Presentatie Afstuderen Robert Schuttinga 14 05 07 Definitief

2,672 views

Published on

Prestatiemeting van supply chains in de bouw op basis van de Balanced Scorecard methodiek

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,672
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
14
Actions
Shares
0
Downloads
14
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Het afstudeeronderzoek maakt deel uit van het strategisch afstudeerprogramma, waarbij men inzicht wenst te krijgen in de factoren die invloed uitoefenen op de link tussen product architectuur, supply chain en performance (prestaties) in de bouw. De focus van dit afstudeeronderzoek lag op de link tussen performance en supply chain!!
 • In de laatste jaren is er een toenemende interesse waarneembaar in onderzoek naar Supply chain management (de toeleveringsketen) vanwege een aantal ontwikkelingen… In de huidige concurrerende omgeving, zijn het niet langer bedrijven die onderling concurreren, maar is het juist de supply chain (keten) die concurreert. Dergelijke ontwikkelingen dwingen bedrijven om hun supply chains anders in te richten en meer de focus te leggen op samenwerking met externe partners [Mikkola and Larsen, 2004]. De consequentie van deze ontwikkelingen is dat prestatiemeting van supply chains steeds belangrijker wordt omdat bedrijven op zoek zijn naar mogelijkheden om hun operationele prestaties te kunnen verbeteren door een betere integratie van activiteiten. Om de prestaties op operationeel niveau te kunnen verbeteren in termen van kosten, kwaliteit, tijd en flexibiliteit, gaan steeds meer bedrijven expliciete relaties aan met hun leveranciers en afnemers (klanten).
 • Het uiteindelijke doel van de interne opdracht was het schrijven van een Engelstalig artikel over prestatiemeting van supply chains in de Nederlandse bouw, wat de essentie van dit afstudeeronderzoek vormt. Uitleggen dat je 5 stappen gevolgd hebt voor het ontwikkelen van het raamwerk. De eerste drie zijn literatuur stappen vormen tezamen de basis van stap 4: het ontwerpen van een prestatie raamwerk voor supply chains in de bouw. Tot slot is als laatste stap het raamwerk getest in de praktijk door het voor te leggen aan 5 supply chain experts van verschillende bouwbedrijven. Het vervolg van deze presentatie is opgehangen aan dit stappenplan!!!
 • Een PI is een variabele dat kwantitatief de effectiviteit en efficiëntie of beide uitdrukt, van een gedeelte of een geheel proces of systeem tegen een gegeven norm of doel (target)
 • Tradtitioneel: Minimaliseren directe kosten door lage materiaal kosten, hoge capaciteit benutting en een hoge directe arbeidsefficiëntie Kritiek op enkel financieel gebaseerde PMS [Neely, 1999]: - Moedigt korte- termijn denken aan; - Gebrek strategische focus en faalt om gegevens te leveren over kwaliteit, verantwoordelijkheid en flexibiliteit; - Moedigt lokale optimalisatie aan; - Moedigt managers aan om de verschillen te minimaliseren t.o.v. de standaarden i.p.v. continue te verbeteren; - Faalt in het leveren van informatie over wat de klant wil en hoe concurrenten presteren.
 • De standaard Balanced Scorecard van Kaplan en Norton gaat uit van 4 perspectieven: Financiën, interne processen, innovatie, afnemers en markten. Op grond van de unieke visie, missie, doelen & strategie van een bedrijf worden per perspectief een aantal doelen en indicatoren opgesteld. Hiermee kunnen de prestaties van het bedrijf gemeten worden..
 • Uitleggen dat het gezien kan worden als een netwerk van organisaties, beginnend bij materiaal (grondstoffen) leveranciers, tot specialistische bedrijven: badkamer / installaties. Kijkend naar de klant dan kan de toelevering rechtstreeks naar de eindgebruiker gaan, maar ook via een projectontwikkelaar / woningcorporatie etc.. Waarna de eindgebruiker aan bod komt. Uitleggen dat we in dit onderzoek naar prestatiemeting van supply chains in de bouw, kijken naar de plaats van het bouwbedrijf (als uitvoerende partij) in de keten!!! Vanuit het perspectief van het bouwbedrijf als ‘focal firm’, wordt in dit model ook de bijbehorende supply chain relaties met de leveranciers en klant(en) in ogenschouw genomen!
 • Lijnen laten bedrijfsgrenzen zien.. Marketing: ogen van de organisatie, stemt vraag en aanbod op elkaar af, wil vaag beïnvloeden
 • Verschillende initiatieven in het buitenland om de prestaties in de bouw te verbeteren. De systemen zijn opgezet om een industriebrede benchmarking systeem op te zetten, dat klanten in staat stelt om de beste van de rest te onderscheiden, wat voorziet in een rationele basis voor selectie en beloning… Volgens PSI-bouw verbeteren de prestaties van bouwbedrijven als deze gestructureerd worden vergeleken (Benchmarking). In het raamwerk zijn alle prestatie indicatoren voor de bouw, die ook relevant zijn voor meten van supply chain prestaties in de bouw opgenomen!! Centraal staand aspect van het meetsysteem “past performance” dat Rijkswaterstaat uitvoert ten behoeve van Prestatiebeoordeling van de Aannemer. Deze prestatiebeoordeling is gebaseerd op de prestatie indicatoren van het meetsysteem Past Performance. Omdat een goede score ten aanzien van deze beoordeling de kans op selectie voor inschrijving vergroot is het noodzakelijk dat de prestatie indicatoren van het meetsysteem centraal komen te staan binnen het projectmanagementbeleid.
 • Doel van dit afstudeeronderzoek is daarom om een geïntegreerd raamwerk te ontwikkelen waarmee het mogelijk wordt op de prestaties van supply chains in de specifieke context van de bouw te kunnen meten!
 • Lijnen laten bedrijfsgrenzen zien. 5 perspectieven laten zien: extern / intern / klantperspectief…, daarnaast financieel en innovatieperspectief!!!
 • Bouwbedrijven kunnen op grond van hun specifieke strategie, visie en strategische doelstellingen (=input), passende prestatie-indicatoren kiezen. De gekozen prestatie indicatoren kunnen met het raamwerk worden gemeten (en eventueel bijgesteld) waarbij tevens doelen (targets) vastgesteld kunnen worden voor zowel de korte als lange termijn (=proces)! De behaalde resultaten kunnen vervolgens per afzonderlijke prestatie indicator worden vergeleken met het voorafgestelde doel (output)!!
 • Om de praktische waarde van het raamwerk te testen zijn 5 interviews gehouden met supply chain experts.
 • Voor elke prestatie-indicator diende de respondenten drie vragen te beantwoorden met ja / nee: (1) is het helder wat met de prestatie indicator bedoeld wordt; (2) is de prestatie indicator te meten tegen acceptabele kosten en inspanning? en (3) is het belangrijk om de indicator te meten voor uw bedrif? Een score van 100% betekent dat alle 5 bouwbedrijven (ieder 20%) de prestatie indicator meetbaar en belangrijk achten!! Wat betreft de lage scores: deze indicatoren zijn niet relevant voor de bouw en worden daarom minder tot niet belangrijk geacht om te meten!!
 • Deze verschillen vallen deels te verklaren doordat:…
 • Beperkingen raamwerk: de PI’s dat een bouwbedrijf daadwerkelijk zal adopteren (uit het voorgestelde raamwerk) hangt af van de unieke supply chain strategie en structuur van het bedrijf (bijv. door invloed product karakteristieken… Gebrek / tekort aan validatie vanuit een uitgebreide empirisch bewijs Aanbevelingen: Er is een duidelijke behoefte aan verdere bewijs / bevestiging van deze conclusies door empirisch onderzoek Aanbevolen wordt om meer diepte onderzoek te doen naar succesvolle methodes in het definieren en implementeren van prestatie meetsystemen in de bouw industrie en ik het effectief monitoren en controleren van bouw proces prestaties.
 • Een aantal toepasselijke citaten die het belang van dit onderzoek steunen…
 • Bedankt voor uw aandacht!!!
 • Presentatie Afstuderen Robert Schuttinga 14 05 07 Definitief

  1. 1. Developing an Integrated Performance Measurement framework for Construction Supply Chains Het ontwikkelen van een prestatie- meetraamwerk voor supply chains (toelevingsketen) in de bouw Colloquium Robert Schuttinga Tijd: 16.00 uur Datum: 14-05-2007
  2. 2. Inhoud <ul><li>Achtergrond </li></ul><ul><li>Prestatiemeting in het algemeen </li></ul><ul><li>Prestatiemeting van Supply chains </li></ul><ul><li>Prestatiemeting in de bouw </li></ul><ul><li>Ontwerp prestatie raamwerk </li></ul><ul><li>Evaluatie raamwerk </li></ul><ul><li>Conclusies & aanbevelingen </li></ul>Inleiding | Achtergrond | Prestatiemeting | Supply chain | Bouw | Ontwerp prestatie raamwerk | Evaluatie | Conclusies & aanbevelingen | 2
  3. 3. Achtergrond Inleiding | Achtergrond | Prestatiemeting | Supply chain | Bouw | Ontwerp prestatie raamwerk | Evaluatie | Conclusies & aanbevelingen | <ul><li>Strategisch afstudeerprogramma </li></ul>
  4. 4. Achtergrond <ul><li>Marktontwikkelingen [Chen et al., 2006]: </li></ul><ul><ul><li>Een groeiende vraag naar variatie </li></ul></ul><ul><ul><li>Toegenomen concurrentie </li></ul></ul><ul><ul><li>Veranderingen in de bedrijfsomgeving </li></ul></ul><ul><ul><li>Toenemende invloed van de klant </li></ul></ul><ul><ul><li>Toename in uitbesteding (outsourcing) </li></ul></ul><ul><ul><li>Technologische doorbraken </li></ul></ul><ul><li>Toenemende concurrentie dwingt bedrijven ertoe om supply chains te ontwikkelen die snel kunnen reageren op behoeften (wensen) van de klant op een effectieve en efficiënte manier. </li></ul>Inleiding | Achtergrond | Prestatiemeting | Supply chain | Bouw | Ontwerp prestatie raamwerk | Evaluatie | Conclusies & aanbevelingen |
  5. 5. Achtergrond <ul><li>Doelstelling </li></ul><ul><li>“ Doel van dit afstudeeronderzoek is het ontwikkelen van een geïntegreerd raamwerk waarmee het mogelijk wordt voor bouwbedrijven om de prestaties van hun eigen supply chains te kunnen meten.” </li></ul>Inleiding | Achtergrond | Prestatiemeting | Supply chain | Bouw | Ontwerp prestatie raamwerk | Evaluatie | Conclusies & aanbevelingen |
  6. 6. Achtergrond <ul><li>Interne opdracht: Engelstalig artikel </li></ul><ul><li>Stappenplan ontwikkeling raamwerk: </li></ul>Inleiding | Achtergrond | Prestatiemeting | Supply chain | Bouw | Ontwerp prestatie raamwerk | Evaluatie | Conclusies & aanbevelingen |
  7. 7. Prestatiemeting (stap 1) <ul><li>Prestatiemeting in het algemeen: </li></ul><ul><li>Lohman et al. [2000]: </li></ul><ul><li>“ Prestatiemeting is een activiteit dat managers uitvoeren om voorafgestelde doelen te bereiken die zijn afgeleid van de strategische doelstellingen van het bedrijf” </li></ul><ul><li>“ Prestatie-indicatoren worden gebruikt om de efficiëntie en kwaliteit van bedrijfsprocessen te meten en te verbeteren, alsmede om kansen te identificeren voor verbeteringen in de proces prestaties ” [Wegelious-Lehtonen, 2001]. </li></ul>Inleiding | Achtergrond | Prestatiemeting | Supply chain | Bouw | Ontwerp prestatie raamwerk | Evaluatie | Conclusies & aanbevelingen |
  8. 8. Prestatiemeting (stap 1) <ul><li>Traditionele prestatie- meetsystemen (PMS) leggen een eenzijdige nadruk op financiële indicatoren. </li></ul><ul><li> hoeveel omzet en winst is er gerealiseerd?? </li></ul><ul><li>Bedrijfsprocessen dienen echter ook duidelijke niet- financiële maatstaven te meten zoals: kwaliteit, doorlooptijd en flexibiliteit. </li></ul>Inleiding | Achtergrond | Prestatiemeting | Supply chain | Bouw | Ontwerp prestatie raamwerk | Evaluatie | Conclusies & aanbevelingen |
  9. 9. Prestatiemeting (stap 1) <ul><li>Bestaande (gebalanceerde) prestatie- meetsystemen: </li></ul><ul><ul><li>Beamon [1999]: Resource, Output and Flexibility </li></ul></ul><ul><ul><li>Balanced Score Card [Kaplan and Norton, 1992] </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Wordt wereldwijd erkent en gebruikt als prestatie- meetsysteem, gericht op de toekomst; </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Balans tussen: </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>korte en lange termijn doelstellingen; </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>financiële en niet- financiële indicatoren; </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>externe en interne prestatie indicatoren; </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>‘ lagging’ en ‘leading’ indicatoren. </li></ul></ul></ul></ul>Inleiding | Achtergrond | Prestatiemeting | Supply chain | Bouw | Ontwerp prestatie raamwerk | Evaluatie | Conclusies & aanbevelingen |
  10. 10. Prestatiemeting (stap 1) <ul><li>Balanced Score Card (BSC): 4 perspectieven </li></ul>Inleiding | Achtergrond | Prestatiemeting | Supply chain | Bouw | Ontwerp prestatie raamwerk | Evaluatie | Conclusies & aanbevelingen |
  11. 11. Supply chain (stap 2) <ul><li>Definitie Supply chain: </li></ul><ul><li>Christopher [1992]: </li></ul><ul><ul><li>“ netwerk van organisaties die middels verbindingen stroomopwaarts en stroomafwaarts betrokken zijn in verschillende processen en activiteiten die waarde produceren in de vorm van producten en diensten ten gunste van de uiteindelijke gebruiker.” </li></ul></ul><ul><ul><li>Stevens [1987] beschrijft tevens de richting van de stromen: </li></ul></ul><ul><ul><li>“ een supply chain is een systeem dat samengestelde onderdelen bevat als materiaal leveranciers, productie faciliteiten, distributie & services, en de klant, die verbonden zijn met elkaar via een voorwaartse gekoppelde stroom aan materialen, een achterwaartse gekoppelde stroom van informatie (kennis), en stromen van betalingen (geld) en resources.” </li></ul></ul>Inleiding | Achtergrond | Prestatiemeting | Supply chain | Bouw | Ontwerp prestatie raamwerk | Evaluatie | Conclusies & aanbevelingen |
  12. 12. Supply chain (stap 2) <ul><li>Hoe ziet een supply chain in de specifieke context van de bouw eruit? </li></ul>Inleiding | Achtergrond | Prestatiemeting | Supply chain | Bouw | Ontwerp prestatie raamwerk | Evaluatie | Conclusies & aanbevelingen |
  13. 13. Supply chain (stap 2) Inleiding | Achtergrond | Prestatiemeting | Supply chain | Bouw | Ontwerp prestatie raamwerk | Evaluatie | Conclusies & aanbevelingen | <ul><li>Definitie “Supply chain management in de bouw”: </li></ul><ul><li>Akintoye et al. [2000]: </li></ul><ul><li>“ .. is het proces van strategisch management van informatie stromen, activiteiten, taken en processen, met betrekking op verschillende netwerken van organisaties en verbindingen (stroomopwaarts en stroomafwaarts) die betrokken zijn in de toelevering van kwalitatief goede bouw producten en services via de bedrijven naar de (eind)klant op een efficiënte manier. ” </li></ul>
  14. 14. Supply chain (stap 2) Inkoop Productie Verkoop Klant Customer needs! Make or Buy <ul><li>De keten en de spelers </li></ul>Inleiding | Achtergrond | Prestatiemeting | Supply chain | Bouw | Ontwerp prestatie raamwerk | Evaluatie | Conclusies & aanbevelingen | Marketing Toeleveranciers Supply Demand Selectie Make/buy Keuzes maken; strategie Reorganisatie Selectie Focus op Supply chain management
  15. 15. Prestatiemeting in de bouw (stap 3) <ul><li>Prestatiemeting in het buitenland: </li></ul><ul><ul><ul><li>Engeland [Egan, 1998; KPI, 2000] </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>United States [CII, 2000] </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Denemarken “Benchmark centre” </li></ul></ul></ul><ul><li>Prestatiemeting in de Nederlandse bouw </li></ul><ul><ul><ul><li>PSIBouw [2005] </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>EIB [2006] </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Rijkswaterstaat: prestatiebeoordeling van aannemers (meetsysteem “Past Performance”) </li></ul></ul></ul>Inleiding | Achtergrond | Prestatiemeting | Supply chain | Bouw | Ontwerp prestatie raamwerk | Evaluatie | Conclusies & aanbevelingen |
  16. 16. Prestatiemeting in de bouw (stap 3) <ul><li>Voorbeelden PI’s in de bouw: </li></ul><ul><ul><ul><li>Klant tevredenheid – product / service </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Defecten (gebreken) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Voorspelbaarheid - kosten / tijd </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Winstgevendheid </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Productiviteit </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Veiligheid </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Bouwkosten </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>bouwtijd </li></ul></ul></ul>Inleiding | Achtergrond | Prestatiemeting | Supply chain | Bouw | Ontwerp prestatie raamwerk | Evaluatie | Conclusies & aanbevelingen |
  17. 17. Prestatiemeting in de bouw (stap 3) <ul><li>In de bouwindustrie werken ontwerpende, uitvoerende en toeleverende partijen samen in constant wisselende coalities op verschillende bouwprojecten [O’brien et al., 1995]. </li></ul><ul><li>Daarom speelt de organisatie en management van de supply chain ook een belangrijke rol in de bouwindustrie. </li></ul><ul><li>Ondanks het belang van prestatiemeting van supply chains, heeft dit in de bouw nog maar weinig aandacht gekregen. </li></ul>Inleiding | Achtergrond | Prestatiemeting | Supply chain | Bouw | Ontwerp prestatie raamwerk | Evaluatie | Conclusies & aanbevelingen |
  18. 18. Ontwerp prestatieraamwerk (stap 4) Inleiding | Achtergrond | Prestatiemeting | Supply chain | Bouw | Ontwerp prestatie raamwerk | Evaluatie | Conclusies & aanbevelingen | <ul><li>Keuze en ontwerp prestatieraamwerk </li></ul><ul><ul><li>Adoptie BSC methodiek voor het prestatie- meetsysteem </li></ul></ul><ul><ul><li>Toevoeging 5 e perspectief: “External business process perspective” </li></ul></ul><ul><ul><li>Lijst met 45 prestatie indicatoren (PI’s) opgesteld en geoperationaliseerd </li></ul></ul>
  19. 19. Ontwerp prestatieraamwerk (stap 4) Inkoop Productie Verkoop Klant Customer needs! Make or Buy <ul><li>Prestatie-indicatoren </li></ul><ul><li>Betere SC prestatie: </li></ul><ul><li>Kwaliteit </li></ul><ul><li>Tijd </li></ul><ul><li>Flexibiliteit </li></ul><ul><li>kosten </li></ul>Marketing Inleiding | Achtergrond | Prestatiemeting | Supply chain | Bouw | Ontwerp prestatie raamwerk | Evaluatie | Conclusies & aanbevelingen | Toeleveranciers Supply Demand Selectie Make/buy Keuzes maken; strategie Reorganisatie Selectie Focus op Supply chain management Prestatie Indicatoren
  20. 20. Ontwerp prestatieraamwerk (stap 4)
  21. 21. Ontwerp prestatieraamwerk (stap 4) Inleiding | Achtergrond | Prestatiemeting | Supply chain | Bouw | Ontwerp prestatie raamwerk | Evaluatie | Conclusies & aanbevelingen |
  22. 22. Ontwerp prestatieraamwerk (stap 4) <ul><li>Zowel kwantitatieve als kwalitatieve prestatie indicatoren in het raamwerk; </li></ul><ul><li>Beide type indicatoren kunnen visueel zichtbaar worden gemaakt in een “radardiagram” </li></ul><ul><ul><li>Gebruik van een 9-puntsschaal en criteria van Pires en Aravechia [2001]: </li></ul></ul>Inleiding | Achtergrond | Prestatiemeting | Supply chain | Bouw | Ontwerp prestatie raamwerk | Evaluatie | Conclusies & aanbevelingen |
  23. 23. Ontwerp prestatieraamwerk (stap 4) Inleiding | Achtergrond | Prestatiemeting | Supply chain | Bouw | Ontwerp prestatie raamwerk | Evaluatie | Conclusies & aanbevelingen | <ul><li>Voorbeeld “radardiagram” </li></ul>
  24. 24. Evaluatie raamwerk (stap 5) <ul><li>Vijf Interviews met supply chain experts. </li></ul><ul><li>Algemene bevindingen: </li></ul><ul><ul><li>De respondenten vonden het belangrijk om de prestaties van hun supply chain te meten; </li></ul></ul><ul><ul><li>Ondanks het belang ervan, maakt geen van de bedrijven tot op heden gebruik van een (gebalanceerd) prestatie meetsysteem om de prestaties van hun supply chain te monitoren en te verbeteren; </li></ul></ul><ul><ul><li>De lijst met geoperationaliseerde prestatie-indicatoren werd beoordeeld als helder; </li></ul></ul><ul><ul><li>Het gebruik van het raamwerk werd als relatief simpel ervaren; </li></ul></ul><ul><ul><li>De respondenten vonden het raamwerk een interessant model om de meet indicatoren te structureren, om de waardes te bepalen en om het belang van de indicator te illustreren. </li></ul></ul>Inleiding | Achtergrond | Prestatiemeting | Supply chain | Bouw | Ontwerp prestatie raamwerk | Evaluatie | Conclusies & aanbevelingen |
  25. 25. Evaluatie raamwerk (stap 5) <ul><ul><ul><li>Relatief belang & </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>meetbaarheid PI’s: </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>45 prestatie-indicatoren beoordeeld </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>op meetbaarheid en belang </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Aantal PI’s met een 100% score: </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>(Operational profit; ROS; size order </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>book; product price; defect rate; safety) </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Aantal minder belangrijke PI’s </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>met scores tussen de 20% en 0%: </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>(inventory related cost; set-up change over </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>cost; delivery flexibility; user’s flexibility; </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>back-order / stockout and purchase order fill rate) </li></ul></ul></ul></ul>
  26. 26. Evaluatie raamwerk (stap 5) Inleiding | Achtergrond | Prestatiemeting | Supply chain | Bouw | Ontwerp prestatie raamwerk | Evaluatie | Conclusies & aanbevelingen | <ul><ul><ul><li>Verschillen in beoordeling door de bouwbedrijven t.a.v. de 45 prestatie indicatoren: </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Verschil in strategie (en bijbehorende doelstellingen) </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Andere kerncompetenties </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Bedrijven opereren in andere sectoren </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Verschil in producten die ze aanbieden en de markten die ze aanspreken (PMC’s) </li></ul></ul></ul></ul>
  27. 27. Conclusies & aanbevelingen <ul><li>Conclusies & aanbevelingen </li></ul><ul><ul><li>Prestatiemeting is een essentieel element in het proces van monitoren en het controleren van de effectiviteit en efficiëntie van een supply chain; </li></ul></ul><ul><ul><li>Bouwbedrijven kunnen het raamwerk toepassen om hun supply chain prestaties te meten en te managen; </li></ul></ul><ul><ul><li>Het raamwerk is geen standaard, maar fungeert als startpunt voor een bedrijf; waarvan het aanpassingen kan doen naar de unieke situatie van het bedrijf, door hun strategie en doelstellingen te vertalen in unieke prestatie indicatoren; </li></ul></ul><ul><ul><li>Als eenmaal de prestatie indicatoren zijn geselecteerd, is het mogelijk om “targets” te stellen voor continue verbetering. </li></ul></ul><ul><ul><li>Het raamwerk en de 45 PI’s kunnen een solide basis vormen voor effectieve prestatiemeting van Supply chains in de bouw. </li></ul></ul>Inleiding | Achtergrond | Prestatiemeting | Supply chain | Bouw | Ontwerp prestatie raamwerk | Evaluatie | Conclusies & aanbevelingen |
  28. 28. Cheng and Simons “You cannot measure what you cannot detect; you cannot control what you cannot measure you cannot manage what you cannot control” De Waal [2003] “ Meten is weten” Inleiding | Achtergrond | Prestatiemeting | Supply chain | Bouw | Ontwerp prestatie raamwerk | Evaluatie | Conclusies & aanbevelingen | Garvin [1993] “If you can’t measure it, you can’t manage it” “If you can measure it, you can manage it”
  29. 29. Vragen?

  ×