Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Sdtacversio Ripolles

3,569 views

Published on

Published in: Travel, Technology
 • Be the first to comment

Sdtacversio Ripolles

 1. 1. SDTAC1 Ripollès
 2. 2. El que aprenem <ul><ul><li>UN 10% DEL QUE LLEGIM </li></ul></ul><ul><ul><li>UN 20% DEL QUE ESCOLTEM </li></ul></ul><ul><ul><li>UN 30% DEL QUE VEIEM </li></ul></ul><ul><ul><li>UN 50% DEL QUE VEIEM I ESCOLTEM </li></ul></ul><ul><ul><li>UN 70% DEL QUE DISCUTIM AMB ALTRES PERSONES </li></ul></ul><ul><ul><li>UN 80% DEL QUE PROVEM </li></ul></ul><ul><ul><li>I AL VOLTANT DEL 95% DEL QUE ENSENYEM A ALTRES </li></ul></ul><ul><li>PERSONES </li></ul><ul><li> William Glasser </li></ul>
 3. 3. Una nova metodologia: <ul><li>El mestre com a transmissor de coneixements (informacions)  Ajudar als alumnes a construir el coneixement. </li></ul><ul><li>El coneixement (informació) el proporciona el mestre i el llibre de text (monopoli del llibre de text)  La informació arriba del mestre, dels llibres, dels companys, de les TAC... i es transforma en coneixement quan establim relacions amb allò que sabem. Facilitar el material que necessiten. </li></ul><ul><li>Els continguts compartimentats en assignatures  Els continguts es treballen des de diferents àrees: transdisciplinarietat. </li></ul><ul><li>Treball individual i silenciós  Fomentar el treball en grup (4-5 alumnes) i la col·laboració. Estar atents a les dinàmiques que es creen dins els grups de treball. </li></ul><ul><li>Evitar els errors  Aprofitar els errors per crear situacions d’aprenentatge. </li></ul><ul><li>El mestre decideix què es fa a l’aula  Els alumnes participen en el disseny del què han de treballar. </li></ul><ul><li>El mestre únic avaluador. S’avalua a l’alumne  Els alumnes també s’avaluen i s’entén l’avaluació com una activitat més del procés d’ensenyament i d’aprenentatge. </li></ul>
 4. 4. COMPORTA UNA MANERA DE FER <ul><li>Donar a conèixer als altres allò que es fa (penjar web, revista escola, posades en comú,...). </li></ul><ul><li>Consultar diferents fonts d’informació (web, llibres, revistes, fonts orals,...). </li></ul><ul><li>Introduir problemes (interrogants) a resoldre. Formular hipòtesis i fer-ne les comprovacions. </li></ul><ul><li>Treballar en equip i de manera cooperativa. </li></ul><ul><li>Continguts de les diferents àrees: enfocament transdisciplinari. </li></ul><ul><li>Treballar diferents tipus de text (funcionals i significatius). </li></ul><ul><li>Participar en la presa de decisions. </li></ul><ul><li>Elaborar els plans de treball amb participació dels alumnes. </li></ul><ul><li>Fer els documents per les bases d’autoavaluació i la coavaluació. </li></ul>
 5. 5. Què s'entén per competència? La capacitat d’ actuar eficaçment en situacions diverses, complexes i imprevisibles; es recolza en coneixements , però també en valors, habilitats, experiència,... (EURYDICE, 2002)
 6. 6. COMPETÈNCIES AMB MOLT COMPONENT TAC.    1.- Competència comunicativa lingüística i audiovisual. 2.- Competència artística i cultural. 3.- Tractament de la informació i competència digital. 4.- Competència matemàtica. 5.- Competència d’aprendre a aprendre. 6.- Competència d’autonomia i iniciativa personal. 7.- Competència en el coneixement i la interacció amb el  món físic. 8.- Competència social i ciutadana. Competència comunicativa lingüística i audiovisual Dominar llengües (oral i escrit) en múltiples suports, amb el complement del llenguatge audiovisual (en diferents contextos i amb diferents finalitats) com a eina per aprendre a aprendre.   Competència del tractament de la informació i competència digital CERCAR (cerca, captació, selecció, registre) per TRANSFORMAR (organització, relació, anàlisi, síntesi i fer inferències i deduccions) i COMUNICAR (domini de llenguatges específics bàsics: textual, numèric, icònic, visual, gràfic i sonor).  
 7. 7. NORMATIVA.    L'article 9.4 del Decret 142/2007 ( l’ordenació dels ensenyaments de l’educació primària ) i l'article 12.3 de les Instruccions 08-09 ( per a l’organització i el funcionament dels centres educatius públics d’educació infantil i primària i d’educació especial ) diuen:   A cada cicle de l'educació primària, es realitzarà, com a mínim, un treball o projecte interdisciplinari de caire competencial, sobre un aspecte de la realitat, amb activitats que requereixin l'aplicació de coneixements de diverses àrees.
 8. 8. OBJECTIUS SDTAC.    <ul><ul><li>Donar eines al coordinador perquè faciliti l’ús de les TAC en el seu centre. </li></ul></ul><ul><ul><li>Aprendre noves eines  COL·LABORATIVES. </li></ul></ul><ul><ul><li>Fer servir el projecte com a eina integradora de les TAC en el currículum. </li></ul></ul><ul><li>  </li></ul>
 9. 9. ACTIVITATS TAC POSSIBLES: <ul><li>Cercar informació per internet fent servir enciclopèdies virtuals, webs temàtiques i cercadors (cerca intel·ligent). </li></ul><ul><li>Desar imatges de la càmera, d’internet i de captures de pantalla. </li></ul><ul><li>Fer fotografies amb intenció comunicativa. </li></ul><ul><li>Saber utilitzar i conèixer les principals funcions de la càmera fotogràfica i de vídeo i d’un gravador de veu (mp3,...). </li></ul><ul><li>Extreure informació d’imatges, documents sonors i audiovisuals. </li></ul><ul><li>Utilitzar un processador de textos: obrir el document, escriure text, editar-lo, desar-lo. </li></ul><ul><li>Utilitzar un editor gràfic: crear i modificar imatges i desar-les en diferents formats (jpg i gif). </li></ul><ul><li>Elaborar presentacions utilitzant text i imatge. </li></ul><ul><li>Fer produccions amb un editor de vídeo que continguin imatge i so. </li></ul><ul><li>Editar un arxiu sonor i desar-lo en diferents formats. </li></ul><ul><li>Utilitzar el suports TAC per il·lustrar una exposició oral. </li></ul><ul><li>Fer servir el correu electrònic, i eines de la web 2.0 per comunicar-se. </li></ul>
 10. 10. EINES GOOGLE:   Un entorn cada vegada més potent  <ul><ul><li>GOOGLE MAPS (EDICIÓ I LOCALITZACIÓ DE MAPES). </li></ul></ul><ul><ul><li>GOOGLE DOCS (EDICIÓ DE DOCUMENTS ON-LINE: </li></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>TEXT; </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>PRESENTACIONS; </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>FULL DE CÀLCUL. </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>PDF. </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><li>GOOGLE CALENDAR (GESTIÓ DE CALENDARI). </li></ul></ul><ul><ul><li>GOOGLE SITES (CREACIÓ D'ESPAI WEB). </li></ul></ul><ul><ul><li>GOOGLE BLOGS (BLOGGER). </li></ul></ul><ul><ul><li>GOOGLE IMATGES (PICASSA). </li></ul></ul><ul><ul><li>GMAIL (GESTOR DE CORREU). </li></ul></ul><ul><ul><li>YOUTUBE (VISUALITZACIÓ DE VÍDEOS I PENJAR-LOS) </li></ul></ul>
 11. 11. PASSOS DEL PROJECTE ON PODEM INCLOURE ACTIVITATS TAC: <ul><li>PRESENTACIÓ DEL PROJECTE: QUÈ PRETENEM? QUÈ EN FAREM? </li></ul><ul><li>QUÈ EN SABEM? (Coneixements previs) I QUÈ EN VOLEM SABER? </li></ul><ul><li>FILTRATGE I PRIORITZACIÓ (posem ordre al projecte, fem l’estructura que volem omplir) </li></ul><ul><li>QUÈ HEM DE FER? ( programació de les activitats, confecció de grups ,distribució de les tasques , calendari, eines que cal utilitzar….) </li></ul><ul><li>POSADA EN COMÚ I PUBLICACIÓ DEL PROJECTE </li></ul><ul><li>QUÈ HEM APRÈS? ( Avaluació) </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>  </li></ul>

×