 Pernyataan Masalah (Problem Statement)
 Matlamat Penyelidikan (Research Purpose)
 Objektif Penyelidikan
 Persoalan Pe...
Proses-proses
penyelidikan
Memilih topik &
tinjauan literatur
Ulasan literatur &
mentakrifkan masalah
penyelidikan/soalan
penyelidikan
Rekabentuk
pen...
Topik & Masalah
Penyelidikan
Persoalan Penyelidikan
& Tujuan
Strategi
Penyelidikan
Penyelidikan Asas
Penyelidikan Gunaan
S...
Langkah asas
• Mencari idea/tema/topik  Apa, Bila
• Membentuk soalan  Apa, Kenapa
• Menentukan populasi Siapa, Bila, Ba...
…masalah ???
Topik penyelidikan
Masalah penyelidikan
“…masalah penyelidikan merupakan satu isu atau kebimbangan yang
dikenalpasti oleh ...
Mengenalpasti masalah penyelidikan
Menyatakan
masalah
Menjustifikasi
masalah
Mencadangkan
keperluan untuk
mengkaji
masalah...
Sumber masalah
Teori yang
menjelaskan
sesuatu fenomena
i) ramalan
teoritikal; ii)
wujudkan teori
Literatur yang
mencadangk...
Pernyataan
Masalah
Pernyataan Masalah
(Problem Statement)
• Pernyataan masalah
merupakan penerangan
mengenai kesukaran atau
kekurangan yang p...
Topik Isu
Bukti
kepada
isu
Kekurangan
dalam bukti
Apakah
penyelesaian
terhadap
kekurangan atau
kelemahan
aliran idea
5 uns...
Struktur pernyataan masalah
•Menerangkan matlamat yang
dikehendaki atau situasi yang
ideal;
•Menerangkan bagaimana
sesuatu...
A
(Ideal)
Perpustakaan perlu memilih dan mendapatkan bahan
yang berkualiti terutamanya dari aspek kekinian,
liputan kandun...
B
(Realiti)
Lokasi Perpustakaan XYZ yang terletak di pusat bandar
Kuala Lumpur merupakan cabaran terbesar dalam
menyediaka...
C
(Kesan)
Penemuan Kajian Tahap Kepuasan Pengguna
Perpustakaan XYZ yang dijalankan pada tahun 2013
mendapati secara keselu...
Matlamat Penyelidikan
(Research Purpose)
• Merupakan tujuan umum yang
hendak dicapai bagi
menyelesaikan masalah.
• Matlama...
Unsur dalam penyataan matlamat penyelidikan
•Memperkenalkan pembolehubah, hubungan antara
pembolehubah, peserta kajian dan...
Contoh pernyataan matlamat penyelidikan
Tujuan kajian ini adalah untuk mengkaji
konsep perkhidmatan perpustakaan yang
bert...
Objektif
Penyelidikan
Objektif Penyelidikan
• Objektif memandu reka bentuk,
kaedah, cerapan, analisis dan
tafsiran penyelidikan. Oleh itu, ia
pe...
Objektif
• Anda boleh mengenal pasti objektif dengan melihat kepada
frasa seperti “objektif penyelidikan ini ialah…”
• Con...
Unsur dalam objektif penyelidikan
S M A R T
Specific Measurable Achievable Realistic Time-frame
2 Jenis objektif
membayangkan
maksud
menyelesaikan
masalah yang telah
dibentangkan dalam
pernyataan masalah
Contoh :
Mengk...
Kata kerja objektif
Mengenalpasti Mencadang Mengolah semula Menyalin
Mengelas Menganalisis Mensintesis Menyebut
Mengukur M...
Persoalan
Kajian
• Merupakan kenyataan yang mengenalpasti fenomena yang
perlu dikaji.
• Dibentuk daripada objektif kajian
• Soalan kajian d...
Persoalan kajian perlu menjelaskan :
1. Pembolehubah yang dikaji
2. Populasi yang dikaji
3. Persoalan yang dikaji
Contoh:
...
Hipotesis
Hipotesis
• Hipotesis adalah saranan sementera
bagi menjelaskan fenomena yang dikaji
atau bertujuan menyelesaikan masalah....
Hipotesis
Hipotesis
Alternatif
Berarah Tidak Berarah
Hipotesis Nul
Hipotesis Nul (Ho)
• Tiada perubahan dalam pemboleh ubah
bersandar
Contoh :
Ho: Tiada perbezaan signifikan antara pengguna...
Hipotesis alternatif (Ha)
• Hipotesis alternatif berarah
• Menjelaskan arah perubahan pemboleh ubah yang diramal
oleh peny...
• Hipotesis alternatif tidak berarah
• Tidak menyatakan arah perubahan dalam pembolehubah
bersandar
• Tidak menunjukkan ar...
Membentuk hipotesis
Buat aruhan dari
pemerhatian ke atas satu
kumpulan kecil dan
berdasarkannya, buat
tafsiran dan gunakan...
Ulasan
Literatur
Ulasan Literatur
• Analisa secara kritikal (samada
berbentuk negatif ataupun positif),
terhadap suatu bidang ilmu ataupun
...
TEORI
Bincangkan
apa yang
dikatakan
oleh
penyelidikan
METODOLOGI
Bincangkan
bagaimana
penyelidikan
dilakukan
LOMPANG
Binca...
Membaca
tulisan-tulisan
ilmiah yang
berkaitan
Menilai semua
tulisan ilmiah
yang dibaca
Buat ringkasan
Gabungkan
menjadi sa...
Terima Kasih
zaidisahid@salam.uitm.edu.my
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Ceramah 2 Bengkel Asas Penyelidikan Kepustakawanan

548 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
548
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
12
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • a)   PenyelidikanasasPenyelidikan yang dijalankanuntukmenerbitkandapatanbaru, ilmubaruatauteoribaru. Penyelidikanasas:·           Menekankanpenemuanpengetahuansemata-matauntukpengetahuan.·           Lebihmenumpukankajianteori-teori yang wujuddalambidangpendidikansecaralebihmendalam.·           Memperoleh data empirikal yang bolehdigunakanuntukmengembangkandanmenilaiteori.·           Kurangberorientasikancara-carakearahpenyelesaianmasalahpraktisb)      Penyelidikangunaan·           Bertujuanuntukmenyelesaikanmasalahpraktis yang dihadapiatauuntukmengujisesuatuteoriuntukmenilaikegunaannya·           Dapatmemberikan data samaadamenyokongsesuatuteori, mengubahsuai, ataumengembangkansesuatuteoribaru.
 • Langkahasas yang praktikaluntuk orangawam
 • PenyelidikanbermuladarimasalahMengenalpastiMasalahPenyelidikanmelaluimasalahApakahMasalah?a) Satu soalan yang dibangkitkan untuk siasatan, balasan atau penyelesaianb) Sesuatu perkara atau keadaan dianggap sebagai tidak diingini atau berbahaya dan perlu ditangani dan diatasi.A research problem is an issue or concern that an investigator presents and justifies in a research study. Sesuatukerja yang dianggappenyelidikanperluadaunsurmenyelesaikanmasalah, samadamasalahitukecilataubesarataupentingataukurangpenting. Denganmenyelesaikanmasalahini, andatelahmembuatsumbangankepada  ilmu.
 • One of the most challenging aspects of conducting research is to clearly identify the “problem” that leads to a need for your study (Creswell, 2005)
 • Ayat tunggal ialah ayat yang mengandungi satu subjek dan satu predikat. Ayat tunggal terbina dalam berbagai-bagai jenis ayat sama ada ayat penyata, ayat tanya, ayat perintah, dan ayat seruan
 • Objektifdibentuksetelahmasalahdikenalpasti.Objektifmestijelasuntukmenunjukkanapa yang hendakdicapai, danmemandupenyelidiktentangapa, bagaimanadanbila data dicerap.
 • Jikaterbuktitahapkepuasanpenggunalelakilebihtinggiberbandingdenganpenggunaperempuan, makatindakanseterusnyaialahmencaripendekatan yang sesuaibagimeningkatkantahapkepuasanpenggunaperempuan.
 • Iabukannyasinopsisatauringkasanterhadapsesebuahkajian lain, tetapimerupakanceritailmiahterhadapkajiantertenntu yang dijalankanolehpenyelidik lain.
 • Ceramah 2 Bengkel Asas Penyelidikan Kepustakawanan

  1. 1.  Pernyataan Masalah (Problem Statement)  Matlamat Penyelidikan (Research Purpose)  Objektif Penyelidikan  Persoalan Penyelidikan (Research Question)  Hipotesis  Ulasan Literatur Bengkel Asas Penyelidikan Kepustakawanan dan Penyediaan Kertas Kerja 28 – 29 April 2014 Perpustakaan Tun Seri Lanang Universiti Kebangsaan Malaysia Ceramah 2 : Hj. Noor Zaidi Hj. Sahid zaidisahid@salam.uitm.edu.my
  2. 2. Proses-proses penyelidikan
  3. 3. Memilih topik & tinjauan literatur Ulasan literatur & mentakrifkan masalah penyelidikan/soalan penyelidikan Rekabentuk penyelidikan & menulis cadangan Pengumpulan data penyelidikan Analisa & interpretasi data penyelidikan Menulis disertasi, tesis atau laporan penyelidikan
  4. 4. Topik & Masalah Penyelidikan Persoalan Penyelidikan & Tujuan Strategi Penyelidikan Penyelidikan Asas Penyelidikan Gunaan Soalan ‘Apa’ Soalan ‘Kenapa’ Soalan ‘Bagaimana’ Kuantitatif Kualitatif Meneroka… Menghurai… Memahami… Meramalkan… Merubah… Menilai… Menilai kesan…
  5. 5. Langkah asas • Mencari idea/tema/topik  Apa, Bila • Membentuk soalan  Apa, Kenapa • Menentukan populasi Siapa, Bila, Bagaimana • Memilih rekabentuk dan pengukuran  Bagaimana, Kenapa • Mengumpul bukti  Bagaimana • Mentafsir bukti  Bagaimana • Memaklumkan  Apa, Bagaimana masalah
  6. 6. …masalah ???
  7. 7. Topik penyelidikan Masalah penyelidikan “…masalah penyelidikan merupakan satu isu atau kebimbangan yang dikenalpasti oleh penyelidik dan ia mewajarkan satu kajian dijalankan…” Masalah Penyelidikan
  8. 8. Mengenalpasti masalah penyelidikan Menyatakan masalah Menjustifikasi masalah Mencadangkan keperluan untuk mengkaji masalah …pernyataan masalah yang berkesan menjelaskan apa yang hendak dikaji, bagaimana dan setakat mana hendak dikaji, dan bentuk operasinya…
  9. 9. Sumber masalah Teori yang menjelaskan sesuatu fenomena i) ramalan teoritikal; ii) wujudkan teori Literatur yang mencadangkan kajian lanjut bagi memantapkan penemuan & penjelasan Isu semasa dalam bidang (cth: pentadbiran; pengurusan& operasi; pengguna) Apakah topik penyelidikan yang berkaitan dengan isu tersebut? common sense berdasarkan persoalan, perasaan ingin tahu & pengalaman Penyelidikan dalam perpustakaan & maklumat telah dilakukan secara meluas & pelbagai topik. Lanjutan penyelidikan juga dilakukan untuk mengembangkan idea Pengulangan (replication) penyelidikan yang telah dilakukan oleh penyelidik terdahulu kerana anda berfikir dapatan kajian tersebut mempunyai kepentingan yang signifikan dan anda ingin mengesahkannya (verify) Konsisten dengan cabang ilmu pengetahuan
  10. 10. Pernyataan Masalah
  11. 11. Pernyataan Masalah (Problem Statement) • Pernyataan masalah merupakan penerangan mengenai kesukaran atau kekurangan yang perlu diselesaikan atau sekurang- kurangnya dikaji untuk melihat sama ada penyelesaiannya boleh ditemui. • Ia juga boleh digambarkan sebagai jurang antara keadaan yang berlaku sekarang dengan keadaan yang diingini atau percanggahan antara prinsip dan amalan.
  12. 12. Topik Isu Bukti kepada isu Kekurangan dalam bukti Apakah penyelesaian terhadap kekurangan atau kelemahan aliran idea 5 unsur dalam pernyataan masalah Bidang yang diminati • Keprihatinan • Masalah • Sesuatu yang memerlukan penyelesaian • Bukti daripada literatur • Bukti daripada pengalaman • Dalam bukti ini apakah yang kurang? • Ingin tahu lebih lanjut Bagaimana mengemukakan apa yang diperlukan untuk membantu penyelidik; pengamal; pembuat polisi; individu seperti yang dikaji Isu “kepuasan pengguna perpustakaan” Ketidakpuasan hati pengguna terhadap koleksi perpustakaan • Pengguna tidak puas hati terhadap kekinian maklumat bercetak. • Konsep perkhidmatan customer-driven • Penjelasan mengenai ciri- ciri kepuasan/ketida kpuasan pengguna terhadap koleksi • Mengetahui penilaian pengguna terhadap koleksi perpustakaan. • Mengenalpasti kekurangan koleksi berbanding dengan keperluan maklumat pengguna. • Mengenalpasti pendekatan yang sesuai bagi pembangunan koleksi perpustakaan.
  13. 13. Struktur pernyataan masalah •Menerangkan matlamat yang dikehendaki atau situasi yang ideal; •Menerangkan bagaimana sesuatu isu/perkara sepatutnya berlaku Ideal •Menerangkan suatu keadaan yang menghalang sesuatu matlamat; • Menerangkan isu/pekara di Bahagian A daripada dicapai atau direalisasikan; •Menerangkan bagaimana keadaan semasa isu/pekara sesuatu pekara. Realiti •Mengenal pasti kaedah yang boleh dicadangkan untuk memperbaiki keadaan semasa dan tindakan yang boleh dilakukan untuk mencapai matlamat berdasarkan situasi yang ideal. KesanA B C
  14. 14. A (Ideal) Perpustakaan perlu memilih dan mendapatkan bahan yang berkualiti terutamanya dari aspek kekinian, liputan kandungan dan jenis bahan. Ini menjadikan proses pemilihan bahan maklumat sesebuah perpustakaan menjadi sangat kompleks. Apatah lagi usaha ini perlu diselarikan dengan keperluan misi sesebuah perpustakaan. Clancy (2004) menjelaskan, batasan-batasan yang berbeza seperti faktor umur, subjek yang diminati pengguna, kewangan, kekinian bahan, pertambahan jumlah pengguna, bahasa dan bangsa juga menjadi keutamaan dalam pembangunan koleksi sesebuah perpustakaan.
  15. 15. B (Realiti) Lokasi Perpustakaan XYZ yang terletak di pusat bandar Kuala Lumpur merupakan cabaran terbesar dalam menyediakan koleksinya. Ini kerana di persekitaran tersebut, terdapat pelbagai jenis perpustakaan merangkumi perpustakaan awam, perpustakaan akademik dan perpustakaan khusus yang mempunyai pelbagai koleksi terkini yang dibangunkan mengikut segmen penggunanya. Justeru, pengguna perpustakaan lebih gemar untuk mengunjungi perpustakaan-perpustakaan tersebut bagi membuat rujukan atau menggunakan perkhidmatan perpustakaan yang lain.
  16. 16. C (Kesan) Penemuan Kajian Tahap Kepuasan Pengguna Perpustakaan XYZ yang dijalankan pada tahun 2013 mendapati secara keseluruhan, indeks kepuasan terhadap koleksi bercetak adalah pada tahap di bawah 80%. Kajian tersebut juga telah mengenalpasti bahawa antara pemboleh ubah yang mendapat indeks terendah berbanding pemboleh ubah lain adalah kekinian bahan maklumat bercetak iaitu sebanyak 72%. Manakala indeks terhadap koleksi yang berjaya memenuhi keperluan maklumat pengguna hanya mencapai 71%. Justeru, kajian ini telah mencadangkan agar kajian susulan mengenai koleksi perpustakaan dibuat bagi memenuhi keperluan maklumat pengguna perpustakaan XYZ.
  17. 17. Matlamat Penyelidikan (Research Purpose) • Merupakan tujuan umum yang hendak dicapai bagi menyelesaikan masalah. • Matlamat penyelidikan penting : - Membantu mengenal pasti reka bentuk yang sesuai. - Membantu menghubungkaitkan tujuan penyelidikan dengan keputusan.
  18. 18. Unsur dalam penyataan matlamat penyelidikan •Memperkenalkan pembolehubah, hubungan antara pembolehubah, peserta kajian dan lokasi kajian •Panduan untuk penulisan : ‐ Gunakan ayat tunggal ‐ Gunakan ayat seperti : “Tujuan penyelidikan ini adalah untuk…..” ‐ Jika menggunakan teori, nyatakan teori yang akan di uji ‐ Gunakan ayat seperti hubungan, perbandingan bagi menerangkan hubungan antara pembolehubah.
  19. 19. Contoh pernyataan matlamat penyelidikan Tujuan kajian ini adalah untuk mengkaji konsep perkhidmatan perpustakaan yang berteraskan pengguna dengan tahap kepuasan pengguna perpustakaan
  20. 20. Objektif Penyelidikan
  21. 21. Objektif Penyelidikan • Objektif memandu reka bentuk, kaedah, cerapan, analisis dan tafsiran penyelidikan. Oleh itu, ia perlu dinyatakan dengan jelas dan berbentuk tingkah laku. • Kenyataan yang digunakan dalam penyelidikan bagi membawa maksud apa yang ingin dicapai oleh penyelidik.
  22. 22. Objektif • Anda boleh mengenal pasti objektif dengan melihat kepada frasa seperti “objektif penyelidikan ini ialah…” • Contohnya : i. Mengkaji penilaian pengguna terhadap koleksi perpustakaan xyz. ii. Mengenal pasti kekurangan koleksi perpustakaan xyz berbanding dengan keperluan maklumat pengguna. iii. Mengenal pasti keperluan koleksi dari perspektif pengguna xyz berdasarkan profil /segmen pengguna perpustakaan. iv. Mengenal pasti pendekatan atau kaedah yang sesuai bagi pembangunan koleksi xyz.
  23. 23. Unsur dalam objektif penyelidikan S M A R T Specific Measurable Achievable Realistic Time-frame
  24. 24. 2 Jenis objektif membayangkan maksud menyelesaikan masalah yang telah dibentangkan dalam pernyataan masalah Contoh : Mengkaji penilaian pengguna terhadap koleksi perpustakaan xyz Objektif Umum Membayangkan maksud menyelesaikan masalah secara khusus Contoh : Menilai tahap kepuasaan pengguna terhadap koleksi bercetak perpustakaan xyz Objektif Khusus
  25. 25. Kata kerja objektif Mengenalpasti Mencadang Mengolah semula Menyalin Mengelas Menganalisis Mensintesis Menyebut Mengukur Membuktikan Membincang Melukis Merekod Membezakan Meramal Mempercayai Mengumpul Membandingkan Merumus Menilai Menyusun Mengubahsuai Menjumpai Menyedarkan Memerhati Mengolah Mempertahankan Mengetahui Menjelas Menyatakan Memanipulasi Memahami Membina Mengunjurkan Merajah Memberitahu Menyedia Menghubungkan Menerang Menyenaraikan Meniru Mendefinisi Melabel
  26. 26. Persoalan Kajian
  27. 27. • Merupakan kenyataan yang mengenalpasti fenomena yang perlu dikaji. • Dibentuk daripada objektif kajian • Soalan kajian digunakan apabila penyelidik tidak mempunyai sokongan teori yang kukuh, maka lebih sesuai untuk mengemukakan soalan berbanding hipotesis kajian. Persoalan Kajian (Research Question)
  28. 28. Persoalan kajian perlu menjelaskan : 1. Pembolehubah yang dikaji 2. Populasi yang dikaji 3. Persoalan yang dikaji Contoh: • Apakah tahap kepuasaan pengguna perkhidmatan perpustakaan xyz? • Adakah terdapat hubungan antara tahap kepuasan pengguna perpustakaan dengan perkhidmatan maklumat yang ditawarkan oleh pembekal maklumat lain? Persoalan Kajian (Research Question)
  29. 29. Hipotesis
  30. 30. Hipotesis • Hipotesis adalah saranan sementera bagi menjelaskan fenomena yang dikaji atau bertujuan menyelesaikan masalah. • Membolehkan penyelidik mengaitkan teori dengan pemerhatian. • Memberi jangkaan mengenai hubungan antara pembolehubah-pemboleh ubah. • Dibentuk sebelum pengumpulan data bagi memberi panduan pengumpulan dan pengurusannya. • Bukti dari pemerhatian akan menentukan sama ada sesuatu hipotesis perlu diterima atau diketepikan
  31. 31. Hipotesis Hipotesis Alternatif Berarah Tidak Berarah Hipotesis Nul
  32. 32. Hipotesis Nul (Ho) • Tiada perubahan dalam pemboleh ubah bersandar Contoh : Ho: Tiada perbezaan signifikan antara pengguna lelaki dan perempuan bagi tahap kepuasan perkhidmatan perpustakaan.
  33. 33. Hipotesis alternatif (Ha) • Hipotesis alternatif berarah • Menjelaskan arah perubahan pemboleh ubah yang diramal oleh penyelidik • Hipotesis berarah lebih bernas kerana menunjukkan arah tindakan yang perlu dilakukan sekiranya bukti empirik menunjukkan hipotesis berkeadaan benar. Contoh: Ha: Tahap kepuasan terhadap perkhidmatan perpustakaan bagi pengguna lelaki lebih tinggi berbanding pengguna perempuan.
  34. 34. • Hipotesis alternatif tidak berarah • Tidak menyatakan arah perubahan dalam pembolehubah bersandar • Tidak menunjukkan arah fenomena Contoh : Ha: Tahap kepuasaan terhadap perkhidmatan perpustakaan dalam kalangan pengguna perempuan berbeza dengan pengguna lelaki. Ha: Terdapat perbezaan tahap kepuasan perkhidmatan perpustakaan antara pengguna lelaki dan perempuan. Hipotesis alternatif (Ha)
  35. 35. Membentuk hipotesis Buat aruhan dari pemerhatian ke atas satu kumpulan kecil dan berdasarkannya, buat tafsiran dan gunakannya sebagai generalisasi atau kenyataan umum. Contoh : Dari pemerhatian, didapati tahap kepuasan pengguna di perpustakaan berbeza- beza, maka dihipotesiskan bahawa terdapat hubungan antara latar belakang pendidikan dengan tahap kepuasan mereka. Induktif (aruhan) Dibentuk berasaskan teori sesuatu bidang. Pengesahan hanya dilakukan setelah kajian dibuat ke atas data empirik. Jika data menyokong hipotesis, dapatan boleh digabungkan dengan teori, oleh itu hipotesis lebih berfungsi sebagai pelengkap teori. Contoh : Daripada kajian literatur tentang teori user-centric, didapati perkhidmatan yang dibangunkan berteraskan pengguna akan memberikan tahap kepuasaan pengguna yang lebih tinggi berbanding perkhidmatan yang dibangunkan secara konservatif. Deduktif
  36. 36. Ulasan Literatur
  37. 37. Ulasan Literatur • Analisa secara kritikal (samada berbentuk negatif ataupun positif), terhadap suatu bidang ilmu ataupun persoalan penyelidikan yang sedang dikaji. • Tujuannya : i. Membentuk sebuah kerangka teori untuk topik yang dikaji; ii. Menjelaskan definisi, kata kunci dan terminologi; iii. Menentukan kajian, model, dll. yang mendukung topik iv. Menentukan skop penelitian; dan v. Topik yang dikaji.
  38. 38. TEORI Bincangkan apa yang dikatakan oleh penyelidikan METODOLOGI Bincangkan bagaimana penyelidikan dilakukan LOMPANG Bincangkan apa yang hilang/kurang, iaitu lompang yang ingin diisi oleh penyelidikan anda Unsur dalam ulasan literatur
  39. 39. Membaca tulisan-tulisan ilmiah yang berkaitan Menilai semua tulisan ilmiah yang dibaca Buat ringkasan Gabungkan menjadi satu cerita ilmiah yang lengkap mengenai suatu masalah kajian berkenaan Langkah Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4
  40. 40. Terima Kasih zaidisahid@salam.uitm.edu.my

  ×