranja podataka - predstavlja podatak o datumu izlaska na teren za pojedinačneprimjerne površine. Beleži se u formi kao u tabeli. Dan Mjesec Godina 0 3 8 0 8 1 2(podatke je obavezno prikupljati u periodu, jun –avgust, kadaje vegetacija u punoj snazi.)- Veličina plota (primjerne površine) u ha – trebaju biti izražene u Ha sa tačnošću od 1m2, npr0,0001 ha. U slučaju klaster rasporeda kao u crnoj Gori gde se ne ,ože procjeniti veličina stavlja seoznaka -1
 5. 5. - Status plota (primjerne površine) – Kod Opis 1 Plot je aktivan (najmanje jedno istraživanje je sprovedeno na plotu) 2 Plot je novi, instaliran tekuće godine 3 Plot je ponovo aktiviran 9 Plot nije aktivan- Status NFI – (poklapanje površine sa površinom premjera iz nacionalne inventure šuma) –unosi se u kancelariji, informacija se koristi za ukrštanje podataka i dodatne procjene. Code description 1 Plot je pored NFI primjerne površine, ista površina za oba premjera 2 Plot se poklapa sa NFI primjenrnom površinom, padaju na isto mjesto 9 Nema kombinacije sa NFI primjernom površinom- Istorija sastojine – Kod Opis 1 Šuma više od 300 godina 2 Šuma više od 100 godina 3 Šuma 25 – 100 godina 4 Šuma u proteklih 25 godina 9 nepoznato- Prethodno korišćenje zemljišta – za šta je korišćeno zemljište pre nego je uspostavljenaaktuelna sastojina Kod Opis 1 Poljoprivredno zemljište, njiva 2 pašnjak 3 pašnjak, uključujući silvo- kulturne sistemom 4 Isušena močvara 5 Primarna šuma 6 Ostako 9 nepoznato
 6. 6. - Porijeklo sastojine – Kod Opis 1 Sadnja sadnica 2 Sijanje sjemenom 3 Prirodna regeneracija 4 Mešovito 9 Nepoznato- Glavna vrsta drveća –lišćari 000: Unknown 051: Quercus robur (Q. pedunculata)* 052: Quercus rotundifolia* 001: Acer campestre* 053: Quercus rubra* 002: Acer monspessulanum* 054: Quercus suber* 003: Acer opalus 055: Quercus trojana 004: Acer platanoides 056: Robinia pseudoacacia* 005: Acer pseudoplatanus* 057: Salix alba 006: Alnus cordata* 058: Salix caprea 007: Alnus glutinosa* 059: Salix cinerea 008: Alnus incana 060: Salix eleagnos 009: Alnus viridis 061: Salix fragilis 010: Betula pendula* 062: Salix sp. 011: Betula pubescens* 063: Sorbus aria 012: Buxus sempervirens 064: Sorbus aucuparia 013: Carpinus betulus* 065: Sorbus domestica 014: Carpinus orientalis 015: Castanea sativa (C. vesca)* 066: Sorbus torminalis 016: Corylus avellana* 067: Tamarix africana 017: Eucalyptus sp.* 068: Tilia cordata 018: Fagus moesiaca* 069: Tilia platyphyllos 019: Fagus orientalis 070: Ulmus glabra (U. scabra, U. scaba, U. 020: Fagus sylvatica* montana) 021: Fraxinus angustifolia spp. oxycarpa (F. 071: Ulmus laevis (U. effusa) oxyphylla)* 072: Ulmus minor (U. campestris, U. carpinifolia) 022: Fraxinus excelsior* 073: Arbutus unedo) 023: Fraxinus ornus* 074: Arbutus andrachne 024: Ilex aquifolium 075: Ceratonia siliqua 025: Juglans nigra 076: Cercis siliquastrum 026: Juglans regia 077: Erica arborea 027: Malus domestica 078: Erica scoparia 028: Olea europaea* 079: Erica manipuliflora 029: Ostrya carpinifolia* 080: Laurus nobilis 030: Platanus orientalis 081: Myrtus communis 031: Populus alba 082: Phillyrea latifolia 032: Populus canescens 083: Phyllyrea angustifolia 033: Populus hybrides* 084: Pistacia lentiscus 034: Populus nigra* 085: Pistacia terebinthus 035: Populus tremula* 086: Rhamnus oleoides
 7. 7. 036: Prunus avium* 087: Rhamnus alaternus 037: Prunus dulcis (Amygdalus communis) 088: Betula tortuosa 038: Prunus padus 039: Prunus serotina 089: Ceratonia siliqua (same as 75) 040: Pyrus coomunis 090: Crataegus monogyna 041: Quercus cerris* 091: Ilex canariensis 042: Quercus coccifera (Q. calliprinos)* 043: Quercus faginea* 092: Laurus azorica 044: Quercus frainetto (Q. conferta)* 045: Quercus fruticosa (Q. lusitanica) 093: Myrica faya 046: Quercus ilex* 098: Quercus petrea_or_robur 047: Quercus macrolepis (Q. aegilops) 099: Other broadleaves 048: Quercus petraea* 049: Quercus pubescens* 201: Quercus hartwissiana 050: Quercus pyrenaica (Q. toza)* 202: Quercus vulcanica 203: Quercus infectoria 204: Quercus macranthera 205: Quercus libani 206: Quercus brantii 207: Quercus ithaburensis 208: Quercus aucheriČetinari 100: Abies alba* 128: Pinus mugo (P. montana) 114: Juniperus sabina 129: Pinus nigra* 101: Abies borisii-regis* 115: Juniperus thurifera* 130: Pinus pinaster* 102: Abies cephalonica* 116: Larix decidua* 131: Pinus pinea* 103: Abies grandis 117: Larix kaempferi (L.leptolepis) 132: Pinus radiata (P.insignis)* 104: Abies nordmanniana 118: Picea abies (P. excelsa)* 133: Pinus strobus 105: Abies pinsapo 119: Picea omorika 134: Pinus sylvestris* 106: Abies procera 120: Picea sichensis* 135: Pinus uncinata* 107: Cedrus atlantica 121: Pinus brutia* 136: Pseudotsuga menziesii* 108: Cedrus deodara 122: Pinus canariensis 137: Taxus baccata 109: Cupressus lusitanica 123: Pinus cembra 138: Thuya sp. 110: Cupressus sempervirens 124: Pinus contorta* 139: Tsuga sp. 111: Juniperus communis 125: Pinus halepensis* 140: Chamaecyparis lawsonia 112: Juniperus oxycedrus* 126: Pinus heldreichii 113: Juniperus phoenicea 127: Pinus leucodermis 141: Cedrus brevifolia 199: Other conifers
 8. 8. - Tip smješe – Kod Opis 1 Monokultura 2 Smješa pojedinačnih stabala 3 Grupimična smješa 4 Mješovita po slojevima 9 Nepravilna, nijedna od ponuđenih- Najviša visina sastojine- visina najviših 100 stabala po hektaru. Može biti data procjenom ilimjerenjem Kod Opis 1 Sve visine se mjere i najviša visina se izračunava od njih 2 Visina najmanje 10 stabala od 100 najdebljih se mjeri 3 Najviša visina je izračunata na osnovu ranijih mjerenja svih relevantnih stabala 4 Najviša visina je izračunata na osnovu ranijih mjerenja 10 stabala drveće 100 najdebljih stabala 5 Najviša visina je izračunata na osnovu lokalno adaptiranih tablica debljine/visine 9 Ostale metode (specifikovati u izvještaju)- Način određivanja visine- procjena ili merenje
 9. 9. - Tip šume-1 Boreal forest Extensive boreal, species-poor forests, dominated by Picea abies and Pinus sylvestris. Deciduous trees including birches (Betula spp.), aspen (Populus tremula), rowan (Sorbus aucuparia) and willows (Salix spp.) tend to occur as early colonisers.2 Hemiboreal and Latitudinal mixed forests located in between the boreal and nemoral (or temperate) forest zones with similar nemoral coniferous characteristics to EFT 1, but a slightly higher tree species diversity, including also temperate deciduous trees and mixed like Tilia cordata, Fraxinus excelsior, Ulmus glabra and Quercus robur. Includes also: pure and mixed forests broadleaved- in the nemoral forest zone dominated by coniferous species native within the borders of individual FOREST coniferous forest EURO PE member states like Pinus sylvestris, pines of the Pinus nigra group, Pinus pinaster, Picea abies, Abies alba.3 Alpine forest High-altitude forest belts of central and southern European mountain ranges, covered by Picea abies, Abies alba, Pinus sylvestris, Pinus nigra, Larix decidua, Pinus cembra and Pinus mugo. Includes also the mountain forest dominated by birch of the boreal region.4 Acidophilous oak and Scattered occurrence associated with less fertile soils of the nemoral forest zone; the tree species oakbirch forest composition is poor and dominated by acidophilous oaks (Q. robur, Q. petraea) and birch (Betula pendula).5 Mesophytic deciduous Related to medium rich soils of the nemoral forest zone; forest composition is mixed and made up of a forest relatively large number of broadleaved deciduous trees: Carpinus betulus, Quercus petraea, Quercus robur, Fraxinus, Acer and Tilia cordata.6 Beech forest Widely distributed lowland to submountainous beech forest. Beech, Fagus sylvatica and F. orientalis (Balkan) dominate, locally important is Betula pendula.7 Mountainous beech Mixed broadleaved deciduous and coniferous vegetation belt in the main European mountain ranges. Species forest composition differs from EFT 6, including Picea abies, Abies alba, Betula pendula and mesophytic deciduous tree species. Includes also mountain fir dominated stands.8 Thermophilous Deciduous and semi-deciduous forests mainly of the Mediterranean region dominated by thermophilous deciduous forest species, mainly of Quercus; Acer, Ostrya, Fraxinus, Carpinus species are frequent as associated secondary trees. Includes also Castanea sativa dominated forest.9 Broadleaved Broadleaved evergreen forests of the Mediterranean and Macaronesian regions dominated by sclerophyllous evergreen forest or lauriphyllous trees, mainly Quercus species.10 Coniferous forests of Varied group of coniferous forests in Mediterranean, Anatolian and Macaronesian regions, from the coast to the Mediterranean, high mountains. Dry and often poorly-developed soils limit tree growth. Several tree species, including a Anatolian and number of endemics, of Pinus, Abies and Juniperus species. Macaronesian regions11 Mire and swamp Wetland forests on peaty soils widely distributed in the boreal region. Water and nutrient regimes determine forest the dominant tree species: Pinus sylvestris, Picea abies or Alnus glutinosa.12 Floodplain forest Riparian and riverine species-rich forests characterised by different assemblages of species of Alnus, Betula, Populus, Salix, Fraxinus, Ulmus.13 Non-riverine alder, Pioneer forests dominated by Alnus, Betula or Populus. birch or aspen forest14 Introduced tree Introduced tree species can be identified at regional (recommended) or national level and comprise: species forest Forests dominated by • tree species that are not native to Europe (e.g. Eucalyptus spp., Robinia pseudoacacia, Acacia dealbata, introduced trees Ailanthus altissima, Prunus serotina, Quercus rubra, Fraxinus alba, Picea sitkensis, Pinus contorta, Pinus above categories. banksiana, Pseudotsuga menziesii, Tsuga heterophylla); • tree species native to Europe, but not naturally occurring within the borders of individual countries; • tree species native only in some regions of an individual country.
 10. 10. - Klasa starosti- Kod Opis 1 ≤ 20 2 21— 40 3 41— 60 4 61— 80 5 81—100 6 101—120 7 121—140 8 141—160 9 >160- Broj klasa visina- Kod Opis 1 Jedan sloj 2 Dva sloja (jedna vrsta min 10 % pokrovnosti); 3 Višeslojno (svaka vrsta min 10% pokrovnosti) 9 Nepravilano- Pokrivenost slojevima krošnji – definiše se u koracima od 5% za svaki sloj. Da bi se slojračunao treba da ima minimum 10 % pokrovnosti. Ukupna pokrovnost svih slojeva se sabira i možebiti veća od 100%.- Procentualna pokrivenost zemljišta – zatvaranje krošnji se definiše kao procenat pokrivenostizemljišta. Ocjenjuje se u stepenima u koracima od 5%. Ukupna pokrovnost zemljišta možemaximalno iznositi 100%.
 11. 11. - Status zaštite – zaštitni status je definisan nakon Ministarskih konferencija (FOREST EUROPE/UNECE/FAO 2010)Code Description1 MCPFE Class 1.1: Main Management Objective “Biodiversity”- “No Active Intervention” – nema aktivne intervencije2 MCPFE Class 1.2: Main Management Objective “Biodiversity”- “Minimum Intervention” – minimalne intervencije3 MCPFE Class 1.3: Main Management Objective “Biodiversity”- “Conservation Through Active Management” – konzervacija kroz aktivno uređivanje4 MCPFE Class 2: Main Management Objective "Protection of Landscapes and Specific Natural Elements" - zaštita prostora i specifičnih prirodnih elemenata5 MCPFE Class 3: Main Management Objective “Protective Functions” – zaštitna funkcija9 No protection status – nema statusa zaštite - Ukrštanje krošnji – Kod Opis 1 Krošnje se ukrštaju 2 Krošnje se ne ukrštaju 3 Krošnje se ukrštaju u maloj mjeri - Sporedni proizvodi – prijavljuje se samo ukoliko se zapazi redovno (konstantno)korišćenje nedrvnih proizvoda koje ima uticaj na količinu hranjivih materija i vode na primjernoj površini Kod opis 1 Pašarenje 2 Sakupljanje sporednog proizvoda 3 Prikupljanje šumske stelje 4 Ostalo 9 Prikupljanje ne - drvnih proizvoda
 12. 12. - Tip gazdovanja – Kod Opis 1 Visoke šume 2 Niske nestandardne šume 3 Klasične niske šume- Intenzitet gazdovanja – Kod Opis 1 Nije bilo gazdovanja (nema evidencije) 2 gazdovanje (evidencija ali pre više od 10 godina) 3 Gazdovanje (u poslednjih 10 godina) 9 Nepoznato- Metod gazdovanja – Kod Opis Čista seča 1 Čista sječa u zonama 2 Selektivna sječa 3 Zaštitne šume 4 Nepoznato 9- Vlasništvo – Kod Opis 1 Državne šume 2 Privatne šume 21 Privatne šume: Pojedinci 22 Privatne šume: privatne kompanije i institucije 23 Privatne šume: lokalne zajednice,seoske šume isl 24 Privatne šume: Urođeničke/ plemenske zajednice 6 Ostali tipovi vlasništva (manastirske, vojne sl 9 Nepoznato vlasništvo
 13. 13. - Dostupnost vode Dostupnost vode 1 nedovoljna 2 dovoljna 3 prekomjerna - Tip zemljišta - - Tip humusa - Tip humusa 1 Mull 2 Moder 3 Mor Amphi (or 4 Amphihumus) 5 Anmoor 6 Histomull 7 Histomoder 8 Histomor 9 Histoamphi- Srednja starost sastojine - Starost sastojine 1 ≤ 20 2 21— 40 3 41— 60 4 61— 80 5 81—100 6 101—120 7 > 120 8 raznodobna
 14. 14. Upustvo za unos podataka druge grupe –zadnja strana inoviranog obrasca:Radi lakšeg snalaženja u različitim grupama podataka , iznad svake grupu podataka definisan jebroj iznad nje na osnovu kojeg možete pronaći objašnjenje šta podataka predstavlja i koje kodovesadrži. 1. Grupa podataka – pložaj primjerne površine definisan je metodologijom da se uzima 6 stabala sa svake od 4 strane sveta. Uvjek se uzima 24 stabla na primjernoj površini. Kao npr na donjoj slici. Ovaj podatak je nepromjenjiv. 2. Grupa podataka - redni broj stabla – od 1 do 6 u odnosu na strane svijeta i fiksiran je
 15. 15. 3 – 4. Grupa podataka - šifra vrste 068: Tilia cordataLišćari (* = vrste koje se koriste kod inventure lišćara 069: Tilia platyphyllos001: Acer campestre* 070: Ulmus glabra (U. scabra, U. scaba, U. montana)002: Acer monspessulanum* 071: Ulmus laevis (U. effusa)003: Acer opalus 072: Ulmus minor (U. campestris, U. carpinifolia)004: Acer platanoides 073: Arbutus unedo)005: Acer pseudoplatanus* 074: Arbutus andrachne006: Alnus cordata* 075: Ceratonia siliqua007: Alnus glutinosa* 076: Cercis siliquastrum008: Alnus incana 077: Erica arborea009: Alnus viridis 078: Erica scoparia010: Betula pendula* 079: Erica manipuliflora011: Betula pubescens* 080: Laurus nobilis012: Buxus sempervirens 081: Myrtus communis013: Carpinus betulus* 082: Phillyrea latifolia014: Carpinus orientalis 083: Phyllyrea angustifolia015: Castanea sativa (C. vesca)* 084: Pistacia lentiscus016: Corylus avellana* 085: Pistacia terebinthus017: Eucalyptus sp.* 086: Rhamnus oleoides018: Fagus moesiaca* 087: Rhamnus alaternus019: Fagus orientalis 088: Betula tortuosa020: Fagus sylvatica* 090: Crataegus monogyna021: Fraxinus angustifolia spp. oxycarpa (F. oxyphylla)* 091: Ilex canariensis022: Fraxinus excelsior* 092: Laurus azorica023: Fraxinus ornus* 093: Myrica faya024: Ilex aquifolium 099: Other broadleaves025: Juglans nigra026: Juglans regia Četinari (* = vrste koje se koriste kod inventure027: Malus domestica četinari)028: Olea europaea* 100: Abies alba*029: Ostrya carpinifolia* 101: Abies borisii-regis*030: Platanus orientalis 102: Abies cephalonica*031: Populus alba 103: Abies grandis032: Populus canescens 104: Abies nordmanniana033: Populus hybrides* 105: Abies pinsapo034: Populus nigra* 106: Abies procera035: Populus tremula* 107: Cedrus atlantica036: Prunus avium* 108: Cedrus deodara037: Prunus dulcis (Amygdalus communis) 109: Cupressus lusitanica038: Prunus padus 110: Cupressus sempervirens039: Prunus serotina 111: Juniperus communis040: Pyrus coomunis 112: Juniperus oxycedrus*041: Quercus cerris* 113: Juniperus phoenicea042: Quercus coccifera (Q. calliprinos)* 114: Juniperus sabina043: Quercus faginea* 115: Juniperus thurifera*044: Quercus frainetto (Q. conferta)* 116: Larix decidua*045: Quercus fruticosa (Q. lusitanica) 117: Larix kaempferi (L.leptolepis)046: Quercus ilex* 118: Picea abies (P. excelsa)*047: Quercus macrolepis (Q. aegilops) 119: Picea omorika048: Quercus petraea* 120: Picea sichensis*049: Quercus pubescens* 121: Pinus brutia*050: Quercus pyrenaica (Q. toza)* 122: Pinus canariensis051: Quercus robur (Q. pedunculata)* 123: Pinus cembra052: Quercus rotundifolia* 124: Pinus contorta*053: Quercus rubra* 125: Pinus halepensis*054: Quercus suber* 126: Pinus heldreichii055: Quercus trojana 127: Pinus leucodermis056: Robinia pseudoacacia* 128: Pinus mugo (P. montana)057: Salix alba 129: Pinus nigra*058: Salix caprea 130: Pinus pinaster*059: Salix cinerea 131: Pinus pinea*060: Salix eleagnos 132: Pinus radiata (P.insignis)*061: Salix fragilis 133: Pinus strobus062: Salix sp. 134: Pinus sylvestris*063: Sorbus aria 135: Pinus uncinata*064: Sorbus aucuparia 136: Pseudotsuga menziesii*065: Sorbus domestica 137: Taxus baccata066: Sorbus torminalis 138: Thuya sp.067: Tamarix africana 139: Tsuga sp. 140: Chamaecyparis lawsonia 199: Other conifers
 16. 16. 5. Grupa podataka - status stablaNapomena: Mortalitet i broj mrtvih stabala prisutnih na parceli su dva različita pitanja. Godišnja smrtnostmože se izračunati iz broja živih stabala koja su mrtva sledeće godine.Ukupan broj mrtvih stabala naparceli u jednom trenutku ne pruža informacije o smrtnosti, ali pruža informacije o stanju na plotu u godiniprocene.Napomena: Ako stabla nisu prethodno označena, može biti poteškoća u identifikaciji pojedinačnih stabalakao i onih koja koja su nestala između istraživanja.Stablo je u uzorku sa merljivim parametrima (npr defolijacija):Kodovi za živa i merljiva stabla (ovo je drugačije za stabla koja su nestala)01 Živo stablo, u tekućoj i prethodnoj inventuri(Prethodno prazno)02 Novo živo stablo (urastanje)03 živo stablo (trenutno, ali nije posmatrano u prethodnoj inventuri)Stablo nije u uzorku ili nema podataka za ovo stablo u dostavljenoj godini04 Živo stablo, ali kruna nije više u uzorku jer je pretrpela teško oštećenje (npr vetrolom, snjegolom) može se posmatrati i podaci se dostavljaju07 Nema informacija o ovom stablu tokom tekuće iventure (npr preskočeno tokom rada na terenu)08 Živo stablo sa dva glavna kraka, zbog naizmeničnog izbora nije u uzorkuStablo je posječeno ili uklonjeno, postoji pečat (šumski čekić)11 planirano korišćenje, npr prorede12 korišćenje iz sanitarnih ili bioloških razloga, npr najezda insekata13 Korišćenje zbog abiotičkih faktora, npr. vetroizvale14 Posječeno iz nepoznatih razloga18 Razlog za nestanak stabla nepoznat19 Razlog za nestanak je nemoguće utvrditi, primjetitiDrvo je i dalje živo i stoji ali se stanje krune više ne procjenjuje21 veoma nakrivljeno na jednu stranu ili stablo visi22 teški lom krune (preko 50% krune) je polomljeno23 Stablo više nije u Kraft klasi 1, 2 or 3 (ne odnosi se ako se radi prva inventura na tom plotu)29 Ostali razlozi (specifirati)Dubeće mrtvo stablo31 biološki razlozi, npr napad potkornjaka32 abiotički razlozi, npr sušenje ili upala kore38 nepoznat razlog smrti39 uzrok nije utvrđen/primjetanPalo stablo (živo ili mrtvo)41 abiotički razlozi(npr, oluja)42 biološki razlozi (e.g. trulež)48 nepoznat uzruk49 uzrok nije utvrđen/primjetan
 17. 17. 6. Grupa podataka - defolijacija – izražava se u stepenim po 5 % razmakom kao npr. u sledećojtabeli 6 Šifra Defolijacija. (%) 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 90 95 99 1007. Grupa podataka - PlodonošenjeKod Opis Nema, Plodonošenje je odsutno ili zanemarljivo, čak ni dužim posmatranjam1.1 odsutno krune nije moguće uočiti plodove Sporadična i rijetka pojava plodonošenja, ne uočava se na prvi pogled,1.2 Rijetko potrebno je detaljnije posmatranje ponekad i uz pomoć dvogleda Plodonošenje je moguće videti golim okom, izgled stabla je pod2 Srednje uticajem plodonošenja, ipak ono ne dominira Izraženo, brojni Plodonošenje je očigledno i na prvi pogled upada u oči. Plodovi3 plodovi dominiraju dominiraju
 18. 18. 8. Grupa podataka - pristupnost krošnje9 – 10 – 11 - 12 . Grupa podataka - opis napadnutog dijela biljke , simptom, opis znaka. Pozicijau krošmji Stavka Stav.o obras 9 Stavka obrasca 10 Stavka obrasca 11 br12 OpisNapadn Napadn Šifra Šifra Šifra Šifra napadnutog Opis simptomauti dio Simptom / znak uti dio dijela biljke krošnjeLišće/č Ovogodišnje Delimično ili totalno rupičasto ili djelimično Gornjaetine četine 11 obršten/ nestao 01 obršten/nestao 31 krošnja 1 lišće ili četine obršetne Donja Starije četine 12 po margini 32 krošnja 2 Četine svih starosti 13 Obršten brst/nestao 33 Na krpe 3 Lišćari (uklj. 14 Cijela skeletiranje 34 4 Zimzelen vrste.) kruna Miniranje 35 Prijevremeno opadanje 36 Promjene boje od svjetlo 02 zelenog ka žutom potpuno 37 Promjene boje od crvene ka braon (uklj. nekroze) 03 pjegavost, tačke 38 Boja bronze 04 po obodu 39 Druge boje 05 trakasto 40 između nerava 41 vrh, vršni 42 delimičan 43 along veins duž nerava 44 06 Mirofilija (mali listovi) 07 Druge anomalije u veličini 08 Deformacije kovrdžanje 45 krivljenje 46 rolovanje 47 uvijanje peteljke 48 boranje 49 Gale 50 venjenje 51 druge deformacije 52 09 drugi simptomi 10 Znaci insekata tamna prevlaka na lišću 53 gnijezda 54 imaga, larve, nimfe, lutke, jajna legla 55 11 Znaci gljiva bijela prevlaka na lišću 56 plodonosna tijela gljiva 57 Drugi znaci 12
 19. 19. Stavka Stavka obrasca 10 Stavka obrasca 11 Stav.o br12 obras.9 Napad Opis nutiNapadn Šifra Šifra Šifra Šifra napadnutog Opis simptoma diouti dio Simptom / znak dijela biljke krošnj e Ovogodišnji Gornja izbojci 21 obršten / nestao 01 kruna 1Grane/izbojci grančice& dijametra < 2 Donjapupoljci cm 22 Slomljen 13 kruna 2 dijametar 2 - < 10 cm 23 Mrtav / umirući 14 Na krpe 3 dijametar >= 10 Cijela cm 24 Abortion / abscission 15 kruna 4 Nekroza (nekrotirani različite veličine 25 djelovi) 16 Terminalni Ozlede (opadanje kore, izbojak 26 pukotine idr..) 17 opadanje kore 58 Pupoljci 27 pukotine 59 druge ozlede 60 Curenje smole (četinari) 18 Curenje eksudata (lišćari) 19 Trulež 20 Deformacije 08 venjenje 51 krivljenje, klonjenje, krivljenje 61 rakovi 62 tumori 63 veštičine metle 64 druge deformacije 52 drugi simptomi 09 ubušni otvori, Znaci insekata 10 crvotočina 65 gnijezda 54 bijele tačke ili prevlake 66 imaga, larve, nimfe, lutke, jajna legla 55 Znaci gljiva 11 plodonosna tijela gljiva 57 Drugi znaci 12 Ozlede (opadanje kore,Stablo Stablo krune 31 pukotine idr..) 17 opadanje kore 58 Bole 32 pukotine (mrazopucine) 59 Korenje (vidljivo) & collar 33 druge ozlede 60 Cijelo deblo 34 Curenje smole (četinari) 18 Curenje eksudata (lišćari) 19 Trulež 20 Deformacije 08 rakovi 62 tumori 63 Uzdužni nabori (mrazna rebra) 52 druge deformacije Nagnuto 21
 20. 20. Stavka obrasca 10 Stav.o Stavka Stavka obrasca 11 br 12 obrasca 9 Opis PozicijNapadn Šifra Šifra Šifra Šifra napadnutog Opis simptoma auuti dio Simptom / znak dijela biljke krošnji palo (sa korjenom) 22 slomljeno 13 Nekroza (nekrotirani delovi) 16 drugi simptomi 09 ubušni otvori, Znaci insekata 10 crvotočina 65 bijele tačke ili prevlake 66 imaga, larve, nimfe, lutke, jajna legla 55 Znaci gljiva 11 plodonosna tijela gljiva 57 žuto crveni plikovi 67 Drugi znaci 12Mrtvostablo 04Bezsimptoma nabilokomdijelustabla 00Bezocjene 09Razlikuju se tri glavne kategorije za ukazivanje na pogođeni dio stabla: (a) lišće / iglice; (b) grane, izbojci ipupoljci; (c) deblo i prsten. Za svaki pogođeni dio je potrebna dalja specifikacija, koja je značajna zadijagnostiku. Kod ovog detaljnijeg opisa važe kategorije koje se koriste u drugim djelovima priručnika akrošnju. Posebna šifra omogućava izvještavanje i o lokaciji u krošnji.13. Grupa podataka - starost oštećenja 13 Šifra Starost oštećenja 1 svježe 2 staro 3 svježe i staro
 21. 21. 14. Grupa podataka - grupa uzročnika Grupa uzročnika Code Divljač i stoka 100 Insekti 200 Gljive 300 Abiotički faktori 400 Uticaj čovjeka 500 Požar 600 Polutanti 700 Ostalo 800 Faktor ustanovljane ali neindetifikovan 999
 22. 22. 14 – 15 - 16. Grupa podataka - grupa uzročnika (100), uzročnik, naučni naziv uzročnika Grupa uzročnika Šifra Uzročnik Šifra Naučni naziv uzročnika Šifra Divljač i ispaša 100 Jeleni 110 Srndać 111 Crveni jelen 112 Sjeverni jelen 113 Los / losos (Alces alces) 114 Drugi jeleni 119 Svaštojedi 120 Divlja svinja 121 Drugi svaštojedi 129 Glodari 130 Zec 131 Kunić 132 Vjeverica, itd. 133 Voluharica 134 Dabar 135 Drugi glodavci 139 Koke i ptice 140 Tetrijebi 141 Vrane 142 Djetlići 143 Zebe 144 Druge ptice 149 Domaće životinje 150 Goveda 151 Koze 152 Ovce 153 Druge domaće životinje 159 Ostali kičmenjaci 190 Medved 191 Ostali kičmenjaci 199
 23. 23. 14 – 15 - 16. Grupa podataka - grupa uzročnika (200) , uzročnik, naučni naziv uzročnika
 24. 24. 14 – 15 - 16. Grupa podataka - grupa uzročnika (300), uzročnik, naučni naziv uzročnika
 25. 25. 14 – 15 - 16. Grupa podataka - grupa uzročnika (400), uzročnik, naučni naziv uzročnika14 – 15 - 16. Grupa podataka - grupa uzročnika (500), uzročnik, naučni naziv uzročnika
 26. 26. 14 – 15 -16. Grupa podataka - grupa uzročnika (600), uzročnik, naučni naziv uzročnika Agent group Kod Požar 60014 – 15 - 16. Grupa podataka - grupa uzročnika (700), uzročnik, naučni naziv uzročnika Agent group Code Class Code Atmospheric 700 SO2 701 pollutants H2S 702 O3 703 PAN 704 F 705 HF 706 Other 79014 – 15 - 16. Grupa podataka - grupa uzročnika (800), uzročnik, naučni naziv uzročnika
 27. 27. 17. Grupa podataka - intenzitet napada 17 Šifra Intezitet napada 0 0% 1 1 – 10 % 2 11 – 20 % 3 21 – 40 % 4 41 – 60 % 5 61 – 80 % 6 81 – 99 % 7 100%18. Grupa podataka - ostala zapažanja Priredio : Aleksandar Stijović

×