Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Modul pembelajaran 3D studio max

1,835 views

Published on

Modul pembelajaran 3D studio max

Published in: Education
 • Be the first to comment

Modul pembelajaran 3D studio max

 1. 1. pusat perkembangan kurikulum kementerian pendidikan malaysia 2005 ® m o d u l p e m b e l a j a r a n g r a f i k b e r k o m p u t e r d a n p r o d u k s i m u l t i m e d i a
 2. 2. Cetakan Pertama dan Kedua 2003 Cetakan Pertama dan Kedua 2006 Kementerian Pendidikan Malaysia Hak Cipta Terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi dan isi kandungan buku ini dalam apa jua bentuk dan dengan apa jua sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman, atau cara lain sebelum mendapat izin bertulis daripada Pengarah, Pusat Perkembangan Kurikulum, Kementerian Pendidikan Malaysia, Pesiaran Duta off Jalan Duta, 50604 Kuala Lumpur.. Perpustakaan Negara Malaysia Data Penkatalogan Dalam Penerbitan Malaysia. Pusat Perkembangan Kurikulum Modul Pembelajaran Grafik Berkomputer Pusat Perkembangan Kurikulum Kementerian Pendidikan Malaysia 1. Modul 3d-Studio Max 2. Aplikasi Perisian Grafik 3. Judul
 3. 3. PENDAHULUAN Setiap murid berupaya untuk menguasai perkara yang dipelajari dan tahap penguasaan ini adalah bergantung kepada pendekatan pengajaran dan pembelajaran yang digunakan. Pengajaran dan pembelajaran bermodul merupakan satu pendekatan yang memberi peluang kepada murid untuk maju mengikut kebolehan dan kadar pembelajaran mereka sendiri. Dengan ini, murid-murid akan dapat mempertingkatkan penguasaan pembelajaran ke tahap yang maksima. Modul ini mengandungi penerangan dan tata cara melaksanakan sesuatu arahan dalam perisian 3-D Studio Max. Adalah diharapkan ia dapat membimbing dan membantu guru dan murid untuk menguasai pengetahuan dan kemahiran aplikasi 3-D Studio Max. Penting: Bagi tujuan pentaksiran mata pelajaran Grafik Berkomputer dan Produksi Multimedia, guru- guru adalah diingatkan supaya merujuk kepada kompetensi yang ditetapkan oleh Lembaga Peperiksaan Malaysia.
 4. 4. KANDUNGAN Muka Surat UNIT 1 Konsep 3D 5 UNIT 2 Papan Cerita 9 Unit 3 Pengenalan Asas Kepada 3D Studio Max 10 Unit 4 Membina Model 3D 20 Unit 5 Tekstur dan Pemetaan (Mapping) 32 Unit 6 Pencahayaan 37 Unit 7 Kamera dan Perspektif 41 Unit 8 Animasi 3D 45 Unit 9 Rendering 56
 5. 5. 1.1 3D DALAM KOMPUTER GRAFIK Bila kita mengatakan bahawa bila seseorang itu sedang membuat sesuatu model, yang kita fahamkan suatu masa dahulu ialah ia melibatkan satu proses membentuk sesuatu benda dengan menggunakan sesuatu bahan di dalam alam nyata seperti kayu, batu, lilin (wax), dawai, tanah liat atau plaster. Biasanya model yang dibentuk adalah serupa dengan objek yang sebenar dari segala aspek kecuali mungkin saiznya. Seperti objek asal, model ini boleh dipandang dari arah pandangan berbeza, misalnya dari sisi, atas, bawah, depan atau juga perspektif. Dalam komputer grafik, membuat model tidak lagi menggunakan bahan-bahan di dalam alam nyata seperti di atas, sebaliknya model-model itu dibentuk dengan menggunakan alat-alat melukis yang terdapat di dalam sesuatu aplikasi yang boleh mencipta model yang boleh dilihat dalam bentuk 3 dimensi atau singkatannya 3D. Tiga dimensi di sini bermaksud sesuatu objek itu boleh dilihat seperti keadaannya yang sebenar iaitu mempunyai keluasan (width), ketebalan (height) dan kedalaman (depth). Semua fitur ini digambarkan dalam komputer melalui koordinat satah X, Y dan Z. Misalnya keluasan (width) objek dirujuk kepada satah X, ketebalan (height) dirujuk kepada satah Y dan Z mewakili kedalaman objek (depth). Sila lihat rajah di bawah. UNIT 1 : KONSEP 3D Objektif: Selepas mengikuti unit ini murid dapat: • Memahami konsep 3 dimensi • Memahami konsep ruang dalam alam 3 dimensi • Memahami konsep model 3D dalam bidang grafik berkomputer
 6. 6. Oleh kerana semua ukuran ini hanya berdasarkan dalam ruang minda kita sahaja (sesuatu yang kita gambarkan dan fahami mengikut logik fikiran sahaja), maka ruang yang terdapat di dalam persekitaran grafik komputer kita dipanggil sebagai ruang maya (virtual) dan bahan-bahan 3D yang kita hasilkan kita anggap sebagai objek-objek maya (virtual object Seperti objek di alam nyata yang memerlukan ruang, objek yang dicipta dalam komputer juga memerlukan ruang untuk membolehkannya dilihat dan digerakkan. Ruang dalam konteks 3D membawa maksud jarak-jarak yang dilalui oleh sesuatu objek dalam satah- satah X, Y dan Z. Dalam bahasa yang lebih mudah, satah X mewakili kelebaran objek, satah Y mewakili ketinggian objek dan satah Z mewakili ketebalan objek. Sesuatu objek itu dianggap sebagai 3 dimensi sekiranya ianya boleh dilihat mempunyai ketinggian, kelebaran dan ketebalan. Dalam alam komputer persekitaran 3D wujud dalam dua ruang yang berbeza iaitu ruang keseluruhan (global) dan ruang setempat (local). Ruang keseluruhan memiliki satah X, Y dan Z sementara kedudukan asal titik (origin) satah ialah pada kedudukan 0,0,0 bermaksud kedudukan X, Y dan Z adalah 0. Ruang setempat wujud pada setiap objek yang diletakkan di dalam ruang 3D dan memiliki satah-satahnya sendiri. Nilai-nilai ruang setempat digunakan untuk menggerakkan objek yang berasal dari titik 0,0,0 kepada nilai-nilai kordinat yang dimasukkan oleh juruanimasi. Orientasi objek setempat boleh digerakkan dengan cara memusing objek tersebut mengikut satah-satah tertentu. 1.2 KEPERLUAN PERKAKASAN DAN PERISIAN Untuk membina model 3 dimensi (3D) sesebuah komputer memerlukan sejumlah perkakasan yang berkeupayaan tinggi kerana biasanya untuk menghasilkan objek yang berbentuk 3D yang kelihatan realistik komputer terpaksa memproses sejumlah data yang agak kompleks. Sistem komputer yang digunakan untuk menghasilkan kerja-kerja animasi mestilah dilengkapi dengan sejumlah ingatan (RAM) yang mencukupi iaitu bergantung kepada jenis aplikasi 3D yang digunakan dan versinya. Misalnya untuk menggunakan perisian 3D Studio Max versi 2, adalah memadai dengan jumlah ingatan (RAM) sekitar 64MB dengan pemproses Celeron 400Mhz. Ini adalah bagi membuat model-model yang ringkas dan animasi yang kurang kompleks. Untuk membina model-model yang lebih kompleks memerlukan sebuah komputer yang lebih pantas sekurang-kurangnya Pentium III 850 Mhz. Begitu juga bagi komputer yang Objektif: Selepas mengikuti unit ini pelajar dapat: • Mengetahui keperluan-keperluan perkakasan yang diperlukan untuk membuat model 3D. • Mengetahui jenis-jenis perisian 3D yang terdapat di pasaran.
 7. 7. ingin menggunakan perisian 3D Max 6(versi yang terbaru) memerlukan sekurang- kurangnya pemproses Pentium 4 dengan ingatan capaian rawak (RAM) tidak kurang daripada 256MB. Bagi jenis-jenis perisian yang boleh digunakan untuk membina objek 3D dalam komputer pula bergantung kepada jenis komputer yang digunakan. Bagi komputer yang berasaskan platform PC, perisian yang popular ialah 3D Studio Max, Lightwave 3D, Maya, dan Softimage 3D. Bagi komputer yang berasaskan platform Macintosh pula perisian yang digunakan ialah Strata Vision 3D, ElectricImage, Infini-D, Ray Dream Studio dan Strata StudioPro. Perlu diingat, perkembangan terkini menunjukkan bahawa terdapat beberapa perisian 3D yang mula boleh digunakan di dalam kedua-dua platform di atas. Bagi proses kerja-kerja grafik dan animasi yang lebih kompleks dan memiliki kesan- kesan khas yang digunakan dalam filem-filem di barat, pengeluar-pengeluar filem terpaksa menggunakan komputer yang lebih berkuasa seperti Silicon Graphics (SGI). SGI adalah merupakan platform yang paling mahal dan terbaik berbanding dengan kedua-dua platform terdahulu. Pemprosesnya direka khas untuk kerja-kerja grafik dan suntingan video, animasi 3D, arkitektural, CAD dan lain-lain. Contoh-contoh filem yang menggunakan kesan khas yang dihasilkan melalui SGI ialah Terminator 2, Judgement Day, Dark City dan Matrix. Dengan kemajuan teknologi perisian, objek dan kesan khas yang dihasilkan oleh perisian permodelan 3D sudah kelihatan seperti sesuatu yang nyata dan benar. Perkara sebegini diistilahkan sebagai realiti maya (virtual reality) Antaramuka perisian 3D Studio Max
 8. 8. 1.3 KEGUNAAN Apakah kegunaannya komputer grafik berbentuk 3D ini? Ia banyak digunakan dalam pembikinan filem-filem iklan komersial, filem-filem cereka fiksyen sebagai kesan-kesan khas dan juga sebagai alat simulasi yang paling berkesan di dalam bidang perubatan dan kajian saintifik. Penghasilan filem iklan yang menggunakan grafik 3D kelihatan lebih realistik, menarik dan hidup, justeru itu dapat menarik lebih ramai penonton dan mendatangkan kesan yang positif terhadap barang jualan. Filem-filem yang menggunakan grafik 3D lebih menarik perhatian penonton yang sentiasa kagum dengan kesan-kesan sampingan yang luar biasa. Biasanya filem-filem begini mendapat sambutan yang hebat daripada penonton, misalnya filem Toy’s Story, , Lord of The Ring, Spiderman dan sebagainya. Jadi jelaslah bahawa komputer grafik berbentuk 3D ini mempunyai masa depan yang begitu cerah dalam banyak bidang pekerjaan dan menjanjikan pulangan yang begitu baik kepada mereka yang mempunyai kemahiran dalam bidang ini. Objektif: Selepas mengikuti unit ini pelajar dapat: • mengetahui kegunaan grafik 3D dalam keperluan pendidikan, bidang pengiklanan, hiburan dan perubatan.
 9. 9. Secara dasarnya proses penghasilan animasi berkomputer dapat dibahagikan kepada beberapa peringkat di antaranya ialah: • Lakaran papan cerita • Membina model • Proses mereka permukaan tekstur • Proses membina persekitaran maya • Proses animasi dan pascaproduksi Papan cerita merupakan unsur asas yang penting sebelum sesebuah animasi dimulakan. Mula diperkenalkan dalam tahun-tahun 1930an apabila pengarah dan pelukis-pelukis animasi menyedari bahawa menulis skrip secara tradisional tidak begitu berkesan untuk menerangkan bagaimana untuk merakam filem-filem animasi. Keberkesanan drama-drama biasa bergantung kepada dialog pelakon sebaliknya filem- filem animasi banyak bergantung kepada jalan cerita melalui aksi-aksi watak. Sebelum sesuatu papan cerita dihasilkan kita mesti mempunyai cerita yang ingin disampaikan. Setelah pasti ceritanya baharulah kita melakar papan cerita mengikut sesuatu format yang sesuai. Salah satu format yang sesuai ditunjukkan di bawah. Contoh Papan Cerita Dalam papan cerita ini biasanya di sertakan pelbagai aspek produksi seperti maklumat lokasi, sudut kamera, sudut pencahayaan dan kesan khas. Objektif: Selepas mengikuti unit ini pelajar dapat • mengetahui kegunaan kegunaan papan cerita. UNIT 2 : PAPAN CERITA
 10. 10. UNIT 3 : PENGENALAN ASAS KEPADA 3D STUDIO MAX 6 Antaramuka Secara lalainya (default) apabila 3D Studio Max 6 dibuka, ia akan memaparkan antaramuka seperti berikut. Main Menu Bar Command Panel (Panel Arahan) Main Toolbar Reactor Tool Viewport Timeline Animation Control Viewport Navigation Control Objektif: Selepas mengikuti unit ini pelajar dapat • mengetahui ciri-ciri yang terdapat pada paparan antaramuka perisian. • mengetahui jenis-jenis tool dan penggunaannya. • menggunakan menu bar. • dapat mencipta fail baru.
 11. 11. Main Menu Bar Seperti kebanyakan aplikasi yang berfungsi dengan platform Windows, 3D Max 4 juga secara lalainya (default) mempunyai Bar Menu Utama atau dipanggil Main Menu Bar. Seperti biasa, Menu Utama ini menyediakan arahan-arahan untuk membuka fail yang baru, menyimpan, membuka fail yang sedia ada, menyunting dan sebagainya. Rajah di bawah menunjukkan contoh Bar Menu Utama ( Main Menu Bar ) yang terdapat pada aplikasi 3D Max 6. Main Toolbar Toolbar adalah alat yang sangat penting bagi 3D Studio Max, kerana dengan menggunakan toolbar pengguna dapat mengakses arahan-arahan penyuntingan kepada objek dengan mudah. Berikut adalah ikon toolbar yang terdapat dalam perisian ini. Ikon-ikon ini boleh ditambah atau dikeluarkan dari Toolbar mengikut keperluan. Undo Redo Select and Link Unlink Selection Bind to Space Wrap Rectangular Selection Region Selection Filter Select By Name Select And Move Select And Rotate Select And Scale Reference Coordinate System Select Object Window/ Crossing toggle Select And Manipulate Pivot Selection Snap Toggle Named Selection Sset Selection Set Pulldown Align Flyout Mirror Selected Curve Editor Schematic View Material Editor Render Scene Layer Manager Quick Render Render Type Angle Snap Toggle Percent Snap Toggle Spinner Snap Toggle
 12. 12. Layout 1. Secara lalainya (default) apabila 3D Studio Max 6 dibuka, ia akan memaparkan 4 petak yang berasingan yang dipanggil Viewport. 2. Viewport-viewport ini terbahagi kepada Top Viewport, Front Viewport, Left Viewport dan Perspective Viewport. 1 3. Viewport ini boleh di paparkan dalam pelbagai susunan mengikut keselesaan pengguna. Untuk mengubahsuai paparan viewport, klik menu Customize > Viewport Configuration, satu dialog box Viewport Configuration dipaparkan. 4. Klik pada tab layout, pilih jenis scene yang disukai dan klik OK.
 13. 13. Aktiviti 1: Membuka Fail Baru 1. Klik pada menu File > New… 2. Akan keluar satu kotak dialog yang memberi kita pilihan seperti berikut: a. Keep Objects and Hierachy Arahan ini digunakan untuk membuka satu fail baru tetapi dengan mengekalkan objek-objek dan susunatur yang sedia ada pada fail sebelumnya. b. Keep Objects Arahan ini digunakan untuk membuka satu fail baru tetapi dengan mengekalkan objek-objek sahaja tanpa susunatur yang sedia ada pada fail sebelumnya. c. New All Arahan ini digunakan untuk membuka satu fail baru tanpa apa-apa objek dan semuanya adalah mengikut setting default. 3. Pilih salah satu dan klik OK
 14. 14. Aktiviti 2: Membuka Fail 3D Studio Max 6 Yang Sedia Ada 1. Klik pada menu File > Open… 2. Akan keluar satu kotak dialog seperti berikut: 3. Pilih fail yang ingin dibuka (mempunyai sambungan .max) dan klik butang Open. 4. Fail yang dikehendaki akan dibuka di dalam scene. Aktiviti 3: Menyimpan Fail Yang Baru Dihasilkan 1. Klik pada File > Save… 2. Satu kotak dialog akan terpapar seperti berikut: 3. Tentukan lokasi fail yang ingin disimpan pada bahagian Save in. 4. Kemudian pada bahagian File name, taipkan nama fail yang ingin disimpan dan klik butang Save. Aktiviti 4: Menyimpan Scene Yang Hanya Merangkumi Sesuatu Bentuk Yang Dipilih. Setiap satu paparan yang dapat dilihat dalam viewport disebut sebagai scene. Dalam ertikata yang lebih mudah segala apa yang dibentuk di dalam ruang tiga dimensi (viewport) dianggap sebagai satu scene. 1. Pilih hanya beberapa objek yang telah dibentuk di atas scene dengan menggunakan Select Object tool. Garisan objek yang dipilih akan bertukar menjadi putih pada paparan Left Viewport, Front Viewport dan Top Viewport manakala pada paparan Perspective Viewport, objek dilingkungi garisan kotak berwarna putih.
 15. 15. 2. Klik pada menu File > Save Selected… 3. Satu kotak dialog seperti di bawah akan terpapar. 5. Tentukan lokasi fail yang ingin disimpan pada bahagian Save in. 6. Kemudian pada bahagian File name, taipkan nama fail yang ingin disimpan dan klik butang Save.
 16. 16. Aktiviti 5: Membawa Masuk (Import) Objek Dari Scene Lain Ke Dalam Scene Yang Sedia Ada 1. Klik pada File > Xref Objects… 2. Satu kotak dialog Xref Object seperti rajah di sebelah akan terpapar. 3. Klik butang Add… untuk mencapai nama fail. 4. Satu kotak dialog Open File yang baru akan terpapar. Pilih fail yang mengandungi objek yang ingin di masukkan ke dalam scene yang sedia ada dan klik butang Open. 5. Satu kotak dialog Xref Merge- namafail.max terpapar bersama dengan senarai objek yang terdapat di dalam fail yang dibuka tadi. 6. Klik pada butang All untuk memilih semua objek atau pilih nama objek secara individu yang terdapat di dalam senarai. Sekiranya objek yang hendak dipilih lebih dari satu, pilih nama objek yang pertama sambil menekan butang kekunci Control (Ctrl) dan kemudian pilih nama objek yang berikutnya. 7. Klik butang OK. Objek yang dipilih akan terpapar pada scene baru.
 17. 17. Aktiviti 6: Membawa Masuk Scene Lain Ke Dalam Scene Yang Sedia Ada 1. Klik pada File > Xref Scenes… 2. Satu kotak dialog Xref Scenes akan terpapar. 3. Klik butang Add… untuk mencapai nama fail. 4. Satu kotak dialog Open File yang baru akan terpapar. Pilih fail yang mengandungi scene yang ingin di masukkan ke dalam scene yang sedia ada dan klik butang Open. 5. Kotak dialog Xref Scene yang terpapar kini menyenaraikan nama fail scene yang dipilih. Secara tidak langsung, scene tersebut akan di masukkan ke dalam scene yang sedia ada. 6. Klik butang Close 18
 18. 18. Aktiviti 7: Mengembalikan Scene Kepada Paparan Asal 1. Klik pada File > Reset… 2. Satu kotak dialog 3ds max akan terpapar yang memberi pilihan seperti berikut: 3. Klik Yes untuk pilihan mengembalikan semula scene kepada kedudukan default atau klik No untuk membatalkan pilihan. Aktiviti 8: Membawa Masuk Fail (Import) Yang Bukan Format 3d Max 1. Klik pada File > Import… 2. Satu kotak dialog seperti di atas akan terpapar. 3. Pilih nama fail yang ingin diimport. 4. 3D Max 6 boleh mengimport fail grafik yang pelbagai format di antaranya ialah DWG, AI, 3DS dan VRML. 5. Klik butang Open. 19
 19. 19. Penilaian 1. Namakan ikon-ikon yang dilabelkan di bawah : 2. Namakan ruang viewport dari rajah di bawah : 20
 20. 20. Objek Primitif Terdapat beberapa kaedah membuat model dalam aplikasi 3D. Di antaranya ialah dengan cara menggunakan objek-objek asas yang dipanggil objek primitif. Contoh- contoh objek primitif ialah kubus, sfera, silinder, kon dan torus. Objek-objek primitif ini diubahsuai dengan operasi-operasi tertentu dengan operasi boolean yang melibatkan cantuman (union), pemotongan (subtraction) dan persilangan. (intersection). Rajah di atas menunjukkan satu contoh hasil operasi boolean (union) yang dilakukan ke atas dua objek yang berbeza. Polygon Modeling Selain dengan menggunakan operasi boolean, bentuk-bentuk primitif juga boleh dijadikan model yang lebih kompleks dengan kaedah yang dipanggil “Polygon Modeling”. Polygon Modeling adalah satu teknik membuat model 3D dengan cara memanipulasi vertex yang terdapat pada objek geometri tersebut. 21 Objektif: Selepas mengikuti unit ini murid dapat: • Mengetahui asas membina model 3D melalui bentuk asas primitif, kaedah mesh, patch, NURB dan dari bentuk 2D. • Mengetahui konsep mesh, face, edge, vertex dan Curve. • Menghasilkan objek 3D menggunakan Geometri dan Shape tool UNIT 4: MEMBINA MODEL 3D
 21. 21. Untuk pengetahuan umum, sesuatu bentuk model di dalam grafik 3D adalah terdiri daripada cantuman-cantuman kecil yang dipanggil vertex, edge dan face. Elemen yang terkecil ialah vertex iaitu terdiri daripada satu titik kecil (dot). Jika dua vertex dihubungkan ia akan membentuk edge dan jika dihubungkan dengan satu lagi vertex lain ia akan membentuk face. Cantuman face yang banyak akan membentuk permukaan objek. Elemen-elemen di atas (vertex, edge dan face) boleh dimanipulasikan untuk membentuk objek-objek yang lebih kompleks. Rajah di bawah menunjukkan hubungkait antara vertex, edge dan face dalam membentuk permukaan. Patch Modeling Patch Modeling adalah satu lagi teknik membentuk model 3D dengan cara memanipulasi elemen-elemen pada sesuatu permukaan yang dipanggil lattice. Lattice adalah garisan-garisan grid yang mempunyai kawalan ke atas vertices. Dengan cara membuat perubahan kedudukan pada lattice, kita dapat mengubahsuai sesuatu permukaan sesuatu objek mengikut kehendak rupabentuk yang diingini. Biasanya kaedah Patch Modeling ini adalah sesuai untuk membuat model yang berbentuk organik atau membuat permukaan tanah yang bergunung-ganang. Di bawah menunjukkan satu contoh membuat model dengan menggunakan kaedah patch modeling. 22
 22. 22. Membuat Model Dari Bentuk 2D (Shape Modeling) Kita juga boleh membuat model 3D dengan berasaskan bentuk 2 dimensi. Bentuk- bentuk 2 dimensi ini (2D) dimanipulasikan dengan beberapa teknik yang sesuai untuk menghasilkan bentuk 3D. Arahan-arahan seperti extrude, lathe, skinning dan sweep adalah di antara beberapa arahan yang popular digunakan oleh aplikasi 3D untuk menghasilkan objek-objek 3 dimensi dari bentuk-bentuk asas 2D yang ringkas. Misalnya kita boleh membina silinder dengan hanya berasaskan bentuk asas 2D (bulatan) yang kemudiannya dimanipulasikan melalui arahan extrude. Begitu juga kita boleh membuat model gelas dengan hanya menggunakan garisan lurus dengan arahan lathe. Rajah di bawah menunjukkan satu bentuk model (gelas) yang dibuat dengan berasaskan bentuk asas garis lurus. Garis lurus ini diputar pada paksi Y dengan sudut putaran 360o . Membuat Model Dengan Kaedah NURBS NURBS adalah singkatan dari perkataan Non-Uniform Rational Basis Spline. Melalui kaedah NURBS ini sesuatu objek 3D dapat dihasilkan melalui gabungan beberapa garisan yang dipanggil NURBS Curves. Menghubungkan dua garisan NURBS Curves secara merentang akan menghasilkan satu permukaan yang licin dan rata. Kita boleh membentuk model organik dengan lebih mudah dan fleksibel dengan menggunakan kaedah ini. Dalam rajah di sebelah menunjukkan dua garisan NURBS (NURBS Curves) dilukis kemudiannya digabungkan (attach) untuk menghasilkan satu permukaan yang rata dan melengkung. 23
 23. 23. Membuat Model dalam 3D Studio Max Dalam 3D Studio Max terdapat beberapa kaedah untuk membentuk model. Sebenarnya model-model yang dibentuk boleh dibahagikan kepada 2 kategori yang utama iaitu: 1) Bentuk Organik Bentuk organik adalah bentuk benda-benda semula jadi seperti batang kayu, rupa haiwan, manusia, batu-batan dan sebagainya. 2) Bagi Bentuk Bukan Bagi bentuk bukan organik pula, ia merupakan bentuk yang berdasarkan kepada bentuk geometri yang sedia ada seperti bulatan, segiempat, segitiga, selinder, sfera dan sebagainya. Pada peringkat awal, adalah lebih mudah menggunakan bentuk-bentuk geometri yang disebutkan tadi untuk membuat model. Ini adalah kerana bentuk-bentuk geometri ini lebih mudah dimanipulasikan menjadi objek yang lebih komplek. Sebelum membuat model, seeloknya alat-alat yang patut digunakan perlu diketahui serba sedikit terlebih dahulu. Panel Arahan ( Command Panel ) Untuk membuat sesuatu bentuk objek, kita perlu menggunakan alat-alat yang ada pada Panel Arahan ( Command Panel ) seperti dalam rajah di bawah. 1. Create panel Pada Tab Create terdapat beberapa tool yang biasa digunakan untuk membina objek. 24 Create Panel Geometry Shape Light Camera Helper Space Wrap Systems Create DisplayHierarchy Create UtilityMotion
 24. 24. Geometry Tool Dalam pilihan ini, pengguna diberikan beberapa pilihan tool untuk menghasilkan bentuk geometri asas 3 dimensi bagi objek Standard Primitive seperti kotak (Box), sfera (Sphere), kon (Cone), silinder (Cylinder), tiub (tube), torus (Torus) dan piramid (Pyramid). Shape Tool Dalam pilihan ini, pengguna diberikan beberapa pilihan tool untuk menghasilkan rupa 2 dimensi yang dibentuk menggunakan objek Spline seperti garisan(line), segiempat (rectangle), bulatan (circle), bujur (ellipse), lengkungan (arc), dua bulatan(donut), poligon (Ngon), bintang (star), teks (text), spring (helix) atau objek pecahan segiempat (section). 25 Geometry Tool Pilihan Tool Geometry Shape Tool Pilihan Tool Shape
 25. 25. Aktiviti 1: Menghasilkan Sfera menggunakan Geometri Tool 1. Sekiranya aplikasi 3D Max 6 belum dibuka, buka aplikasi dengan Start >Program> Discreet>3D MAX 6 2. Satu paparan antaramuka (interface) 3D MAX 6 akan dipaparkan pada skrin. Secara umumnya, bentuk paparan ini adalah bergantung kepada setting awal secara lalai (default). 3. Aktifkan panel Create pada Panel Arahan (Command Panel) dan klik butang Geometry. 4. Pastikan dari Drop Down Menu, Standard Primitives jadi pilihan. 5. Klik pada butang Sphere. Penunjuk tetikus bertukar kepada bentuk cross hair. 6. Di tengah-tengah petak Top Viewport, klik dan heret tetikus ke bawah kemudian lepaskan. Sebuah sfera terbentuk. Saiz sfera yang ingin kita bentuk terpulang kepada pengguna. 26
 26. 26. 7. Di bahagian bawah Panel Arahan (Command Panel), klik Panel Modify tercatat butir-butir berkenaan dengan sfera yang telah dibentuk. Pengguna boleh mengubah butir-butir model yang dibentuk disini. 8. Taipkan nama bagi objek yang kita hasilkan. Secara lalainya (default) 3D Max 6 akan memberikan nama objek yang kita bentuk sebagai sphere01. Padam perkataan sphere01 dan gantikan dengan nama dengan satu nama planet. 9. Tukarkan jejari (Radius) Marikh kepada 50 dan segmennya kepada 32. Objek yang terhasil bertambah besar. 10. Klik pada butang Zoom Extents All di sebelah kanan bawah untuk menetapkan kedudukan objek di tengah-tengah semua viewport seperti rajah di bawah. 11. Simpan fail dengan nama marikh.max 27 butang Zoom Extents All
 27. 27. Aktiviti 2: Membina Pasu Berdasarkan Panel Shape 1. Pilih menu File > New.. 2. Aktifkan panel Create pada Panel Arahan (Command Panel) dan klik butang Shape. Pastikan dari Drop Down Menu, Splines jadi pilihan. 3. Klik pada butang Line. Penunjuk tetikus bertukar kepada bentuk cross hair. 4. Di tengah-tengah petak Left Viewport, klik tetikus pada setiap bucu untuk mendapatkan rupa seperti rajah di bawah. 28 Klik bucu 1 Klik bucu 2 Klik bucu 3 dan seterusnya...
 28. 28. Pastikan titik akhir bersambung dengan titik permulaan. Satu kotak dialog Spline terpapar. Klik butang Yes. 5. klik Panel Modify tercatat butir-butir berkenaan dengan garisan yang telah dibentuk. Padam perkataan Line01 dan gantikan dengan nama dengan nama garispasu. 6. Pada pilihan Modifier List, pilih bahagian OBJECT SPACE-Modifier dan klik Lathe. 29
 29. 29. 7. Pada bahagian Parameter, pastikan pilihan Degree adalah 360 darjah. Kemudian klik butang Y pada pilihan Direction dan klik butang Min pada pilihan Align. Klik kotak Smooth. Secara tidak langsung, objek akan terhasil dalam bentuk 3 dimensi seperti rajah di bawah. 8. Simpan fail dengan nama pasu.max 30
 30. 30. REFLEKSI 1. Hasilkan objek Geometri Standard Primitive berikut: • kotak (Box) • kon (Cone), • silinder (Cylinder) • tiub (tube) • torus (Torus) • piramid (Pyramid). Bagi setiap objek yang terhasil, ubah attribut objek tersebut dengan menggunakan panel Modify dan perhatikan perubahan yang berlaku. 2. Hasilkan objek Spline berikut: • garisan(line) • segiempat (rectangle) • bulatan (circle) • bujur (ellipse) • lengkungan (arc) • dua bulatan(donut) • poligon (Ngon) • bintang (star) • teks (text) • spring (helix) • objek pecahan segiempat (section). Bagi setiap objek yang terhasil, ubah attribut objek tersebut dengan menggunakan panel Modify dan perhatikan perubahan yang berlaku. 31
 31. 31. PENILAIAN 1 Namakan bentuk Geometri bagi objek Stanadard Primitives yang sedia ada di dalam 3D Studio MAX 4 : a __________________________ b __________________________ c __________________________ d __________________________ e __________________________ f __________________________ g __________________________ h __________________________ i __________________________ j __________________________ 2 Namakan bentuk Rupa (Shape) bagi objek Spline yang sedia ada di dalam 3D Studio MAX 4 : a __________________________ b __________________________ c __________________________ d __________________________ e __________________________ f __________________________ g __________________________ h __________________________ i __________________________ j __________________________ 3 Apakah gunanya butang Zoom Extents All? _____________________________________________________________ 32
 32. 32. Sesuatu objek yang dibentuk tidaklah nampak realistik jikalau tidak diletakkan tekstur yang bersesuaian dengan rupa bentuk yang dihasilkan. Misalnya jikalau model yang dibentuk adalah sebuah meja yang dibuat daripada kayu, maka tekstur yang diletakkkan padanya haruslah merupakan tekstur yang mewakili rupa kayu. Begitu juga dengan objek-objek yang lain. Oleh yang demikian, kebanyakan aplikasi 3D menyediakan tekstur-tekstur yang sesuai untuk diletakkan di atas permukaan objek-objek yang dihasilkan. Kita juga boleh mendapatkan tekstur-tekstur yang diperlukan untuk diletakkan kepada model-model yang dibentuk daripada gambar-gambar foto atau corak-corak yang dibuat dari aplikasi grafik lain seperti Photoshop atau Paintshop Pro. Untuk mendapatkan tekstur yang betul dan menepati kehendak asal pembina model, tekstur-tekstur ini perlulah diletakkan di atas permukaan model dengan mengikut kesesuaian bentuk model tersebut. Kaedah meletakkan tekstur ke atas permukaan objek dipanggil pemetaan tekstur atau Mapping. Terdapat beberapa jenis pemetaan tekstur di antaranya ialah: • Pemetaan sesatah ( Plannar Mapping) • Pemetaan silinder (Cylindrical Mapping) • Pemetaan kubik ( Box Mapping) • Pemetaan sfera ( Spherical Mapping) • Pemetaan permukaan (Face Mapping) Pemetaan Sesatah (Plannar Mapping) Pemetaan jenis ini digunakan untuk objek yang memiliki permukaan yang datar dan lebar seperti permukaan meja, lantai, dinding dan sebagainya. Secara ringkasnya, pemetaan jenis ini memetakan sesuatu corak ke atas sesuatu permukaan secara datar. 33 Objektif: Selepas mengikuti unit ini murid dapat: • Memahami konsep tekstur dan pemetaan (mapping) • Mengetahui jenis-jenis pemetaan (mapping). • Meletakkan tekstur ke atas imej UNIT 5: TEKSTUR DAN PEMETAAN (MAPPING)
 33. 33. Pemetaan Silinder (Cylindrical Mapping) Pemetaan jenis ini digunakan untuk memeta bentuk objek yang bersifat silinder seperti botol, tiang dan sebagainya. Pemetaan silinder hanya akan membaluti di sekeliling permukaan sesebuah model dan membiarkan permukaan bahagian atas dan bawah kepada warna asal. Pemetaan Kubik (Box Mapping) Pemetaan yang digunakan ke atas permukaan objek yang berbentuk kubus atau kuboid. Keenam-enam permukaan kubus atau kuboid yang datar akan dibaluti dengan tekstur secara automatik. Pemetaan Sfera (Spherical Mapping) Digunakan untuk memeta kepada permukaan bulat atau berbentuk sfera seperti glob, bola dan sebagainya. Tekstur yang digunakan untuk memeta kepada objek ini akan membaluti keseluruhan bahagian objek. 34
 34. 34. Aktiviti 1: Meletakkan Texture Kepada Objek 1. Buka fail marikh.max. 2. Aktifkan objek planet yang telah dihasilkan. 3. Pilih Menu Rendering>Material Editor……. 4. Satu kotak dialog terpapar seperti rajah di sebelah 5. Klik pada butang kosong di sebelah petak Difuse. Sebuah kotak dialog Material/Maps Browser akan terpapar. 6. Dari senarai fail yang dipaparkan dwiklik fail bitmap. 35 Klik di sini Dwiklik di sini
 35. 35. 7. Satu kotak dialog Select Bitmap Image Fail terpapar. Pilih fail bitmap sunset.jpg yang terdapat dalam folder fail sumber yang dibekalkan. Klik butang Open Secara langsung, fail sunset.jpg yang dipilih tadi akan masuk ke dalam salah satu slot dalam Material Editor. 8. Kemudian klik butang Assign Material to Selection 9. Untuk melihat perletakkan tekstur ke atas imej, klik butang Show Map in viewport. Kesan perletakkan tekstur ini boleh dilihatpada Perspective Viewport 10. Tutup kotak dialog Material Editor. 11. Simpan fail dengan memilih File>Save. 36 Assign Material to Selection Show Map in Viewport
 36. 36. PENILAIAN 1. Labelkan gambarajah di bawah. 2. Untuk meletakkan sesuatu tekstur kepada sesuatu objek kita perlu mendapatkannya daripada _________________________ 3. Tekstur yang telah dipilih hendak diletakkan kepada objek, kita mesti menggunakan butang _____________________________________ PROJEK Hasilkan satu scene yang mempunyai sebuah meja dan di atasnya terdapat sebuah teko dan simpan fail anda dengan nama mejateko.max Catatan: anda akan menggunakan fail mejateko.max ini dalam pembelajaran seterusnya. 37
 37. 37. Untuk melihat sesuatu objek, cahaya diperlukan. Jenis-jenis cahaya dalam aplikasi 3D berbeza-beza antara satu dengan yang lain bergantung kepada jenis aplikasi perisian, namun konsepnya adalah serupa iaitu untuk menghasilkan satu kesan yang realistik dan menyerupai situasi yang sebenar. Misalnya cahaya yang boleh menghasilkan bayang (shadow), cahaya yang datangnya dari sumber semula jadi seperti cahaya matahari, cahaya yang datangnya dari lampu atau cahaya yang bertumpu (spotlight). Cahaya yang bertumpu misalnya bertindak seperti lampu suluh yang menyinari hanya sebahagian sesuatu objek seperti lampu yang menyinari seorang pelakon di atas sebuah pentas. Cahaya yang bertumpu selalunya bertindak seperti bentuk kon. Kedudukan cahaya yang diletakkan dalam Left Viewport Cahaya yang datangnya dari sebuah lampu di dalam sebuah rumah pula misalnya menyinari secara membulat dan nilai kepekatannya bergerak dari arah dalam menghala keluar. Hasilnya ia akan menyinari sesuatu permukaan secara serakkan. Cahaya yang begini dipanggil juga cahaya jejarian. Cahaya semula jadi seperti cahaya matahari menyinari sesuatu objek secara lurus atau selari. 38 Objektif: • Selepas mengikuti unit ini murid dapat memahami konsep cahaya dalam aplikasi 3D. • Meletakkan cahaya ke dalam scene UNIT 6: PENCAHAYAAN
 38. 38. Aktiviti 1 : Meletakkan Cahaya Di Dalam Scene 1. Buka fail mejateko.max. 2. Klik dalam Left Viewport untuk mengaktifkannya. 3. Pergi kepada Command Panel dan klik panel Create. Pilih pada ikon Light. Lihat rajah di bawah. 4. Pada bahagian Object Type, pilih jenis cahaya Target Spot. 5. Klik di dalam Left Viewport. Kursor akan bertukar kepada bentuk Crosshair. 6. Klik butang kiri tetikus sekali di bahagian atas teko dan tarik tetikus ke arah teko yang terletak di atas meja. Satu bentuk kon bergaris biru akan terbentuk. Bulatan ini adalah mewakili cahaya sportlight yang dibentuk. Garis kon ini tidak akan kelihatan setelah proses rendering dibuat. Yang kelihatan hanya kesannya sahaja. Kedudukan cahaya ini boleh diubah-ubah kedudukannya dengan mengalihkan kedudukan spotlight dengan menggunakan move tool seperti rajah di bawah. 39 Panel Create Light tool
 39. 39. 7. Aktifkan sportlight , pilih panel Modify kemudian ubah nama Spot01 sebagai cahaya1. 8. Klik cahaya1 untuk mengaktifkannya. Di bawah menu General Parameter pada bahagian Shadows parameters aktifkan pada kotak On dan Use Global Settings. Pada bahagian drop down list, pilih Shadows Maps untuk meletakkan bayang pada obejk di dalam scne tersebut. Bayang ini hanya akan kelihatan setelah scene dirender (sila rujuk Unit 8:Rendering) 9. Bina satu lagi cahaya di dalam Left Viewport. Kali ini menggunakan jenis cahaya Omni. Letakkan ke bawah sedikit dari aras permukaan meja. Cuba lihat hasilnya dari perspektif view. 10. Simpan fail dengan memilih File > Save Perletakan Cahaya Target Spot Perletakan Cahaya Target Spot danOmni 40 sportlight Kon bergaris biru (arah cahaya) Kedudukan arah cahaya yang ingin diubah menggunakan move tool
 40. 40. PENILAIAN 1. Pada gambarajah di bawah bulatkan ikon cahaya (light icon) 2. Di atas command panel ikon cahaya (light Icon) terdapat beberapa jenis cahaya yang boleh dibentuk. Namakan jenis cahaya-cahaya itu. a __________________________ b __________________________ c __________________________ d __________________________ e __________________________ 41
 41. 41. Sudut Pandangan Kamera Dalam konsep 3D sudut pandangan kita terhadap sesuatu objek boleh dilihat dari dua sudut pandangan iaitu dari sudut pandangan kamera dan dari sudut pandangan perspektif. Sudut pandangan kamera adalah sudut pandangan orang yang memandang melalui sesebuah kamera maya. Melalui sudut pandangan ini, orang yang memandang boleh mengubah setting yang menyamai kamera biasa. Dengan membuat pergerakan pada kamera akan menghasilkan satu bentuk animasi yang kompleks dan menarik. Seperti kamera biasa, kamera maya dalam konsep 3D juga boleh melakukan teknik-teknik zoom, pan dan dolly. Teknik pan digunakan untuk menghasilkan pandangan pergerakan kamera sama ada dari kiri ke kanan atau sebaliknya. Dalam bidang perfileman yang sebenar, pergerakan pan ini biasanya dibantu dengan ‘rail’ sebagai landasan untuk menghasilkan satu pergerakan yang stabil. Dalam konsep 3D, teknik pan dicapai dengan cara memasukkan nilai-nilai koordinasi X, Y dan Z pada setiap objek. Teknik dolly adalah teknik menggerakkan kamera secara berpusing ke atas dan ke bawah sementara sudut pandangan dan titik fokus tertumpu kepada objek. Dalam konsep 3D, teknik ini boleh dilakukan dengan kaedah pemusingan kamera antara 180o hingga 360o . Untuk teknik zoom pula, kamera digerakkan secara mendekat dan menjauh daripada objek untuk menghasilkan zoom in dan zoom out. 42 Objektif: Selepas mengikuti unit ini murid dapat: • Memahami konsep sudut pandangan kamera dan sudut pandangan perspektif. • Mengetahui jenis-jenis pergerakan kamera seperti pan, zoom, dan dolly. • Meletakkan kamera ke dalam scene UNIT 7: KAMERA DAN PERSPEKTIF
 42. 42. Kedudukan kamera yang diletakkan dalam Front Viewport Pandangan objek dari sudut camera view Sudut Pandangan Perspektif Sudut pandangan perspektif dalam konsep 3D merujuk kepada sudut pandangan orang yang memandang pada satah mengufuk. Dalam sesuatu aplikasi 3D, sudut pandangan perspektif merupakan sudut pandangan lalai (default). Untuk melihat sesuatu objek dari arah yang berlainan, sesuatu objek itu perlu dipusingkan kedudukannya. Berbeza dengan konsep sudut pandangan kamera, bagi sudut pandangan perspektif biasanya sesuatu objek perlu diubah kedudukannya untuk menghasilkan pandangan yang berbeza. 43
 43. 43. Aktiviti 1: Meletakkan Kamera Di Dalam Scene 1. Buka fail mejateko.max. 2. Pergi kepada Command Panel dan klik panel Create. Klik ikon Camera. 3. Pada bahagian ObjectType,pilih Target. 4. Aktifkan Left Viewport. Pada kedudukan atas sedikit dari aras permukaan meja dan jauh sedikit ke kanan klik tetikus dan heret mendekati ke arah objek di atas meja. Lihat rajah di bawah. Satu prisma bergaris biru akan terbentuk. Prisma ini mewakili pandangan dari kamera. 44
 44. 44. 5. Aktifkan Persepective Viewport dengan cara mengklik butang sebelah kanan tetikus. 6. Tekan huruf ‘C’ pada papan kekunci. Huruf C adalah singkatan bagi perkataan Camera. Dengan menekan huruf C pada papan kekunci, anda sedang menjadikan viewport yang sedang aktif sebagai sudut pandangan kamera. 7. Klik pada salah satu viewport. Klik pada kamera dan cuba gerak-gerakkan kamera dengan menggunakan Move tool. Anda akan dapati sudut pandangan anda dalam Viewport Kamera juga akan berubah. Anda boleh mendapat sudut pandangan yang sesuai dengan kaedah ini. Sila lihat rajah di bawah. Scene yang terhasil dari sudut pandangan kamera 7. Simpan fail dengan memilih menu File > Save. 45
 45. 45. 46
 46. 46. Di dalam aplikasi 3D, animasi melibatkan pergerakan sesuatu objek dalam persekitaran tiga satah utama iaitu X, Y dan Z. Dalam persekitaran 3D, setiap objek mempunyai nilai kordinasinya sendiri. Nilai koordinasi ini membolehkan seseorang yang membuat model mengetahui kedudukan model tersebut di dalam ruang 3D. Nilai-nilai koordinasi inilah yang akan diubah-ubah untuk menghasilkan pergerakan sesuatu objek. Biasanya objek yang hendak dianimasikan, dibina berdasarkan gabungan objek-objek kecil yang dipautkan (link) antara satu dengan yang lain untuk menghasilkan satu pergerakan yang licin dan realistik. Salah satu daripada objek tersebut akan menjadi objek induk (parent) dan yang lainnya dipanggil sebagai anak (child). Pergerakan sesuatu objek adalah secara berhierarki iaitu pergerakan induk akan diikuti oleh pergerakan anak manakala pergerakan anak tidak semestinya diikuti oleh pergerakan induk. Untuk memudahkan pergerakan animasi, sesuatu aplikasi 3D biasanya menyediakan satu teknik yang dipanggil Kinematik Songsang atau Inverse Kinematik (IK). Kinematik Songsang adalah satu teknik di mana sesuatu pergerakan objek adalah berdasarkan pergerakan objek induk yang telah disusun secara hierarki. Teknik ini dapat membantu menghasilkan pergerakan yang lembut dan realistik yang mana begitu sukar dibuat secara manual. Dalam aplikasi 3D animasi dapat difahami dalam dua keadaan iaitu berdasarkan pergerakan objek dan berdasarkan pergerakan kamera. Dalam situasi yang pertama, objek digerakkan di atas satah-satah X, Y dan Z, manakala dalam situasi kedua, objek mungkin tidak bergerak sebaliknya yang bergerak hanyalah kamera. Pergerakan kamera ini menimbulkan kesan seolah-olah sesuatu objek itu bergerak. Biasanya situasi yang kedua ini lebih mudah dilakukan oleh juruanimasi. 47 Objektif: Selepas mengikuti unit ini pelajar dapat : • memahami konsep animasi dalam aplikasi 3D. • Menghasilkan animasi pergerakan objek dan kamera UNIT 8: ANIMASI 3D
 47. 47. Latar Belakang Animasi di dalam 3D adalah satu proses melakukan pergerakan-pergerakan sesuatu objek atau sudut pandangan dalam sesuatu jarak ruang mengikut arah 3 dimensi. Animasi di dalam aplikasi 3D lebih menarik jika dibandingkan dengan animasi 2D kerana ia kelihatan lebih realistik dan kompleks. Dalam dunia animasi 3D, animasi boleh dibahagikan secara umumnya kepada 2 bentuk iaitu: • Animasi objek • Animasi kamera Kedua-dua bentuk animasi ini boleh dikategorikan kepada dua jenis iaitu: • Frame by frame animation • Tweening Animation Animasi objek berlaku apabila berlaku pergerakan sesuatu objek di dalam sesuatu ruang. Animasi kamera pula berlaku apabila berlaku pergerakan pada kamera ( dalam hal ini ia adalah sudut pandangan pengguna ) menampakkan seolah-olah sesuatu benda itu bergerak atau pengguna itu merasakan seolah-olah ia sedang bergerak. 48
 48. 48. Aktiviti 1: Membuat Animasi Berdasarkan Pergerakan Objek 1. Buka semula fail mejateko.max. 2. Aktifkan Viewport kamera. 3. Pergi kepada File >Merge….Klik pada menu Merge… 4. Satu kotak dialog Merge File terpapar dan pilih fail marikh.max yang telah dicipta sebelum ini. Klik butang Open. 5. Kotak dialog Merge-marikh.max terpapar. Aktifkan planet dari senarai pilihan dan klik butang OK. Secara langsung objek planet berada di tengah viewport seperti rajah di bawah. 6. Aktifkan objek planet dan klik Select And Scale tool pada Main Toolbar. 7. Klik tetikus dan seret tetikus ke arah dalam objek planet untuk mengecilkan saiznya. 49
 49. 49. 8. Di dalam Left Viewport, letakkan objek planet tersebut ke atas sedikit dari paras teko yang terletak di atas meja dengan menggunakan Move tool. Lihat rajah di bawah. 7. Pada bar Animation Control klik pada butang Time Configuration yang ditunjukkan pada rajah dibawah. 8. Satu kotak dialog Time Configuration terpapar. Pada bahagian Animation Masukkan angka 0 pada ruangan Start Time dan angka 100 pada End Time. Ini akan menetapkan animasi anda kepada 100 frame. Klik OK untuk menutup kotak dialog. 50
 50. 50. 9. Aktifkan objek planet. 10. Pada bar Animation Control, klik butang Auto Key. Dengan menggunakan Time Slider, klik anak panah ke kanan untuk bergerak ke frame 50. Anda juga boleh menaipkan terus angka 50 ke dalam kotak Current Time. Time Slider 11. Klik ikon Move Tool dan aktifkan Front Viewport. Gerakkan sfera sehingga ia mengenai bahagian atas teko di atas meja. Lihat rajah di bawah: 51 Current Time
 51. 51. 12. Dengan menggunakan Time Slider klik anak panah ke kanan untuk bergerak ke frame 70 atau menaipkan terus angka 70 ke dalam kotak Current Time. . 13. Gerakkan objek teko dalam bentuk putaran dengan menggunakan Rotate Tool pada paksi z dan gerakkan sedikit ke depan dengan menggunakan Move tool. Bagi objek planet pula, gerakkan sedikit ke atas. Lihat rajah di bawah. 14. Dengan menggunakan Time Slider klik anak panah ke kanan untuk bergerak ke frame 100 atau menaipkan terus angka 100 ke dalam kotak Current Time. 15. Gerakkan objek planet jauh ke kanan. Dan gerakkan juga teko ke depan dengan keadaan seperti yang asal. Lihat rajah di bawah. 52
 52. 52. 16. Cuba mainkan animasi yang telah anda buat dengan menggerakan Time Slider atau butang play pada bar Animation Controller. 17. Untuk menyunting animasi, aktifkan objek planet. 18. klik panel Motion pada Command Panel. 19. Kemudian klik pada butang Trajectories. 20. Dalam viewport, kita akan lihat laluan pergerakan objek dalam animasi kita seperti rajah di bawah. Anda boleh menyunting pergerakan dan kedudukan objek dalam animasi dengan menggerakkan keyframe-keyframe pada laluan (path) dan mengubah kedudukan objek tersebut. 53 Go to Start Go to End Play Previous Frame Next Frame
 53. 53. 21. Simpan fail mejateko.max anda. 22. Dalam contoh animasi di atas, ia digolongkan kepada jenis Tweening. Dalam membuat animasi jenis Tweening (dari perkataan In-Between) anda hanya perlu membina keyframe antara awal pergerakan dengan yang akhir pergerakan. Pergerakan Objek antara dua keyframe ini akan dibina secara automatik oleh 3D Max. Oleh yang demikian, sekiranya dalam animasi anda terdapat beberapa pergerakan yang berbeza bentuknya, anda perlu meletakkan beberapa keyframe dalam laluan (path) animasi anda. Aktiviti 2: Membuat Animasi Berdasarkan Pergerakan Kamera 1. Aktifkan Top Viewport. Buatkan pandangannya seperti rajah di bawah. Anda boleh membuat ‘adjustment’ bentuk pandangan viewport anda dengan menggunakan butang dan 2. Aktifkan kamera yang telah ditunjukkan dalam unit 7. 3. Klik pada butang Time Configuration (Sila lihat animasi objek di atas). Setkan Start Time kepada 0 dan End Time kepada 200. 4. Klik pada butang Auto Key pada Bar Animation Control. Ubah kedudukan kamera dengan menggunakan Move tool seperti rajah di bawah. kedudukan kamera pada frame 0 54
 54. 54. 5. Dalam kotak Current Time taipkan angka 50. Kemudian gerakkan kamera berpusing arah ke kanan dengan fokusnya menghadap meja. kedudukan kamera pada frame 50 6. Ulang langkah 5 di atas dengan kedudukan kamera pada setiap frame 100 , 150 dan 200 dengan memusingkan kamera mengikut arah seperti yang ditunjukkan dalam rajah di bawah. kedudukan kamera pada frame 100 55
 55. 55. kedudukan kamera pada frame 150 kedudukan kamera pada frame 200 7. Cuba mainkan animasi anda dengan menggerakkan slider bar. Sekiranya animasi itu kurang memuaskan cuba buat penyuntingan laluan pergerakan kamera pada panel Motion seperti yang telah diterangkan dalam Langkah 17, Aktiviti 1 di atas. 8. Simpan fail mejateko.max anda. Anda telah berjaya menghasilkan animasi pergerakan objek dan kamera. 56
 56. 56. PENILAIAN 1. Jelaskan fungsi ikon pada alat-alat berikut: 2. Namakan format fail-fail animasi yang dapat disimpan melalui 3D MAX 4: a. ____________________ b. ____________________ c. ____________________ d. ____________________ e. ____________________ f. ____________________ 57
 57. 57. Rendering adalah proses mengumpul maklumat animasi yang telah diskripkan melalui perbezaan nilai-nilai kedudukan sesuatu objek di atas satah X, Y dan Z, atau satu komposisi 3D kepada rentetan gambar yang berbentuk 2D. Proses render adalah proses yang terakhir yang mesti dilakukan setelah sesuatu objek dipastikan dengan komposisinya seperti bentuk tekstur, pencahayaan, dan pergerakan sebelum sesebuah animasi itu dapat dihasilkan dalam bentuk klip video, filem dan sebagainya. Biasanya model-model yang telah dirender, boleh disimpan di dalam pelbagai bentuk fail animasi seperti fli, flc, avi, mov, mpeg dan lain-lain lagi. Proses Rendering Setelah berpuashati dengan hasil animasi anda, perlu melakukan proses ‘Rendering’. Setelah proses rendering ini dilakukan, baharulah rentetan animasi ini dapat dipindahkan ke filem, pita video atau ke dalam pelbagai format untuk digunakan di dalam komputer. Proses ‘Rendering’ merujuk kepada proses mengumpul maklumat animasi yang telah diskripkan melalui perbezaan nilai-nilai kedudukan X, Y dan Z sesebuah objek 3D kepada rentetan gambar yang berbentuk 2D. Proses membuat rendering mungkin memakan masa bergantung kepada tekstur yang digunakan, bentuk pencahayaan dan kompleksnya sesuatu animasi. 58 Objektif: Selepas mengikuti unit ini murid dapat: • memahami konsep rendering dalam aplikasi 3D. • Menghasilkan grafik 3D • Menghasilkan animasi dalam format *.avi atau *.mov UNIT 9: RENDERRING 3D
 58. 58. Aktiviti 1: Membuat Rendering Dan Menyimpan Fail Dalam Format Grafik. 1. Buka fail mejateko.max anda sekiranya masih belum berbuat demikian. 2. Aktifkan Camera Viewport dan kenalpasti frame yang ingin dijadikan imej 3D pada timeline. 3. Kemudian klik pada menu ‘Rendering’ di atas Menu Bar dan klik ‘Render’. Kotak dialog Render Scene akan terpapar. 4. Bagi bahagian ‘Common Parameter’, dalam bahagian Time Output pilih ‘Frame’ dan masukkan nombor frame yang telah dikenalpasti. 5. Dalam bahagian Output Size pilih jenis resolusi yang dikehendaki misalnya ‘320 x 420’. 6. Pada bahagian Render Output pilih opsyen ‘Save File’ dan klik pada butang ‘File….’, Pada kotak dialog RenderOutput file, berikan nama fail Imej3D dan pilih format fail grafik seperti *.jpeg, *.bmp atau *.tif. 7. Tekan butang ‘Save’ 8. Klik butang Render. 59
 59. 59. Aktiviti 2: Membuat Rendering Dan Menyimpan Fail Dalam Format Animasi. 9. Buka fail mejateko.max anda sekiranya masih belum berbuat demikian. 10. Aktifkan Viewport Kamera kemudian klik pada menu ‘Rendering’ di atas Menu Bar dan klik ‘Render’. Kotak dialog Render Scene akan terpapar. 11. Bagi bahagian ‘Common Parameter’, dalam bahagian Time Output pilih ‘Active Time segment. 12. Dalam bahagian Output Size pilih jenis resolusi yang dikehendaki misalnya ‘320 x 420’. 13. Pada bahagian Render Output pilih opsyen ‘Save File’. 14. Klik pada butang ‘File….’, Pada kotak dialog Render Output File, berikan nama fail Animasi dan pilih format *.avi atau *.mov 15. Klik butang ‘Save’ 16. Klik butang Render. 60
 60. 60. Penaung: Pengarah PPK Timbalan Pengarah PPK Penasihat : Ketua Bidang, Bidang Pendidikan Teknologi dan Vokasional, PPK Ketua Unit, Unit Mata Pelajaran Vokasional , BPTV,PPK Ketua Panel: En. Mazlan b. Haji Talib Unit Mata Pelajaran Vokasional , BPTV,PPK Panel Penulis (2002-2003) En. Jusni bin Nasirun Institut Perguruan Darulaman En. Tuan Rosdan b. Tuan Muda Institut Perguruan Darulaman En. Shukri b. Mansor Institut Perguruan Darulaman En. Ishak b. Othman(Allahyarham) Institut Perguruan Darulaman En. Zain Hazmi b. Zain Baharin Maktab Perguruan Ipoh En. M. Nadarajan Maktab Perguruan Ipoh En. Yahya b. Mohamad SMK Kulim, Kedah En. Abdul Jasheer b. Abdullah Maktab Perguruan Persekutuan, P.Pinang Pn. Nik Ruslah bt. Nik Ab. Rahman SMK Alor Janggus, Alor Setar Pn. Nor’ain bt. Sulaiman SMK Jitra, Kedah En. P. Sarjit Singh SMK Taman Ria Jaya, Sg. Petani En. Ibrahim b. Mat Aris SMKA Al-Irshad, Kepala Batas En. Zairudin b. Ahmad SMK Datuk Hj. Ahmad Badawi, Kepala Batas En. Mohd. Nawi b. Haron SMK Laloh, Kuala Krai, Kelantan Cik Rozilah bt. Mohd. Yusof SMK Permas Jaya, Johor Baharu Pn. Normiza bt. Mohd. SMK Anderson, Ipoh En. Nordin b. Awang Nor SMK Manek Urai, Kuala Krai, Kelantan En. Arman bin Ishak SMK Raja Lope Nor Rashid, Perak Pn. Siti Rohana bt. Abu Bakar SMK Convent, Perak En. Mahfudz b. Haji Ahmad SMKA Slim River Perak Pn. Nor Hadzlin bt. Mohd. Nor SMK Putra, Perlis Panel Penulis (2005) Pn. Suraya bt. Hashim SMK Seri Titiwangsa, Kuala Lumpur En. Abdul Karim b. Hamid SMK Kg. Jawa, Kelang Y.M. Tg. Norazlan Tg. Sulaiman SMK Merchang, K. Terengganu En. Ramlee b. Mat Rani SMK Tg. Mizan Zainal Abidin, K.Trengganu Pn. Samsuriyani bt. Ismail SMK Taman Tun Dr Ismail, K.Lumpur Pn. Arlina Hasmanizar bt. Che Ahmad SMK Segambut Jaya, Kuala Lumpur En. Abd. Majid b. Yusoff SMK Taman Dato Harun, P.Jaya, Selangor En. Abdul Halim b. Awang SMK Bkt.Gambir, Muar Pn. Haidaturayani bt. Md. Noor SMK Khir Johari, Beranang Pn. Suhaila bt. Abd. Rahman SMK Bukit Baru, Melaka Pn. Sarina bt. Zainuddin PPD Kota Setar, Alor Setar, Kedah En. Ramesh a/l Kanapathy SMK Alam Megah, Shah Alam Selangor Pn. Wong Siew Fong SMK Seri Titiwangsa, Kuala Lumpur Cik Siti Nurhasni bt. Nordin SMK ABI, Jln.Pdg.Melangit, Kangar Cik Siti Amrah bt. Zakaria SMK Dato' Hj. Mohd. Redza, Seremban Pn. Noor Azrina Jasmi SMK Tmn Perumahan Bedaun, WP Labuan Pn. Khairul Azlina Khairi SMK Dato, Seri MaharajaLela, Kg. Gajah, Perak En. Mohamad Nazri b. Zuhir SMK Tok Muda Abdul Aziz,Sg. Siput, Perak En. Haizul Faried Iskandar A.Halim SMK Khir Johari, Sg. Petani, Kedah En. Haziq b. Ruslan SMK Jeram, Selangor Penyunting En. Rozairi bin Taib Jabatan Pelajaran Melaka En. Razali bin Suman SMK Anjung Batu , Mersing En. Azhar bin Kamarudin SMK Gombak Setia, Selangor En. Badrolhisam Hj. Abd. Ghani EPRD, KPM 61 Ahli Panel Penulis Modul Pembelajaran Grafik Berkomputer Dan Produksi Multimedia (2002-2006) Pusat Perkembangan Kurikulum, Kementerian Pelajaran Malaysia - 1 Disember 2006

×