Ict dalam p&p slide

1,266 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,266
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
202
Actions
Shares
0
Downloads
19
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Di malaysia, asalnya disket, skg ditukar pada vcd, cakera padat, ruang penympanan yag lbih besar
 • Sekolah/praktikal, cd rom
 • 1. Tutoran - bimbingan dan latihan 2. Latih - tubi - aktiviti meningkatkan kefahaman konsep dan penguasaan kemahiran melalui latihan yang banyak. 3. Permainan - meningkatkan minat dan keseronokan belajar. 4. Simulasi - pengguna melakukan aktiviti menyerupai keadaan sebenar 5. Eksperimen - memahami sesuatu konsep atau proses yang hendak disampaikan. 6. Penceritaan - menjurus kepada pembelajaran sesuatu konsep atau idea.
 • Ict dalam p&p slide

  1. 1. Group 11(a)USING TECHNOLOGY PARTICULARLY ICT IN TEACHING & LEARNING Norsyafiqah Bt Daud D20081032246 Engku Noor Aini Bt Engku Alwi D20081032285 Hani Azaitie Bt Saad D20081032275 Noor Nazurah Bt Mohd Nasir D20081032276 Ramziyah Amanina Bt Abdullah D20081032277
  2. 2. Perkembangan terkini menyaksikan TeknologiMaklumat dan Komunikasi (ICT) menjadi alatpemangkin utama untuk menyebar dan menyimpanmaklumat dan seterusnya membantu pelajarmembina pengetahuan baru. (Lechner & Boli, 2000)
  3. 3. Integrasi ICT dalam P&P bermaksud penggunaanteknologi pembelajaran untukmemperkenal, mengukuh dan menambahkemahiran. Penggunaan teknologi mestidigabungjalin bersama kaedah pengajaran. Guruperlu mengintegrasi ICT untuk memberi nilaitambah kepada akiviti P&P. (Pisapa, 1994)
  4. 4. Integrasi ICT dalam P&P perlu dilihat dariperspektif yang lebih luas iaitu menggunakanICT secara berfikrah, terancang danbersesuaian untuk meningkatkan kecekapanproses dan keberkesanan dalam P&P. (Pusat Perkembangan Kurikulum, 2001)
  5. 5. • Satu konsep yang telah dibentangkan oleh YAB Perdana Menteri di Mesyuarat Majlis Perdagangan Malaysia pada 28 Februari 1991.• Beliau menegaskan bahawa matlamat pembangunan negara ialah menjadikan Malaysia “.. sebagai sebuah negara industri” dan “... pembentukan sebuah negara Malaysia yang benar-benar maju menjelang tahun 2020 ... menurut acuan kita sendiri ...”.• Kemajuan yang dimaksudkan meliputi aspek ekonomi, politik, sosial, kerohanian dan sektor kebudayaan.
  6. 6. Cabaran 1 Cabaran Cabaran 9 2Cabaran Cabaran 8 Cabaran 3 Wawasan 2020 Cabaran Cabaran 7 4 Cabaran Cabaran 6 5
  7. 7. Mewujudkan negara Malaysia bersatu yangmempunyai matlamat yang serupa dandikongsi bersama. Ia mesti menjadi negarayang aman, berintegrasi di peringkatwilayah dan kaum, hidup dalam harmoni,berkerjasama sepenuhnya, secara adil dandidokong oleh satu bangsa Malaysia yangmempunyai kesetiaan politik dan dedikasikepada negara.
  8. 8. Mewujudkan masyarakat yang berjiwabebas, tenteram dan maju dengan keyakinanterhadap diri sendiri, bangga dengan apayang dicapai serta gagah menghadapipelbagai masalah. Masyarakat Malaysia inimesti dapat dikenali melalui usaha mencapaikecemerlangan, sedar semua kemampuannya,tidak mengalah kepada sesiapa, dandihormati oleh rakyat negara lain.
  9. 9. Mewujud dan membangunkan masyarakatdemokratik yang matang, mengamalkan satubentuk persefahaman yang matang,demokrasi Malaysia berasaskan masyarakatyang boleh menjadi contoh kepada banyaknegara membangun.
  10. 10. Mewujudkan masyarakat yang sepenuhnyabermoral dan beretika, yang manawarganegaranya kukuh dalam nilai agama,dan kejiwaan dan didorong oleh tahapetika paling tinggi.
  11. 11. Mewujudkan masyarakat liberal danbertolak ansur, rakyat pelbagai kaumbebas mengamalkan adat, kebudayaandan kepercayaan agama masing-masingdan pada masa yang sama, meletakkankesetiaan mereka kepada satu negara.
  12. 12. Mewujudkan masyarakat saintifik danprogresif, mempunyai daya perubahantinggi dan memandang ke depan, yang bukansahaja menjadi pengguna teknologi tetapijuga menyumbang kepada tamadun saintifikdan teknologi masa depan.
  13. 13. Mewujudkan masyarakat penyayang danbudaya menyayangi, iaitu sistem sosial yangmana kepentingan masyarakat lebih utamadaripada diri sendiri dan kebajikan insan tidakberkisar kepada negara atau individu tetapi disekeliling sistem kekeluargaan yang kukuh.
  14. 14. Memastikan masyarakat yang adil dalambidang ekonomi. Iaitu masyarakat yangmelaksanakan pengagihan kekayaan negarasecara adil dan saksama di mana wujudperkongsian sepenuhnya bagi setiap rakyatdalam perkembangan ekonomi. Masyarakatsedemikian tidak akan wujud jika masih adapengenalan kaum berdasarkan fungsiekonomi, dan kesemua kemunduran ekonomiberdasarkan kaum.
  15. 15. Mewujudkan masyarakat makmur yangmempunyai ekonomi yang boleh bersaing,dinamik, giat dan kental.
  16. 16.  Bertujuan membina bangsa yang berdaya tahan, menggalakkan pewujudan masyarakat yang saksama, mengekalkan pertumbuhan ekonomi, membangunkan daya saing antarabangsa, membangunkan ekonomi berasaskan pengetahuan, memperkukuh pembangunan sumber manusia dan meneruskan pembangunan alam sekitar yang mapan. Menentukan semua warganegara malaysia memperoleh peluang pendidikan selama 12 tahun dari segi akses, ekuiti dan kualiti serta memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani dan intelek.
  17. 17.  Pelaksanaan adalah berdasarkan meningkatkan akses kepada pendidikan, meningkatkan ekuiti dalam pendidikan, meningkatkan kualiti pendidikan dan meningkatkan tahap kecekapan serta keberkesanan pengurusan pendidikan. Memfokuskan kepada pembangunan pendidikan prasekolah, sekolah rendah, sekolah menengah dan tertiari serta diperkukuh dan diperlengkap dengan pembangunan program sokongan, pembiayaan, pengurusan pendidikan dan teknologi maklumat dan komunikasi (ICT).
  18. 18.  meningkatkan pembangunan infrastruktur ICT memperluas akses dan ekuiti dalam kemudahan ICT memperluas kurikulum berasaskan ICT meningkatkan sistem pentaksiran dengan menggunakan ICT menekankan pengintegrasian ICT dalam P&P meningkatkan pengetahuan dan kemahiran ICT di kalangan pelajar, tenaga pengajar, dan personel KPM meningkatkan penggunaan ICT dalam pengurusan pendidikan meningkatkan usaha pengurusan dan penyenggaraan perkakasan ICT meningkatkan R&D dalam ICT meningkatkan kerjasama antara institusi pendidikan dengan masyarakat dalam membantu memperkembangkan ICT dalam pendidikan.
  19. 19. PERISIAN KURSUS(COURSEWARE)
  20. 20. • Satu set arahan dalam tatacara, rutin dan aturcara yang perlu dimuatkan ke dalam perisian komputerPERISIAN sebelum dilaksanakan.KURSUS • Ianya disimpan dalam berbagai-bagai ingatan sekunder seperti cakera liut, pita dan pita optik (Rao et. al., 1991).
  21. 21. • perisian multimedia interaktif yang membolehkan pelajar berinteraksi dengan komputer melalui susunan pelajaran yang telah diprogramkan Perisian oleh guru. p&pberbantukan • . komputer • Melibatkan - sistem tutorial, (PPBK) - aktiviti simulasi - aktiviti uji minda - penyelesaian masalah melalui pendekatan projek
  22. 22. TutoranPenceritaan Latih tubi PENDEKATAN P&P Eksperimen Permainan Simulasi
  23. 23. Sejauh mana tahappenggunaan perisiankursus (courseware) dalam pendidikan matematik
  24. 24. 9.9% 8.2%Statistik daripada: Penilaian perisian kursus, MSC 2008
  25. 25. Norhana Aini, 2010
  26. 26. Jika dilihat pada penggunaanperisian kursus, lebih ramai guru-guru sains yang menggunakannya berbanding dengan guru-guru Matematik. Norhana Aini, 2010 Mengapa??
  27. 27. Kesukaran membawa alatan MENGAPA? Kesukaran Ketiadaanmenempah bilik pembantu makmalkomputer/bilik seperti makmal tayangan sains
  28. 28. Maklum balas yang diterimaterhadap penggunaan perisian kursus dalam p&p
  29. 29. Pelajar didapati lebih aktif ketika gurumelibatkan mereka dalam sesi latihanyang disediakan oleh PK PK memudahkan mereka membuat tugasan,memberi banyak maklumat, menjadikanpembelajaran lebih moden dan tidakmembosankan, mudah mengikuti isi pelajaranserta tidak perlu menulis di kertas sebaliknyahanya perlu menaip memberi kefahaman dan memotivasikan pelajar … sebabnya kerana dalam perisian terdapat simulasi – buku teks kita nampak gambar aje. Tidak bergerak”.
  30. 30. penggunaan PK adalah berpusatkanguru dan diterima guna sepenuhnya(adopt) ketidakselarasan tentang apa yang terdapat dalam sukatan pelajaran dan perisian Mindset yang hanya berfokus kepada pencapaian cemerlang dalam peperiksaan awam
  31. 31. Aplikasi kerja-rumah berasaskan web
  32. 32. Contoh-contoh:WebAssignTCExamUT Homework ServiceCAPA (Computer Assisted Personalized Approach)Skor A (Malaysia)
  33. 33. Kajian-kajianMenurut Dufresne et al. (2002), beliaumembandingkan kesan kerja-rumah elektronikdan kerja-rumah bertulis terhadap pencapaianpelajar dan mendapati bahawa kerja-rumahelektronik menyumbang kepada prestasikeseluruhan peperiksaan yang lebih tinggi.
  34. 34. Menurut Johnson (2004) di dalam kajiannya Online homework assessment : Benefits and drawbacks to students mendapati bahawa pencapaian pelajar meningkat daripada 88% daripada kaedah pen dan kertas kepada 97% melalui kaedah online.
  35. 35. KebaikanKerja rumah berasaskan web mempunyai beberapa kebaikan. Antaranya termasuk mendapatkan keputusan pelajar dengan lebih cepat, mempunyai keupayaan untuk meletakkan gred ke dalam format elektronik, mengukur pembelajaran dengan tepat, persekitaran berpusatkan pelajar, dan menjimatkan kos berbanding dengan latih tubi pen dan kertas. (Bartlett, Reynolds, & Alexander, 2000).
  36. 36. Pengintegrasian ICT ke dalam P&P Kenapa perlunya??? Apa kelebihannya???
  37. 37. Dapatan KajianPelajar Guru Kajian daripada MDEC (2009)
  38. 38. Meningkatkan motivasi dan minatuntuk belajar. Peningkatan kefahaman dalam mata pelajaran sains/ matematik Meningkatkan tahap penglibatan dalam p&p Kemahiran asas ICT berjaya dikuasai oleh murid Kemahiran Tambahan ICT mempunyai potensi untuk dikembangkan.
  39. 39. Prestasi guru dan motivasi guru berjayaditingkatkanSanggup guna komputer sendiri untuk tujuan p&p &pentadbiranPeningkatan peratusan guru yang menggunakan ICTdalam p&pKompetensi guru juga berjaya ditingkatkan
  40. 40. Kajian-kajian lain“Terdapat perubahan sikap positif di kalanganresponden yang terlibat untuk mencuba setiap soalan yang dikemukan di dalam komputer.” Ahmad (1997)
  41. 41. “pelajar dapat mempelajari sesuatu denganlebih cepat,lebih mudah mengingati pengajaran lepas…” Kanagambal (1997)
  42. 42. Halatuju ICT dalam Pendidikan
  43. 43. Kementerian PendidikanKurikulum Negara Hala tuju ICT dalam Pendidikan Wacana dalam Dasar Pendidikan Negara“Pendidikan Bertaraf Dunia”
  44. 44. ICT Dalam Pendidikan (ICT4E) Dasar dan Pelan di seluruh dunia OBJEKTIF
  45. 45. Apakah Dasar ICT?• Dasar ICT Negara mengeksploitasi teknologi maklumat dan komunikasi untuk melanjutkan matlamat ekonomi dan sosial negara bersesuaian persekitaran ekonomi dan sosial di mana ia akan dilaksanakan Apakah Dasar ICT4E?• Untuk mengambil kesempatan sepenuhnya teknologi yang berbeza dan mengarahkan penggunaan maksimum bagi memberi manfaat kepada semua pelajar, perlu ada rangka kerja yang jelas yang menetapkan tempat kejadian dan menyediakan persekitaran yang sesuai bagi teknologi yang bersepadu, dikerahkan dan digunakan untuk potensi sepenuhnya – ICT dalam Dasar Pendidikan- Petikan dari GeSCI ICT & Revolusi Ketiga dalam Dasar Pendidikan oleh Patti Swarts -
  46. 46. MALAYSIA ICT4D DASAR PENDIDIKAN KEBANGSAAN Dasar utama ICT dalam Pendidikan - KPM Literasi dan capaian ICT kepada semua murid Peranan ICT dalam meningkatkan Peranan ICT produktiviti, dalam keberkesanan dan kurikulum dan kecekapan sistem ICT sebagai pengurusan alat pembelajaran
  47. 47. Matlamat Pembangunan ICT dalam Pendidikan 10 tahun akan datang - KPM• Meningkatkan pembangunan infrastruktur ICT• Memperluas akses dan ekuiti kepada kemudahan ICT• Memperluas kurikulum berasaskan ICT• Meningkatkan sistem pentaksiran dengan menggunakan ICT• Meningkatkan pengintegrasikan ICT dalam P&P.• Meningkatkan pengetahuan dan kemahiran ICT di kalangan pelajar, tenaga pengajar dan personnel KPM• Meningkatkan penggunaan ICT dalam pengurusan pendidikan• Meningkatkan usaha pengurusan dan penyenggaraan perkakasan ICT• Meningkatkan penyelidikan dan pembangunan (R&D) dalam ICT• Meningkatkan kerjasama antara institusi pendidikan dengan masyarakat dalam membantu memperkembangkan ICT dalam pendidikan.
  48. 48. Kurikulum Pendidikan Matematik• Tujuan untuk membangunkan individu yang mampu menghadapi cabaran dalam kehidupan seharian yang diterajui oleh kemajuan sains dan teknologi.• Objektif Menggunakan teknologi yang sesuai dalam pembinaan konsep, kemahiran, menyelesaikan masalah dan meneroka matematik
  49. 49. Proses perkembangan dan pembangunan ICT ini berlakusecara berterusan kerana perkembangan ICT, sains,teknologi dan sebagainya akan berlaku secara berterusan. Menurut Picard, Kort dan Reily (2001), ”apabila sesuatu perubahan atau inovasi berlaku dalam bidang sains, matematik, kejuruteraan dan teknologi terhadap sesuatu perkara, proses pembelajaran atau penerimaan terhadap perubahan ini akan berkembang berdasarkan masa. ”
  50. 50. Dalam hadith disebut, ajarlah anak kamu menulis. Ajarlahanak-anak kamu untuk zaman yang bukan zaman kamu.Anak adalah milik zamannya, maka didiklah anak sesuaizamannya!”. Zaman yang dimaksudkan ini adalah zamanperlumbaan ilmu. “Ajarlah anak-anakmu, bukan dalam keadaan yang serupa denganmu. Didiklah dan persiapkan lah anak-anakmu untuk suatu zaman yang bukan zamanmu. Mereka akan hidup pada suatu zaman yang bukan zamanmu.”

  ×