Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Sociale	  netwerken	  vergroten	  en	  verstevigen	  relaties,	  Facebook	  koploper	  Door:	  Regina	  van	  de	  Berg	  ...
Sociale	  netwerken	  vergroten	  en	  verstevigen	  relaties,	  Facebook	  koploper	  Door:	  Regina	  van	  de	  Berg	  ...
Sociale	  netwerken	  vergroten	  en	  verstevigen	  relaties,	  Facebook	  koploper	  Door:	  Regina	  van	  de	  Berg	  ...
Sociale	  netwerken	  vergroten	  en	  verstevigen	  relaties,	  Facebook	  koploper	  Door:	  Regina	  van	  de	  Berg	  ...
Sociale	  netwerken	  vergroten	  en	  verstevigen	  relaties,	  Facebook	  koploper	  Door:	  Regina	  van	  de	  Berg	  ...
Sociale	  netwerken	  vergroten	  en	  verstevigen	  relaties,	  Facebook	  koploper	  Door:	  Regina	  van	  de	  Berg	  ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Sociale netwerken vergroten en verstevigen relaties, facebook koploper

335 views

Published on

Artikel (vertaling) na.v. Amerikaans onderzoek naar relatie sociale netwerken en

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Sociale netwerken vergroten en verstevigen relaties, facebook koploper

  1. 1. Sociale  netwerken  vergroten  en  verstevigen  relaties,  Facebook  koploper  Door:  Regina  van  de  Berg  I  E  reginavandeberg@gmail.com  I  www.reginavandeberg.posterous.com        Sociale   netwerken   vergroten   en   verstevigen   relaties,   Facebook   koploper    Brengen   sociale   netwerk   sites   als   Facebook,   LinkedIn,   MySpace   en   Twitter   mensen   in   een   isolement   of  verbeteren   de   relaties   met   behulp   van   technologie?   Het   Pew   Research   Center   Internet   &   American   Life  Project   heeft   dat   onderzocht   in   het   Rappoprt   Social   network   sites   and   our   lives   en   het   antwoord   is  respectievelijk   nee   en   ja.   Wie   op   sociale   netwerk   sites   zit,   heeft   meer   vrienden   in   het   algemeen   en   meer  goede   vrienden   in   het   bijzonder   van   wie   ze   ook   echt   sociale   ondersteuning   krijgen.   Actieve   Facebook  gebruikers  hebben  zelfs  meer  nauwe,  sociale  contacten  dan  niet-­‐internet  gebruikers.      Deze   conclusie   wordt   als   volgt   onderbouwd:   een   gemiddelde   Amerikaan   heeft   634   banden   in   zijn   totale  netwerk.   Mensen   die   gebruik   maken   van   technologie   om   te   communiceren,   hebben   grotere   netwerken:  gemiddeld   669   banden.   Dat   is   aanzienlijk   meer   dan   niet-­‐technologiegebruikers,   waaronder   ook   de   mobiele  telefoon  valt,  namelijk  506  banden.  De  kans  dat  de  sociale  netwerker  geïsoleerd  raakt,  is  de  helft  kleiner  dan  bij  de  gemiddelde  Amerikaan.    Meer  internet:  groter  netwerk  De   onderzoekers   concluderen   dat   hoe   meer   iemand   het   internet   gebruikt,   hoe   groter   de   kans   is   dat   zijn  netwerk   groeit.   Als   je   het   internet   meerdere   keren   per   dag   gebruikt,   loopt   het   aantal   contacten   op   tot   732,  terwijl  dat  voor  iemand  die  dat  slechts  een  keer  per  dag  doet,  ‘slechts’  636  zijn.  Aardige  conclusie  is  ook  dat  gebruikers  van  LinkedIn  (786)  en  Twitter  (838)  over  een  aanzienlijk  groter  netwerk  beschikken  dan  gebruikers  van  MySpace  (694)  en  Facebook  (684).    Internet   gebruikers   ontvangen   ook   daadwerkelijk   meer   steun   en   hulp   uit   hun   sociale   netwerk   dan   de  gemiddelde   Amerikaan,   waarbij   actieve   Facebook   gebruikers   nog   het   beste   af   zijn   (zie   hieronder   meer  toelichting).    Facebook  populairste  netwerk  Van  de  onderzochte  netwerksites  (waar  het  Nederlandse  Hyves  natuurlijk  geen  rol  in  speelt),  is  Facebook  veruit  het   meest   populaire   sociale   netwerk.   Maar   liefst   92%   van   ‘zit   op   Facebook’,   tegen   slechts   29%   op   MySpace,  18%  gebruikt  LinkedIn  en  13%  zit  op  twitter.  ‘Facebookers’  zijn  ook  nog  eens  het  meest  actief:  52%  zit  dagelijks  op   het   platform,   met   33%   van   de   Twitter-­‐gebruikers   als   goede   tweede.   Hekkensluiters   MySpace   en   LinkedIn  volgen  met  respectievelijk  7%  en  6%.               1  
  2. 2. Sociale  netwerken  vergroten  en  verstevigen  relaties,  Facebook  koploper  Door:  Regina  van  de  Berg  I  E  reginavandeberg@gmail.com  I  www.reginavandeberg.posterous.com        Een  gemiddelde  dagbesteding  van  een  gebruiker  op  Facebook  ziet  er  zo  uit:     • 15%  update  hun  eigen  status;   • 22%  geeft  commentaar  op  iemand  anders  zijn  update;   • 20%  geeft  commentaar  op  iemand  anders  zijn  foto’s   • 26%  ‘liked’  de  content  van  een  andere  gebruiker   • 10%  stuurt  iemand  anders  een  privé  berichtje.          De  onderzoekers  trekken  een  aantal  andere  conclusies  over  het  profiel  van  Facebook  gebruikers.    Facebook  gebruikers:     • hebben  meer  warme  (nauwe)  relaties;     • hebben  een  groter  vertrouwen  in  de  medemens;   • krijgen  meer  sociale  ondersteuning  dan  andere  mensen;     • zijn  meer  politiek  geëngageerd  dan  de  meeste  mensen;     • blazen  slapende  contacten  nieuw  leven  in.             2  
  3. 3. Sociale  netwerken  vergroten  en  verstevigen  relaties,  Facebook  koploper  Door:  Regina  van  de  Berg  I  E  reginavandeberg@gmail.com  I  www.reginavandeberg.posterous.com        Toelichting:      De   gemiddelde   Amerikaan   heeft   anno   2010   iets   meer   dan   twee   vertrouwelingen   (‘close   ties’)   waarmee   hij  belangrijke  zaken  bespreekt.  Dat  is  een  bescheiden  aantal,  maar  groter  dan  het  gemiddelde  uit  2008:  1.93.  Het  aantal   relaties   waarmee   Amerikanen   nauwe   banden   onderhoudt   in   hun   ‘overall   network’,   neemt   gemiddeld  met  9%  toe  bij  mensen  die  dagelijks  een  aantal  maal  actief  zijn  op  Facebook  in  vergelijking  met  andere  internet  gebruikers.    Facebook   gebruikers   krijgen   volgens   de   scores   meer   ondersteuning   uit   hun   netwerk.   Het   gaat   over   emotionele  steun   (advies   krijgen),   vriendschap   (mensen   hebben   met   wie   je   tijd   doorbrengt)   en   concrete   hulp   (als   je  bijvoorbeeld   ziek   in   bed   ligt)   die   ontvangen   wordt.   Waar   de   gemiddelde   Amerikaan   75   op   100   scoort   voor  totale   ondersteuning,   scoren   internet-­‐gebruikers   over   het   algemeen   3   punten   meer.   Een   actieve   Facebook  gebruiker  scoort  zelfs  5  punten  meer.      Het  blijkt  ook  dat  internetgebruikers  in  zijn  algemeenheid  2x  meer  dan  anderen  vinden  dat  de  medemens  kan  worden   vertrouwd.   Actieve   Facebook   gebruikers   zijn   nog   beter   van   vertrouwen   dan   andere   internetgebruikers  (43%  meer)  en  ten  opzichte  van  niet-­‐internetgebruikers  is  dat  3x  zoveel.      Over   de   politieke   betrokkenheid   kwam   naar   voren   dat   internetgebruikers   sowieso   al   2x   meer   dan   de  gemiddelde   Amerikaan   van   plan   waren   om   een   politieke   bijeenkomst   te   bezoeken,   andermans   stem   te  beïnvloeden  of  te  gaan  stemmen.  Actieve  Facebook-­‐gebruikers  deden  daar  nog  een  schepje  bovenop:  zij  zijn  nog  eens  2,5  x  meer  dan  internetgebruikers  bereid  om  die  acties  uit  te  voeren.    (Noot  RvdB:  Dit  onderzoek  is  uitgevoerd  ten  tijde  van  de  verkiezingen  in  November  2010.)    Tot  slot  over  deze  Facebook-­‐conclusies:  de  vrienden  van  deze  groep  bestaan  voor  slechts  7%  uit  mensen  die  zij  nog  nooit  in  persoon  hebben  ontmoet  en  slechts  3%  bestaat  uit  mensen  die  zij  maar  een  keer  hebben  gezien.  De   rest   gestaat   uit   vrienden   van   vrienden   en   min   of   meer   ‘slapende’   sociale   contacten   die   op   enig   moment  echter  een  belangrijke  bron  van  informatie  kunnen  worden.         3  
  4. 4. Sociale  netwerken  vergroten  en  verstevigen  relaties,  Facebook  koploper  Door:  Regina  van  de  Berg  I  E  reginavandeberg@gmail.com  I  www.reginavandeberg.posterous.com          Algemene  conclusies  over  sociale  netwerken  en  het  gebruik    Gebruikers  en  leeftijd  -­‐  Het  aantal  gebruikers  van  sociale  netwerk  sites  nagenoeg  is  verdubbeld  sinds  2008.  De  deelnemers   aan   deze   sites   zijn   ouder   geworden.  De   gemiddelde   leeftijd   is   verschoven   van   33   naar   38   jaar   in  2010.   Meer   dan   de   helft   van   alle   volwassen   sns-­‐gebruikers   zijn   nu   ouder   dan   35   jaar.   Ongeveer   56%   van   de  gebruikers  zijn  van  het  vrouwelijke  geslacht.     4  
  5. 5. Sociale  netwerken  vergroten  en  verstevigen  relaties,  Facebook  koploper  Door:  Regina  van  de  Berg  I  E  reginavandeberg@gmail.com  I  www.reginavandeberg.posterous.com          Wie  gebruikt  welk  social  netwerk  platform?     • Bijna  2x  zoveel  mannen  (63%)  als  vrouwen  (37%)  gebruiken  LinkedIn.  Alle  andere  sns-­‐platformen   hebben  aanzienlijk  meer  vrouwelijke  dan  mannelijke  gebruikers;   • De  gemiddelde  volwassen  MySpace  gebruiker  is  jonger  (32%),  en  de  gemiddelde  volwassen  LinkedIn   gebruiker  ouder  (40)  dan  de  gemiddelde  Facebook  gebruiker  (38),  Twitteraars  (33)  en  gebruikers  van   andere  netwerk  sites;   • MySpace  en  Twitter  gebruikers  zijn  etnisch  gezien  de  meest  ‘mainstream’  sociale  netwerken.  Echter,   een  groot  deel  van  de  gebruikers  van  ‘andere’  sociale  netwerken  bestaan  uit  etnische  minderheden;   • MySpace  gebruikers  lijken  minder  formele  opleiding  te  hebben  dan  gebruikers  van  andere  sociale   netwerksites,  terwijl  de  meeste  LinkedIn  gebruikers  in  ieder  geval  een  universitaire  graad  heeft.       5  
  6. 6. Sociale  netwerken  vergroten  en  verstevigen  relaties,  Facebook  koploper  Door:  Regina  van  de  Berg  I  E  reginavandeberg@gmail.com  I  www.reginavandeberg.posterous.com            Lastige  verbanden  Een  aantal  verbanden  tussen  het  gebruik  van  sociale  netwerken  en  bijvoorbeeld  een  toename  in  kennis  over  wie   je   buren   zijn   (van   40%   in   2008   naar   51%   in   2010)   of   hogere   participatie   in   lokale   activiteiten   als  bijvoorbeeld  vrijwillgerswerk  (66%  in  2008  tegen  74%  in  2010)  kon  niet  direct  gelegd  worden.  De  verslechterde  economische   omstandigheden   kan   mensen   meer   bewust   hebben   gemaakt   van   hun   directe   omgeving,   door   om  hulp  te  vragen  of  hun  tijd  anders  in  te  delen.      Het  lijkt  er  ook  op  dat  de  redenen  dat  mensen  die  in  een  sociaal  isolement  zitten,  weinig  steun  of  vertrouwen  hebben  of  minder  betrokken  zijn  bij  hun  gemeenschap  gezocht  moeten  worden  in  traditionele  factoren,  zoals  het  gebrek  aan  een    goede  opleiding.      Download  het  rapport  Technology-­‐and-­‐social-­‐network  van  Pew  Research  Center’s  Internet  &  American  Life  Project:  http://pewinternet.org/Reports/2011/Technology-­‐and-­‐social-­‐networks.aspx       6  

×