Green News Bulletin 3

773 views

Published on

Published in: Travel, Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
773
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
30
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Green News Bulletin 3

 1. 1. Şcoala cu clasele I-VIII Rebricea Localitatea Rebricea, Jude ul Vaslui -Mai - 2011- Green NewsAcest material a fost realizat cu finantare din partea Comisiei EuropeneThis material was made with U.E. financial supportProject made possible and funded the Lifelong Learning Program of the European Commission . This bulletin reflects only the author’s opinion and it doesn’t represent necessarily European Commission position.
 2. 2. Intâlnire Irlanda de Nord Şcoala BALYNURE Zbor printre nori. Multe avioane şi maimulte aeroporturi.De fapt au fost cinci avioane şiopt aeroporturi. Prefertul nostru a fost Lutton, în Londra. Causeway Giant –între geologie şi legendă. O şcoală curată şi severă în culorile alb, negru şi verde.Un spa iu de culoare , muzică şidans.Nimic nu se compară cu dansurileirlandeze.
 3. 3. BALYNURE SCHOOL NORTERN IRELAND , U.K.PROJECT MEETING /March 2011 Flying though the clouds. Many planes and eight airports .Our favorite was Lutton , in London. Causeway Giant –between geology and legend.as their stones , the Irish people their with a giant power keep identity and cultural force. A clean and severe school in white , blackand green colours .4 .A space of colours, music and dance. Nothing is compared with the Irish dance.
 4. 4. Întâlnire Irlanda de Nord - Şcoala BALYNURE Belfast- între trecut şi prezent , un oraş foarte liniştit.Prezentarea proiectului-echipa dinRomânia -cu ,, fluturi în stomac” . Întâlnire ara Galilor Wales-Şcoala Llandegfan Anglesey- o insulă de vis.Totul este prietenos aici: peisaje, mare. Vânt , ploaie , pescăruşi, oameni şi animale.O şcoală care spune basme şi poveştireale. Şi Dragonul Roşu veghează mereu ara Galilor.
 5. 5. BALYNURE SCHOOL NORTERN IRELAND , U.K.PROJECT MEETING /March 2011Belfast –between past and present , a veryquiet town Romanian project presentation with ,, butterlyes in stomach’’. U.K.PROJECT MEETING /March 2011 -WalesAnglesey – a dream island .Everything isfriendly here: landscapes , sea , wind,rain,sea-gulls, people and animals. A school which tell you fairy –tales or real tales.And the Red Dragon always watch Wales
 6. 6. Întâlnire de proiect Martie 2011 -Wales O şcoală fără uşi , o încântătoare grădinăsălbatică , profesori şi elevi interesa i şiferici i. Galezilor le place să cânte , să danseze, să dramatizeze. Talentul lor este real , corul lor este fabulos şi limba galeză are un farmec şi o frumuse e aparte. Totul este ecologic aici-Ysgol y Graig-prima şcoală construită ecologic înAnglesey. Şi totul este istorie aici: castelul beaumaris , Hotelul Bulkeley , Turnul Marchizului , podurile Menai şi Victoria. Chiar şi Horatio Nelson veghează marea , ca statuie.
 7. 7. Project meeting -Llandegegfan School Anglesey ,Wales , U:K: No doors school , a lovely wild garden , teachers and children interested and happyThe Welsh people love to sing , todance , to act. Their talent is real, theirchorus is fabulous and Welsh languagehas a special charm and beauty. Everything is ecological here –Ysgol y Graig –the first Eco buit school in Anglesey.And everything is history here:Beaumaris Castle ,Bulkeley Hotel , theMarquise Column, Menai and VictoriaBridge. Even Horation Nelson watchesthe sea ,as a statue.On the horizont Snowdonia smilescovered by mist.
 8. 8. Albina şi floarea se ajută.... E deja primăvară, iar albinele au ieşit la soare. Nu toate ,pentru că ele îşi petrec jumătate din via ă în interiorul stupului .Abia în cealaltă jumătate devin albine culegătoare de nectar , depolen sau propolis. Oricum sunt foarte harnice şi e bine să leurmăm exemplul! În lume trăiesc peste 20000 de specii de albine , dar e posibilsă mai existe şi altele. Trăiesc peste tot în afară de zonele cu altitudine mare sau regiunilepolare. Din toate speciile de albine cea mai cunoscută este Apis mellifera (mellifica) adică albinelemelifere. Sunt insecte sociale adică nu pot rezista decât în cadrul unui grup. O albină meliferănu poate trăi singură din cauza schimbului specific de hrană dintre ea şi celelalte albine , numaivia a în comun asigurându-le elementele vitale. Este singura specie crescută şi îngrijită de ompentru foloasele pe care le aduce. Principalele surse de proteine şi de energie ale albinelor precum şi hrana pentru larve suntpolenul şi nectarul florilor. Dependen a de plante le face un exemplu perfect de simbioză( mutualism) adică asocierea dintre două specii de diferite , care beneficiază una de cealaltă .Albinele vizitează numai florile ,, generoase” în nectar. Pentru a le găsi , zboară chiar la 4 kmdepărtare de stup. La întoarcere fiecare albină aduce 0,2 mg de nectar! Imagina i-vă câtedrumuri trebuie să facă aceste insecte harnice pentru a putea fabrica 50 kg de miere! Creşterea şi îngrijirea albinelor poartă numele de apicultură şi stupărit. În ara noastrăalbinăritul a constituit o ocupa ie îndrăgită din cele mai vechi timpuri . Mierea a fost primasumstan ă dulce folosită cu mult timp înainte de extragerea zahărului din trestia şi sfecla dezahăr. Mierea este un element uşor de digerat şi o sursă de energie pentru noi. 1 kg de miere de3150 de calorii şi aceeaşi valoare nutri ională ca 14 kg de cartofi sau 6 litri de lapte! La început formele de albinărit erau mai simple ca adăpost pentru albine fiind folositediferite buturugi şi sec iuni din trunchiul unor arbori găunoşi , stupi de paie iar cu timpul stupimai sistematici. Mierea este produsă printr-un proces complex şi de durată . Unele păr i ale corpului albinei sunt adaptate la linsul şi suptul nectarului din flori. Albina are un fel de pungă specială în care depozitează polenul. Chiar şi corpul este acoperit cu peri fini care se îmbibă cu polen. Albinele lucrătoare adună nectarul cu ajutorul trompei şi îl depozitează în guşă unde se amestecă cu salivă.În stup trasferă amestecul din guşă unei albine care îl prelucrează în continuare în tubul ei digestiv până când se ob ine mierea. Aceasta este depusă apoi în celulele din faguri pe care albinele le căpăcesc ( sigilează) cu un strat de ceară. Pentru a le reface rezerva de miere din stup o albină poate vizita mii de flori pe zi iar o colonie are nevoie de peste 5milioane de flori pe zi!Aghiorghiesei Ana –clasa a IV-a
 9. 9. The bee and the flower help each other…. It’s spring already, while the bees emerge at the sun. Not all of them, because they spend half of their lives inside the hive. Hardly in the other half, they become bees which collect nectar, pollen or propolis. Anyhow they are very hardworking and it’s good to take their example! In the world there live over 20.000 species of bees, but it’s possible for others to exist. They live everywhere except the zones with great altitudes or the Polar Regions. From all the species of bees the most known is Apris mellifera (mellifica) meaning themelifere bees. They are sociable insects meaning they can’t resist only inside of a group. Amelifere bee can’t live by itself because of the specific food exchange between it and otherbees, only life in common ensures them the vital elements. It’s the only specie grown and takencare of by man for the profits it brings. The main sources of proteins and energy of bees as well as the food for lavas are pollenand the flowers nectar. The dependence on plants makes them a perfect example of symbiosis(mutualism) meaning the association between two different species, which benefit from eachother. Bees visit only the flowers “generous” in nectar. For finding them, they fly even 4 kmfrom the hive. At return every bee brings 0,2 mg of nectar! Imagine how many paths thesehardworking insects have to make for being able to make 50 kg of honey! The growing and taking care of bees is called beekeeping and apiculture. In our countrybeekeeping was an occupation beloved from ancient times. Honey was the first sweetsubstance used long time ago before extracting sugar out of the cane and sugar beet. Honey is an easy to digest element and an energy source for us. 1 kg of honey of 3150calories and the same nutritional value as 14 kg of potatoes or 6 liters of milk! In the beginning the apiculture forms were simpler as shelter for the bees being useddifferent stumps and sections from trunks of hollow trees, straw hives and with time moremethodically hives. Honey is made in a complex process and of length. Some parts of the bee’s body areadapted for licking and sucking the nectar from the flowers. The bee has a kind of special bagin which it stores the pollen. The working bees collect the nectar with their trunk and store itinto the double chin where it mixes up with saliva. In the hive it transfers the mixture from itsdouble chin to a bee which processes it continually in itsdigestive tube until the honey is obtained. It is then depositedinto the cells from the combs which the bees cap (seal up)with a layer of wax. For remaking the reserve from the hive abee can visit thousands of flowers a day and a colony needsover 5 million flowers day! When they return into the hive the bees perform some sortof complicated “dance” in front of their sisters from whichthey find out if the one who came back has discovered asource of food and where it is. Aghiorghiesei Ana
 10. 10. ACROSTIH Sfaturi ecologiceOameni buni , natura s-o iubim!Căsu e pentru păsări să construim!Recicla i deşeuri , hârtie colecta i!O floare , un copac , oricând să planta i!To i aerul curat să-l păstrăm!În mijlocul naturii să ne bucurămTot binele pământului depinde de noiÎn coşuri pune i deşeuri şi gunoi!Nu distruge i iarba şi copacii!Acest paradis verde să-l păstra i!Terra ne roagă să o protejămUni i să fim , ca putere să-i dăm!Râuri şi ape nepoluate , o natură frumoasă,Aceasta este şansa noastră la o via ă sănătoasă!
 11. 11. ACROSTIC Ecological advices Dear people , nature we should love! Bird houses we should build!Recycle wastes , collect paper !A flower , a tree , anytime you should plant!Everyone fresh air we should keep!Let’s be happy inthe niddle of natureEvery Earth’s good depends on us!In trash basket put wates and trash!Don’t destroy the grass and trees!Keep this green paradise!Terra is entreating us to protect it ;Being united , in order to give it strenght!Rivers and unpolluated waters , a beautiful nature,This is aur chance at a healthy live!
 12. 12. ACTIVITĂ I Chestionare Proiectul ,, Mind over matter” se derulează de un an .Cadrele didactice implicate în acest proiect au vrut săvadă efectele ac iunilor desfăşurate asupra mentaluluielevilor.Astfel au fost formulate chestionare care au fostdate spre completare elevilor claselor I-IV. Acestă activitate se desfăşoară pe perioada întreguluisemestru I. Săptămânal elevii claselor I-IV completeazăcâte un chestionar ( de cele mai multe ori împreună cufamilia , ele constituind câte un studiu sau monitorizare aenergiei consumate). Chestionarele cuprind întrebări despre consumul de energie ( constintizeză fiecare elev împreună cumembrii familiei sale despre consumul fiecărui aparat electrocasnic ) despre transporturi , hrană sănătoasă( accentul punându-se pe consumul de alimente din zonă ), despre consumul de apă. După completarea fiecărui chestionar a urmat o evaluare şi discu ii cu elevii pe marginea lui. Caiete de energie Cadrele didactice şi elevii claselor I-IV au hotărât să confec ioneze şi să lucreze pe un caiet spe- cial .Pentru realizarea şi completarea acestor caiete s-au constituit echipe de câte 4 elevi din clasele I-IV. Astfel elevii au fost împăr i i în echipe de câte 4 elevi. Ei vor face diferite activită i: să decupeze , colorize , completeze paginile caietului cu diferite desene ori informa ii. Realizarea acestor caiete a cuprins mai multe etape: 1.Documentarea 2.Xeroxarea 8 multiplicarea) 3. Colorarea imaginilor 5.Lecturarea imaginilor şi a sfaturilor 6.Completarea chestionarelor 7.Concluziile şi învă ăturile trase. Activitatea s-a desfăşurat pe întreaga lună decembrie şi a participat active fiecare elev în parte. Tot acum elevii auînvă at să citească contorul de energie electrică şi s-o monitorizeze. Patrula de energie Acestăgrupă de elevi a fost aleasă din rândulelevilor încă de începutul proiectului.Elevii ausarcina de a supraveghea în ce măsură elevii dintoată şcoala economisesc energia electrică şide aac iona atunci când este nevoie pentru a amelioragreşeala făcută .Iarna elevii din patrulasupravegheau pierderea de energie termica ,avand grija ca usile sa fie mereu inchise, iaraerisirea claselor sa se faca in pauze timp de 5minute cu geamurile larg deschise.
 13. 13. ACTIVITIES Questionnaires The “Mind over Matter” project runs for one year. The teachers involved in this project wanted to see the effects of the actions developed on the children’s mental. Such questionnaires have been formulated which were given to pupils from Grades I-IV to complete. This activity takes place during the entire fist semester. Weekly the pupils from Grades I-IV complete a questionnaire (often with the family, consisting in one study or monitoring the energy loss). The questionnaires include questions about the energy loss (aware of each pupil together with his familymembers about the consumption of each appliance), about transport, healthy food (the accent being put on theconsumption of food from the area), about water consumption. After the completing of each questionnaire came an evaluation and discussions with the pupils on it. Energy books The teachers and pupils from Grades I-IVhave decided to manufacture and work on a specialbook. For the realization and completion of thesebooks groups of 4 pupils from Grades I-IV have beenmade. Such pupils were divided in groups of four.They will do different activities: cutting, coloring,completing the book’s pages with different drawingsor information. Achieving these books included several stages:1. Documentation2. Printing 8 copies3. Coloring the images4. Reading pictures and tips5. Completing the questionnaires6. Conclusions and lessons learned. The activity took place throughout December and each pupil took an active part. Now all pupils have learned to read the electricity meter and to monitor it. The energy patrol This group of pupils was chosen from among pupils since he beginning of the project. The pupils are responsible with supervising to what extent pupils from around the school save electricity and to act when needed for eliminating the mistake made. In winter the pupils from the patrol supervised the heat loss, making sure that the doors are always closed and the ventilation of the classes made in breaks for 5 minutes with windows open wide.
 14. 14. Ierbarul Activitatea s-a desfăşurat pe parcursul maimultor anotimpuri şi a implicat un volum mare demuncă depus de elevi. Pe parcursul mai multordrume ii şi excursii în împrejurimile localită ii , eleviiclaselor I-IV împreună cu înv. Morariu Mariana( care i-a îndrumat şi le-a dat toate explica iilenecesare) şi înv. Murariu Aurelia au stâns plante dinflora din zonă pe care le-au presat . Apoi , în lunafebruarie , împăr i i în două echipe , supraveghea ide învă ător , elevii au lipit plantele pe coli , le-au pusîn folii şi le-au îndosariat. Au recunoscut fiecareplantă , au descris-o şi s-a stabilit pe cât posibil , importan a ei. Acestă activitate le-a plăcut mult elevilor ,participând la ea cu entuziasm. Activitatea se încadrează în Aria Biodiversitate. Măr işoare şi felicitări În preajma zilei de 8 Martie elevii di clasele I-IV s- au pregătit şi au adus la şcoală materialele colectate cu mai multe săptămâni în urmă , poate chiar luni. Cu aceste materiale şi-au propus să confec ioneze măr işoare şi felicitări pentru a face o surpriză plăcută mamelor. Elevii din clasele I-III au confec ionat felicitări şi măr işoare din plante presate. Plantele au fost colectate cu multe luni în urmă special pentru această activitate. Elevii din clasa a II-a şi a IV-a au confec ionat măr işoare după şabloane primite ( şablon cu trifoi cu patru foi , simbolul norocului,flori mici albe şi cifra 1 ), felicitări pictate după propria lor imagina iecât şi ghiocei confec iona i din : scobitori, hârtie creponată verde şi hârtie albă. O parte din produsele ob inute au fost trimise partenerilornoştri din Anglia şi Grecia. Activitati de intretinere si amenajare in gradina scolii Au fost mai multe etape de între inere a terenului şcolar.Cu venirea primăverii elevii au ieşit din nou pe terenul şcoliipentru a -l curata de buruieni. Au rupt şi cărat plantele uscate .Apoi au plantat bulbi ce vor înflori chiar în acestă primăvară lavenirea căldurii.Cu ajutorul World Vision România ,cadrele didactice de laŞcoala Rebricea au făcut un proiect de amenajare a grădinii prinachizi ionare de răsad şi diferite flori (butasi, bulbi).Pentru răsădirea lor a fost nevoie de cură area terenului careîntre timp a fost invadat de buruieni. La acesta activitate am fost ajutati şi de unele mame ale elevilor ( 9mame). Acestea au pregătit terenul,au făcut mici gropi unde au fost puse răsadurile de flori şi butaşiiachizitiona i. A fost nevoie de o zi lumină pentru a termina. În altă zi au fost scoase calele şi puse in mijloculrondurilor făcute. Rămâne ca elevii sa între ină grădina prin activit ti repetate pentru combaterea buruienilor. Gradina de legumeElevii din clasele I/IV si/au propus să-şi facă o mică grădină de legume.Locul ei s-a stabilit sa fie lângă grădina cu flori.Astfel pe parcursul a multor zile au fost aduse la şcoală maimulte semin e şi bulbi de legume.Elevii au adus : ceapă, usturoi ,pătrunjel, salată,morcov. Mai târziu şi-aupropus să răsădească şi câteva roşii şi ardei gras.
 15. 15. The herbarium The activity has developed during more seasons and involved a great volume of work made by the pupils. During more hicks and trips in the locality’s surroundings, the pupils from Grades I to IV along with professor Morariu Mariana (which guided and gave them the necessary information) and professor Murariu Aurelia gathered plants from the local flora which they pressed. Then, in February, divided in two groups, watched by the teacher, the pupils glued the plants to the papers, they put them in foils and filed them. They recognized every plant, they described it and established as possible theirimportance. This activity was liked more by the pupils, at which they participated with enthusiast. The activity is fitted in the Biodiversity Area. Trinkets and cards Around 8th March the pupils from Grades I to IVprepared and brought to school the materials collected withsome weeks before, maybe even months. With thesematerials they decided to make trinkets and cards in order tosurprise their mothers. Pupils from Grades I to III madecards and trinkets from pressed plants. The plants werecollected many months ago especially for this activity.Pupils from Grade II and IVth made trinkets after thereceived patterns (pattern with a four-leaf clover, the symbolof luck, small white flowers and number 1(, cards paintedafter their own imagination and snowdrops made of: tooth-picks, green crepe paper and white paper. A part of these obtained. Maintenance and development activities in the school garden There have been several stages of maintenance of the school land. With the arrival of spring the pupils got back on the school grounds to clean up the weeds. They broke and carried the dry plants. Then they planted bulbs that will thrive this spring on coming culture. With the help of W V Romania the teachers made a garden devel- opment project through purchasing plants and different flowers (seedlings, bulbs). For their pricking it took the land cleaning who meanwhile was invaded by weeds. At this activity wewere helped by some of the pupil’s mothers (9 mothers). They prepared the ground, made tiny holes in whichthe purchased flower plants and the seedlings were placed.A sunny day was needed in order to finish. In another day the holds have been removed and placed in the middle of the rounds made.It remains that pupils maintain the garden through several repeated weed control activities. products were sent to our partners from England and Greece. The vegetable garden Pupils from Grades I-IV proposed to make a little vegetable garden.Its place was set near the flowergarden. So over several days were brought at school more vegetable seeds and bulbs. Pupils brought: onion,garlic, parsley, salad, carrot. Later they proposed to replant some tomatoes and capsicum as well.
 16. 16. CUPRINS TABLE OF CONTENT1.Întâlniri proiect 1.Project Meetings2.Întâlnire Irlanda de Nord 2.North Ireland Visit3.Întâlnire Wales 3.Wales Visit4.Albina şi floarea se ajută.... 4.The bee and the flower help5. Sfaturi ecologice each other….6. Activită i desfăşurate 5.Ecological advices 6.Rolled out activities ! ... ? ! şt i în cam ă... er ? ? Colectivul de redac ie Redactori : Aghiorghiesei Ana—clasa a IV-a Prof. Russu Claudia Înv. Murariu Aurelia-Adela Tehnoreractare—Înv. Murariu Aurelia-Adela

×