Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Mk Seminar 280110

1,868 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Mk Seminar 280110

 1. 1. MK-seminar 28.01.10
 2. 2. Program <ul><li>08.30: Kaffe og velkommen </li></ul><ul><li>08.45: Oppstart v/ Ag </li></ul><ul><ul><li>Hvor er vi? Status. Budsjett og ressurser. Hva har vi og hva skal vi bygge videre på? </li></ul></ul><ul><ul><li>Hvor skal vi? Scenario høst 2010: profil, teamorganisering, undervisningsorganisering: Noen prinsipper for utvikling på kort og lang sikt. </li></ul></ul><ul><ul><li>Prosessen fremover: Hva skjer når og hvem gjør hva? (5 grupper utarbeider forslag på følgende områder: Lokal læreplan / Publiseringsløsning / Strategi i ett og tre års-perspektiv / Utstyrs- og investeringsplan / Ulike modeller for teamorganisering) </li></ul></ul><ul><li>09.30: Innspill, kommentarer, reaksjoner </li></ul><ul><li>10.00 : Pause </li></ul><ul><li>10.15: Gruppene etableres, blir enige om en felles forståelse av mandatet og lager </li></ul><ul><li>en fremdriftsplan </li></ul><ul><li>11.30 : Lunch </li></ul><ul><li>12.15: Elevpanel. Stein og Helene leder. </li></ul><ul><li>13.00: Diskusjon i plenum på bakgrunn av elevenes innspill: Hva betyr dette for oss? </li></ul><ul><li>13.45 – 14.00: Pause </li></ul><ul><li>14.00: Gruppene arbeider frem til 15.30 </li></ul><ul><li>15.30: Oppsummering av dagen i plenum </li></ul>
 3. 3. 1. Hvor er vi? <ul><li>Mange veier, blindveier og omveier… </li></ul>
 4. 4. Først en oppsummering: <ul><li>Innlednede runder m/ rektor og ny avd.leder </li></ul><ul><li>OD-dagen m/ Rohde og drømme-scenarier </li></ul><ul><li>Heldags internseminar 25. nov. m/ SWOT, interessentanalyse og konkretisering av drømmer </li></ul><ul><li>Opprettelse av prosjektgruppe (temlederne + Marit, Helene, Petter, Ag) Mandat: Å drive prosjektet fremover. </li></ul><ul><li>Gruppe som ser på publiseringsløsninger (Rohde, Lars C, Ragnar M, Lars H., Helene). Mandat: Finne frem til ulike løsningsforslag. Ett møte m/ Rohde. Ingen konkl. </li></ul><ul><li>Gruppe som skal se på andre skolers org.modeller: (Christine, Anders, Stein, Ag) Besøk Bjørnholt 20.jan., skal til Sandvika vgs 09.feb. </li></ul><ul><li>04. jan.: Oppstart gruppearbeid rundt lokal fortolkning av læreplanen. Ikke fullført. </li></ul>
 5. 5. Hva var vi enige om? <ul><li>Ny team- og undervisningsorganisering for å sørge for en tettere oppfølging av elevene og bedre faglig progresjon </li></ul><ul><li>Større grad av tverrfaglighet </li></ul><ul><li>Lokalt styringsdokument i form av en lokalt fortolket læreplan for å sikre et helhetlig treårig utdanningsprodukt </li></ul><ul><li>Tettere kontakt med bransjen og høyere utdanningsinstitusjoner gjennom ulike former for partnerskap </li></ul><ul><li>Være på høyden faglig i forhold til utvikling/endring innen bransjen og medielandskapet mer generelt </li></ul>
 6. 6. Hva var vi enige om? forts. <ul><li>Entrepenørskap og ungdomsbedrifter </li></ul><ul><li>Plan for bevisst og systematisk kompetanseheving </li></ul><ul><li>Plan for rekruttering </li></ul><ul><li>Plan for innkjøp/investeringer mht utstyr </li></ul><ul><li>Kunnskap om prosjektstyring </li></ul><ul><li>Internasjonalisering </li></ul><ul><li>Publiseringsplattform </li></ul><ul><li>Behov for en profil (Faner!) </li></ul>
 7. 7. Litt mer om hvor vi er: Ressurser <ul><li>MK har 18,80 hele stillinger (MK-fag) </li></ul><ul><li>Variabellønn: 6,5% </li></ul><ul><li>Allmennfag på MK: 7, 85 hele stillinger </li></ul>
 8. 8. Driftsbudsjett undervisning: <ul><li>MK VG1 og VG2: 3000 (Ramme: 561.000) </li></ul><ul><li>MK VG3: 1500 (Ramme: 135.000) </li></ul>
 9. 9. Ledelsesressurs etc. <ul><li>Avd.leder: 100% </li></ul><ul><li>Teamkooridnator VG1: 15% </li></ul><ul><li>Teamkoordinator VG2: 15% </li></ul><ul><li>Teamkoordinator VG3: 15% </li></ul><ul><li>Filmklubb: 20% </li></ul><ul><li>Utstyrsrom: 30% </li></ul><ul><li>Koordinator ressursskole: 40% (Prosjektmidler) </li></ul>
 10. 10. Hva har vi og hva skal vi bygge videre på? <ul><li>Høy kompetanse på flere områder </li></ul><ul><li>Forskjellig erfaring fra ulike trinn - som kan deles </li></ul><ul><li>Stabilitet i personalet </li></ul><ul><li>Tradisjon for solid og bred grunnutdanning </li></ul><ul><li>10 års erfaring </li></ul><ul><li>Mange gode prosjekter og solide undervisningsopplegg </li></ul><ul><li>Godt omdømme </li></ul><ul><li>Høyt søkertall </li></ul><ul><li>Flinke elever som gjennomfører og består </li></ul><ul><li>… og dette er bare noen få eksempler, vi kan også nevne… </li></ul>
 11. 11. HVOR SKAL VI? NOEN FØRINGER <ul><li>Profil </li></ul><ul><li>Undervisningsorgansiering </li></ul><ul><li>Teamorganisering </li></ul>
 12. 12. PROFIL <ul><li>Vi skal videreutvikle og styrke vår posisjon som beste MK-skole innefor: </li></ul><ul><li>FILM (doku.- og fiksjonsfilm) </li></ul><ul><li>FOTO </li></ul><ul><li>WEB/DESIGN </li></ul>
 13. 13. PROFIL forts. <ul><li>Dette innebærer at mediehustanken legges død </li></ul>
 14. 14. PROFIL forts. <ul><li>Tekst, lyd, journalistikk, grafisk etc. skal ikke bort, men underordnes disse tre </li></ul><ul><li>Profileringsområdene er der vi i særlig grad skal markere oss </li></ul><ul><li>Får betydning for fremtidig kompetanseheving, rekruttering og ressursbruk. To perspektiver: På kort sikt og på lang sikt. </li></ul>
 15. 15. TEAMORGANISERING <ul><li>Nye team </li></ul><ul><li>Team som følger elevene (så langt vi finner det hensiktsmessig fra år til år) </li></ul><ul><li>Spesialisering på fagområde, men ikke på klassetrinn </li></ul><ul><li>Allmennfaglærere på MK-team så langt råd er og en timeplan/fag-og timefordling som muliggjør dette </li></ul><ul><li>Reelt team(sam)arbeid og ikke to-og-to-samarbeid </li></ul>
 16. 16. UNDERVISNINGS-ORGANSIERING <ul><li>Tverrfaglighet </li></ul><ul><li>Tydelig progresjon mellom de tre trinnene, helhet og sammenheng: </li></ul><ul><ul><li>VG1: Bredde, mestringsglede og nysgjerrighet </li></ul></ul><ul><ul><li>VG2:Dybde og profesjonalsiering </li></ul></ul><ul><ul><li>VG3: Spesialisering og akademisering, prosjektstyring og konseptutvikling </li></ul></ul>
 17. 17. UNDERVISNINGSORGS-ORGANISERING. forts. <ul><li>Internasjonalisering (på lang sikt: årsopphold på VG2, på kort sikt: Moduler/2-3 ukers opphold for elever og lærere) </li></ul><ul><li>Publiseringsplattform: Et utstillingsvindu der både skolen og elevene kan profilere seg </li></ul>
 18. 18. Prosessen fremover <ul><li>Fem grupper: </li></ul><ul><ul><li>Lokal læreplan (på bakgrunn av det arbeidet vi har påbegynt) </li></ul></ul><ul><ul><li>Publiseringsløsning </li></ul></ul><ul><ul><li>MK-strategi i ett- og toårsperspektiv </li></ul></ul><ul><ul><li>Utstyrs- og investeringsplan (kort og lang sikt) </li></ul></ul><ul><ul><li>Ulike modeller for teamorganisering (tre alternative modeller) </li></ul></ul>
 19. 19. <ul><li>Deltakelse der du trengs og har lyst til å være </li></ul><ul><li>Alle må være med i en gruppe </li></ul><ul><li>Gruppene velger en gruppeleder som leder, skriver referat og sørger for at prosessen ikke går i stå </li></ul><ul><li>Gruppenes mandat er å utarbeide forslag som skal til høring - før endelig beslutning fattes (ledelsesansvar) </li></ul><ul><li>Prosjektgruppa skal lage en konkret plan for tidsbruk for arbeid snarest, men rammen er i størrelsesorden 3 mandagsmøter + noe tid i dag </li></ul><ul><li>Gruppene skal ha sine forslag klare til mandag 8. mars: Da legges de frem på avd.møte. </li></ul>
 20. 20. Gruppe 1: Lokal læreplan <ul><li>Gruppeleder </li></ul><ul><li>Felles forståelse av mandat </li></ul><ul><li>Fremdrift </li></ul><ul><li>Ta utgangspunkt i det som allerede er gjort (progresjon, ”trappa”) </li></ul><ul><li>Passeringskrav på VG1 </li></ul><ul><li>Moduler? (VG 2og VG3) </li></ul>
 21. 21. Gruppe 2: Publisering <ul><li>Gruppeleder </li></ul><ul><li>Felles forståelse av mandat </li></ul><ul><li>Fremdrift </li></ul><ul><li>Innhold: Utstillingsvindu? Hvordan løse det? </li></ul><ul><li>Teknisk løsning? Alternativer? Kostnad? Drifting? </li></ul>
 22. 22. Gruppe 3: Strategi <ul><li>Gruppeleder </li></ul><ul><li>Felles forståelse av mandat </li></ul><ul><li>Fremdrift </li></ul><ul><li>Konkretisering av mål ( best i by’n på fiksjonsfilm; hva betyr det? ) og hva som må til for at det skal nås (tiltak) </li></ul><ul><li>Ettårs perspektiv </li></ul><ul><li>Treårs perspektiv </li></ul>
 23. 23. Gruppe 4: Utstyrs- og investeringsplan <ul><li>Gruppeleder </li></ul><ul><li>Felles forståelse av mandat </li></ul><ul><li>Fremdrift </li></ul><ul><li>Kort sikt (hva MÅ vi ha NÅ?) </li></ul><ul><li>Lang sikt (hva slags utstyr bør vi skaffe oss i et treårs perspektiv?) </li></ul><ul><li>Hva må vi eie? Hva kan vi leie? Låne? Hente gjennom ev. partnerskapsavtaler? </li></ul>
 24. 24. Gruppe 5: Ulike modeller for teamorganisering <ul><li>Gruppeleder </li></ul><ul><li>Felles forståelse av mandat </li></ul><ul><li>Fremdrift </li></ul><ul><li>Mål: Kontinuitet og progresjon </li></ul><ul><li>Reelt teamsamarbeid </li></ul><ul><li>Følge elevene; hvordan få til det? </li></ul><ul><li>Hva slags kompetanse trengs på det enkelte team? </li></ul><ul><li>Noen må undervise på flere trinn; modeller for dette </li></ul>

×