Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Het Nieuwe Werken

5,767 views

Published on

Mijn presentatie over Het Nieuwe Werken op het IT Culinair event van Ictivity BV op 6 oktober 2011.

Published in: Business
 • Be the first to comment

Het Nieuwe Werken

 1. 1. René VoortwistAdviseur IctivityBegeleidt organisaties bijveranderings-trajecten in ICTomgevingen.Begeleidt relaties, bij hetopstellen van Plannen van Eisenvoor de aanbesteding van nieuweICT componenten.Presenteert over ICT gerelateerdeonderwerpen.Trainer (softskills) en coach.
 2. 2. Het NieuweWerken
 3. 3. Als je zorgdraagt voor demiddelen, zalhet doel welvoor zichzelfzorgen.Mahatma GandhiIndiaas politicus(1869-1948)
 4. 4. Twee onderwerpen:1 – Het Nieuwe Werken Hype of Trend?2 – Het Nieuwe Werken De Spagaat.
 5. 5. Het Nieuwe Werken Hype of Trend?
 6. 6. Eerst een stukjeGeschiedenis..
 7. 7. Kantoor(automatisering)
 8. 8. Een kantoor of bureel is eenwerkplaats waar administratiefwerk wordt gedaan.
 9. 9. Een reis in detijd….
 10. 10. HOW!
 11. 11. Monnikenwerk…
 12. 12. Middeleeuwse handelshuizenhadden een “comptoir”Oftewel een “rekenkamer”.
 13. 13. Vanaf de 19e eeuwontstaan kantorenzoals wij die nukennen.Wat valt op aan dekantoren die wenu gaan zien?
 14. 14. Kantoorklerken omstreeks 1890
 15. 15. Circa 1906Voortschrijdende automatisering
 16. 16. Circa 1920….
 17. 17. Circa 1949….
 18. 18. Circa 1960….
 19. 19. Circa 1970..
 20. 20. Circa1980..
 21. 21. Circa 1990-2000….
 22. 22. Circa nu….
 23. 23. Behalve deautomatiseringlijkt er weinignieuws onderde zon..
 24. 24. Of toch wel?..
 25. 25. Bron: Automatiseringsgids
 26. 26. Bron: Computable
 27. 27. Bron: Automatiseringsgids
 28. 28. Bron: Computable
 29. 29. Bron: KvK krant
 30. 30. Zithoekjes??
 31. 31. Flexplekken?
 32. 32. Is dit ook alwerken?
 33. 33. Wat is er aan de hand?
 34. 34. Tot ca 1980-1990 warenkantoren meestalstrikt hiërarchischgeorganiseerd.
 35. 35. De baas wasde baas!
 36. 36. De werknemer deed wat er gezegd werd.
 37. 37. Men bleef lang bij één werkgever.Vaak een leven lang.
 38. 38. Wel lekker overzichtelijk...
 39. 39. Die tijden lijkenvoorbij. Mensen(en werknemers)Worden (veel)individualistischerEn assertiever.
 40. 40. Hoe komt dat?
 41. 41. Paradigma:een samenhangendstelsel van waarden enovertuigingen die eendenkkader vormenwaarbinnen dewerkelijkheidgeanalyseerd enbeleefd wordt.Of ook wel:Een Denkraam
 42. 42. Paradigmaverschuivingof Paradigma-shift:Een ontwikkeling die leidt tot eendramatisch ander beeld van hoe dewerkelijkheid in elkaar zit.
 43. 43. Het SpiralDynamicsmodel.
 44. 44. De overgang tussen twee kleurengaat altijd gepaard met onrust.
 45. 45. "The so-called 20th centuryrewards such as financialpayoffs do work, but only ina surprisingly narrow set ofcircumstances! Unseenintrinsic drive is the realbehavioral motivator."Daniel Pink, TED speech
 46. 46. Conclusie:Het Nieuwe Werken is eenmaatschappelijke ontwikkeling endaarmee een Trend en geen Hype!
 47. 47. Het Nieuwe WerkenIs een blijvertje!
 48. 48. HNW:ThuiswerkenFlexibele werktijdenBYODAfdeling overschrijdend werkenOndernemen binnen deondernemingNetwerken
 49. 49. Het nieuwewerkenvraagt omnieuwmanagementVancontrolerennaar sturen opresultaat
 50. 50. Dat vraagt om:Vertrouwen enLef van dewerkgever...
 51. 51. En om verantwoordelijkheidvan de werknemer...
 52. 52. De opbrengst ismotivatie enbetrokkenheid..
 53. 53. Vergrijzing..
 54. 54. Knibbel, Knabbel,Knuisje...
 55. 55. Het NieuweWerken heeftdus voordelenvoor zowel dewerknemer(s)als dewerkgever(s).
 56. 56. De spagaat.
 57. 57. Er vindt eentegengesteldebewegingplaats.
 58. 58. Aan de ene kantwillen wemedewerkers vrijheidgeven in het kadervan Het NieuweWerken.
 59. 59. Aan de anderekant is er eensteeds grotereroep ombeveiligingvan gegevens.
 60. 60. Hoe gaan wedaarmee om?
 61. 61. We hebben dus eensysteemnodig dat de veiligetoegang verschaft vande derde naar detweede ring.
 62. 62. Dat systeem bestaat aleen tijdje.Het heetServer Based Computing.
 63. 63. Bij gebruik van ServerBased Computingvinden allebewerkingen opcentrale systemen inhet datacenter plaats.
 64. 64. Dus geendata ofapplicatiesop het clientdevice!!
 65. 65. We sturen alleentoetsenbordmuis enbeeldscherminformatie door.
 66. 66. Dit is gemakkelijk af te schermen.
 67. 67. Dat isgeniaal!!(relatief dan..)
 68. 68. Alle beveiligdegegevens blijvendus “binnen” enhet client devicekan “buiten”.Precies wat wenodig hebben!
 69. 69. De SBC sessieszijn mogelijk opverschillendesoortendevices.Dat maakt BYODmogelijk(HNW!).
 70. 70. Wet van behoud van ellende:Binnen een gesloten systeem blijft de totalehoeveelheid ellende constant.Als het ene probleem wordt opgelost zaldaardoor het volgende probleem ontstaan.
 71. 71. Elk Foordeelhep se nadeel..
 72. 72. Citrix of MicrosoftTerminal Serveromgevingen(SBC) hebben zohun beperkingen.
 73. 73. Gelukkig hebben we nu Virtuele Desktops(ook SBC) zonder die beperkingen.
 74. 74. Helaas is VDIweer duur doorde benodigdestorage.
 75. 75. Het beste is daarom…Een hybride oplossing!
 76. 76. Onze kracht…
 77. 77. Als je doet watje leuk vindt,hoef je nooit tewerken.Mahatma GandhiIndiaas politicus(1869-1948)
 78. 78. @rvoortwistRené Voortwistrene.voortwist@ictivity.nl

×