Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Laporan tahunan perpustakaan ukm 2013 2 september 2014

4,342 views

Published on

---

Published in: Education
 • Be the first to comment

Laporan tahunan perpustakaan ukm 2013 2 september 2014

 1. 1. Perpustakaan Tun Seri Lanang The National University of Malaysia
 2. 2. LAPORAN TAHUNAN Perpustakaan Tun Seri Lanang
 3. 3. 3PERPUSTAKAAN TUN SERI LANANG Laporan Tahunan 2013 KANDUNGAN Senarai Jadual 4 Senarai Rajah 4 Perutusan Ketua Pustakawan 5 Visi, Misi, Slogan Dan Matlamat Perpustakaan 6 Piagam Pelanggan Perpustakaan 6 Perancangan Strategik Perpustakaan 7 Latar Belakang Perpustakaan 9 Pengurusan Perpustakaan 10 Carta Organisasi 11 Kakitangan Perpustakaan 12 Perbelanjaan Mengurus • Peruntukan Dan Perbelanjaan 13 • Peruntukan Dan Perbelanjaan Jurnal 14 • Peruntukan Dan Perbelanjaan Buku / Bahan Media 16 • Peruntukan Universiti Penyelidikan 17 • Peruntukan Dana Endowmen Perpustakaan 18 Pembangunan Koleksi • Koleksi Perpustakaan 19 • e-Repositori Penerbitan 21 Pengkatalogan Bahan • Pengkatalogan 23 Pencapaian Perkhidmatan • Keahlian Dan Kunjungan 24 • Pinjaman Bahan 25 • Perkhidmatan Pembekalan Penerbitan Bahan 26 • Perkhidmatan Pakej Maklumat 26 • Kursus Kemahiran Maklumat 27 • Perkhidmatan Perundingan 27 • Pengaksesan Pangkalan Data Komersil (PDK) 28 • Pengindeksan Bahan 28 Aktiviti Perpustakaan 29 Inovasi Perpustakaan 32 Pengkomersilan Perpustakaan 36 Anugerah Dan Kecemerlangan • Anugerah Peringkat UKM 38 • Penghargaan Perkhidmatan Kakitangan Peringkat Perpustakaan 39 Program Latihan 43 Pameran Perpustakaan 50 Lawatan Perpustakaan 51 Khidmat Masyarakat 54 Jawatankuasa 55
 4. 4. Laporan Tahunan 2013 PERPUSTAKAAN TUN SERI LANANG4 SENARAI JADUAL Jadual 1: Bilangan Kakitangan Perpustakaan UKM Mengikut Gred Jadual 2: Peruntukan dan Perbelanjaan Belanja Mengurus Jadual 3: Agihan Peruntukan Jurnal Jadual 4: Perbelanjaan Jurnal Jadual 5: Peruntukan Dan Perbelanjaan Jurnal Jadual 6: Peruntukan Dan Perbelanjaan Buku / Bahan Media Jadual 7: Harga Langganan PDK Peruntukan Universiti Penyelidikan (RU) Bagi Tahun 2013 Jadual 8: Sumber Pendapatan Dana Endowmen Perpustakaan Jadual 9: Perbelanjaan Dana Endowmen Perpustakaan Jadual 10: Jumlah Koleksi Jadual 11: Koleksi Buku Dan Jurnal Bercetak Jadual 12: Koleksi e-Buku Dan e-Jurnal Jadual 13: Pangkalan Data Komersil (PDK) Jadual 14: Koleksi Bahan Media Jadual 15: Jenis Dan Bilangan Penerbitan Yang Disahkan Di Dalam e-Repositori Penerbitan (e-Rep) Jadual 16: Profil Penerbitan Akademik Jadual 17: Bilangan Rekod Jurnal, Prosiding Dan Petikan UKM Yang Diindeks Oleh ISI Web of Science Dan Scopus Jadual 18: Jumlah Keseluruhan Pengkatalogan Bahan Jadual 19: Jumlah Kunjungan Ke Perpustakaan Jadual 20: Jumlah Transaksi Pinjaman Bahan PTSL Jadual 21: Jumlah Transaksi Pinjaman Bahan Perpustakaan UKM Jadual 22: Perkhidmatan Permohonan / Pembekalan Penerbitan Bahan Jadual 23: Perkhidmatan Pakej Maklumat Jadual 24: Kursus Kemahiran Maklumat Jadual 25: Perkhidmatan Perundingan Kepada Institusi Luar Jadual 26: Muat Turun Teks Penuh PDK Jadual 27: Carian PDK Jadual 28: Pengindeksan Bahan Jadual 29: Aktiviti Perpustakaan Jadual 30: Aktiviti Kualiti Jadual 31: Senarai Projek Inovasi Jadual 32: Kumpulan Penyelidik iQuest Jadual 33: Anugerah Peringkat UKM Jadual 34: Penghargaan Perkhidmatan Kakitangan Peringkat Perpustakaan Jadual 35: Seminar / Bengkel / Kursus / Ceramah / Taklimat (Anjuran Perpustakaan) Jadual 36: Seminar / Bengkel / Kursus / Ceramah / Taklimat (Anjuran Pihak Luar) Jadual 37: Pameran Jadual 38: Lawatan Sekolah Jadual 39: Lawatan Dari Dalam Negara Jadual 40: Lawatan Dari Luar Negara Jadual 41: Khidmat Masyarakat SENARAI RAJAH Rajah 1: Perbandingan Peruntukan dan Perbelanjaan Mengurus Rajah 2: Perbandingan Peruntukan Dan Perbelanjaan Jurnal Rajah 3: Perbandingan Peruntukan dan Perbelanjaan Buku / Bahan Media Rajah 4: Pengkatalogan Bahan Rajah 5: Statistik Kunjungan Ke Perpustakaan Rajah 6: Transaksi Pinjaman Bahan Rajah 7: Statistik Penggunaan Modul iQuest 2013-2014
 5. 5. 5PERPUSTAKAAN TUN SERI LANANG Laporan Tahunan 2013 Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dan Salam Sejahtera Alhamdulillah, bersyukur kita ke hadrat Ilahi kerana Perpustakaan UKM berjaya menerbitkan Laporan Tahunan Perpustakaan UKM 2013. Laporan ini merekodkan produktiviti modal insan, belanjawan, perkhidmatan dan kemudahan yang terdapat di Perpustakaan Tun Seri Lanang dan lima perpustakaan cabang iaitu Perpustakaan Alam dan Tamadun Melayu, Perpustakaan Undang-Undang, Perpustakaan Dr. Abdul Latiff, Perpustakaan Pusat Perubatan UKM dan Perpustakaan Lingkungan Kedua. Koleksi perpustakaan terus meningkat bagi memenuhi keperluan maklumat pendidikan dan penyelidikan yang dijalankan di UKM. Sehingga Disember 2013, koleksi Perpustakaan UKM mencapai 1,156,045 bahan bercetak, jumlah e-buku dan e-jurnal pula 548,999 dan bahan media sebanyak 407,516 salinan. Dari segi perkhidmatan pula, bagi tahun 2013, bilangan keahlian Perpustakaan UKM berjumlah 28,524; kunjungan secara fizikal ke perpustakaan berjumlah 742,331; pengaksesan secara maya kepada sumber elektronik perpustakaan mencapai 14,784,059; transaksi pinjaman buku sebanyak 343,044; seramai 7,810 orang pelanggan telah menghadiri Kursus Kemahiran Maklumat dan bilangan penerbitan yang telah disahkan dalam Sistem e-Repositori Penerbitan sehingga Disember 2013 sebanyak 5,618. Pada Majlis Perasmian Pembudayaan Ilmu Perpustakaan UKM, perpustakaan telah menyampaikan kad Keahlian Kehormat kepada lima (5) orang kakitangan akademik UKM yang telah menyumbang kepada Dana Endowmen Perpustakaan UKM dalam bentuk wang ringgit. Penyumbang terdiri daripada Dato’ Zawiyah Baba, Prof. Madya Dr. Khairiah Jusoh, Prof. Madya Dr. Nazlina Ibrahim, Prof. Madya Dr. Shaiful Bahri Md. Radzi dan Dr. Majmin Sheikh Hamzah. Di samping itu, perpustakaan juga telah menerima sumbangan sebanyak 1,346 naskhah buku daripada Tuan Haji Baharudin Ali Masrom. Sebagai penghargaan, Perpustakaan UKM telah memberi Keahlian Kehormat kepada beliau. Jutaan terima kasih diucapkan kepada semua penyumbang Dana Endowmen Perpustakaan UKM. Mulai Julai 2013, Perpustakaan UKM mula menggunakan Sistem iQuest iaitu satu sistem dalam talian bagi menguruskan modul perkhidmatan carian bahan yang tidak dapat dikesan di rak, permohonan pembekalan buku dan artikel (ILL), permohonan pembelian bahan baru dan permohonan pembelian artikel jurnal secara Pay Per View. Perpustakaan telah menjalankan pelbagai aktiviti pembudayaan ilmu dan kualiti serta penganjuran bengkel dan latihan. Di antaranya ialah Pameran dan Syarahan Tun Seri Lanang oleh Prof. Dato’ Dr. Mohd Yusof Haji Othman, Pameran Dana Endowmen Perpustakaan UKM, Pameran Bebaskan Palestin, Seminar Library Technology Update 2013, Bengkel Analisis Penerbitan Jurnal Berimpak Tinggi IPTA, Bengkel Garis Panduan Hak cipta untuk Perpustakaan Institut Pengajian Tinggi (IPT) di Malaysia, Bengkel Pengurusan Pusat Sumber Masjid, Hari Bersama Pelanggan dan Program Tautan Kasih@Kampung. Dari segi projek inovasi pula, sebanyak 14 inovasi telah dihasilkan oleh kakitangan perpustakaan secara berkumpulan. Akhir kata, saya ingin mengucapkan tahniah dan syabas kepada Jawatankuasa Laporan Tahunan Perpustakaan yang telah berjaya menghasilkan Laporan Tahunan Perpustakaan UKM 2013. Semoga penerbitan ini dapat dimanfaatkan oleh semua pihak. Sekian. Hafsah Mohd Ketua Pustakawan KETUA PUSTAKAWANPERUTUSAN
 6. 6. Laporan Tahunan 2013 PERPUSTAKAAN TUN SERI LANANG6 VISI, MISI, SLOGAN DAN MATLAMAT PERPUSTAKAAN Visi Perpustakaan Universiti Bertaraf Dunia Misi Menjadi sebuah perpustakaan universiti terkehadapan yang menghubungkan rangkaian maklumat dengan pelanggan bagi memenuhi keperluan pembelajaran, pengajaran dan penyelidikan. Slogan Perpustakaan Penjana Generasi Bermaklumat Matlamat Membangun, mendokumentasi dan menyelenggara sumber maklumat keperluan pengajaran, pembelajaran dan penyelidikan universiti dalam pelbagai bentuk. Menyedia dan mengurus perkhidmatan maklumat dan kemudahan perpustakaan yang berkualiti. Mewujudkan prasarana dan persekitaran fizikal yang berkualiti, teknologi maklumat serta komunikasi terkini. Menjadi institusi repositori yang berkesan kepada penerbitan universiti dan warganya. PIAGAM PELANGGAN PERPUSTAKAAN Menyediakan dan mengurus sumber maklumat yang berkualiti dan terkini dalam pelbagai bidang pengajian. Menyediakan pelbagai kemudahan teknologi maklumat terkini bersesuaian dengan keperluan pelanggan. Mengutamakan pelanggan dengan memberi perkhidmatan yang cekap, tepat dan mesra. Membantu pelanggan mengesan, mengakses dan memperoleh maklumat yang relevan. Menyediakan perkhidmatan kaunter yang cekap dan selesa kepada pelanggan.
 7. 7. 7PERPUSTAKAAN TUN SERI LANANG Laporan Tahunan 2013 Pada tahun 2013, Pelan Strategik Perpustakaan UKM 2011-2015 telah dikaji semula dan diselaraskan merangkumi enam teras strategi dan objektif seperti berikut:   Strategi 1 Memperkasakan fungsi, peranan serta perkhidmatan perpustakaan selaras dengan perkembangan akademik dan status universiti penyelidikan. Objektif 1 Meningkatkan peranan dan perkhidmatan perpustakaan bagi keperluan penyelidikan dan inovasi. Objektif 2 Meningkatkan peranan dan perkhidmatan perpustakaan bagi menyokong program akademik. Objektif 3 Memantapkan perkhidmatan perpustakaan elektronik dan digital. Objektif 4 Meningkatkan rangkaian kerjasama di peringkat kebangsaan, serantau dan antarabangsa. Objektif 5 Membuat penambahbaikan bagi pelaksanaan aktiviti kualiti. Strategi 2 Merealisasikan Perpustakaan UKM sebagai pusat sumber ilmu dan maklumat menepati keperluan penyelidikan, inovasi, pengajaran dan pembelajaran. Objektif 1 Memantap dan memperkasa koleksi untuk memenuhi keperluan penyelidikan dan inovasi di fakulti dan institut kecemerlangan. Objektif 2 Memantap dan mengemaskini bahan rujukan utama untuk memenuhi keperluan pembelajaran, pengajaran dan penyelidikan. Objektif 3 Memperkaya sumber maklumat elektronik dan digital. Objektif 4 Memantapkan pendokumentasian sumber ilmu. Strategi 3 Meningkatkan keupayaan rekabentuk/hiasan dalaman, penyenggaraan dan prasarana fizikal bagi mewujudkan persekitaran perpustakaan yang kondusif. Objektif 1 Memastikan kelancaran pengoperasian Sistem Perpustakaan Bersepadu, Koleksi Digital dan portal bagi menjamin perkhidmatan yang berkesan. Objektif 2 Meningkatkan keupayaan prasarana dan aplikasi teknologi maklumat dan komunikasi (ICT) dalam pengurusan dan perkhidmatan. Objektif 3 Meningkatkan keupayaan rekabentuk/hiasandalaman,penyenggaraan danprasarana fizikal bagi mewujudkan persekitaran perpustakaan yang kondusif. Objektif 4 Menaik taraf rekabentuk dan hiasan dalaman. Objektif 5 Membina perpustakaan di Lingkungan Kedua. Objektif 6 Membina Perpustakaan Pra-Klinikal di Kampus Kesihatan Cheras. PERANCANGAN STRATEGIK PERPUSTAKAAN
 8. 8. Laporan Tahunan 2013 PERPUSTAKAAN TUN SERI LANANG8 Strategi 4 Memajukan Program Pendidikan Pengguna Perpustakaan bagi kecemerlangan akademik dan penyelidikan serta menggalakkan budaya pembelajaran sepanjang hayat. Objektif 1 Memantapkan Program Pendidikan Pengguna Perpustakaan. Objektif 2 Menyediakan perkhidmatan nilai tambah Program Pendidikan Pengguna. Objektif 3 Mempromosi kursus kemahiran maklumat kepada pelanggan. Objektif 4 Mewujudkan kerjasama di antara perpustakaan dengan fakulti/institut kecemerlangan UKM dan institusi luar. Strategi 5 MemantapkanpembangunandanpemeliharaanhasilkaryaUKMbagimemajukan perkhidmatan koleksi digital dan repositori institusi. Objektif 1 Mempertingkatkan pengumpulan dan pendokumentasian penerbitan dan hasil karya warga UKM. Objektif 2 Memperkaya repositori institusi dan bahan arkib dalam bentuk digital. Objektif 3 Mengadakan kemudahan pemeliharaan dan pemuliharaan bahan. Strategi 6 Memantapkan program pembangunan modal insan yang berterusan dan menyeluruh untuk meningkatkan kompetensi kakitangan. Objektif 1 Membangunkan program latihan berterusan berdasarkan Kajian Analisis Keperluan Latihan. Objektif 2 Memupuk budaya kerja yang menyokong peningkatan kualiti dan produktiviti.
 9. 9. 9PERPUSTAKAAN TUN SERI LANANG Laporan Tahunan 2013 Bangunan Perpustakaan Tun Seri Lanang Sejarah Ringkas Perpustakaan UKM telah ditubuhkan serentak dengan penubuhan UKM pada 18 Mei 1970 di Lembah Pantai, Kuala Lumpur. Pada tahun 1977, perpustakaan telah berpindah ke kampus tetap di Bangi dan beroperasi di Aras 5, Bangunan Canselori, UKM. Bangunan perpustakaan di Bangi mula digunakan pada tahun 1978 dan dirasmikan oleh Almarhum DYMM Tuanku Jaafar ibni Almarhum Tuanku Abdul Rahman pada 2 Julai 1980. Bangunan ini telah diberi nama Perpustakaan Tun Seri Lanang sempena nama seorang bangsawan dan tokoh sastera yang terkenal di Tanah Melayu pada kurun ke 16. Perpustakaan UKM terdiri daripada Perpustakaan Tun Seri Lanang (PTSL), perpustakaan induk di kampus utama Bangi dan lima perpustakaan cabang iaitu Perpustakaan Alam dan Tamadun Melayu (Bangi), Perpustakaan Undang-Undang (Bangi), Perpustakaan Dr. Abdul Latiff (Kuala Lumpur), Perpustakaan Pusat Perubatan UKM (Cheras) dan Perpustakaan Lingkungan Kedua (Bangi). Jawatankuasa Perpustakaan Universiti Pentadbiran perpustakaan diletakkan di bawah Jawatankuasa Perpustakaan Universiti (JKPU) yang dipengerusikan oleh Ketua Pustakawan. Ahli Jawatankuasa JKPU terdiri daripada wakil Senat/Fakulti. Fungsi JKPU ialah: ♦ Bertanggungjawab kepada Senat berhubung dengan pentadbiran dan perkhidmatan perpustakaan ♦ Menasihat Senat tentang dasar dan pentadbiran perpustakaan ♦ Memperakukan peraturan perpustakaan untuk kelulusan Senat ♦ Bertanggungjawab terhadap peruntukan dan pengawalan perbelanjaan ♦ Menyediakan dan menghantar laporan tahunan kepada Senat LATAR BELAKANG PERPUSTAKAAN
 10. 10. Laporan Tahunan 2013 PERPUSTAKAAN TUN SERI LANANG10 Perpustakaan UKM diketuai oleh seorang Ketua Pustakawan dengan dibantu oleh seorang Timbalan Ketua Pustakawan Tertinggi yang mengetuai Pengurusan Pembangunan Sumber serta 3 orang Timbalan Ketua Pustakawan Kanan yang mengetuai Pengurusan Perkhidmatan, Perpustakaan Pusat Perubatan UKM (PPPUKM) dan Perpustakaan Dr. Abdul Latiff (PDAL). Duduk dari kiri ke kanan: Puan Rosnah Suliman (Timbalan Ketua Pustakawan Kanan), Puan Hafsah Mohd (Timbalan Ketua Pustakawan Tertinggi), Encik Abu Bakar Maidin (Ketua Pustakawan), Puan Noraini Omar (Timbalan Ketua Pustakawan Kanan), Cik Rohaya Umar (Timbalan Ketua Pustakawan Kanan). Berdiri dari kiri ke kanan: Puan Azmah Ishak (Timbalan Ketua Pustakawan), Puan Wan Nor Kamariah Shikh Yusof (Ketua Penolong Pendaftar), Puan Aripah Mohamed (Timbalan Ketua Pustakawan), Puan Rosnah Yusof (Timbalan Ketua Pustakawan), Encik Hazmir Zainal (Timbalan Ketua Pustakawan), Puan Lela Ruzma Mohd Shaari (Timbalan Ketua Pustakawan), Puan Zaidah Sulaiman (Timbalan Ketua Pustakawan), Puan Anna Kustyana Mukandar (Timbalan Ketua Pustakawan) Tiada dalam gambar - Encik Wan Suhaimi Arifin (Timbalan Ketua Pustakawan) PENGURUSAN PERPUSTAKAAN
 11. 11. 11PERPUSTAKAAN TUN SERI LANANG Laporan Tahunan 2013 [S54] KEDUA PERPUSTAKAAN TUNSERILANANG PERP.ALAMdan TAMADUNMELAYU AripahMohamed [S48:Ketua] PERP.UNDANG-UNDANG AnnaKustyanaMukandar [S48:Ketua] PERP.PUSAT PERUBATANUKM RosnahSuliman [S52:Ketua] PERP.LINGKUNGAN KEDUA ZaidahSulaiman [S48:Ketua] PENGURUSAN PERKHIDMATAN NorainiOmar [S52:Ketua] KETUAPUSTAKAWAN AbuBakarMaidin [JUSAC] TIMBALAN KETUAPUSTAKAWANTERTINGGI HafsahMohd BHG.PENTADBIRAN &KUALITI WanNorKamariahSh.Yusof [N48:Ketua] BHG.PEROLEHAN HamidahErman [S44:Ketua] BHG.PENGURUSAN JURNAL&JILIDIN RosnahYusof [S48:Ketua] BHG.SISTEM &TEK.MAKLUMAT HazmirHj.Zainal [S48:Ketua] BHG.KATALOG Hayatul-AzlahGhazali [S44:Ketua] BHG.PERKHIDMATAN PELANGGAN AzmahIshak [S48:Ketua] BHG.PERKHIDMATAN PENYELIDIKAN ShamsudinIbrahim [S44:Ketua] BHG.PERKHIDMATAN MAKLUMAT LelaRuzmaMohdShaari [S48:Ketua] BHG.KOLEKSI ARKIB&KHAS HarithFaruqiSidek/ AsmanyAzaAhmad [S44:Ketua] PENGURUSAN PEMBANGUNANSUMBER HafsahMohd [S54:Ketua] BHG.KOLEKSI ARAB&TAMADUNISLAM NikSalimahNikAbdulllah [S44:Ketua] BHG.KOLEKSIASIA TENGGARA&DOKUMEN ShahruddinShafri [S44:Ketua] BHG. KOLEKSIMEDIA RohanaMahmood [S44:Ketua] RohayaUmar [S52:Ketua] PERP.DRABDULLATIFF CARTAORGANISASI
 12. 12. Laporan Tahunan 2013 PERPUSTAKAAN TUN SERI LANANG12 Perpustakaan mempunyai seramai 229 orang kakitangan, terdiri daripada pegawai profesional, separa profesional dan kakitangan sokongan seperti berikut : JADUAL 1 : Bilangan Kakitangan Perpustakaan UKM Mengikut Gred Jawatan PTSL PATMA PUU PL2 PDAL PPPUKM Jumlah Ketua Pustakawan VU7 1 1 Pustakawan S54 1 1 Pustakawan S52 1 1 1 3 Pustakawan S48 4 1 1 1 1 8 Pustakawan S44 9 1 1 11 Pustakawan S41 21 1 2 2 4 30 Pegawai Tadbir N48 1 1 Pen. Peg. Perpustakaan S32 1 1 Pen. Peg. Perpustakaan S27 1 1 1 3 Pemb. Perpustakaan S26 1 1 2 Pemb. Perpustakaan S22 34 2 3 1 5 3 48 Pemb. Perpustakaan S17 33 3 6 4 6 12 64 Pemb. Pemuliharaan S22 1 1 Pemb. Pemuliharaan S17 9 9 Pemb. Tadbir (P/O) N17 12 1 2 3 18 Setiausaha Pejabat N27 2 2 Pemb. Setiausaha Pejabat N17 1 1 2 Pemb.Tadbir (Kewangan) W17 1 1 Juruteknik J22 2 2 Juruteknik J17 4 4 Juruteknik Komputer FT17 2 2 Pemb. Penerbitan N22 1 1 Pembantu Tadbir Rendah N11 1 1 Pembantu Am Pejabat N4 2 1 3 Pembantu Am Pejabat N1 6 1 1 2 10 JUMLAH 151 9 15 6 20 28 229 KAKITANGAN PERPUSTAKAAN
 13. 13. 13PERPUSTAKAAN TUN SERI LANANG Laporan Tahunan 2013 Peruntukan Dan Perbelanjaan Perpustakaan menerima peruntukan sebanyak RM14,309,862.68 dan telah membelanjakan sebanyak RM14,300,668.37. Agihan peruntukan dan perbelanjaan adalah seperti di Jadual 2. Perkara Agihan (RM) Perbelanjaan (RM) Peratus Penggunaan % Dasar Sedia Ada 5,000,000.00 5,061,385.49 101.20 One-off 0 0 0.00 Dana Universiti Penyelidikan 6,094,706.15 6,022,504.08 98.8 Dana Endowmen Perpustakaan 1,305,156.53 1,305,156.53 100.00 Peruntukan PPUKM 1,910,000.00 1,911,622.27 100.1 Peruntukan ATMA 0 0 0.00 Jumlah 14,309,862.68 14,300,668.37 99.9 JADUAL 2 : Peruntukan Dan Perbelanjaan Belanja Mengurus PERBELANJAAN MENGURUS RAJAH 1 : Perbandingan Peruntukan Dan Perbelanjaan Mengurus 0.00 1,000,000.00 2,000,000.00 3,000,000.00 4,000,000.00 5,000,000.00 6,000,000.00 7,000,000.00 Dasar Sedia Ada Dana Universiti Penyelidikan Dana Endowmen Perpustakaan Peruntukan PPUKM Agihan 5,000,000.00 6,094,706.15 1,305,156.53 1,910,000.00 Perbelanjaan 5,061,385.49 6,022,504.08 1,305,156.53 1,911,622.27 PERUNTUKAN DAN PERBELANJAAN MENGURUS 2013 (RM)
 14. 14. Laporan Tahunan 2013 PERPUSTAKAAN TUN SERI LANANG14 Peruntukan Dan Perbelanjaan Jurnal Perpustakaan memperuntukkan sebanyak RM8,404,706.15 untuk perolehan jurnal bercetak dan elektronik. Peruntukan dan perbelanjaan jurnal adalah seperti di Jadual 3 dan Jadual 4. Dasar Sedia Ada Dana Universiti Penyelidikan * Dana Endowmen Jumlah (RM) (RM) (RM) (RM) PTSL, PATMA & PUU 700,000.00 5,594,706.15 0.00 6,294,706.15 PDAL 200,000.00 500,000.00 0.00 700,000.00 PPPUKM 300,000.00 0.00 0.00 300,000.00 PPPUKM (Peruntukan PPUKM) 1,110,000.00 0.00 0.00 1,110,000.00 Jumlah 2,310,000.00 6,094,706.15 0.00 8,404,706.15 Perpustakaan Peruntukan * Peruntukan Universiti Penyelidikan asal (April 2013) = RM5 Juta * Peruntukan Universiti Penyelidikan Tambahan (Sept 2013) = RM1,094,706.15 JADUAL 3 : Agihan Peruntukan Jurnal Dana Universiti Penyelidikan (RM) PDT Bercetak PDT PDT Bercetak PDT Bercetak PTSL, PATMA & PUU 575,516.37 321,353.64 5,525,551.95 0.00 0.00 6,101,068.32 321,353.64 PDAL 0.00 17,396.64 496,952.13 0.00 0.00 496,952.13 17,396.64 PPPUKM 286,414.57 0.00 0.00 0.00 0.00 286,414.57 0.00 PPPUKM (Peruntukan PPUKM) 1,110,972.62 0.00 0.00 0.00 0.00 1,110,972.62 0.00 Jumlah 1,972,903.56 338,750.28 6,022,504.08 0.00 0.00 7,995,407.64 338,750.28 Jumlah (RM)Perpustakaan Dasar Sedia Ada (RM) Dana Endowmen (RM) JADUAL 4 : Perbelanjaan Jurnal JADUAL 5 : Peruntukan Dan Perbelanjaan Jurnal Peruntukan Perbelanjaan Peratus Perbelanjaan (RM) (RM) (%) PTSL, PATMA, PUU & PL2 6,294,706.15 6,422,421.96 102.0 PDAL 700,000.00 514,348.77 73.5 PPPUKM 300,000.00 286,414.57 95.5 PPPUKM (Peruntukan PPUKM) 1,110,000.00 1,110,972.62 100.1 Jumlah 8,404,706.15 8,334,157.92 99.2 Perpustakaan
 15. 15. 15PERPUSTAKAAN TUN SERI LANANG Laporan Tahunan 2013 RAJAH 2 : Perbandingan Peruntukan Dan Perbelanjaan Jurnal Koleksi Jurnal Popular PTSL 0.00 1,000,000.00 2,000,000.00 3,000,000.00 4,000,000.00 5,000,000.00 6,000,000.00 7,000,000.00 PTSL, PATMA, PUU & PL2 PDAL PPPUKM PPPUKM (Peruntukan PPUKM) Peruntukan 6,294,706.15 700,000.00 300,000.00 1,110,000.00 Perbelanjaan 6,422,421.96 514,348.77 286,414.57 1,110,972.62 PERBANDINGAN PERUNTUKAN & PERBELANJAAN JURNAL (RM) Peruntukan Perbelanjaan
 16. 16. Laporan Tahunan 2013 PERPUSTAKAAN TUN SERI LANANG16 Peruntukan Dan Perbelanjaan Buku / Bahan Media Perpustakaan memperuntukkan sebanyak RM3,820,000 untuk perolehan buku dan bahan media. Perpustakaan Peruntukan (RM) Perbelanjaan (RM) Peratus Perbelanjaan (%) PTSL 2,025,000.00 1,858,655.77 91.80 PATMA 45,000.00 55,666.44 123.70 PUU 375,000.00 374,965.20 99.99 PDAL 465,000.00 461,976.92 99.35 PPPUKM 90,000.00 89,777.20 99.75 Peruntukan PPUKM 800,000.00 800,650.27 100.08 Peruntukan PATMA 20,000.00 10,806.66 54.03 Jumlah 3,820,000.00 3,652,498.46 95.61 JADUAL 6 : Peruntukan dan Perbelanjaan Buku / Bahan Media RAJAH 3 : Perbandingan Peruntukan Dan Perbelanjaan Buku / Bahan Media * Pembelian buku bagi PL2 dilaksanakan oleh PTSL 0.00 500,000.00 1,000,000.00 1,500,000.00 2,000,000.00 2,500,000.00 PTSL PATMA PUU PDAL PPPUKM Peruntukan PPUKM Peruntukan PATMA Peruntukan 2,025,000.00 45,000.00 375,000.00 465,000.00 90,000.00 800,000.00 20,000.00 Perbelanjaan 1,858,655.77 55,666.44 374,965.20 461,976.92 89,777.20 800,650.27 10,806.66 PERUNTUKAN DAN PERBELANJAAN BUKU/BAHAN MEDIA (RM)
 17. 17. 17PERPUSTAKAAN TUN SERI LANANG Laporan Tahunan 2013 Perpustakaan PDK Tempoh Langganan Jumlah (RM) Asian Business & Management 01.01.13-31.12.13 3,397.90 Cambridge University Press 01.01.13-31.12.13 40,000.00 Chronicle Higher Education 01.02.13-01.02.14 251.22 Classification Web 04.08.13-03.08.14 1,921.28 Climate & Development 01.01.13-31.12.13 2,362.00 Datastream 01.01.13-31.12.13 217,772.82 Frost & Sullivan 02.05.13-01.05.15 195,000.00 Insurance Market 01.01.13-31.12.13 789.25 JCR Web 01.07.13-30.06.14 49,184.65 JETP 2.0 01.07.13-30.06.14 12,000.00 Method of Analysis 01.01.13-31.12.13 4,778.10 Oxford University Press 01.01.13-31.12.13 44,315.48 Palm Oilis 01.01.11-31.12.13 100.00 Recharge 01.03.13-30.04.14 1,402.54 Sage e-Journal 31.01.13 - 30.01.14 285,573.20 Science Direct 01.01.13-31.12.13 3,233,297.34 Scifinder Scholar 01.02.13-31.01.14 140,850.39 Scival Expert 01.03.13-28.02.14 321,952.50 Scival Spotlight 01.12.12-30.11.13 386,343.00 Westlaw 15.05.13-14.05.14 58,850.00 Wiley InterScience 01.01.13 - 31.12.13 525,410.28 Blackwell Dentistry Blackwell Medical & Nursing 01.01.13 - 31.12.13 177,906.01 Karger 01.01.13 - 31.12.13 60,000.00 DOSS - Dentistry & Oral Sciences Source 01.04.13 - 31.03.14 RSMS - Rehabilitation & Sports Medicine Source 01.04.13 - 31.03.14 Rehabilitation Reference Online 01.04.13 - 31.03.14 GIDEON - Global Infectious Disease & Epidemiology Network 01.04.13 - 31.03.14 Informa Pharmaceutical Healthcare 01.01.13 - 31.12.13 83,293.00 Taylor & Francis 01.01.13 - 31.12.13 19,000.00 British Pharmacopia 01.01.13 - 31.12.13 11,596.79 e-Jurnal (single title) 01.01.13 - 31.12.13 29,970.37 6,022,504.08 115,185.96 PDAL PTSL JUMLAH JADUAL 7 : Harga Langganan PDK Peruntukan Universiti Penyelidikan (RU) bagi tahun 2013 Peruntukan Universiti Penyelidikan Pada tahun 2013, perpustakaan telah melanggan 31 judul pangkalan data/jurnal elektronik menggunakan Peruntukan Universiti Penyelidikan bernilai RM6,022,504.08 seperti di Jadual 7.
 18. 18. Laporan Tahunan 2013 PERPUSTAKAAN TUN SERI LANANG18 Perkara Jumlah (RM) Potongan Gaji Kakitangan 72,251.00 Yuran Khas Perpustakaan (Yuran Perpustakaan Pelajar) 1,105,100.00 Yuran Keahlian Luar Perpustakaan 11,990.00 Keuntungan Pelaburan Khas – Public Bank Berhad 5,577.07 Keuntungan Pelaburan Khas – Bank Kerjasama Rakyat (M) Berhad 19,990.00 Jumlah (RM) 1,214,908.07 Perkara Jumlah (RM) Server Perpustakaan 1,300,000.00 Bahan Bacaan 5,156.53 Jumlah Perbelanjaan (RM) 1,305,156.53 JADUAL 8 : Sumber Pendapatan Dana Endowmen Perpustakaan JADUAL 9 : Perbelanjaan Dana Endowmen Perpustakaan Peruntukan Dana Endowmen Perpustakaan Kemudahan Lokar Kiosk Makanan@Anjung Ilmu
 19. 19. 19PERPUSTAKAAN TUN SERI LANANG Laporan Tahunan 2013 JADUAL 10 : Jumlah Koleksi Perpustakaan Buku Jurnal Jumlah PTSL 618,408 138,886 757,294 PATMA 55,462 2,181 57,643 PUU 51,821 39,967 91,788 PDAL 94,427 43,528 137,955 PPPUKM 70,730 11,991 82,721 PL2 28,644 0 28,644 Jumlah Naskhah 919,492 236,553 1,156,045 Bercetak JADUAL 11 : Koleksi Buku Dan Jurnal Bercetak Koleksi Perpustakaan Perpustakaan sentiasa berusaha untuk menyediakan sumber maklumat yang mantap dan terkini bagi memenuhi keperluan pengajaran, pembelajaran dan penyelidikan universiti. Koleksi perpustakaan yang terdiri daripada buku, jurnal bercetak dan elektronik serta bahan media telah bertambah sejajar dengan perkembangan universiti. PEMBANGUNAN KOLEKSI * Sebanyak 28,644 naskhah buku telah dipindahkan dari PTSL ke PL2 2012 2013 PTSL 1,661,456 1,654,271 0.43 PATMA 76,567 77,881 1.69 PUU 95,007 99,369 4.39 PDAL 137,086 140,309 2.29 PPPUKM 108,677 112,026 2.98 PL2 0 28,644 100 Jumlah Naskhah 2,078,793 2,112,500 1.59 Pertambahan (%) Perpustakaan Jumlah Bahan (Naskhah)
 20. 20. Laporan Tahunan 2013 PERPUSTAKAAN TUN SERI LANANG20 Perpustakaan e-Buku e-Jurnal Jumlah PTSL 517,906 20,265 538,171 PUU 50 1,484 1,534 PDAL 1 823 824 PPPUKM 2,535 5,935 8,470 Jumlah Judul 520,492 28,507 548,999 Perpustakaan Pangkalan Data Komersil PTSL 34 PUU 5 PDAL 8 PPPUKM 27 Jumlah Judul 74 Perpustakaan Bahan Media PTSL 358,806 PATMA 20,238 PUU 6,047 PDAL 1,530 PPPUKM 20,895 Jumlah Salinan 407,516 JADUAL 12 : Koleksi e-Buku Dan e-Jurnal JADUAL 13 : Pangkalan Data Komersil (PDK) JADUAL 14 : Koleksi Bahan Media
 21. 21. 21PERPUSTAKAAN TUN SERI LANANG Laporan Tahunan 2013 Sehingga 31 Disember 2013 Jenis Bahan 2012 2013 Jurnal 3,440 3,095 Prosiding 1,497 1,162 Buku 181 128 Bab Dalam Buku 366 258 Laporan Teknik 32 27 Seminar 609 612 Pakej Pengajaran 29 9 Filem/Video/Slaid/Multimedia 52 34 Penerbitan Tak Berkala 1 3 Penulisan Popular 165 129 Buku Terjemahan 2 1 Lain-lain 220 160 Jumlah 6,594 5,618 JADUAL 15 : Jenis Dan Bilangan Penerbitan Yang Disahkan Di Dalam Sistem e-Repositori Penerbitan (e-ReP) e-Repositori Penerbitan Sistem e-Repositori merupakan repositori institusi yang berperanan sebagai sumber maklumat utama bagi memperoleh data penerbitan warga UKM. Perpustakaan telah diberi tanggungjawab untuk mengesahkan penerbitan yang didaftarkan dalam sistem ini mulai 2007. Bagi tahun 2013 UKM telah menghasilkan sebanyak 5,618 penerbitan. Maklumat penerbitan yang telah disahkan sehingga Disember 2013 oleh perpustakaan seperti di Jadual 15. Kaunter Koleksi Arkib dan Khas
 22. 22. Laporan Tahunan 2013 PERPUSTAKAAN TUN SERI LANANG22 Bulan 2012 2013* % Perbezaan Januari 69 39 -43.5 Februari 40 27 -32.5 Mac 29 54 86.2 April 104 31 -70.2 Mei 9 44 388.9 Jun 50 82 64.0 Julai 207 49 -76.3 Ogos 10 42 320.0 September 40 27 -32.5 Oktober 37 64 73.0 November 32 69 115.6 Disember 44 40 -9.2 Jumlah 671 568 -15.6 Bilangan Indeks 2012 2013 % Perbezaan ISI WOS 1,629 1,240 -23.9 Scopus 3,058 2,590 -15.3 Petikan Scopus 13,520 13,695 1.3 Rekod JADUAL 16 : Profil Penerbitan Akademik JADUAL 17 : Bilangan Rekod Jurnal, Prosiding Dan Petikan UKM Yang Diindeks Oleh ISI Web of Science Dan Scopus * Jumlah termasuk laporan Scival Experts
 23. 23. 23PERPUSTAKAAN TUN SERI LANANG Laporan Tahunan 2013 PENGKATALOGAN BAHAN Pengkatalogan Sepanjang 2013 perpustakaan telah mengkatalog sebanyak 19,039 judul (22,139 naskhah) bahan. JADUAL 18 : Jumlah Keseluruhan Pengkatalogan Bahan Judul Naskhah Judul Naskhah PTSL 13,868 16,946 12,219 14,818 PATMA 1,230 1,401 1,068 1,137 PUU 2,222 2,378 652 694 PDAL 2,239 2,585 2,018 2,261 PPPUKM 4,240 4,490 3,082 3,229 Jumlah 23,799 27,800 19,039 22,139 Perpustakaan 2012 2013 RAJAH 4 : Pengkatalogan Bahan 0 5,000 10,000 15,000 PTSL PATMA PUU PDAL PPPUKM PTSL PATMA PUU PDAL PPPUKM Judul 12,219 1,068 652 2,018 3,082 Naskhah 14,818 1,137 694 2,261 3,229 PENGKATALOGAN BAHAN PERPUSTAKAAN 2013
 24. 24. Laporan Tahunan 2013 PERPUSTAKAAN TUN SERI LANANG24 PENCAPAIAN PERKHIDMATAN Perpustakaan Jumlah Kunjungan % PTSL 431,943 58.20 PATMA 44,457 6.00 PUU 17,966 2.40 PDAL 136,923 18.50 PPPUKM 108,881 14.60 PL2 2,161 0.30 Jumlah Keseluruhan 742,331 100.00 Keahlian Dan Kunjungan Sehingga Disember 2013, jumlah keahlian perpustakaan adalah sebanyak 28,524 orang dan sebanyak 742,331 kunjungan ke perpustakaan telah direkodkan. JADUAL 19: Jumlah Kunjungan Ke Perpustakaan PTSL 431,943 PATMA 44,457 PUU 17,966 PDAL 136,923 PPPUKM 108,881 PL2 2,161 STATISTIK KUNJUNGAN PERPUSTAKAAN 2013 PTSL PATMA PUU PDAL PPPUKM PL2 RAJAH 5 : Statistik Kunjungan Ke Perpustakaan
 25. 25. 25PERPUSTAKAAN TUN SERI LANANG Laporan Tahunan 2013 Perpustakaan Koleksi Transaksi Pinjaman % Am 119,612 49.09 Arab dan Tamadun Islam 78,753 32.32 Tanda Merah 601 0.25 SBR 3,884 1.59 Jurnal 44 0.02 Media 1,662 0.68 Asia Tenggara 29,463 12.09 Dokumen 9,073 3.72 Arkib dan Khas 502 0.22 Rujukan 57 0.02 Jumlah PTSL 243,651 100 PTSL Pinjaman Bahan Perpustakaan mempunyai bilangan koleksi sebanyak 2,112,500 naskhah bahan bercetak dan media. Jumlah pinjaman yang dicatatkan bagi tahun 2013 adalah sebanyak 343,044 transaksi seperti jadual di bawah JADUAL 20: Jumlah Transaksi Pinjaman Bahan PTSL RAJAH 6 : Transaksi Pinjaman Bahan Transaksi Pinjaman % 243,651 71.02 20,977 6.11 17,504 5.11 29,196 8.51 29,426 8.58 2,290 0.68 343,044 100Jumlah Keseluruhan PATMA PUU PDAL PPPUKM PL2 Perpustakaan PTSL PTSL 71% PATMA 6% PUU 5% PDAL 8% PPPUKM 9%PL2 1% Transaksi Pinjaman Bahan Perpustakaan JADUAL 21: Jumlah Transaksi Pinjaman Bahan Perpustakaan UKM
 26. 26. Laporan Tahunan 2013 PERPUSTAKAAN TUN SERI LANANG26 Buku Artikel Jumlah Buku Artikel Jumlah PTSL 932 1158 2090 658 969 1627 PUU 23 5 28 20 2 22 PDAL 113 82 195 100 61 161 PPPUKM 59 7 66 56 7 63 1127 1252 2379 834 1039 1873 PTSL 936 1558 2494 583 800 1383 PUU 16 3 19 3 2 5 PDAL 52 52 104 40 34 74 PPPUKM 40 354 394 29 272 301 1044 1967 3011 655 1108 1763 Perkhidmatan Permohonan Pembekalan Jumlah Jumlah Perpustakaan Dari institusi luar Kepada institusi luar JADUAL 22: Perkhidmatan Permohonan / Pembekalan Penerbitan Bahan Perkhidmatan Pembekalan Penerbitan Bahan Perpustakaan menyediakan perkhidmatan permohonan dan pembekalan bahan kepada perpustakaan luar dan sebaliknya. Perkhidmatan Pakej Maklumat Perpustakaan juga menyediakan Perkhidmatan Pakej Maklumat untuk pelanggan. Jadual 23 menunjukkan statistik permohonan pakej maklumat yang diberikan kepada ahli akademik, pegawai pengurusan dan pelajar pasca siswazah. Perpustakaan 2012 2013 PTSL 238 292 PATMA 2 0 PUU 25 20 PDAL 12 37 PPPUKM 107 217 Jumlah 384 566 JADUAL 23: Perkhidmatan Pakej Maklumat
 27. 27. 27PERPUSTAKAAN TUN SERI LANANG Laporan Tahunan 2013 Kursus Kemahiran Maklumat Perpustakaan menyediakan Kursus Kemahiran Maklumat untuk membantu pelanggan menggunakan perpustakaan secara berkesan. Pada tahun 2013, seramai 7,810 orang pelanggan telah menghadiri kursus ini. Jadual 24 menunjukkan statistik Kursus Kemahiran Maklumat mengikut kategori pelanggan. Perpustakaan Akademik / Pengurusan Pasca siswazah Pra siswazah Jumlah kehadiran PTSL 933 1,776 3,687 6,396 PUU 0 105 183 288 PDAL 25 45 324 394 PPPUKM 119 436 177 732 Jumlah 1,077 2,362 4,371 7,810 JADUAL 24: Kursus Kemahiran Maklumat Perkhidmatan Perundingan Perpustakaan memberikan perkhidmatan perundingan dan perkongsian maklumat kepada institusi yang memohon seperti di dalam Jadual 25. Jabatan / Institusi Berkaitan Perkhidmatan Perundingan Bulan Perpustakaan UNIMAS Data ISI WOS Januari Perpustakaan USIM Menggunakan ISI WOS dan Konsultansi Januari Perpustakaan USIM Pengurusan Makmal Komputer Februari UKM, Pejabat TNC HEPI Bengkel Analisis Penerbitan Jurnal Berimpak Tinggi IPTA Februari Perpustakaan USIM Konsultansi Berkenaan Pelaporan Penerbitan Universiti dan ISI WOS Mac Perpustakaan UNIMAS Data ISI WOS April Fakulti Sains dan Teknologi, UKM Bengkel Penulisan dan Penerbitan Manuskrip Berimpak Faktor (Siri 2) April Pusat Pengurusan Penyelidikan, Universiti Utara Malaysia Bengkel Analisis Penerbitan Jurnal Berimpak Tinggi April Jabatan Pendaftar UKM Bengkel Jurnal Terindeks Dan Repositori Penerbitan Mei QIT Pengurusan, Perpustakaan UKM Bengkel Pengurusan Masjid (Perkhidmatan dan Promosi) Jun Universiti Sultan Zainal Abidin Bengkel Jurnal Jun Perpustakaan USIM Konsultansi Berkenaan Tugas Di Bahagian Penyelidikan Jun Universiti Pendidikan Sultan Idris Bengkel Jurnal Jun Fakulti Pendidikan UKM Sesi Jurnal Terindeks Semasa Minggu Penerbitan, Fakulti Pendidikan Julai Perpustakaan UNIMAS Data ISI WOS Julai Perpustakaan UNIMAS Penerbitan Q1 UNIMAS Julai Siti Hasmah Digital Library, MMU Scopus Ogos Jabatan Pendaftar UKM Kursus Asas Teknik Penulisan Ilmiah pada 25-26 September 2013 di Hotel UNITEN September Pusat Pengurusan Penyelidikan & Inovasi (RMIC), UMT Subject Area 5 Penyelidik UMT dalam ISI WOS September Perpustakaan IIUM Konsultansi Berkenaan Penggunaan Scival Spotlight September Pusat Pengajian Umum, UKM Bengkel Pemantapan Penulisan Ilmiah, Kumpulan Sahsiah Dan Jati Diri, Pusat Pengajian Umum UKM Oktober Perpustakaan UNIMAS Data ISI WOS Oktober Perpustakaan UMK Konsultansi berkenaan tugas di Bahagian Penyelidikan November Perpustakaan UKM dan Perpustakaan USM Bengkel Transformasi Langganan PDK IPT Disember INTI International University Library Konsultansi - Semakan Penerbitan INTI Di ISI WOS Dan Scopus (Keperluan MyRa) Disember Institut Kajian Perubahan Iklim, UKM Bengkel Penerbitan Disember Fakulti Ekonomi dan Pengurusan, UKM Taklimat KPI Penerbitan Dan Predatory Open Access Journal Disember Research Management Center, UPSI dan Center of Research Instrumentation Management, UKM Perbincangan Mengenai Penerbitan Disember JADUAL 25: Perkhidmatan Perundingan Kepada Institusi Luar
 28. 28. Laporan Tahunan 2013 PERPUSTAKAAN TUN SERI LANANG28 Pengaksesan Pangkalan Data Komersil (PDK) Perpustakaan telah melanggan 74 pangkalan data komersil dan melaporkan statistik penggunaan yang meliputi muat turun teks penuh dan carian seperti di Jadual 26 dan Jadual 27. 2012 2013 PTSL 1,839,195 2,326,057 PUU 15,495 10,183 PDAL 41,736 40,025 PPUKM 127,203 290,009 Jumlah 2,023,629 2,666,274 Perpustakaan Muat Turun Teks Penuh PDK 2012 2013 PTSL 355,129 617,713 PUU 67,997 181,645 PDAL - 65,812 PPUKM 242,270 449,726 Jumlah 665,396 1,314,896 Perpustakaan Statistik Carian 2012 2013 PTSL 1,839,195 2,326,057 PUU 15,495 10,183 PDAL 41,736 40,025 PPUKM 127,203 290,009 Jumlah 2,023,629 2,666,274 Perpustakaan Muat Turun Teks Penuh PDK 2012 2013 PTSL 355,129 617,713 PUU 67,997 181,645 PDAL - 65,812 PPUKM 242,270 449,726 Jumlah 665,396 1,314,896 Perpustakaan Statistik Carian JADUAL 26: Muat Turun Teks Penuh PDK JADUAL 27: Carian PDK Pengindeksan Bahan Perpustakaan mengindeks bahan perpustakaan seperti jurnal, tesis, kertas seminar, dokumen dan artikel akhbar. Jadual 28 menunjukkan statistik pengindeksan bahan perpustakaan. 2012 804 226 899 2,799 2,454 2,292 10,662 20,136 2013 1,143 192 1,062 2,386 858 1,565 99 7,305 JumlahTahun Tesis Jurnal UKM Gambar Kertas Seminar Dokumen Jurnal Popular Artikel Akhbar JADUAL 28: Pengindeksan Bahan
 29. 29. 29PERPUSTAKAAN TUN SERI LANANG Laporan Tahunan 2013 Perpustakaan telah menjalankan pelbagai aktiviti sepanjang tahun 2013. Kebanyakan aktiviti perpustakaan yang dijalankan meliputi aktiviti pembudayaan ilmu di mana perpustakaan melibatkan pelanggan perpustakaan dalam menjayakan aktiviti yang dirancang. Perpustakaan juga mengadakan aktiviti sukan, kebajikan dan kemasyarakatan yang melibatkan keseluruhan kakitangan bagi memupuk semangat kesukanan dan mengeratkan silaturrahim di kalangan kakitangan. Selain itu, aktiviti kualiti yang merangkumi Sistem Pengurusan Kualiti (ISO), Amalan 5S Perpustakaan dan lawatan penandaarasan turut merupakan aktiviti tahunan yang dilaksanakan dalam usaha perpustakaan untuk menambahbaik perkhidmatan kepada pelanggan. Aktiviti yang dijalankan pada tahun 2013 seperti di Jadual 29. AKTIVITI PERPUSTAKAAN TARIKH AKTIVITI 11/1/2013 TARIKH AKTIVITI 28/2/2013 Hari Terbuka Jom Bantu Palestin / Ceramah Perkongsian Pengalaman Palestin oleh Maulana AF TARIKH AKTIVITI TARIKH AKTIVITI 19/6/2013 Aktiviti Pelajar Sekolah Menengah – QIT Teknikal 14/6/2013 JANUARI FEBRUARI MAC JUN 7/3/2013 Perhimpunan Kakitangan 1/2013 Perhimpunan Kakitangan Bil.2/2013 Majlis Penganugerahan Ijazah Kehormat Tuanku Canselor UKM JADUAL 29: Aktiviti Perpustakaan
 30. 30. Laporan Tahunan 2013 PERPUSTAKAAN TUN SERI LANANG30 TARIKH AKTIVITI 23/8/2013 TARIKH AKTIVITI 13/9/2013 Perhimpunan Kakitangan Bil. 3/2013 18/9/2013 24/9/2013 26/9/2013 Hari Bersama Pelanggan PPPUKM TARIKH AKTIVITI 10/12/2013 Pertandingan KIK Perpustakaan UKM 2013 18/12/2013 Majlis Penghargaan Perkhidmatan Kakitangan Perpustakaan UKM OGOS SEPTEMBER DISEMBER TARIKH AKTIVITI JULAI 1-31/7/2013 Pertandingan Fail 5S Jamuan Hari Raya Perpustakaan UKM Bersama Keluarga Hari Bersama Pelanggan PTSL Hari Bersama Pelanggan PDAL, PUU, PATMA TARIKH AKTIVITI OKTOBER 9/10/2013 Syarahan Tun Seri Lanang 31/10/2013 Majlis Perasmian Pembudayaan Ilmu TARIKH AKTIVITI NOVEMBER 8-10/11/2013 Mesyuarat Semakan Pengurusan (MSP SPKP UKM)
 31. 31. 31PERPUSTAKAAN TUN SERI LANANG Laporan Tahunan 2013 Aktiviti Kualiti Tarikh Audit Dalaman 5S (SISIH, SUSUN) 27-28 Februari Audit Dalaman 5S (SISIH, SUSUN) - Susulan 4-5 April Lawatan Ke Management & Science University (MSU) Shah Alam 10 April Lawatan Ke Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Johor 16 April Lawatan Ke Malaysia Productivity Corporation (MPC) 23 Mei Lawatan Ke Universiti Tenaga Nasional (UNITEN) 23 Mei Lawatan Ke Bursa Malaysia 2 Julai Audit Dalaman 5S (SISIH, SUSUN, SAPU) 3-4 Julai Lawatan Ke Universiti Malaysia Perlis (UniMAP) 6 Julai Lawatan Ke Universiti Teknologi MARA (UiTM), Perlis 7 Julai Audit Dalaman 5S (SISIH, SUSUN, SAPU) - Susulan 29-30 Julai Audit Dalaman SPKP UKM 19-30 Ogos Audit Dalaman 5S (SISIH, SUSUN, SAPU, SERAGAM) 3 Oktober Pra-Mesyuarat Semakan Pengurusan Perpustakaan 7-8 Oktober Audit Dalaman 5S (SISIH, SUSUN, SAPU, SERAGAM) - Susulan 18 Oktober Lawatan Penandaarasan 5S Ke Pusat Teknologi Maklumat (PTM) 19 November Audit SIRIM 2-6 Disember Majlis Penghargaan Perkhidmatan Kakitangan Perpustakaan UKM 18 Disember JADUAL 30: Aktiviti Kualiti
 32. 32. Laporan Tahunan 2013 PERPUSTAKAAN TUN SERI LANANG32 INOVASI PERPUSTAKAAN JADUAL 31: Senarai Projek Inovasi Bil. Tajuk Inovasi Nama 1. Penghantaran Maklumat Terkini Secara Pantas Hayatul-Azlah Ghazali Athirah Omar Jamil Johari Mohd Arizal Abd. Rahim Mohd Hanif Zainal Mohd Rosli Mohd Khalid Nik Zaleha Nik Mustapha Norbaizura Malek Nurbaiti Johan Roslan Abu Bakar Zabidah Ahmad Zabariah Harun Zainatul Sa’yah Zainon 2. Kad Senang Semak Faudziah Mohd Nor Ilya Eziane Mohd Noor Mohd Afandi Hj. Hamzah Rosli Nasir 3. Kaedah Pengesanan Buku Pembetulan Kurang Efisien KIK PROTAG Hayatul-Azlah Ghazali Athirah Omar Jamil Johari Mohd Hanif Zainal Mohd Rosli Mohd Khalid Nik Zaleha Nik Mustapha Norbaizura Malek Nurbaiti Johan Roslan Abu Bakar Zabariah Harun Zabidah Ahmad Zainatul Sa’yah Zainon 4. Kaedah Pengesanan Status Pesanan Bahan Kurang Efisien KIK GLOBAL INFORMATION Hamidah Erman Ahmad Farid Abdullah Azreen Abu Hadin Fatimah Kamilah Awang Hamudah Hashim Mazarita Sidek Md. Fakrul Hisham Mahamed Nor Sahabinar Atan Noraashikin Mohd Yusop Nurul Farahida Yaakob Rahah Mustafa Rasyilla Che Mohd Suldin Rosmizawaty Muhd Nor Rosnah Ahmad
 33. 33. 33PERPUSTAKAAN TUN SERI LANANG Laporan Tahunan 2013 Bil. Tajuk Inovasi Nama 5. Keselamatan Komputer Riba Pelanggan Di Koleksi Asia Tenggara Dan Dokumen Kurang Terjamin KIK WARISAN Shahruddin Shafri Abdul Azam Wahab Asrul Anwar Shaari Azizul Khalid Jamain Manap Johari Badu Jabar Mahamat Rosiki Husain Maznah Yunus Mohd Hamka Md. Nasir Rohaina Ibrahim Rosmarilla Shariff Siti Wahida Amanullah 6. Indeks Artikel British Library Yang Tidak Dituntut KIK PANTAS 3 Azmah Ishak Azemi Ahmad Azhar Mohd. Zain Farah Eiza Abu Hadin Hamzah Jahid Intan Shahira Surip Mohd Nor Yusop Mohamad Shazwan Hilmi Shariffuddin Mohd Syamrooz Kamal Mhd. Redza Muhamad Khairul Ibrahim Nor Ilyah Othman Nurulhuda Mohd Razeef Shahrol Faizal Mohamad Zulkifli A.Bakar 7. Kesukaran Mendapatkan Statistik Penggunaan Dari Sistem e-List KIK KISKA Nik Salimah Nik Abdullah Hamdan Abd. Karim Harith Faruqi Sidek Maslia Manshor Noor Farhana Mohd Saleh Noorashikin Mohamad Noraini Ariffin Noreehan Mohamad Kassim Rosmawati Zainal Rusiah Husin Siti Norsiah Mohamad Siti Robiatuladawiyah Roslin Siti Zarenah Jasin Zaiful Ezwan Ab. Rashid
 34. 34. Laporan Tahunan 2013 PERPUSTAKAAN TUN SERI LANANG34 Bil. Tajuk Inovasi Nama 8. Pembaziran Masa Dalam Menyediakan Gam Untuk Proses Penjilidan KIK SAVE Ruzita Kamis Fathiah Mohd. Naain M. Hamdan Mohamad Mohamad Faliq Mohamad Rathi Muhammad Ariffin Abdul Rahman Rahmah Pilus Siti Salwa Abdul Aziz 9. Kesukaran Pencarian Jurnal Bahasa Melayu KIK MUTIARA Rosnah Yusof Ab. Hamid Ab. Jalil Abd. Rahman Mon Ashraf Azrul Ahmad Kamel Lokman Mohamed Mad Munasir Masudi Mohd Firdaus Mohd Taha Nor Rapiza Jemiran Norhaida Mohd Nasir Zuraidah Mustapha 10. Penyusunan Bahan Koleksi Media Tidak Tersusun/Kemas KIK MIKROMEDIA Rohana Mahmood Ahmad Termizi Ibrahim At’iullah Yaakub Hafiz Nafiah Mohaini Johari Mohamad Zul Mohamad Yusof Mohd Zohdi Haron Mokhtar Aman Noraidah Selamat Nordin Omar Nur Iklimiah Mohd Ali Hanafiah Rosmarlidaini Mah Hasan Saripah Ismail Shahrizal Subhi Siti Habsah Md. Salleh
 35. 35. 35PERPUSTAKAAN TUN SERI LANANG Laporan Tahunan 2013 Bil. Tajuk Inovasi Nama 11. Kesukaran Mencari Bahan Secara Browsing KIK MIZAN Anna Kustyana Mukandar Amirudin Shah Abdul Rahman Azrul Azlan Mahat Masrol Salleh Mohd Adnan Baharom Mohd Afiq Suimeyami Mohd Zukhairi Abdullah Muhammad Asrizal Ahmid Norliah Sukarno Rugayah Mohd Noor Sa’diah Sanad Saifuddin Alawi Sanusi Md. Yunus 12. Katalog Koleksi Melayu Yang Kurang Popular KIK TAMADUN Aripah Mohamed Abdullah Yaakob Asmida Omar Ham Zaid Sulaiman Mas Fadilah Md. Saruri Mohd Nazwan Abd. Kadir Noor Marina Yusof Nur Asyikin Lut Ahmad Sakdiah Abdul Karim 13. Pengurusan Akhbar Harian Tidak Sistematik KIK SIBER Azman Idris Arzian Azwani Aris Azlan Mohamad Hamzah Jamaluddin Abd. Samad Mohd Afandi Hj Hashim Muhamad Wafi Azizi Norazlina Ali Roslinda Abd. Rauf Shahwahid Shahabudin Wan Nur ‘Afifah Wan Yahya Wan Nurshafiq Karim 14. Pengurusan Jurnal Kebelakangan Yang Tidak Sistematik KIK MISSION Azhari Sahamir Fazwani Abd Kadir Lailawati Majid Mariati Embong Mohd Fadzaruddin Haniff Mohd Rohani Mohd Rajak Telimik Norafida Nordin Ratna Bharum Ruzini Rukaman Saraswathy a/p Mari Zainol Rasid Abd. Hamid
 36. 36. Laporan Tahunan 2013 PERPUSTAKAAN TUN SERI LANANG36 PENGKOMERSILAN PERPUSTAKAAN JADUAL 32: Kumpulan Penyelidik iQuest Sistem iQuest http://iquest.net.my/iquest dibangunkan untuk membantu penyelidik, ahli akademik dan pelajar mendapatkan sumber maklumat penyelidikan. iQuest dihasilkan oleh pasukan penyelidik daripada Perpustakaan UKM yang mendapat bidaan Dana Inovasi UKM dan dibangunkan pada 1 Januari 2013 hingga 1 Ogos 2013. Sistem ini telah mula digunakan di UKM pada September 2013 hingga kini. Dalam membangunkan sistem ini, pasukan penyelidik Perpustakaan UKM telah berkerjasama dengan Pusat Teknologi Maklumat UKM dan rakan industri milik UKM iaitu Syarikat Refrex Sdn Bhd. Bagi modul pengguna iQuest, sistem ini menguruskan modul (i) perkhidmatan carian bahan yang tidak dapat dikesan di rak, (ii) Permohonan pembekalan buku & artikel kepada perpustakaan luar (ILL), (iii) permohonan pembelian bahan baru dan (iv) permohonan pembelian artikel jurnal secara Pay Per View (PPV). Manakala dalam modul pentadbir, iQuest menguruskan (i) pendaftaran profil pelanggan secara kelompok atau individu, (ii) pengurusan profil pentadbir dan (iii) statistik pelaporan berdasarkan modul yang digunakan. Melalui iQuest, pengurusan rekod permohonan oleh pelanggan perpustakaan menjadi lebih efisien di mana setiap permohonan diterima terus oleh pentadbir mengikut modul. Sebagai contoh, modul ILL membolehkan tindakan yang dilakukan oleh pentadbir dapat disemak oleh pelanggan dan pemakluman turut disalinkan ke dalam e-mel pelanggan. iQuest adalah sistem yang mengumpul data untuk mengukur kecekapan perkhidmatan berdasarkan tempoh masa yang diambil bagi sesebuah permohonan. Ia juga dapat membantu keputusan strategik perpustakaan seperti pembangunan atau pemantapan semula koleksi dan perkhidmatan. Kini iQuest telah berjaya dikomersilkan melalui Syarikat Refrex Sdn Bhd (anak syarikat UKMTECH Sdn Bhd). Sasaran pelanggan terdiri daripada perpustakaan IPTA/IPTS dan juga perpustakaan khusus. Sesi percubaan boleh diberikan kepada institusi sebagai penilaian. Maklumat lanjut boleh diperolehi melalui : Refrex Sdn.Bhd (946680-P) Emel : info@refrex.com.my Tel : +6011 28512132 : Innovative Information Query System AHLI 1. Hazmir Hj. Zainal (Ketua) 2. Md. Hafiz Ahmad Zulkifli (Setiausaha) 3. Shamsudin Ibrahim 4. Harith Faruqi Sidek 5. Nor Hamsiah Ahmad Hosaini 6. Rohalia Mohd Rohani 7. Sharifah Hashim 8. Wan A’sah Wan Abdul Aziz
 37. 37. 37PERPUSTAKAAN TUN SERI LANANG Laporan Tahunan 2013 Skrin untuk pengguna iQuest Skrin untuk Pentadbir iQuest 1 10 16 23 15 16 0 6 16 24 8 16 0 1 20 33 26 29 0 12 141 239 180 188 0 2 2 3 4 2 Jul-13 Aug-13 Sep-13 Oct-13 Nov-13 Dec-13 Statistik Penggunaan Modul iQuest 2013 - 2014 Modul NFS Modul LPS Modul PPV Modul ILL Modul Enquiry RAJAH 7 : Statistik Penggunaan Modul iQuest 2013-2014
 38. 38. Laporan Tahunan 2013 PERPUSTAKAAN TUN SERI LANANG38 ANUGERAH & KECEMERLANGAN JADUAL 33: Anugerah Peringkat UKM Bil. Anugerah Penerima 1. Anugerah Perkhidmatan Cemerlang (APC) Abdul Muhaimin Sabron Ahmad Afifi Mohmad Ishak Asmany Aza Ahmad Johari Badu Jabar Lela Ruzma Mohd Shaari Mas Fadilah Md. Saruri Masrol Salleh Mohd Ariff Alias Muhammad Farid Zainal Azman Noorashikin Mohamad Nor Rapiza Jemiran Norhuda Lajis @ Aziz Nur Iklimiah Mohd Ali Hanafiah Nur Murni Aznin Azhari Rosmarlidaini Mah Hasan Ruzini Rukaman 2. Anugerah Perkhidmatan 30 Tahun Azman Idris Mad Munasir Hj. Masudi Rahah Mustafa Umi Kalsom Shuib 3. Anugerah Perkhidmatan 20 Tahun Hamidah Erman Rosnah Yusof Saraswathy a/p Mari
 39. 39. 39PERPUSTAKAAN TUN SERI LANANG Laporan Tahunan 2013 Bil. Anugerah Penerima 1. Anugerah Inovasi Penyelidikan Projek JetP 2.0 Shamsudin Ibrahim Ahmad Afifi Mohmad Ishak Anis Rohaiza Rosli Bahari Chan Harith Faruqi Sidek Hazlinah Ramlee Mazni Md. Yusof Nor Hamsiah Ahmad Hosaini Norbaizura Malek Nur Murni Aznin Azhari Radiyana Abd. Rahman Rohalia Mohd Rohani Shaizimah Badzri Wan A’sah Wan Abdul Aziz JADUAL 34: Penghargaan Perkhidmatan Kakitangan Peringkat Perpustakaan Bil. Anugerah Penerima 1. Anugerah Ketua Pustakawan Hayatul-Azlah Ghazali Jamil Johari Lailawati Majid Sa’diah Sanad Shahwahid Shahabudin Siti Habsah Md. Salleh 2. Anugerah Kakitangan Cemerlang Maznah Yunus Mohamad Zul Mohamad Yusof Mohd Firdaus Mohd Taha Mohd Zukhairi Abdullah Muhammad Ariffin Abdul Rahman Nordin Omar Roslan Abu Bakar Rosmarila Shariff Shamsudin Ibrahim 3. Anugerah Kakitangan Harapan Fazwani Ab. Kadir Hayati Yahya Hendon Abdullah Jamain Manap Mohd Arizal Abd. Rahim Mohd Nazwan Ab. Kadir Mohd Syamrooz Kamal Mhd. Redza Nor Hidayah Harun Fatimah Kamilah Awang
 40. 40. Laporan Tahunan 2013 PERPUSTAKAAN TUN SERI LANANG40 4. Anugerah Kualiti Perpustakaan KIK SMART : Hazmir Hj. Zainal (Fasilitator) Mohd Fazli Mohd Nafiah (Ketua) Julaiha Aznam (Setiausaha) Ahmad Khairul Anuar Ahmad Fauzi Ahmad Muhaimin Jusoh Asmany Aza Ahmad Faudziah Mohd Nor Ilya Eziane Mohd Noor Md. Hafiz Ahmad Zulkifli Mohd Abu Sayuti Mat Yusoff Mohd Afandi Hj. Hamzah Mohd Arizal Abd. Rahim Muhamad Helmie Zainudin Muhammad Farid Zainal Azman Muhammad Hazriq Ghazali Rosli Nasir KIK PROTAG : Hayatul-Azlah Ghazali (Fasilitator) Mohd Hanif Zainal (Ketua) Zabariah Harun (Setiausaha) Athirah Omar Hendon Abdullah Jamil Johari Mohd Rosli Mohd Khalid Nik Zaleha Nik Mustapha Norbaizura Malek Nurbaiti Johan Roslan Abu Bakar Zabidah Ahamad QIT PERKHIDMATAN : Noraini Omar (Fasilitator) Anna Kustyana Mukandar (Pengerusi) Nona Zurena Masenwat (Setiausaha) Azlan Mohamad Hamzah Azmah Ishak Harith Faruqi Sidek Mariatul Qibtiah Isa Mohd Rajak Telimik Norbaizura Malek Nur Asyikin Lut Ahmad Rohana Mahmood Ruzita Kamis Siti Wahida Amanullah Bil. Anugerah Penerima Zainatul Sa’yah Zainon Siti Robiah Tul Adawiah Abdul Rahman
 41. 41. 41PERPUSTAKAAN TUN SERI LANANG Laporan Tahunan 2013 5. Anugerah Petugas Kaunter Terbaik Ahmad Zainuddin Kulop Samat Mad Munasir Hj. Masudi Mas Fadilah Md. Saruri Md. Zakir Abdul Aziz Mohamad Shazwan Hilmi Sharifuddin Mohd Afiq Suimeyami Mohd Hamka Md. Nasir Muhammad Hazrizal Husin Nur Iklimiah Mohd Ali Hanafiah Radiyana Abdul Rahman Siti Zarenah Jasin Zaker Abd. Rahman Burhanuddin 6. Anugerah Khidmat Masyarakat Abd. Rahman Mon Anna Kustyana Mukandar Mazarita Sidek Mohd-Al’Hapiz Ab. Halim Noraini Mat Ali Zabariah Harun Zaiful Ezwan Ab. Rashid 7. Anugerah Pertandingan Pengurusan Fail Pertama : Bahagian Pentadbiran dan Kualiti Kedua : Bahagian Katalog, PTSL Ketiga : Bahagian Koleksi Arab dan Tamadun Islam 8. Pertandingan KIK Perpustakaan PERTAMA : KIK SIBER Azman Idris (Fasilitator) Azlan Mohamad Hamzah (Ketua) Wan Nur ‘Afifah Wan Yahya (Setiausaha) Arzian Azwani Aris Jamaluddin Abd. Samad Mohd Afandi Hj. Hashim Muhammad Wafi Azizi Norazlina Ali Roslinda Abd. Rauf Shahwahid Shahabudin Wan Nur Syafiq Abdul Karim Bil. Anugerah Penerima KEDUA : KIK SAVE Ruzita Kamis (Fasilitator) Fathiah Mohd Naain (Ketua) Siti Salwa Abdul Aziz (Setiausaha) M. Hamdan Mohamad Mohd Hanif Zainal Muhammad Ariffin Abdul Rahman Rahmah Pilus Tamadun Islam
 42. 42. Laporan Tahunan 2013 PERPUSTAKAAN TUN SERI LANANG42 Pertandingan KIK Perpustakaan KETIGA : KIK MIKROMEDIA Rohana Mahmood (Fasilitator) Mohaini Johari (Ketua) Nur Iklimiah Mohd Ali Hanafiah (Setiausaha) Ahmad Termizi Ibrahim At’iullah Yaakub Hafiz Nafiah Mohamad Zul Mohamad Yusof Mohd Zohdi Harun Mokhtar Aman Noraidah Selamat Nordin Omar Rosmarlidaini Mah Hasan Saripah Ismail Shahrizal Subhi Siti Habsah Md. Salleh KEEMPAT : KIK WARISAN Shahruddin Shafri (Fasilitator) Mahamat Rosiki Husain (Ketua) Rosmarila Shariff (Setiausaha) Abdul Azam Wahab Asrul Anwar Shaari Azizul Khalid Jamain Manap Johari Badu Jabar Maznah Yunus Mohd Hamza Md. Nasir Rohaina Ibrahim Siti Wahida Amanullah PERSEMBAHAN TERBAIK : KIK PANTAS 3 Azmah Ishak (Fasilitator) Hamzah Jahid (Ketua) Farah Eiza Abu Hadin (Setiausaha) Ahmad Azhar Mohd Zain Azemi Ahmad Intan Shahira Surip Mohamad Shazwan Hilmi Sharifuddin Mohd Nor Yusop Mohd Syamrooz Kamal Mhd. Redza Muhamad Khairul Ibrahim Muhammad Fadhil Talib Nor Ilyah Othman Nurulhuda Mohd Razeef Shahrol Faizal Mohamad Zulkifli A. Bakar
 43. 43. 43PERPUSTAKAAN TUN SERI LANANG Laporan Tahunan 2013 PROGRAMLATIHAN Perpustakaantelahmenjalankan83latihanyangmeliputiseminar,bengkel,kursus,ceramah,taklimatdanjugasesidemosepanjangtahun2013. BIL.LATIHANJANFEBMACAPRMEIJUNJULOGOSSEPTOKTNOVDIS 1TaklimatBlueOceanStrategy4 2 MajlisPenganugerahanIjazahKehormatTuanku CanselorUKM 11 3 BengkelAplikasiUFASTBagiPerolehanBahan Perpustakaan 18 4BengkelPengkataloganBahanMedia22 5 BengkelPemantapanMentorCoaching PerpustakaanUKM 29 6ForumMaulidurRasul1434H,PeringkatUKM31 7KuliahKitab1 8BengkelPerkongsianMaklumatPustakawan6 9 CeramahMaulidurrasul1434H(ImamMuda Asyraf) 8 10KursusPembekalanBahanPerpustakaanUKM18 11BengkelKDUKM-Vital18 12 Ceramah'BicaraBukuBersamaPenulis69Jam DiNerakaZionis' 20 13 BengkelAnalisisPenerbitanJurnalBerimpak TinggiIPTA 20-21 14 BengkelPemahaman&PemantapanProses Perolehan2013 20-22 15Ceramah‘JomBantuPalestin’UKMPrihatin28 JADUAL35:Seminar/Bengkel/Kursus/Ceramah/Taklimat(AnjuranPerpustakaan)
 44. 44. Laporan Tahunan 2013 PERPUSTAKAAN TUN SERI LANANG44 BIL.LATIHANJANFEBMACAPRMEIJUNJULOGOSSEPTOKTNOVDIS 16KuliahKitab1 17BengkelKDUKM-VitalSiri25 18Ceramah'AGuideToGettingPublished'6 19PerhimpunanBersamaKakitanganBil.1/20137 20BengkelOCLCWorldCatLocal11 21 Bengkel"ScivalSpotlight:SubjectReport Generation" 13 22 BengkelPemantapanKaunterPerkhidmatan Jurnal 14-15 23 TaklimatSistemPengurusan&TuntutanKerja LebihMasa(SPKLM) 25 24 LawatanPenandaarasankeMSU–QIT Pengurusan 10 25KuliahKitab12 26BengkelClinicalKey15 27 LawatanPenandaarasanKePerpustakaan UTHM 16 28 BengkelPembangunanKoleksiPerpustakaan UKM 16 29KursusPengurusanFail&Rekod22 30BengkelPemurnianKPIPerpustakaanUKM23
 45. 45. 45PERPUSTAKAAN TUN SERI LANANG Laporan Tahunan 2013 BIL.LATIHANJANFEBMACAPRMEIJUNJULOGOSSEPTOKTNOVDIS 31 BengkelJurnalTerindeks&Sisteme-Repositori Perpustakaan 8-9 32BengkelPengurusanBahanBerbahasaArab9 33KuliahKitab10 34BengkelPengurusanJurnal10 35 BengkelPengkataloganJurnaldanBahan Seminar 13-14 36 BengkelGarisPanduanHakciptaUntuk PerpustakaanInstitutPengajianTinggi(IPT)Di 15-16 37KursusPengenalanKepadaRDA17 38BengkelPencarianMaklumat21-22 39KuliahKitab7 40BengkelPerolehanBahanPerpustakaan10-11 41 BengkelPemeliharaan&PemuliharaanBahan Perpustakaan 11 42BengkelPenulisanBuletinInspirasi11 43 BengkelPengurusanPusatSumberMasjid– QITPengurusan 12-13 44PerhimpunanBersamaKakitanganBil.2/201314 45CeramahIsra’Mikraj1432H21 46 KursusMesraPelanggan&Komunikasi Berkesan 26-27 47 BengkelKajianSemulaPelanStrategik PerpustakaanUKM 27
 46. 46. Laporan Tahunan 2013 PERPUSTAKAAN TUN SERI LANANG46 BIL.LATIHANJANFEBMACAPRMEIJUNJULOGOSSEPTOKTNOVDIS 48 KursusBahasaInggerisKakitangan PerpustakaanUKMSiri1 27 49LawatanPenandaarasankeBursaMalaysia2 50 KursusBahasaInggerisKakitangan PerpustakaanUKMSiri2 3-4 51BengkelIQuest5 52 LawatanPenandaarasan-UniversitiMalaysia Perlis 6 53LawatanPenandaarasan-UiTM,Perlis7 54 BengkelPelaksanaanProsedurPerolehan Bahan 8 55TazkirahRamadhan12 56TazkirahRamadhan19 57SeminarKesedaranPencegahanKebakaran1 58TazkirahRamadhan2 59 KursusBahasaInggerisKakitangan PerpustakaanUKMSiri3 19-20 60 KursusBahasaInggerisKakitangan PerpustakaanUKMSiri4 21-22
 47. 47. 47PERPUSTAKAAN TUN SERI LANANG Laporan Tahunan 2013 BIL.LATIHANJANFEBMACAPRMEIJUNJULOGOSSEPTOKTNOVDIS 61KursusVIRTUAHighlight3-4 62BengkelPengkataloganAnalyticRecord12 63PerhimpunanBersamaKakitanganBil.3/201313 64 KursusPenyampaianBerkesanDalam PerkhidmatanPerpustakaan 25 65 BengkelKemahiranAsasMaklumat Perundangan 25-26 66SeminarKepustakawanan201326-27 67KursusPengurusanPusatSumber(FIP)3 68 BengkelSemakanPengurusanPerpustakaan 2013 7-8 69SesiLatihanPangkalanDataIEEEXplore20138 70SyarahanTunSeriLanang9 71KursusWeb2.0&3.0Perpustakaan29-30
 48. 48. Laporan Tahunan 2013 PERPUSTAKAAN TUN SERI LANANG48 BIL.LATIHANJANFEBMACAPRMEIJUNJULOGOSSEPTOKTNOVDIS 72BengkelHalatujuPerpustakaanUKM1 73BengkelMenanganiStress:TeknikKetarasedar8-10 74BengkelVITAL11-12 75 KursusKeselamatan&KesihatanPekerjaan Perpustakaan 12 76BengkelROI21-22 77 KursusIntegriti/AkauntabilitiDalamPerolehan BahandanKewanganKerajaan 26 78KursusPerkhidmatanPelanggan27-28 79KonvensyenKIKPerpustakaanUKM201310 80 BengkelTransformasiLanggananPangkalan DataPerpustakaan 12 81BengkelPengemaskinianRekodE-REP16-17 82BengkelPenulisanBuletinInspirasi–Siri224 83 BengkelKemasukanMaklumatTemplate LaporanTahunanPerpustakaan 24
 49. 49. 49PERPUSTAKAAN TUN SERI LANANG Laporan Tahunan 2013 BIL.LATIHANJANFEBMACAPRMEIJUNJULOGOSSEPTOKTNOVDIS 1SeminarLibraryTechnologyUpdate19 2SeminarCreative&CriticalThinkingSkills19-20 3SustainabilityofAcademicLibraries4 4ResourceDescriptionandAccess(RDA)4-6 5SeminaronNewMediaandInformationLiteracy27 6The11th HKULibraryLeadershipInstitute10-14 7PersidanganMejaBulat14-16 8 SeminarPembangunanKoleksiTempatandan SejarahLisan2013 29-30 9CataloguingColloquium29-30 10AcademicLibrarian329-1 11SeminarSetiausaha12-14 12BengkelPengurusanNilaiDalamPerpustakaan24 13 SeminarTrasnformasi,Inovasi&Kreativitidi Perpustakaan 8 14 WorldLibraryandInformationCongress79th IFLAGeneralConferenceandAssembly 17-23 15 SeminarKebangsaanPustakawanMalaysia 2013 25-27 16BengkelAACRtoRDAusingtheRDAToolkit25-27 17 3rd PERPUNInternationalConference:Strategic LibraryServices 28-29 18VTLSUserSeminar5-7 19 FoundationinquantitativeDataAnalysisUsing IBMSPSSforWindows 18-19 JADUAL36:Seminar/Bengkel/Kursus/Ceramah/Taklimat(AnjuranPihakLuar) Perpustakaanjugatelahmenghantarpustakawandankakitanganuntukmenghadiri19latihananjuranpihakluarsepanjangtahun2013.
 50. 50. Laporan Tahunan 2013 PERPUSTAKAAN TUN SERI LANANG50 PAMERAN PERPUSTAKAAN Perpustakaan Tajuk Pameran Tarikh Pameran Bebaskan Palestin (Sempena Sambutan Maulidur Rasul Peringkat UKM) 1 - 28 Februari 2013 Pameran Syarahan Tun Seri Lanang : Sains Dalam Maqasid Al-Quran 9 - 29 Oktober 2013 Pameran Dana Endowmen Perpustakaan UKM Sepanjang Tahun Pameran Amalan 5S Perpustakaan UKM Sepanjang Tahun Rumah Melayu Tradisional 1 Januari - 30 Mac Bahasa Malaysia 1 - 30 April Politik Malaysia 1 - 31 Mei Masakan Melayu Tradisional 1 - 30 Jun Perayaan di Malaysia 1 - 31 Julai Hari Merdeka & Hari Malaysia 1 Ogos - 31 September Peralatan Tradisional Melayu 1 - 31 Oktober Warisan Kesultanan Melayu 1 - 30 November Pelancongan Malaysia 1 - 31 Disember Pameran Syarahan Perdana Prof. Dr. Wu Loo Ling 23 Januari Pameran Syarahan Perdana Prof. Dr. Kamsiah Jaarin 8 Februari Pameran Syarahan Perdana Prof. Dr. Rohaizak Muhammad 5 April Pameran Syarahan Perdana Prof. Dr. Abdullah Sani Mohamed 12 April Pameran Syarahan Umum Prof. Dr. Md. Mostafizur Rahman 13 Jun Pameran Syarahan Perdana Prof. Dr. Siti Aishah Md. Ali 21 Jun Pameran Syarahan Perdana Prof. Dr. Ruszymah Idrus 20 September Pameran Syarahan Perdana Prof. Dr. Zainul Rashid Mohammad Razi 20 Disember Pameran Minggu Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (MKKP) UKM 30 September - 31 Oktober Pameran Dana Endowmen Perpustakaan UKM 31 Oktober - 14 November PTSL PL2 PATMA PPPUKM JADUAL 37: Pameran
 51. 51. 51PERPUSTAKAAN TUN SERI LANANG Laporan Tahunan 2013 Nama Sekolah Tarikh Sekolah Menengah Agama Tinggi Ar-Rahman, Cheras, Selangor 22 Februari Sekolah Menengah Teknik Bachok, Kelantan 2 Mac Sekolah Menengah Kebangsaan Telok Datok, Banting, Selangor 21 Mac Sekolah Menengah Kebangsaan Tunku Abdul Rahman, Kulaijaya, Johor 22 Mac Sekolah Menengah Kebangsaan Tunku Ampuan Durah, Seremban, Negeri Sembilan 22 Mac Sekolah Menengah Kebangsaan Dr. Burhanuddin, Taiping, Perak 22 Mac Sekolah Menengah Kebangsaan Munshi Abdullah, Batu Berendam, Melaka 22 Mac Rumah Anak-Anak Yatim Kebajikan Al-Khairiah, Klang, Selangor 25 Mac Sekolah Menengah Kebangsaan Jugra, Banting, Selangor 25 Mac Sekolah Menengah St. George, Taiping, Perak 28 Mac Sekolah Menengah Kebangsaan Jalan Tasek, Ipoh, Perak 19 April Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Sultan Muhammad, Batu Berendam, Melaka 20 April Sekolah Menengah Kebangsaan Penanti, Seberang Perai Tengah, Pulau Pinang 22 April Sekolah Menengah Kebangsaan Alor Merah, Alor Star, Kedah 9 Mei Sekolah Menengah Kebangsaan Kahang, Kluang, Johor 26 Mei Sekolah Menengah Kebangsaan (P) Treacher Methodist, Taiping, Perak 3 Jun Sekolah Menengah Kebangsaan Soeharto, Kuala Kubu Bharu, Selangor 5 Jun Sekolah Menengah Kebangsaan Benta, Benta, Pahang 12 Jun Sekolah Menengah Kebangsaan Dato' Mustaffa, Pasir Panjang, Sekinchan, Selangor 18 Jun 2013 Sekolah Menengah Kebangsaan Kinrara, Puchong, Selangor 28 Jun Sekolah Menengah Agama Sungai Petani, Kedah 5 Julai Sekolah Menengah Agama Imtiaz Ulul Albab, Melaka 5 Julai Sekolah Menengah Kebangsaan Sultan Ismail, Kemaman, Terengganu 6 Julai Sekolah Kebangsaan 2B, Seremban, Negeri Sembilan 4 September Sekolah Menengah Agama Bandar Penawar, Kota Tinggi, Johor 26 September Kolej Matrikulasi Negeri Sembilan 28 Seprember Sekolah Rendah Islam Mithali, Khalifah 2 Oktober Sekolah Kebangsaan Olak Lempit, Banting, Selangor 18 November Anak-Anak Polis, Bahagian Agama dan Kaunseling, IPK Selangor 26 November Kolej Matrikulasi Negeri Sembilan 30 November Program Perkhemahan Permata Pintar, Pusat Permata Pintar Negara, UKM 6 Disember Sekolah Menengah Kebangsaan Agama (P) Alawiyah, Kangar, Perlis 6 Disember Yayasan SP Setia, Shah Alam, Selangor 10 Disember Sekolah Menengah Kariah Masjid Sijangkang, Selangor 13 Disember PERPUSTAKAAN TUN SERI LANANG JADUAL 38: Lawatan Sekolah LAWATAN PERPUSTAKAAN Nama Sekolah Tarikh Sekolah Menengah Kebangsaan St. Paul, Seremban, Negeri Sembilan 10 September PERPUSTAKAAN DR. ABDUL LATIFF
 52. 52. Laporan Tahunan 2013 PERPUSTAKAAN TUN SERI LANANG52 JADUAL 39: Lawatan Dari Dalam Negara Nama Institusi Tarikh Universiti Teknologi Malaysia (UTM) 13 Mei Fakulti Sains Dan Teknologi, UKM 28 Mei Pelajar Pengurusan Maklumat UiTM, Merbok, Kedah 4 Oktober Panel Akreditasi Kejuruteraan 9 Oktober Nama Institusi Tarikh Universiti Islam Antarabangsa Malaysia (UIAM) 18 Jun Nama Institusi Tarikh Jabatan Pendaftaran Negara 28 Mac PERPUSTAKAAN TUN SERI LANANG PERPUSTAKAAN UNDANG-UNDANG PERPUSTAKAAN PUSAT PERUBATAN UKM JADUAL 40: Lawatan Dari Luar Negara Nama Institusi Tarikh Fakulti Pengajian Kontemporari Islam, Universiti Sultan Zainal Abidin 1 Mac Sarjana Muda Pendidikan (Ipend), Universiti Sultan Zainal Abidin 7 Mac Forum Pustakawan Jawa Timur, Indonesia 14 Mac Program Short Geology Training (PKP), Bangladesh 1 April Bangkok Thonburi University, Thailand 4 April Sri Lanka Institute Of Development Administration (SLIDA), Sri Lanka 29 April Universiti Lambung Mangkurat, Kalimantan, Indonesia 17 Mei SMA Bukit Tinggi, Padang, Indonesia 1 Julai Universiti Mulawarman, Kalimantan Timur, Indonesia 2 Julai Universiti Rajabhat, Thailand 3 Julai Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia 3 Oktober Kedutaan Perancis - Dr. Maxime Feraille (Attache for Higher Education & Science, Director of the Malaysia-France University Centre) & Mr. Jean Pierre Galland (Counsellor for Cooperation & Cultural Affairs) 9 Oktober Suksanareewittaya School, Thailand 17 Oktober Fakultas Syariah Universiti Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, Indonesia 7 November Universitas Dayanu Ikhsanuddin Bau-Bau, Indonesia 27 November Nama Institusi Tarikh PERPUSTAKAAN TUN SERI LANANG PERPUSTAKAAN UNDANG-UNDANG
 53. 53. 53PERPUSTAKAAN TUN SERI LANANG Laporan Tahunan 2013 Fakultas Syariah Universiti Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, Indonesia 7 November Universitas Dayanu Ikhsanuddin Bau-Bau, Indonesia 27 November Nama Institusi Tarikh Universiti Muhamadiah, Jogjakarta, Indonesia 19 Jun Institute of State Law, Vietnam 5 Disember PERPUSTAKAAN UNDANG-UNDANG Lawatan dari Institute of State Law, Vietnam Lawatan dari IPelajar Sekolah Menengah
 54. 54. Laporan Tahunan 2013 PERPUSTAKAAN TUN SERI LANANG54 Nama Aktiviti Tarikh Tempat Corporate Social Responsibility (CSR) - Bahagian Pengurusan Jurnal dan Jilidan 30 Mac 2013 Rumah Kasih Sayang, Rawang Bengkel Pengurusan Pusat Sumber Masjid 12-13 Jun 2013 Perpustakaan Tun Seri Lanang Aktiviti Bersama Pelajar Sekolah Menengah 19-Jun-13 Perpustakaan Tun Seri Lanang Majlis Iftar dan Solat Terawih Berjemaah Bersama Anak Yatim Al-Kausar, Bandar Baru Bangi 12 Julai 2013 Surau Perpustakaan Tun Seri Lanang Program Tautan Kasih@Kampung 21 September 2013 Kampung Jalan Kebun, Seksyen 30, Shah Alam, Selangor Program Kemasyarakatan Bantuan Mangsa Banjir 25 Disember 2013 Kuantan, Pahang JADUAL 41: Khidmat Masyarakat KHIDMAT MASYARAKAT Kakitangan PerpustakaanUKM bersama mangsa banjir semasa Program Kemasyarakatan Mangsa Banjir di Kuantan, Pahang Program Tautan Kasih@Kampung di Kampung Jalan Kebun, Shah Alam
 55. 55. 55PERPUSTAKAAN TUN SERI LANANG Laporan Tahunan 2013 JAWATANKUASA Penasihat Hafsah Mohd Penyelaras Rosnah Suliman Pengerusi Rohaya Umar Setiausaha Asmany Aza Ahmad Ahli Azman Idris Hamidah Erman Hayatul-Azlah Ghazali Mohd Adnan Baharom Rohalia Mohd Rohani Rosmarlidaini Mah Hassan Ruzita Kamis Md. Hafiz Ahmad Zulkifli Rekabentuk dan Grafik Rusiah Husin Jurufoto Mokhtar Aman Mohamad Zul Mohamad Yusof Mohd Zohdi Haron Percetakan Bahagian Pentadbiran dan Kualiti
 56. 56. Laporan Tahunan 2013 PERPUSTAKAAN TUN SERI LANANG56 Perpustakaan Tun Seri Lanang Universiti Kebangsaan Malaysia 43600 UKM Bangi Selangor Darul Ehsan, Malaysia http://www.ukm.my/library emel : kpustaka@ukm.edu.my

×