Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Mga sanhi ng ikalawang digmaang pandaigdig

17,279 views

Published on

aralin sa ww II
by: eguia

Published in: Education
 • Be the first to comment

Mga sanhi ng ikalawang digmaang pandaigdig

 1. 1. HANDA KA NA BA?
 2. 2. MGA PINUNO MGA BANSA WOODROW WILSON WOODROW WILSON CLEMANCEAUCLEMANCEAU EMMANUEL ORLANDO EMMANUEL ORLANDO DAVID LLYOD GEORGE DAVID LLYOD GEORGE USUS FRANCEFRANCE GREAT BRITAINGREAT BRITAIN ITALYITALY
 3. 3. BIG FOUR EMMANUEL ORLANDO ITALY EMMANUEL ORLANDO ITALY CLEMANCEAU FRANCE CLEMANCEAU FRANCE DAVID LLYOD GEORGE GREAT BRITAIN DAVID LLYOD GEORGE GREAT BRITAIN WOODROW WILSON US WOODROW WILSON US
 4. 4. Mga Sanhi ng Ikalawang Digmaang Pandaigdig
 5. 5. 1. Pag-agaw ng Japan sa Manchuria Noong 1931, inagaw ng Japan ang lungsod ng Manchuria. Kinundena ng Liga ng mga Bansa ang Japan dahil mali ang ginawa nito. Kasunod nito ang pagtiwalag ng Japan sa Liga ng mga bansa.
 6. 6. 2. Pag-alis ng Germany sa Liga ng mga Bansa Ang Germany naman ay tumiwalag sa Liga noong 1933 sapagkat ayon sa mga Aleman, ang pagaalis at pagbabawal ng Liga sa pagsasandata ng Germany ay isang paraan ng pagaalis ng Karapatang mag-armas. Matapos tumiwalag, pinasimulan ni Adolf Hitler, lider ng Nazi ang muling pagtatatag ng sandatahang lakas ng bansa. Layon ni Hitler na labagin ang kasunduan sa Versailles na naglagay sa Germany sa kahiya-hiyang Kondisyon. Binalak niyang muli ang pananakop. Bilang sagot ng mga bansa sa paghahanda ng Germany, Ang France ay nakipag-alyansa sa Russia.
 7. 7. 3. Pagsakop ng Italya sa Ethiopia Sa pamumuno ni Benito Mussolini, sinakop ng Italya ang Ethiopia noong 1935. Tuwirang nilabag ng Italya ang kasunduan sa Liga ( Covenant of the League )
 8. 8. 4. Digmaang Sibil sa Spain Nagsimula ang Digmaang Sibil sa Spain noong 1936 sa pagitan ng Dalawang Panig. Ang dalawang panig ay: Pasistang Nationalist Front at Sosyalistang Popular Army. Nanalo ang mga Nasyonalista. Marami ang nadamay dahil sa pakikialam ng ibang bansa.
 9. 9. 5. Pagsasanib ng Austria at Germany (Anschluss) Nais ng mga mamamayang Austriano na maisama ang kanilang bansa sa Germany. Sumalungat ang mga bansang kasapi ng Allied Powers ( Pransya, Gran Britanya, Estados Unidos ). Tumutol si Mussolini sa unyon kaya nawalan ng bisa ito noong 1938. Ito ang kinalabasan ng kasunduan ng Italya at Germany na Rome-Berlin Axis.
 10. 10. 6. Paglusob sa Czechoslovakia Noong 1938, Hinikayat ni Hitler ang mga Aleman sa Sudeten na pagsikapan na matamo ang kanilang Autonomiya. Dahil dito, hinikayat ng Inglatera si Hitler na magdaos ng pagpupulong. Ngunit nasakop ni Hitler ang Sudeten at noong 1939, ang mga natitirang teritoryo sa Czechoslovakia ay napunta rin sa Germany.
 11. 11. 7. Paglusob ng Germany sa Poland Pagpasok ng mga Aleman sa Poland noong 1939. Tuwirang pagbaliktad ng Germany sa Russia sa Kasunduang Ribbentrop-Molotov, isang kasunduan ng hindi pakikidigma. Ang pagbaliktad na ito ay dulot ng mga sumusunod na pangyayari : a. Hindi pagsali ng Russia sa negosasyon tungkol sa Krisis ng Czechoslovakia. b. Pagkainis ng Germany sa Russia nang magpadala ito ng negosyador sa Kasunduan ng Pagtutulungan ay hindi importanteng tao.
 12. 12. Mga Sanhi ng Ikalawang Digmaang Pandaigdig Up The Stairs Timeline 1. Sa mga nabanggit na sanhi, ano sa palagay mo ang pinaka- mabigat na dahilan? Bakit? ng Japan sa Manchuriang Japan sa Manchuria ng Germany sa Liga ng mga Bansang Germany sa Liga ng mga Bansa 3. Pagsakop ng Italya sa Ethiopia3. Pagsakop ng Italya sa Ethiopia 4. Digmaang Sibil sa Spain4. Digmaang Sibil sa Spain 7. Paglusob ng Germany sa Po7. Paglusob ng Germany sa Pola 5. Pagsasanib ng Austria at Germany 5. Pagsasanib ng Austria at Germany 6. Paglusob sa Czechoslovakia 6. Paglusob sa Czechoslovakia
 13. 13. Maglabas ng 1/4 na bahagi ng papel. At isara ang mga kwaderno. PANUTO: Isulat ang TAMA / MALI 1. Noong 1931, inagaw ng Japan ang lungsod ng Manchuria. 2. Matapos tumiwalag ang Germany sa Liga ng mga Bansa, pinasimulan ni Adolf Hitler, lider ng Nazi ang muling pagtatatag ng sandatahang lakas ng bansa. 3. Sa pamumuno ni Hitler, sinakop ng Italya ang Ethiopia noong 1935. 4. Ang Kasunduang Ribbentrop-Molotov ay isang kasunduan ng hindi pakikidigma. 5. Nasakop ni Mussolini ang Sudeten at noong 1939, ang mga natitirang teritoryo sa Czechoslovakia ay napunta rin sa Germany. 6. Layon ni Hitler na labagin ang kasunduan sa Versailles na naglagay sa Germany sa kahiya-hiyang Kondisyon. Binalak niyang muli ang pananakop. 7. Nagsimula ang Digmaang Sibil sa Spain noong 1936 sa pagitan ng Dalawang Panig: Pasistang Nationalist Front at Sosyalistang Popular Army. 8. Sinuportahan ng Liga ng mga Bansa ang Japan dahil sa pag-agaw nila sa Manchuria. 9. Ang Germany ay tumiwalag sa Liga sapagkat ayon sa mga Aleman, ang pagaalis at pagbabawal ng Liga sa pagsasandata ng Germany ay isang paraan ng pagaalis ng Karapatang mag-armas. 10. Bilang sagot ng mga bansa sa paghahanda ng Germany, Ang France ay nakipag-alyansa sa Russia.
 14. 14. Tumayo na kayong lahat . Paalam!

×