Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
HR SERVICES         Tijdskrediet en       thematische verlovenSecurex vouwt de waaier aan mogelijkheden voo...
tijdskrediet en thematische verlovenSecurex vouwt de waaier aan mogelijkheden voor u openSociaal Secretariaat l Securex - ...
Overzicht1. inleiding2. voltijds tijdskrediet   Tijdskrediet zonder motief   Gemotiveerd tijdskrediet   Procedure  ...
InleidingWillen uw werknemers hun privéleven en hun                    Het recht op tijdskrediet zonder...
Opgelet! Bijzonder aan het tijdskrediet is dat er               Het is dus van fundamenteel belang om het ti...
Voltijds tijdskrediet 8                                      tijdskrediet zonder mot...
modaliteiten                                 voorwaarden waaraan de werknemerEen werkneme...
Voltijds tijdskrediet                                        gemotiveerd tijdskredi...
voorwaarden waaraan de werknemer                          • Medische bijstand aan een gezins­moe...
De werkgever en de werknemer moeten uiterlijk op               De werknemer moet ook de rva op de hoogtede l...
- verlies van het recht op uitkeringen          Voorbeeld    Deze uitkeringen kunnen niet worden       ...
Loopbaanvermindering tot een halftijdse baan 16        loopbaanvermindering zonder motief
modaliteiten                                       • anciënniteit: de werknemer moet...
Loopbaanvermindering tot een halftijdse baan                        gemotiveerde loopbaanverminder...
modaliteiten                                 duurDe werknemer heeft een aanvullend recht ...
Loopbaanvermindering tot een halftijdse baan                                       ...
Loopbaanvermindering tot een halftijdse baan                           recht op onderbrekingsuit...
Loopbaanvermindering met 1/5 24 loopbaanvermindering zonder motief
modaliteiten                                  voorwaarden waaraan de werknemerDe werkneme...
Loopbaanvermindering met 1/5                        gemotiveerde loopbaanverminderingEr gelden soe...
modaliteiten                                 duurDe werknemer heeft een bijkomend recht o...
Loopbaanvermindering met 1/5                                               ...
Loopbaanvermindering met 1/5                           recht op onderbrekingsuitkeringenTijdens ...
Eindeloopbaanstelsel 32                           modaliteiten, duur en voorwaardenmodaliteiten...
• de werknemer heeft een zwaar                  of een onderneming in moeilijkheden.           ...
• Tewerkstelling:    • Vermindering van de arbeidsprestaties tot een            Voor de berekening van de 24...
De werknemer moet de RVA ook inlichten door middel              2 maanden die volgen op de ingangsdatum van h...
Samenvattend schema                        Vo             Tijdskrediet         ...
Niet gemotiveerd = 12 maandenoltijds      Gemotiveerd = + 36 (max.) of 48 maanden        Niet gemotiveerd = 24...
ouderschapsverlof 37                           modaliteiten, duur en voorwaardenmodaliteiten  ...
ouderschapsverlof                                          procedureEen werkneme...
verlies van het recht op uitkeringen         Het recht op ouderschapsverlof zonder betalingDe werknemer verliest ...
verlof voor palliatieve zorgen                      modaliteiten, duur en voorwaardenmodaliteiten  ...
verlof voor palliatieve zorgen                                           procedu...
De werknemer verliest het recht op uitkeringen ook:   Het recht op verlof voor palliatieve verzorging    • op het ein...
verlof voor verzorging vaneen zwaar ziek gezins- of familielid   modaliteiten, duur en voorwaarden
Tijdskrediet en thematische verloven
Tijdskrediet en thematische verloven
Tijdskrediet en thematische verloven
Tijdskrediet en thematische verloven
Tijdskrediet en thematische verloven
Tijdskrediet en thematische verloven
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Tijdskrediet en thematische verloven

1,333 views

Published on

Een overzicht

Published in: Career
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Tijdskrediet en thematische verloven

 1. 1. HR SERVICES Tijdskrediet en thematische verlovenSecurex vouwt de waaier aan mogelijkheden voor u open
 2. 2. tijdskrediet en thematische verlovenSecurex vouwt de waaier aan mogelijkheden voor u openSociaal Secretariaat l Securex - Legal Department Information and Know HowSeptember 2012De informatie in deze brochure is afkomstig uit de database www.lex4you.beDeze brochure wordt gepubliceerd op basis van de toepasselijke wetgeving en de bestaande diensten van Securex op 1 september 2012.Securex wijst elke aansprakelijkheid af voor fouten of wijzigingen van de wetgeving die vanaf 1 september 2012 zouden zijn doorgevoerd.De diensten van Securex die in deze brochure worden aangehaald, worden ter informatie vermeld. Securex kan niet aansprakelijkworden gesteld voor eventuele onnauwkeurigheden of materiële fouten die ze zou bevatten.© Sociaal secretariaat Securex – Alle rechten voorbehouden voor alle landen.
 3. 3. Overzicht1. inleiding2. voltijds tijdskrediet Tijdskrediet zonder motief Gemotiveerd tijdskrediet Procedure de verschillende stelsels van tijdskrediet Recht op onderbrekingsuitkeringen Voorbeeld3. Stelsel van loopbaanvermindering tot een halftijdse baan Loopbaanvermindering zonder motief Gemotiveerde loopbaanvermindering Procedure Recht op onderbrekingsuitkeringen Voorbeeld4. loopbaanvermindering met 1/5 Loopbaanvermindering zonder motief Gemotiveerde loopbaanvermindering Procedure Recht op onderbrekingsuitkeringen Voorbeeld5. eindeloopbaanstelsel Modaliteiten, duur en voorwaarden Procedure Recht op onderbrekingsuitkeringen Voorbeeld6. Samenvattend schema7. ouderschapsverlof Modaliteiten, duur en voorwaarden Procedure thematische verloven Recht op onderbrekingsuitkeringen8. verlof voor palliatieve zorgen Modaliteiten, duur en voorwaarden Procedure Recht op onderbrekingsuitkeringen9. verlof voor verzorging van een zwaar ziek gezins- of familielid Modaliteiten, duur en voorwaarden Procedure Recht op onderbrekingsuitkeringen10. conclusie
 4. 4. InleidingWillen uw werknemers hun privéleven en hun Het recht op tijdskrediet zonder motief, het rechtberoepsleven beter op elkaar afstemmen? Dankzij op tijdskrediet met motief en het recht van ouderehet stelsel van tijdskrediet kan die balans verbeterd werknemers op eindeloopbaanstelsel staan losworden terwijl de continuïteit in de organisatie van van elkaar. Deze 3 stelsels kunnen dus wordende ondernemingen behouden blijft 1 2. gecumuleerd.De meeste werknemers uit de privésector hebbenhet recht om hun beroepsactiviteit te schorsen of Werknemers die tijdskrediet aanvragen, zijnte verminderen in de vorm van tijdskrediet. Er wordt beschermd tegen ontslag. Ze kunnen bijgevolgeen onderscheid gemaakt tussen verschillende alleen worden ontslagen om een voldoende reden,vormen van tijdskrediet: d.w.z. een reden die vreemd is aan het tijdskrediet, - recht op voltijds tijdskrediet: of om een dringende reden. • zonder motief (maximaal 12 maanden over de volledige loopbaan van de werknemer; Deze bescherming gaat in vanaf de datum van de • met motief (36 of 48 aanvullende maanden); schriftelijke aanvraag van het tijdskrediet en loopt 3 maanden na de einddatum van het tijdskrediet af. - loopbaanvermindering tot een halftijdse baan: Wordt de werknemer tijdens deze periode zonder • zonder motief (maximaal 24 maanden over reden ontslagen, dan is de werkgever hem, de volledige loopbaan van de werknemer); bovenop de gewone opzeggingsvergoeding een • met motief (36 of 48 aanvullende maanden); forfaitaire vergoeding gelijk aan het brutoloon van 6 maanden verschuldigd. Naast het tijdskrediet - loopbaanvermindering met 1/5 3 : bestaan er andere bijzondere stelsels van loop- • zonder motief (maximaal 60 maanden over baanonderbreking die met een bepaald doel de volledige loopbaan van de werknemer); worden genomen. Het gaat om de thematische • met motief (36 of 48 aanvullende maanden); verloven: • ouderschapsverlof; - het recht van werknemers van 55 jaar en • verlof voor het verlenen van palliatieve ouder met een beroepsverleden van 25 jaar zorgen; op eindeloopbaanstelsel ten belope van een • verlof voor bijstand aan een zwaar ziek halftijdse baan of een 4/5 baan (1 dag of 2 halve gezins- of familielid. dagen per week) 4.1 Als uw onderneming 10 werknemers of minder telt, moet u uw goedkeuring geven voor de uitoefening van het recht op tijdskrediet.2 Indien meer dan 5% van de werknemers binnen uw onderneming of een bepaalde dienst tegelijk hun recht op tijdskrediet uitoefenen, wordt een voorkeurs- en planningsmechanisme toegepast. Deze drempel is echter niet van toepassing op werknemers van 55 jaar en ouder die een loopbaanvermindering met 1/5 vragen. Die drempel van 5% wordt verhoogd met een eenheid per schijf van 10 werknemers in de onderneming die ouder zijn dan 50 jaar. Opgelet, er kunnen sectorale afwijkingen van toepassing zijn. Contacteer uw Legal advisor of consultant voor meer informatie.3 Een combinatie van deze 3 regelingen zonder motief is eveneens mogelijk tot een voltijds equivalent van 12 maanden is bereikt. Hierbij stemt een maand van voltijdse onderbreking overeen met 2 maanden van loopbaanvermindering tot een halftijdse baan en met 5 maanden van loopbaanvermindering met 1/5.4 In deze inleiding gebruiken we de term tijdskrediet echter in zijn algemene betekenis, waarmee zowel het tijdskrediet, het recht op loopbaanvermindering als het recht van werknemers van 55 jaar of ouder op een vermindering van hun arbeidsprestaties worden bedoeld, tenzij anders wordt vermeld.
 5. 5. Opgelet! Bijzonder aan het tijdskrediet is dat er Het is dus van fundamenteel belang om het tijdstiptwee verschillende reglementeringen op van van aanvraag van de loopbaanonderbrekingtoepassing zijn: nauwkeurig te kunnen vaststellen, want dat tijdstip • de ene reglementering bevat de bepaalt welke regeling van toepassing is op het regels over het recht op een volledige gevraagde tijdskrediet. Vanaf 1 september 2012 schorsing of een vermindering van de bestaan er immers 3 stelsels naast elkaar: arbeidsprestaties (cao nr. 103 die de cao - het oude stelsel dat van kracht was vóór nr. 77bis vervangt) 5 6; 1 januari 2012 voor de werknemers die onder de • de andere reglementering gaat over het toepassing vallen van de overgangsmaatregelen recht op onderbrekingsuitkeringen die werden uitgewerkt naar aanleiding van de tijdens dat tijdskrediet (Wet van 10 hervorming van de onderbrekingsuitkeringen; augustus 2001; koninklijk besluit van - het stelsel dat van kracht is sinds 1 januari 2012 12 december 2001, gewijzigd door het voor de werknemers van wie de aanvraag koninklijk besluit van 28 december 2011) 7. is ingegaan vanaf 1 januari 2012 en vóór 1 september 2012 en die onder de toepassingDe voorwaarden die door deze 2 reglementeringen vallen van de overgangsmaatregelen van de caoworden opgelegd zijn voortaan met elkaar nr. 103. We herinneren eraan dat er in het kaderin overeenstemming. Dat was niet altijd het geval, van dat stelsel een discrepantie bestaat tussenin het bijzonder tijdens de periode van 1 januari het eigenlijke recht op tijdskrediet en het recht2012 tot 1 september 2012, toen de voorwaarden op onderbrekingsuitkeringen;om recht te hebben op onderbrekingsuitkeringen - het nieuwe stelsel dat wordt omschreven doorwerden gewijzigd. Tijdens die periode ontstond er de cao nr. 103 en dat in overeenstemming is metdus een discrepantie tussen het recht op tijdskrediet de hervorming van het recht op uitkeringen.en het recht op onderbrekingsuitkeringen van de Opgelet, dit stelsel is van toepassing wanneerRVA. Om redenen van rechtszekerheid, duidelijkheid de aanvraag van tijdskrediet of verlengingen leesbaarheid hebben de sociale partners het na 31 augustus 2012 wordt ingediend bij debijgevolg noodzakelijk geacht om deze discrepantie werkgever.op te heffen en het recht op tijdskrediet opnieuw tedoen overeenstemmen met het recht op uitkeringen.Deze opeenvolging van reglementeringen heeft totgevolg dat er 2 overgangsregelingen elkaar overlappen. Voor volledige en gedetailleerde informatie kunt u terecht op www.lex4you.be5 Raadpleeg daarenboven altijd de regels die van toepassing zijn in uw sector.6 Deze brochure bevat alleen de regels die van toepassing zijn in de privésector en de voorwaarden die van toepassing zijn op eerste aanvragen of aanvragen tot verlenging die werden ingediend na 31 augustus 2012.7 Deze brochure bevat alleen de regels die van toepassing zijn in de privésector en de voorwaarden die van toepassing zijn op eerste aanvragen of aanvragen tot verlenging van onderbrekingsuitkeringen die werden ingediend na 31 augustus 2012.
 6. 6. Voltijds tijdskrediet 8 tijdskrediet zonder motief8 Onder voorbehoud van de andere reglementaire voorwaarden en de toepasselijke cao’s.
 7. 7. modaliteiten voorwaarden waaraan de werknemerEen werknemer kan genieten van voltijds moet voldoentijdskrediet wanneer hij zijn arbeidsprestaties • loopbaan: de werknemer moet een de verschillende stelsels van tijdskredietgedurende een maximum van 12 maanden volledig beroepsloopbaan van ten minste 5 jaar alsschorst. werknemer tellen. Het bewijs van de 5 jaar beroepsloopbaan gebeurt aan de handduur van een formulier vastgesteld door de • Minimumduur: 3 maanden. Indien de minister van Werk op voorstel van de RVA; werknemer zijn tijdskrediet in verschillende periodes wil nemen, moet elke periode • anciënniteit: de werknemer moet door ten minste 3 maanden duren. Indien het een arbeidsovereenkomst met de werk- overblijvende saldo echter minder dan gever verbonden zijn geweest gedurende 3 maanden bedraagt, kan het tijdskrediet de 2 jaar die voorafgaan aan de schriftelijke voor een kortere periode worden genomen. aanvraag 9; • Maximumduur: 12 maanden over de volledige loopbaan van de werknemer. • tewerkstelling: een werknemer die voltijds tijdskrediet opneemt hoeft niet aan een bijzondere tewerkstellingsvoorwaarde te voldoen. Hij kan dit tijdskrediet opnemen ongeacht de arbeidsregeling waarin hij is tewerkgesteld.9 Die 2 voorwaarden (loopbaan en anciënniteit) zijn echter niet van toepassing op werknemers die hun recht op ouderschapsverlof hebben opgebruikt voor alle rechtgevende kinderen en die onmiddellijk na het ouderschapsverlof voltijds of deeltijds tijdskrediet opnemen.
 8. 8. Voltijds tijdskrediet gemotiveerd tijdskredietEr gelden soepeler voorwaarden voor de De werknemer moet het bewijs leveren van hetwerknemer indien hij bepaalde motieven kan motief dat hij inroept (bijvoorbeeld een getuigschriftbewijzen: dat werd uitgereikt door de behandelende arts, • zorg dragen voor een biologisch of de identiteitskaart van het kind, enz…). adoptiekind tot de leeftijd van 8 jaar (opgelet: deze reden mag niet worden Wanneer de werknemer uitkeringen aanvraagt verward met het ouderschapsverlof!); in het kader van voltijds tijdskrediet om een • palliatieve verzorging verlenen (opgelet: opleiding te volgen, moet de Gemeenschap of deze reden mag niet worden verward met de opleidingsinstelling op het aanvraagformulier verlof voor het verlenen van palliatieve bevestigen dat de werknemer geldig is ingeschreven zorgen !); voor een opleiding die aan deze criteria voldoet. • medische bijstand verlenen aan een Daarnaast moet de werknemer bij de RVA ernstig ziek gezins- of familielid 10 (opgelet: binnen de 20 dagen na elk kwartaal een attest deze reden mag niet worden verward met van regelmatige aanwezigheid bij de opleiding verlof voor het verlenen van medische indienen. Een regelmatige aanwezigheid houdt in zorgen !); dat de werknemer in de loop van het betrokken • medische bijstand verlenen aan een kwartaal niet meer dan 1/10 van de opleidingsduur ernstig ziek kind 11; ongewettigd afwezig is geweest. • een gehandicapt kind verzorgen tot de leeftijd van 21 jaar; modaliteiten • een opleiding volgen van ten minste De werknemer heeft een aanvullend recht op 360 uur (of 27 studiepunten) per jaar of tijdskrediet wanneer hij een beroep doet op 120 uur (9 studiepunten) per trimester. gemotiveerd tijdskrediet. Voor het gemotiveerd Deze opleiding moet ten minste 300 uur tijdskrediet van 36 maanden gelden enkele per jaar of 100 uur per trimester tellen bijzonderheden. In de eerste plaats kan dat recht indien ze wordt verstrekt in een centrum alleen voltijds worden opgenomen indien een voor basiseducatie of gericht is op het collectieve arbeidsovereenkomst (cao) op het behalen van een diploma of getuigschrift niveau van de sector of van de onderneming dit van secundair onderwijs. recht regelt. Bovendien kan dit type van schorsing alleen worden uitgeoefend indien de werknemer in aanmerking komt voor de toekenning van uitkeringen. Gemotiveerd tijdskrediet van 36 maanden kan dus nooit in combinatie met een bezoldigde activiteit worden uitgeoefend 12.10 Tot in de tweede graad.11 Het kan gaan om een kind van de werknemer of om een kind dat deel uitmaakt van zijn gezin.12 Er geldt echter een uitzondering voor werknemers die een politiek mandaat uitoefenen.
 9. 9. voorwaarden waaraan de werknemer • Medische bijstand aan een gezins­moet voldoen of familielid: maximum 36 maanden • anciënniteit: de werknemer moet door (minimumperiode van 1 maand en de verschillende stelsels van tijdskrediet een arbeidsovereenkomst met zijn huidige maximumperiode van 3 maanden); werkgever verbonden zijn geweest • Medische bijstand aan een minderjarig gedurende ten minste 2 jaar voorafgaand kind: 48 maanden (minimumperiode van aan de schriftelijke kennisgeving 13. 3 maanden); • Zorgen aan een gehandicapt kind totduur de leeftijd van 21 jaar: 48 maanden • Opleiding: maximum 36 maanden (minimumperiode van 3 maanden). (minimumperiode van 3 maanden); Deze 36 of 48 maanden kunnen niet worden • Opvoeding van een kind dat jonger is dan gecumuleerd. Gemotiveerd tijdskrediet kan in 8 jaar: maximum 36 maanden (minimum­ totaal nooit meer dan 48 maanden bedragen. periode van 3 maanden); Deze 36 of 48 maanden worden niet naar • Palliatieve verzorging: maximum 36 maanden evenredigheid berekend: de werknemer heeft (minimumperiode van 1 maand, verlengbaar recht op 36 of 48 maanden, ongeacht of het om een met 1 maand per patiënt); voltijds of deeltijds gemotiveerd tijdskrediet gaat. Voltijds tijdskrediet procedureDe werknemer moet zijn aanvraag tot uitoefening De aanvraag moet een voorstel bevatten van devan het recht op tijdskrediet schriftelijk meedelen werknemer met betrekking tot:aan de werkgever 14. • de modaliteiten van uitoefening van het recht;De werknemer moet bovendien de volgende • het gekozen stelsel (tijdskrediet met oftermijn in acht nemen: zonder motief ); • 3 maanden vooraf indien de werkgever • de gewenste ingangsdatum; meer dan 20 werknemers tewerkstelt; • de duur van het tijdskrediet; • 6 maanden vooraf indien de werkgever • de elementen die noodzakelijk zijn voor maximaal 20 werknemers tewerkstelt. de toepassing van het voorkeurs- en planningsmechanisme.13 Deze voorwaarde is echter niet van toepassing voor werknemers die hun recht op ouderschapsverlof voor alle begunstigde kinderen hebben uitgeput en die onmiddellijk na het ouderschapsverlof voltijds of deeltijds tijdskrediet opnemen.14 Bij aangetekend schrijven of door overhandiging waarbij het duplicaat als ontvangstbewijs wordt ondertekend door de werkgever.
 10. 10. De werkgever en de werknemer moeten uiterlijk op De werknemer moet ook de rva op de hoogtede laatste dag van de maand die volgt op de aanvraag brengen door middel van het formulier C61­overeenkomen over de uitoefeningsmodaliteiten volledig tijdskrediet, dat ter beschikking is op devan het tijdskrediet. website van de RVA. Hij moet dit uiterlijk doen binnenBovendien moet de werknemer bij zijn aanvraag de 2 maanden die volgen op de ingangsdatum vaneen attest voegen van de RVA waarin de het tijdskrediet. Wordt die termijn niet nageleefd,periode(s) zijn vermeld waarin hij al tijdskrediet dan wordt het recht op uitkeringen uitgesteld totof loopbaanvermindering heeft opgenomen de dag waarop de documenten worden ontvangen.(het tijdskredietattest). Voltijds tijdskrediet recht op onderbrekingsuitkeringenTijdens de periode waarin de werknemer - Sociale behandelingvoltijds tijdskrediet opneemt, ontvangt hij Er worden geen persoonlijke sociale-geen loon ten laste van de werkgever, maar zekerheidsbijdragen geheven op deonderbrekingsuitkeringen ten laste van de RVA. onderbrekingsuitkeringen.Het gaat om een forfaitaire uitkering waarvanhet bedrag verschillend is naargelang van de - aanvullende sectorale vergoedinganciënniteit van de werknemer binnen de De sectoren (of ondernemingen) kunnenonderneming (minder dan 2 jaar, tussen 2 en 5 jaar aanvullende vergoedingen 15 toekennen.en meer dan 5 jaar). Kijk na welke regels in uw sector van toepassing zijn! - Fiscale behandeling De onderbrekingsuitkeringen zijn belast- bare brutobedragen. Er wordt bedrijfs- voorheffing op ingehouden.15 Het Generatiepact heeft echter bijzondere inhoudingen op deze vergoedingen ingevoerd.
 11. 11. - verlies van het recht op uitkeringen Voorbeeld Deze uitkeringen kunnen niet worden Als uw werknemer zijn voltijds tijdskrediet van gecumuleerd met bepaalde inkomsten. 36 maanden gebruikt om voor zijn kind dat de verschillende stelsels van tijdskrediet Een werknemer die deze inkomsten jonger is dan 8 jaar te zorgen, kan hij nog ontvangt, kan dus geen (of niet langer) 12 maanden voltijds tijdkrediet zonder motief aanspraak maken op deze uitkeringen. Het opnemen. gaat onder bepaalde voorwaarden onder andere om de volgende inkomsten: • de inkomsten van een nieuwe zelfstandige activiteit (tenzij de werknemer de activiteit al vooraf uitoefende); • de inkomsten van een nevenactiviteit als loontrekkende (tenzij de werknemer de activiteit al vooraf uitoefende); • de inkomsten van een niet­toegestaan politiek mandaat; • de inkomsten van een pensioen; • de inkomsten van een bezoldigde acti vi teit in het buitenland. Voor volledige en gedetailleerde informatie kunt u terecht op www.lex4you.be
 12. 12. Loopbaanvermindering tot een halftijdse baan 16 loopbaanvermindering zonder motief
 13. 13. modaliteiten • anciënniteit: de werknemer moetDe werknemer kan genieten van loopbaanvermindering door een arbeidsovereenkomst mettot een halftijdse baan wanneer hij zijn de werkgever verbonden zijn geweest de verschillende stelsels van tijdskredietarbeidsprestaties gedurende een maximum van gedurende de 2 jaar die voorafgaan aan24 maanden vermindert tot een halftijdse baan. de schriftelijke aanvraag 17;duur • tewerkstelling: een werknemer die zijn • Minimumduur: 3 maanden. Indien de arbeidsprestaties vermindert tot een werknemer zijn tijdskrediet in verschillende halftijdse baan moet ten minste ten periodes wil nemen, moet elke periode belope van ¾ van een voltijdse baan ten minste 3 maanden duren. Indien het tewerkgesteld zijn geweest in de onder- overblijvende saldo echter minder dan neming in de loop van de 12 maanden die 3 maanden bedraagt, kan het tijdskrediet voorafgaan aan de schriftelijke aanvraag. voor een kortere periode worden genomen. • Maximumduur: 24 maanden over de Voor de berekening van de 12 maanden worden volledige loopbaan van de werknemer. bepaalde periodes gelijkgesteld met effectieve arbeidsprestaties, met name jaarlijkse vakantie,voorwaarden waaraan de werknemer moederschapsverlof en betaald educatief verlof,moet voldoen terwijl andere periodes worden geneutraliseerd en • loopbaan: de werknemer moet een de periode van 12 maanden schorsen (thematische beroepsloopbaan van ten minste 5 jaar als verloven, onder bepaalde voorwaarden, periodes werknemer tellen. Het bewijs van de 5 jaar van arbeidsongeschiktheid, staking en lock­out, enz.). beroepsloopbaan gebeurt aan de hand van een formulier vastgesteld door de minister van Werk op voorstel van de RVA;16 Onder voorbehoud van de andere reglementaire voorwaarden en de toepasselijke cao’s.17 Die 2 voorwaarden (loopbaan en anciënniteit) zijn echter niet van toepassing op werknemers die hun recht op ouderschapsverlof hebben opgebruikt voor alle rechtgevende kinderen en die onmiddellijk na het ouderschapsverlof voltijds of deeltijds tijdskrediet opnemen.
 14. 14. Loopbaanvermindering tot een halftijdse baan gemotiveerde loopbaanverminderingEr gelden soepeler voorwaarden voor de werknemer De werknemer moet het bewijs leveren van hetindien hij bepaalde motieven kan bewijzen: motief dat hij inroept (bijvoorbeeld een getuigschrift • zorg dragen voor een biologisch of dat werd uitgereikt door de behandelende arts, adoptiekind tot de leeftijd van 8 jaar de identiteitskaart van het kind, enz…). (opgelet: deze reden mag niet worden Wanneer de werknemer uitkeringen aanvraagt verward met het ouderschapsverlof!); in het kader van halftijds tijdskrediet om een • palliatieve verzorging verlenen (opgelet: opleiding te volgen, moet de Gemeenschap of deze reden mag niet worden verward met de opleidingsinstelling op het aanvraagformulier verlof voor het verlenen van palliatieve bevestigen dat de werknemer geldig is ingeschreven zorgen !); voor een opleiding die aan deze criteria voldoet. • medische bijstand verlenen aan een Daarnaast moet de werknemer bij de RVA ernstig ziek gezins- of familielid 18 (opgelet: binnen de 20 dagen na elk kwartaal een attest deze reden mag niet worden verward met van regelmatige aanwezigheid bij de opleiding verlof voor het verlenen van medische indienen. Een regelmatige aanwezigheid houdt in zorgen !); dat de werknemer in de loop van het betrokken • medische bijstand verlenen aan een kwartaal niet meer dan 1/10 van de opleidingsduur ernstig ziek kind 19; ongewettigd afwezig is geweest. • een gehandicapt kind verzorgen tot de leeftijd van 21 jaar; • een opleiding volgen van ten minste 360 uur (of 27 studiepunten) per jaar of 120 uur (9 studiepunten) per trimester. Deze opleiding moet ten minste 300 uur per jaar of 100 uur per trimester tellen indien ze wordt verstrekt in een centrum voor basiseducatie of gericht is op het behalen van een diploma of getuigschrift van secundair onderwijs.18 Tot in de tweede graad.19 Het kan gaan om een kind van de werknemer of om een kind dat deel uitmaakt van zijn gezin.
 15. 15. modaliteiten duurDe werknemer heeft een aanvullend recht op • Opleiding: maximum 36 maanden (mini-tijdskrediet wanneer hij een beroep doet op mumperiode van 3 maanden); de verschillende stelsels van tijdskredietgemotiveerd tijdskrediet. • Opvoeding van een kind dat jonger is danVoor het gemotiveerd tijdskrediet van 36 maanden 8 jaar: maximum 36 maanden (minimum-gelden enkele bijzonderheden. In de eerste plaats periode van 3 maanden);kan dat recht alleen halftijds worden opgenomen • Palliatieve verzorging: maximum 36indien een collectieve arbeidsovereenkomst (cao) maanden (minimumperiode van 1 maand,op het niveau van de sector of van de onderneming verlengbaar met 1 maand per patiënt);dit recht regelt. Bovendien kan dit type van • Medische bijstand aan een gezins­ ofschorsing alleen worden uitgeoefend indien de familielid: maximum 36 maanden (mini­werknemer in aanmerking komt voor de toekenning mumperiode van 1 maand en maximum-van uitkeringen. Gemotiveerd tijdskrediet van periode van 3 maanden);36 maanden kan dus nooit in combinatie met • Medische bijstand aan een minderjarigeen bezoldigde activiteit worden uitgeoefend 20. kind: 48 maanden (minimumperiode van 3 maanden);voorwaarden waaraan de werknemer • Zorgen aan een gehandicapt kind totmoet voldoen de leeftijd van 21 jaar: 48 maanden • tewerkstelling: de werknemer moet ten (minimumperiode van 3 maanden). minste ten belope van 3/4den van een voltijdse baan tewerkgesteld zijn geweest Deze 36 of 48 maanden kunnen niet worden in de loop van de 12 maanden die gecumuleerd. Gemotiveerd tijdskrediet kan in voorafgaan aan de schriftelijke aanvraag; totaal nooit meer dan 48 maanden bedragen. • anciënniteit: de werknemer moet door Deze 36 of 48 maanden worden niet naar een arbeidsovereenkomst met zijn huidige evenredigheid berekend. werkgever verbonden zijn geweest gedu- rende ten minste 2 jaar voorafgaand aan de schriftelijke kennisgeving aan de werkgever 21.20 Er geldt echter een uitzondering voor werknemers die een politiek mandaat uitoefenen.21 Deze voorwaarde is echter niet van toepassing voor werknemers die hun recht op ouderschapsverlof voor alle begunstigde kinderen hebben uitgeput en die onmiddellijk na het ouderschapsverlof voltijds of deeltijds tijdskrediet opnemen.
 16. 16. Loopbaanvermindering tot een halftijdse baan procedureDe werknemer moet zijn aanvraag tot uitoefening De werkgever en de werknemer moeten uiterlijk opvan het recht op loopbaanvermindering schrifte- de laatste dag van de maand die volgt op de aanvraaglijk meedelen aan de werkgever 22. De werk- overeenkomen over de uitoefeningsmodaliteitennemer moet bovendien de volgende termijn van het halftijds tijdskrediet. Ze moeten bovendienin acht nemen: de uren of dagen bepalen waarop arbeids- • 3 maanden vooraf indien de werkgever prestaties zullen worden geleverd en de duren meer dan 20 werknemers tewerkstelt; of dagen waarop de werknemer niet zal werken. • 6 maanden vooraf indien de werkgever Uiterlijk op de ingangsdatum van het tijdskrediet maximaal 20 werknemers tewerkstelt. moeten de arbeidsregeling en het overeengekomen werkrooster schriftelijk worden vastgesteld in eenDe aanvraag moet een voorstel bevatten van de bijlage bij de arbeidsovereenkomst.werknemer met betrekking tot: • de modaliteiten van uitoefening van het Het overeengekomen werkrooster moet bovendien, recht; zoals de andere werkroosters die van kracht zijn in • het gekozen stelsel (tijdskrediet met of de onderneming, in het arbeidsreglement worden zonder motief ); opgenomen. • de gewenste ingangsdatum; • de duur van het tijdskrediet; Bovendien moet de werknemer bij zijn aanvraag • de elementen die noodzakelijk zijn voor een attest voegen van de RVA waarin de de toepassing van het voorkeurs- en periode(s) zijn vermeld waarin hij al tijdskrediet planningsmechanisme. of loopbaanvermindering heeft opgenomen (het tijdskredietattest). De werknemer moet ook de rva op de hoogte brengen door middel van het formulier C61­ halftijds tijdskrediet, dat ter beschikking is op de website van de RVA. Hij moet dit uiterlijk doen binnen de 2 maanden die volgen op de ingangsdatum van het tijdskrediet. Wordt die termijn niet nageleefd, dan wordt het recht op uitkeringen uitgesteld tot de dag waarop de documenten worden ontvangen.22 Bij aangetekend schrijven of door overhandiging waarbij het duplicaat als ontvangstbewijs wordt ondertekend door de werkgever.
 17. 17. Loopbaanvermindering tot een halftijdse baan recht op onderbrekingsuitkeringenTijdens de periode waarin de werknemer - verlies van het recht op uitkeringenhalftijds tijdskrediet opneemt, ontvangt hij Deze uitkeringen kunnen niet wordengeen loon ten laste van de werkgever, maar gecumuleerd met bepaalde inkomsten. de verschillende stelsels van tijdskredietonderbrekingsuitkeringen ten laste van de RVA. Een werknemer die deze inkomstenHet gaat om een forfaitaire uitkering waarvan ontvangt, kan dus geen (of niet langer)het bedrag verschillend is naargelang van de aanspraak maken op deze uitkeringen. Hetanciënniteit van de werknemer binnen de gaat onder bepaalde voorwaarden onderonderneming (minder dan 2 jaar, tussen 2 en 5 jaar andere om de volgende inkomsten:en meer dan 5 jaar). • de inkomsten van een nieuwe zelfstandige activiteit; - Fiscale behandeling • de inkomsten van een nevenactiviteit als De onderbrekingsuitkeringen zijn belast- loontrekkende (tenzij de werknemer de bare brutobedragen. Er wordt bedrijfs- activiteit al vooraf uitoefende); voorheffing op ingehouden. • de inkomsten van een niet­toegestaan politiek mandaat; - Sociale behandeling • de inkomsten van een pensioen; Er worden geen persoonlijke sociale- • de inkomsten van een bezoldigde zekerheidsbijdragen geheven op de activiteit in het buitenland. onderbrekingsuitkeringen. - aanvullende sectorale vergoeding Voorbeeld De sectoren (of ondernemingen) kunnen Uw werknemer wil zorgen voor zijn gehandicapt aanvullende vergoedingen 23 toekennen. kind dat 16 jaar oud is. Hiertoe dient hij een Kijk na welke regels in uw sector van aanvraag voor gemotiveerd voltijds tijdskrediet toepassing zijn! van 48 maanden in. Na afloop van die 48 maanden wil hij het werk halftijds hervatten. Hij kan in dat geval loopbaanvermindering tot een halftijdse baan zonder motief opnemen voor een periode van 24 maanden. Voor volledige en gedetailleerde informatie kunt u terecht op www.lex4you.be23 Het Generatiepact heeft echter bijzondere inhoudingen op deze vergoedingen ingevoerd.
 18. 18. Loopbaanvermindering met 1/5 24 loopbaanvermindering zonder motief
 19. 19. modaliteiten voorwaarden waaraan de werknemerDe werknemer kan genieten van een loopbaan- moet voldoenvermindering die hij gedurende een maximum van • loopbaan: de werknemer moet een de verschillende stelsels van tijdskrediet60 maanden ten belope van 1 volledige dag of beroepsloopbaan van ten minste 5 jaar als2 halve dagen per week kan uitoefenen. Het is ook werknemer tellen. Het bewijs van de 5 jaarmogelijk om die vermindering in een andere vorm beroepsloopbaan gebeurt aan de handop te nemen, bijvoorbeeld door elke dag anderhalf van een formulier vastgesteld door deuur minder te werken of door 4 weken te werken, minister van Werk op voorstel van de RVA;gevolgd door een week loopbaanvermindering. • anciënniteit: de werknemer moet doorEr is dus veel flexibiliteit mogelijk, maar in dat een arbeidsovereenkomst verbonden zijngeval moet de wekelijkse arbeidsduur over een geweest met de werkgever gedurende dereferte periode van 12 maanden overeenstemmen 2 jaar die voorafgaan aan de schriftelijkemet 4/5-den van een voltijdse arbeidsregeling. aanvraag 25;Bovendien moet een bijzondere procedure worden • tewerkstelling: de werknemer moet in degevolgd. loop van de 12 maanden die voorafgaan aan de schriftelijke aanvraag aan de werk-duur gever voltijds tewerkgesteld geweest zijn • Minimumduur: 6 maanden. Als de in een wekelijkse arbeidsregeling verdeeld werknemer zijn loopbaanvermindering over 5 dagen of meer. Voor de berekening in verschillende periodes wil opnemen, van de 12 maanden worden bepaalde moet elke periode dus ten minste periodes gelijkgesteld met daadwerkelijke 6 maanden duren; arbeidsprestaties, waaronder jaarlijkse • Maximumduur: 60 maanden berekend vakantie, moederschapsverlof en betaald over de volledige loopbaan. educatief verlof, terwijl andere periodes worden geneutraliseerd en de periode van 12 maanden schorsen (thematische verloven, de periodes van arbeidsonge- schiktheid onder bepaalde voorwaarden, staking en lock­out, enz…).24 Onder voorbehoud van de andere reglementaire voorwaarden en de toepasselijke cao’s.25 Deze 2 voorwaarden (loopbaan en anciënniteit) zijn echter niet van toepassing voor werknemers die hun recht op ouderschapsverlof voor alle begunstigde kinderen hebben uitgeput en die onmiddellijk na het ouderschapsverlof voltijds of deeltijds tijdskrediet opnemen.
 20. 20. Loopbaanvermindering met 1/5 gemotiveerde loopbaanverminderingEr gelden soepeler voorwaarden voor de werk- De werknemer moet het bewijs leveren van het motiefnemer indien hij bepaalde motieven kan bewijzen: dat hij inroept (bijvoorbeeld een getuigschrift • zorg dragen voor een biologisch of dat werd uitgereikt door de behandelende arts, adoptiekind tot de leeftijd van 8 jaar de identiteitskaart van het kind, enz…). Wanneer de (opgelet: deze reden mag niet worden werknemer uitkeringen aanvraagt in het kader van verward met het ouderschapsverlof!); loopbaanvermindering om een opleiding te volgen, • palliatieve verzorging verlenen (opgelet: moet de Gemeenschap of de opleidingsinstelling deze reden mag niet worden verward met op het aanvraagformulier bevestigen dat verlof voor het verlenen van palliatieve de werknemer geldig is ingeschreven voor zorgen!); een opleiding die aan deze criteria voldoet. • medische bijstand verlenen aan een Daarnaast moet de werknemer bij de RVA ernstig ziek gezins- of familielid 26 (opgelet: binnen de 20 dagen na elk kwartaal een attest deze reden mag niet worden verward met van regelmatige aanwezigheid bij de opleiding verlof voor het verlenen van medische indienen. Een regelmatige aanwezigheid houdt in bijstand!); dat de werknemer in de loop van het betrokken • medische bijstand verlenen aan een kwartaal niet meer dan 1/10 van de opleidingsduur ernstig ziek kind 27; ongewettigd afwezig is geweest. • een gehandicapt kind verzorgen tot de leeftijd van 21 jaar; • een opleiding volgen van ten minste 360 uur (of 27 studiepunten) per jaar of 120 uur (9 studiepunten) per trimester. Deze opleiding moet ten minste 300 uur per jaar of 100 uur per trimester tellen indien ze wordt verstrekt in een centrum voor basiseducatie of gericht is op het behalen van een diploma of getuigschrift van secundair onderwijs.26 Tot in de tweede graad.27 Het kan gaan om een kind van de werknemer of om een kind dat deel uitmaakt van zijn gezin.
 21. 21. modaliteiten duurDe werknemer heeft een bijkomend recht op • Opleiding: maximum 36 maanden (mini­onderbrekingsuitkeringen wanneer hij een beroep mumperiode van 6 maanden); de verschillende stelsels van tijdskredietdoet op gemotiveerde loopbaanvermindering. • Opvoeding van een kind dat jonger is danGemotiveerd tijdskrediet over 36 maanden kan 8 jaar: maximum 36 maanden (minimum-alleen worden uitgeoefend indien de werknemer in periode van 6 maanden) ;aanmerking komt voor de toekenning van onder- • Palliatieve verzorging: maximum 36brekingsuitkeringen. Gemotiveerd tijdskrediet van maanden (minimumperiode van 1 maand,36 maanden kan dus nooit in combinatie met een verlengbaar met 1 maand per patiënt);bezoldigde activiteit worden uitgeoefend. • Medische bijstand aan een gezins­ of familielid: maximum 36 maanden (mini­voorwaarden waaraan de werknemer mumperiode van 1 maand en maximum-moet voldoen periode van 3 maanden); • tewerkstelling: de werknemer moet in de • Medische bijstand aan een kind: 48 maan- loop van de 12 maanden die voorafgaan den (minimumperiode van 6 maanden); aan de schriftelijke aanvraag voltijds • Zorgen voor een gehandicapt kind: tewerkgesteld geweest zijn; 48 maanden (minimumperiode van • anciënniteit: de werknemer moet door 6 maan den). een arbeidsovereenkomst met zijn huidige werkgever verbonden zijn geweest Deze 36 of 48 maanden kunnen niet worden gedurende ten minste 2 jaar voorafgaand gecumuleerd. Gemotiveerd tijdskrediet kan in aan de schriftelijke kennisgeving aan de totaal nooit meer bedragen dan 48 maanden. werkgever 28. Deze 36 of 48 maanden worden niet naar evenredigheid berekend.28 Deze voorwaarde is echter niet van toepassing voor werknemers die hun recht op ouderschapsverlof voor alle begunstigde kinderen hebben uitgeput en die onmiddellijk na het ouderschapsverlof voltijds of deeltijds tijdskrediet opnemen.
 22. 22. Loopbaanvermindering met 1/5 procedureDe werknemer moet zijn aanvraag tot uitoefening De werkgever en de werknemer moeten uiterlijk opvan het recht op loopbaanvermindering schriftelijk de laatste dag van de maand die volgt op de aanvraagmeedelen aan de werkgever 29. overeenkomen over de uitoefeningsmodaliteitenDe werknemer moet bovendien de volgende van de loopbaanvermindering met 1/5.termijn in acht nemen: • 3 maanden vooraf indien de werkgever Ze moeten m.a.w. de uren of dagen bepalen meer dan 20 werknemers tewerkstelt; waarop arbeidsprestaties zullen worden geleverd • 6 maanden vooraf indien de werkgever en de duren of dagen waarop de werknemer niet maximaal 20 werknemers tewerkstelt. zal werken 30. Uiterlijk op de ingangsdatum van de loopbaanvermindering moeten de arbeidsregeling enDe aanvraag moet een voorstel bevatten van de het overeengekomen werkrooster schriftelijk wordenwerknemer met betrekking tot: vastgesteld in een bijlage bij de arbeidsovereenkomst. • de modaliteiten van uitoefening van het recht; Het overeengekomen werkrooster moet bovendien, • het gekozen stelsel (loopbaanverminde- zoals de andere werkroosters die van kracht zijn in ring met of zonder motief ); de onderneming, in het arbeidsreglement worden • de gewenste ingangsdatum; opgenomen. • de duur van het tijdskrediet; • de elementen die noodzakelijk zijn voor Bovendien moet de werknemer bij zijn aanvraag de toepassing van het voorkeurs- en een attest voegen van de RVA waarin de planningsmechanisme. periode(s) zijn vermeld waarin hij al tijdskrediet of loopbaanvermindering heeft opgenomen (het tijdskredietattest). De werknemer moet ook de rva op de hoogte brengen door middel van het formulier C61­ 1/5­ tijdskrediet (specifiek voor elk stelsel) dat ter beschikking is op de website van de RVA. Hij moet dit uiterlijk doen binnen de 2 maanden die volgen op de ingangsdatum van het tijdskrediet. Wordt die termijn niet nageleefd, dan wordt het recht op uitkeringen uitgesteld tot de dag waarop de documenten worden ontvangen.29 Bij aangetekend schrijven of door overhandiging waarbij het duplicaat als ontvangstbewijs wordt ondertekend door de werkgever.30 Indien de werknemer gebruik wil maken van de mogelijkheid om 1/5-tijdskrediet op te nemen in een andere vorm dan een volledige dag of twee halve dagen per week, moet deze mogelijkheid zijn opgenomen in een collectieve arbeidsovereenkomst die werd gesloten op het niveau van de sector of van de onderneming. In ondernemingen zonder vakbondsafvaardiging kan de afwijkende regeling worden ingevoerd via het arbeidsreglement. In dat geval is een gemeenschappelijk akkoord tussen de werkgever en de werknemer vereist.
 23. 23. Loopbaanvermindering met 1/5 recht op onderbrekingsuitkeringenTijdens de periode waarin de werknemer - verlies van het recht op uitkeringenloopbaanvermindering opneemt, ontvangt hij Deze uitkeringen kunnen niet wordengeen loon ten laste van de werkgever, maar gecumuleerd met bepaalde inkomsten. de verschillende stelsels van tijdskredietonderbrekingsuitkeringen ten laste van de RVA. Een werknemer die deze inkomstenHet gaat om een forfaitaire uitkering waarvan ontvangt, kan dus geen (of niet langer)het bedrag verschillend is naargelang van de aanspraak maken op deze uitkeringen.anciënniteit van de werknemer binnen de Het gaat onder bepaalde voorwaardenonderneming (minder dan 2 jaar, tussen 2 en 5 jaar onder andere om de volgende inkomsten:en meer dan 5 jaar). • de inkomsten van een nieuwe zelfstandige activiteit;- Fiscale behandeling • de inkomsten van een nevenactiviteit als De onderbrekingsuitkeringen zijn loontrekkende (tenzij de werknemer de belastbare brutobedragen. Er wordt activiteit al vooraf uitoefende); bedrijfsvoorheffing op ingehouden. • de inkomsten van een niet­toegestaan politiek mandaat;- Sociale behandeling • de inkomsten van een pensioen; Er worden geen persoonlijke sociale- • de inkomsten van een bezoldigde zeker heidsbijdragen geheven op de activiteit in het buitenland. onder brekingsuitkeringen.- aanvullende sectorale vergoeding De sectoren (of ondernemingen) kunnen Voorbeeld aanvullende vergoedingen 31 toekennen. Uw werknemer heeft zijn recht op een loop- Kijk na welke regels in uw sector van baanvermindering met 1/5 (d.i. 60 maanden) toepassing zijn! opgebruikt. Hij wenst zijn tijdkrediet te verlengen om medische bijstand te verlenen aan zijn zwaar zieke echtgenote. Hiertoe kan hij een tijdskrediet van 36 maanden opnemen. Hij kan dit tijds­ krediet naar keuze voltijds, halftijds of ten belope van 1/5 uitoefenen. Voor volledige en gedetailleerde informatie kunt u terecht op www.lex4you.be31 Het Generatiepact heeft echter bijzondere inhoudingen op deze vergoedingen ingevoerd.
 24. 24. Eindeloopbaanstelsel 32 modaliteiten, duur en voorwaardenmodaliteiten van de loopbaanvermindering met 1/5. IndienEen werknemer van 55 jaar of ouder kan recht het overblijvende saldo echter minder bedraagthebben op: dan 3 of 6 maanden, kan het tijdskrediet voor een • een loopbaanvermindering ten belope kortere periode worden opgenomen. van 1/5; • Maximumduur: • een loopbaanvermindering tot een half- De reglementering stelt geen maxi- tijdse betrekking. mumduur vast. De werknemer kan de vermindering van zijn arbeids-duur prestaties dus genieten tot aan zijn • Minimumduur: pensioen. • Loopbaanvermindering tot een halftijdse betrekking: 3 maanden; voorwaarden waaraan de werknemer • Loopbaanvermindering met 1/5: moet voldoen 6 maanden. • leeftijd: de werknemer moet ten minste 55 jaar oud zijn op het tijdstip waarop hetAls de werknemer de loopbaanvermindering tijdskrediet ingaat. De leeftijd wordt echterin verschillende periodes wil opnemen, moet verlaagd tot 50 jaar voor werknemers dieelke periode ten minste 3 maanden duren in hun arbeidsprestaties verminderen tot eenhet kader van de loopbaanvermindering tot een halftijdse baan en die cumulatief aan dehalftijdse betrekking of 6 maanden in het kader volgende voorwaarden voldoen:32 Onder voorbehoud van de andere reglementaire voorwaarden en de toepasselijke cao’s.
 25. 25. • de werknemer heeft een zwaar of een onderneming in moeilijkheden. beroep uitgeoefend gedurende De 3 volgende voorwaarden moeten ten minste 5 jaar in de loop van cumulatief zijn vervuld: de 10 voorafgaande jaren of gedu- • de onderneming moet aantonen rende ten minste 7 jaar in de loop dat haar aanvraag tot erkenning van de 15 voorafgaande jaren; kadert binnen een herstructure- EN ringsplan en toelaat ontslagen te • dit zwaar beroep staat op de lijst van vermijden; de beroepen waarvoor een significant EN tekort aan arbeidskrachten bestaat 33. • de onderneming moet ook aan­ tonen dat haar aanvraag tot Er bestaat een tweede afwijkende regeling erkenning toelaat het aantal werk- de verschillende stelsels van tijdskrediet op basis waarvan een werknemer van 50 jaar nemers te beperken dat in het oud recht heeft op een landingsbaan als hij statuut van werkloosheid met zijn arbeidsprestaties met 1/5 vermindert. bedrijfstoeslag (vroeger brugpen- Voor die werknemers moet één van de sioen) zou terechtkomen; volgende voorwaarden zijn vervuld: EN • de werknemer heeft een zwaar • de Minister van Werk heeft in de beroep uitgeoefend gedurende erkenningsbeslissing uitdrukkelijk ten minste 5 jaar in de loop van vermeld dat aan deze voorwaarden de 10 voorafgaande jaren of gedu- is voldaan. rende ten minste 7 jaar in de loop van de 15 voorafgaande jaren; opgelet: zelfs als het recht op tijdskrediet in deze OF afwijkende gevallen bestaat vanaf de leeftijd van • de werknemer heeft een beroeps- 50 jaar, zal het recht op verhoogde uitkeringen in loopbaan van ten minste 28 jaar principe pas ingaan vanaf de maand die volgt op de achter de rug, voor zover een sec- maand waarin de werknemer de leeftijd van 51 jaar torale cao uitdrukkelijk voorziet heeft bereikt. Tussen 50 en 51 jaar hebben de werk- in een dergelijk recht op vermin- nemers enkel recht op gewone uitkeringen. dering van de arbeidsprestaties met 1/5. • anciënniteit: • De werknemer moet op het tijdstip van de Als zwaar beroep wordt beschouwd: schriftelijke aanvraag een anciënniteit van • werk in wisselende ploegen; 25 jaar als loontrekkende tellen. Het bewijs • werk in onderbroken diensten; van de 25 jaar beroepsloopbaan gebeurt aan • werk in een arbeidsregeling met de hand van een formulier vastgesteld door nachtprestaties. de minister van Werk op voorstel van de RVA; • Hij moet bovendien door een arbeidsover- Ten slotte bestaat er een derde situatie eenkomst met de werkgever verbonden waarin een werknemer die zijn arbeids- zijn geweest tijdens de 2 jaar die voorafgaan prestaties tot een halftijdse baan of met aan de schriftelijke aanvraag. De werknemer een 1/5 wil verminderen recht heeft op en de werkgever kunnen over die termijn een landingsbaan vanaf de leeftijd van onderhandelen om deze in te korten. 50 jaar. Hiertoe moet hij in dienst zijn in een onderneming in herstructurering33 De zware beroepen waarvoor een significant tekort aan arbeidskrachten bestaat zijn: de verpleegkundigen en het verzorgend personeel in de ziekenhuizen; de verpleegkundigen en het verzorgend personeel in de rusthuizen en rust- en verzorgingstehuizen; de beroepen die voorkomen op een lijst van knelpuntberoepen jaarlijks vastgesteld bij een in de Ministerraad overlegd besluit.
 26. 26. • Tewerkstelling: • Vermindering van de arbeidsprestaties tot een Voor de berekening van de 24 maanden worden halftijdse betrekking: de werknemer moet in bepaalde periodes gelijkgesteld met daadwerkelijke de loop van de 24 maanden die voorafgaan arbeidsprestaties, onder andere jaarlijkse vakantie, aan de schriftelijke aanvraag, ten minste ¾-tijds moederschapsverlof en betaald educatief verlof, tewerkgesteld zijn geweest in de onderneming; terwijl andere periodes worden geneutraliseerd en • Loopbaanvermindering met 1/5: de werkne- de periode van 24 maanden schorsen (thematische mer moet in de loop van de 24 maanden die verloven, de periodes van arbeidsongeschiktheid voorafgaan aan de schriftelijke aanvraag, onder bepaalde voorwaarden, staking en lock-out, • ofwel voltijds tewerkgesteld zijn enz…). geweest in een arbeidsregeling die is De werknemer moet in elk geval zijn tewerkgesteld in verdeeld over 5 of 6 dagen per week; een arbeidsregeling die is verdeeld over 5 dagen of meer. • ofwel al een vermindering van de loopbaan met 1/5 hebben genomen. Eindeloopbaanstelsel procedureDe werknemer moet zijn aanvraag tot uitoefening van het Uiterlijk op de laatste dag van de maand volgendrecht op tijdskrediet schriftelijk bezorgen aan de werkgever34. op de maand waarin de aanvraag werd ingediend, moeten de werkgever en de werknemer het eensDe werknemer moet bovendien de volgende termijn naleven: worden over de wijze van uitoefening van het • 3 maanden vooraf indien de werkgever recht op loopbaanvermindering. Ze moeten met meer dan 20 werknemers tewerkstelt; andere woorden de uren of de dagen vaststellen • 6 maanden vooraf indien de werkgever waarop arbeidsprestaties zullen worden geleverd, maximaal 20 werknemers tewerkstelt. alsook de uren en de dagen waarop de werknemer niet zal werken. Uiterlijk op de begindatum van deDe aanvraag moet een voorstel van de werknemer loopbaanvermindering moeten de overeengekomenbevatten over: arbeidsregeling en het overeengekomen werkrooster • de uitvoeringsmodaliteiten van het recht; schriftelijk worden vastgesteld in een bijlage bij de • het gekozen stelsel (landingsbaan); arbeidsovereenkomst 35. • de gewenste begindatum; Het overeengekomen werkrooster moet, zoals alle • de duur van het tijdskrediet; andere werkroosters die van toepassing zijn in de • de gegevens die nodig zijn voor de toepassing onderneming, in het arbeidsreglement worden van het voorkeurs- en planningsmechanisme. opgenomen.35 Indien de werknemer gebruik wil maken van de mogelijkheid om loopbaanvermindering met 1/5 op te nemen in een andere vorm dan een volledige dag of twee halve dagen per week, moet in deze mogelijkheid zijn voorzien in een collectieve arbeidsovereenkomst die werd gesloten op het niveau van de sector of van de onderneming. In ondernemingen zonder vakbondsafvaardiging kan in de afwijkende regeling worden voorzien door middel van het arbeidsreglement. In dat geval is ook een onderling schriftelijk akkoord tussen de werkgever en de werknemer vereist.34 Door middel van een aangetekende brief of door overhandiging waarbij de werkgever het dubbel ondertekent als ontvangstbewijs.
 27. 27. De werknemer moet de RVA ook inlichten door middel 2 maanden die volgen op de ingangsdatum van hetvan het formulier C61 – halftijds tijdskrediet of het tijdskrediet. Indien die termijn niet wordt nageleefd,formulier C61 – 1/5­tijdskrediet, dat ter beschikking wordt het recht op uitkeringen uitgesteld tot de dagis op de site van de RVA, en dit uiterlijk binnen de van ontvangst van de documenten. Eindeloopbaanstelsel recht op onderbrekingsuitkeringenTijdens de periode waarin de werknemer zijn • de inkomsten van een niet­toegestaanarbeidsprestaties heeft verminderd, ontvangt hij politiek mandaat;geen loon ten laste van de werkgever, maar onder- • de inkomsten van een pensioen;brekingsuitkeringen ten laste van de RVA. Het gaat • de inkomsten van een bezoldigdeom een forfaitaire uitkering waarvan het bedrag activiteit in het buitenland.verschillend is naargelang van de anciënniteit vande werknemer binnen de onderneming (minderdan 2 jaar, tussen 2 en 5 jaar en meer dan 5 jaar). Voorbeelden • Uw werknemer is 56 jaar oud en heeft - Fiscale behandeling een beroepsverleden van 27 jaar als De onderbrekingsuitkeringen zijn belastbare bruto- loontrekkende: hij kan dus tijdskrediet bedragen. Er wordt bedrijfsvoorheffing op ingehouden. genieten in het kader van de einde- loopbaan. - Sociale behandeling • Uw werknemer is 56 jaar oud en heeft Er worden geen persoonlijke socialezekerheidsbij- een beroepsverleden van 23 jaar dragen geheven op de onderbrekingsuitkeringen. als loontrekkende: hij kan dus geen tijdskrediet genieten in het kader van de - aanvullende sectorale vergoeding eindeloopbaan. de verschillende stelsels van tijdskrediet de sectoren (of ondernemingen) kunnen • Uw werknemer is 53 jaar oud en heeft aanvullende vergoedingen 36 toekennen. Kijk na een beroepsverleden van 26 jaar als welkeregels in uw sector van toepassing zijn! loontrekkende in de uitoefening van een zwaar beroep: hij kan dus een - verlies van het recht op uitkeringen loopbaanvermindering met 1/5 genieten Deze uitkeringen kunnen niet worden gecumuleerd met in het kader van de eindeloopbaan. bepaalde inkomsten. Een werknemer die deze inkom- • Uw werknemer is 50 jaar oud en heeft sten ontvangt, kan dus geen (of niet langer) aanspraak een beroepsverleden van 25 jaar als maken op deze uitkeringen. Het gaat onder bepaalde loontrekkende: hij kan dus hoogstens voorwaarden onder andere om de volgende inkomsten: een gewoon tijdskrediet aanvragen • de inkomsten van een nieuwe zelf- indien hij de maximumduur van dat standige activiteit; tijdskrediet in het algemeen stelsel niet • de inkomsten van een aanvullende activi- heeft uitgeput. teit als loontrekkende (tenzij de werkne- mer de activiteit al vooraf uitoefende);36 Het Generatiepact heeft bijzondere inhoudingen op deze vergoedingen ingevoerd.
 28. 28. Samenvattend schema Vo Tijdskrediet en loopbaan- Ha vermindering (algemeen stelsel) 1/Tijdskrediet (algemeen stelsel eneindeloopbaanstelsel) Ha Loopbaan- vermindering (55 jaar en +) 1/
 29. 29. Niet gemotiveerd = 12 maandenoltijds Gemotiveerd = + 36 (max.) of 48 maanden Niet gemotiveerd = 24 maandenalftijds Gemotiveerd = + 36 (max.) of 48 maanden Niet gemotiveerd = 60 maanden/5-tijds Gemotiveerd = + 36 (max.) of 48 maandenalftijds Geen beperking in de tijd/5-tijds Geen beperking in de tijd
 30. 30. ouderschapsverlof 37 modaliteiten, duur en voorwaardenmodaliteiten duurOuderschapsverlof is verlof waarop de werknemer • volledige schorsing van de arbeidspresta-(vader of moeder) recht heeft wegens de geboorte ties (max. 4 moduleerbare maanden);of de adoptie van een kind, tot het kind de leeftijd • vermindering van de arbeidprestaties totvan 12 jaar heeft bereikt 38. Ouderschapsverlof leidt een halftijdse betrekking (max. 8 modu-tot een volledige of gedeeltelijke schorsing van leerbare maanden);de arbeidsovereenkomst. Ouderschapverlof kan • vermindering van de prestaties met 1/5in 3 verschillende vormen worden opgenomen: (max. 20 moduleerbare maanden).Ouderschapverlof kan in 3 verschillende vormen voorwaarden waaraan de werknemerworden opgenomen: moet voldoen • volledige schorsing van de arbeidsprestaties; In dienst zijn met een arbeidsovereenkomst die is • vermindering van de arbeidsprestaties tot onderworpen aan de wet van 3 juli 1978 gedurende een halftijdse betrekking; 12 maanden in de loop van de 15 maanden die • vermindering van de arbeidsprestaties met 1/5. voorafgaan aan de schriftelijke aanvraag.37 We beperken ons tot het ouderschapsverlof in het algemeen stelsel van loopbaanonderbreking.38 21 jaar voor gehandicapte kinderen.
 31. 31. ouderschapsverlof procedureEen werknemer die het recht op ouderschapsverlof Als de werknemer het ouderschapsverlof in delenwil uitoefenen, moet de werkgever ten minste wil opnemen, moet hij voor elke periode een2 maanden en maximaal 3 maanden vooraf aanvraag indienen. De werknemer kan immersschriftelijk op de hoogte brengen door middel van maar één enkele ononderbroken periode vaneen aangetekende brief of door overhandiging van verlof tegelijk aanvragen. Uiterlijk op het tijdstipeen geschrift waarvan de werkgever het dubbel als waarop het ouderschapsverlof ingaat, moet deontvangstbewijs ondertekent. De partijen kunnen werknemer bovendien het/de document(en)die termijn echter in onderling overleg verkorten. bezorgen die het bewijs leveren van de geboorte of de adoptie van het kind. Bovendien moet deDeze kennisgeving bevat de aanvraag van de werknemer een formulier C 61 FS aangetekendwerknemer met betrekking tot de uitvoerings- versturen naar de dienst Loopbaanonderbrekingmodaliteiten van het recht (volledige schorsing van het werkloosheidskantoor van de RVA vanof vermindering van de arbeidsprestaties) alsook zijn woonplaats. Dit formulier moet uiterlijk tweede begin- en einddata van het ouderschapsverlof. maanden na het begin van het ouderschapsverlof zijn bezorgd aan het werkloosheidskantoor. ouderschapsverlof recht op onderbrekingsuitkeringenDe werkgever hoeft tijdens het ouderschapsverlof Sociale behandelinggeen loon te betalen. De werknemer ontvangt Op de onderbrekingsuitkeringen zijn geenonderbrekingsuitkeringen van de RVA. persoonlijke bijdragen voor de sociale zeker- heid verschuldigd.Fiscale behandeling thematische verlovenOp de onderbrekingsuitkeringen die wordentoegekend in het kader van het ouderschapsverlofwordt een forfaitaire bedrijfsvoorheffingingehouden.
 32. 32. verlies van het recht op uitkeringen Het recht op ouderschapsverlof zonder betalingDe werknemer verliest het recht op de onder- van uitkeringen kan alleen worden toegekendbrekingsuitkeringen vanaf de dag waarop hij gelijk wanneer:welke bezoldigde activiteit aanvat, een bestaande • de werknemer een overlevingspensioennevenactiviteit als loontrekkende uitbreidt of meer geniet;dan een jaar activiteit als zelfstandige telt (voor • de werknemer, die een zelfstandigeouderschapsverlof in de vorm van een volledige activiteit is begonnen, het recht opschorsing). De werknemer verliest het recht op uitkeringen heeft verloren omdat hij deuitkeringen ook: termijn van een jaar heeft overschreden. • op het einde van de maximale vergoedings­ periode; In alle andere gevallen heeft het verlies van het • vanaf de dag waarop hij het werk hervat recht op uitkeringen ook tot gevolg dat het recht bij dezelfde werkgever; op ouderschapsverlof verloren gaat. • vanaf de dag waarop hij een pensioen geniet; • vanaf de dag waarop hij een zelfstandige activiteit begint (wanneer de werknemer zijn arbeidsprestaties vermindert); • wanneer de arbeidsovereenkomst eindigt.
 33. 33. verlof voor palliatieve zorgen modaliteiten, duur en voorwaardenmodaliteiten duurHet verlof voor palliatieve zorgen is verlof waarop 1 maand, 1 keer verlengbaar.de werknemer aanspraak kan maken om een per- thematische verlovensoon bij te staan die lijdt aan een ongeneeslijke voorwaarden waaraan de werknemerziekte en die zich in een terminale fase bevindt. moet voldoenDat verlof leidt tot een volledige of gedeeltelijke Het verlof voor palliatieve zorgen is een recht voorschorsing van de arbeidsovereenkomst. elke werknemer. Een werkgever die in het bezit is van het getuigschrift dat werd uitgereikt door deVerlof voor palliatieve zorgen kan in 3 verschillende behandelende arts, kan niet weigeren om dat verlofvormen worden opgenomen voor palliatieve zorgen toe te kennen.. • volledige schorsing; • vermindering van de arbeidsprestaties tot De werknemer hoeft aan geen enkele anciënniteits- een halftijdse betrekking; voorwaarde te voldoen. • vermindering van de arbeidsprestaties met 1/5.
 34. 34. verlof voor palliatieve zorgen procedureEen werknemer die het recht op verlof voor Het recht gaat in op eerste dag van de week diepalliatieve zorgen wil uitoefenen, overhandigt zijn volgt op de week waarin het getuigschrift werdwerkgever een getuigschrift dat werd uitgereikt overhandigd of eerder als de werkgever daarmeedoor de behandelende arts van de persoon die de akkoord gaat.palliatieve zorgen nodig heeft. Bij verlenging moet de werknemer een nieuwDit getuigschrift moet vermelden dat de werk- getuigschrift bezorgen aan de werkgever. Boven-nemer zich bereid heeft verklaard om deze dien moet de werknemer een formulier C 61 SVpalliatieve zorgen te verlenen. Het getuigschrift aangetekend versturen naar de dienst Loopbaan-moet daarentegen niet de identiteit vermelden onderbreking van het werkloosheidskantoor vanvan de patiënt, noch de aard van de ziekte en de RVA van zijn woonplaats. Dit formulier moetde verwachte levensverwachting van de patiënt. uiterlijk twee maanden na het begin van hetEr is geen enkel ander geschrift vereist. verlof voor palliatieve zorgen zijn bezorgd aan het werkloosheidskantoor. verlof voor palliatieve zorgen recht op onderbrekingsuitkeringenDe werkgever hoeft tijdens het verlof voor pallia- Sociale behandelingtieve zorgen geen loon te betalen. De werknemer Op de onderbrekingsuitkeringen zijn geen per-ontvangt onderbrekingsuitkeringen van de RVA. soonlijke bijdragen voor de sociale zekerheidDe bedragen verschillen naargelang van de vorm verschuldigd.van het verlof en van de leeftijd van de werknemer. verlies van het recht op uitkeringenFiscale behandeling De werknemer verliest het recht op de onder-Op de onderbrekingsuitkeringen die worden toe- brekingsuitkeringen vanaf de dag waarop hij gelijkgekend in het kader van het verlof voor palliatieve welke bezoldigde activiteit aanvat, een bestaandezorgen wordt een forfaitaire bedrijfsvoorheffing nevenactiviteit als loontrekkende uitbreidt of meeringehouden. dan een jaar activiteit als zelfstandige telt (voor verlof voor palliatieve verzorging in de vorm van een volledige schorsing).
 35. 35. De werknemer verliest het recht op uitkeringen ook: Het recht op verlof voor palliatieve verzorging • op het einde van de maximale vergoedings­ zonder betaling van uitkeringen kan alleen periode; worden toegekend wanneer: • vanaf de dag waarop hij het werk hervat • de werknemer een overlevingspensioen bij dezelfde werkgever; geniet; • vanaf de dag waarop hij een pensioen geniet; • de werknemer, die een zelfstandige • vanaf de dag waarop hij een zelfstandige activiteit is begonnen, het recht op activiteit begint (wanneer de werknemer uitkeringen heeft verloren omdat hij de zijn arbeidsprestaties vermindert); termijn van een jaar heeft overschreden. • wanneer de arbeidsovereenkomst eindigt. In alle andere gevallen heeft het verlies van het recht op uitkeringen ook tot gevolg dat het recht op het verlof voor palliatieve zorgen verloren gaat. thematische verloven
 36. 36. verlof voor verzorging vaneen zwaar ziek gezins- of familielid modaliteiten, duur en voorwaarden

×