Agenda activities

528 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
528
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Agenda activities

  1. 1. AGENDA ACTIVITIES 5 septembrie 2009 Întâlnirea cadrelor didactice din Şcoala Rebricea. Directorul şcolii- A. Maloş –şi C.Russu au informat cu privire la proiectul de parteneriat şcolar Comenius din cadrul Programului de Învă- are pe Tot Parcursul Vie ii, aprobate în iulie 2009, pentru pe- rioada 2009- 2011. - proiect multilateral ( 4 şcoli participante : 2 şcoli din Marea Britanie, una din Grecia ,una din România. - proiect centrat pe Educa ie pentru Dezvolatare si Sustenabili- tate; - proiect la nivelul claselor primare I-IV; - titlul proiectului : MIND OVER MATTER; limba proiectului : limba engleză; ‘s-a stabilit o traducere a titlului care sa fie înteleasă de elevii mici : ,,Mintea depăşeşte problemele”. - arii de dezvoltare în ordinea priorită ilor şi intere- selor şcolii Rebricea: terenuri şcolare, deşeuri, biodi- versitate, energie, hrana sănătoasă, hârtie, apă, trans- port, perspectivă globală. - echipa de proiect : C. Russu- coordonator, A. Mu- rariu- activită i şi tehnoredactare, M. Morariu- ac- tivită i, I.Voinescu- consultant in probleme de geografie şi mediu, A. Maloş- director. - 8 mobilită i dispuse in două reuniuni de proiect : Marea Britanie ( C.Russu, A, Murariu, M.Morariu) si Grecia ( C. Russu, A.Murariu, M.Morariu, I. Voinescu, A.Maloş). Proiectul a fost primit cu emotie si un pic de neincredere din cauza noutatii activitatii, a problemelor de limba si a activitatilor de parcurs. Lucrul in echipa ( invatatori- profesori) se anunta dificil. Meeting Rebricea School teachers. The headmaster –A. Malos- and C. Russu -informed about the project Comenius School Partnership Programme Lifelong Learning, approved in July 2009 for the period 2009 to 2011. - Multilateral project (4 participating schools: 2 schools in Britain, one in Greece, one from Romania. - Development project focused on Education and Sustainability - the project to primary classes I to IV - project title: MIND OVER MATTER, project language: English - it was established a translation of the title which is understood by young students, "Mintea depaseste problemele" and activities to go. Teamwork ( primary teachers- teachers) is announced difficult. - in order of priority development areas and interests Rebricea school are: school grounds, waste, biodiversity, energy, healthy food, paper, water, transporting, Global perspectives. - project team: C. Russu - Coordinator, A. Murariu - practice and editing, M. Morariu - activities, I.Voinescu- consultant for geography and environment, A. Malos - Director. - 8 mobilities disposed in two meetings of project: UK (C. Russu, A Murariu, M. Morariu) and Greece (C. Russu, A. Murariu, M. Morariu, I. Voinescu A. Malos). The project was received excitement and a bit of disbelief because of novelty activities, questions of language
  2. 2. 20 septembrie 2009 Adunarea elevilor in holul şcolii pentru informare asupra proiectului. Toate clasele au luat cunoştintă de datele de proiect şi au fost solicitate să se implice. S-a precizat că grupul intă este reprezentat de şcoala primară dar s-a solicitat şi şcolii gimnaziale să contibuie, pentru atingerea obiectivelor, prin colaborare si respectarea activită ilor. Clasele primare s-au bucurat fără sa conştientizeze prea bine că, sunt in centrul aten iei. Clasele gimnaziale au fost dezamăgite că nu au fost grup intă. Assembly of school students in the hall for information about the project. All classes are aware of our project and were asked to participate. Stated target group is the primary school and lower secondary school was asked to contribute in order to achieve, through collaboration and compliance activities. Primary classes enjoyed without too well aware that they are in the spotlight. Secondary school were disappointed they were not the target group. 28 septembrie 2009 În data de 25 septembrie s-a organizat la Bucureşti, la sediul Agen iei Na ionale, o întâlnire cu responsabilii de proiecte Comenius în vederea unui instructaj, atât din punct de vedere managerial cât si financiar. Din partea Şcolii Rebricea a participat C.Russu. Ulterior, echipa de proiect a discutat aspura problemelor dezbatute la Bucureşti. On the 25th of September was held in Bucharest, at the National Agency, met with leaders of the Comenius project in a briefing, both legally and financial management. Attended the School Rebricea C. Russu. Subsequently, the project team discussed the issues debated at Bucharest disscussions. 30 septembrie 2009 Şedinte la nivel de clase primare : elevi - parinşi. S-au adus informa ii mai detaliate asupra proiectului, profesorii luând cunostin ă de formularul de proiect. Părin ii au în eles că trebuie să sprijine activită ile de proiect. Au fost dezamăgi i ca elevii nu vor participa la mobilită i din cauza vârstei mici ( sub 12 ani). S-a stabilitit componen a Eco-Consiliului, format din elevi, părin i, profesori Părin i: Elevi: AGHIORGHIESEI MARIANA Aghiorghiesei Ana – clasa a III-a DRUHUŞ GEANINA Molan Mădălina -clasa a III-a MOLAN MARICICA Stroi Crina -clasa a III-a DOROFTEI IONELA AMARANDEI SERGIU Ni ă Alexandru -clasa a III-a GAVRILU Ă GEANINA Amarandei Cătălin –clasa a III-a DOROŞINCĂ IOAN Gavrilu ă Mihai –Sebastian –clasa a IV-a IOVU DANIELA Doroşincă Paula -clasa a IV-a ELISEI MIHAELA Onu Vasile -clasa a IV-a ALBU MIHAELA Nechifor Alexandra –Maria –clasa a IV-a
  3. 3. Sessions at primary school: pupils, parents. They were informed about more detailed on the project, teachers became aware of the project form. Parents should understand that they have to support project activities. They were disappointed that the pupils will not participate in mobilities because they are too young (under 12 years). Eco-Council was established , composed of students, parents, teachers Părin i: AGHIORGHIESEI MARIANA DRUHUŞ GEANINA Elevi: MOLAN MARICICA Aghiorghiesei Ana – clasa a III-a DOROFTEI IONELA Molan Mădălina -clasa a III-a AMARANDEI SERGIU Stroi Crina -clasa a III-a GAVRILU Ă GEANINA DOROŞINCĂ IOAN Ni ă Alexandru -clasa a III-a IOVU DANIELA Amarandei Cătălin –clasa a III-a ELISEI MIHAELA Gavrilu ă Mihai –Sebastian –clasa a IV-a ALBU MIHAELA Doroşincă Paula -clasa a IV-a Onu Vasile -clasa a IV-a Nechifor Alexandra –Maria –clasa a IV-a 1 octombrie 2009 Începe aranjarea Coltului Comenius pe holul şcolii. Acesta va trebui să cuprindă imagini sugestive ale activită ilor de proiect, cu accent pe munca efectivă a elevilor. Scopul Col ului Comenius este de a informa pe oricine asupra existen ei acestui proiect în scoală, a etapelor de proiect parcurse, dar este şi o modalitate de a-i face pe elevii mici , sa fie mândri de munca lor. De asemenea, poate fi un îndemn şi un exemplu pentru cei mari. Col ul Comenius este o primş activitate de diseminare, alături de informarea Consliului Local şi a părin ilor. It begins the Comenius Corner arranging in the school hall. It should contain suggestive images of project activities, with emphasis on actual pupils work. The Comenius Corner purpose is to inform anyone of the existence of this project in school, the phases of the project completed, but it's a way of getting young pupils to be proud of their work. It can also be an incentive and an example for adults and students. Comenius Corner activity is a first dissemination beside the Local Counsil and parents information.. 4 octombrie 2009 Prima actiune propriu zisa: organizarea unei campanii de curatenie in clase si scoala, sub titlul ,, Clasa mea- castelul meu” axata pe curatenie, ordine, plante in ghiveci. Toate clasele sunt implicate in perioada Oct. 2009- Ian. 2010. Pentru o mai buna motivatie campania se va desfasura sub forma unui concurs. Premiile vor fi acordate separate ( nivel primar, nivel gimnazial) sub forma unor ghivece cu flori. S-au afisat postere in fiecare clasa desenate de copii. Eco- Consiliul monitorizeaza activitatea si acorda note saptamanal. Called its first action: organizing cleaning campaigns and school classes, under the title, “ MY CLASS - MY CASTLE " focused on cleanliness, order, plants in pots. All classes are involved between October. 2009 - January. 2010. For better motivation campaign will run as a contest. Prizes will be awarded separately (primary, secondary level) in the form of flower pots. They displayed posters drawn by children in each class. Eco Council monitors activities and provide weekly notes.
  4. 4. Octombrie 2009 A avut loc Campania de plantări pentru a realiza o grădină a şcolii deoarece reconstruc ia şcolii ( 2008) a distrus spatial verde. Terenul a fost cură at cu ajutorul părin ilor şi a elevilor mai mari. Consiliul Local a adus pământ de o mai buna calitate apoi, copii din clasele I-IV au plantat împreuna cu profesorii trandafiri, crizanteme şi bulbi de primăvară. Ne asteptam să avem narcise şi lalele. A fost sădit şi un bradu . Copiii s-au arătat încânta i de această activitate, care i-a relaxat dupa programul de şcoala. Activitatea s-a desfăşurat în doua etape, când vremea a fost caldă şi însorită. Planting campaign took place to make a school garden as school reconstruction (2008) destroyed the green space. The ground was cleared with the help of the parents and older students. The Local Council prepared the soil for a better quality then, children from classes I to IV were planted roses , chrysanthemums and spring bulbs. We expect to have daffodils and tulips. And a fir tree was planted. Children were joined of this activity which has relax after school program. The activity took place in two stages, when the weather was warm and sunny. Octombrie 2009 Drume ie in jurul comunei. Vremea frumoasa din octombrie a fost potrivită pentru a incepe o noua arie de dezvoltare : biodiversitatea. S-a organizat o drumet e a elevilor din şcoala primară împreuna cu învă ătorii şi profesorul de Geografie ( Ioan Voinescu ), în acele zone considerate interesante- unde po i găsi specii de copaci, caracteristici zonei, animale, chiar si roci foarte vechi- din perioada interglaciara. O atractie au reprezentat-o vizunile de vulpi. Toata lumea a fost încantată şi aceasta excursie a sugerat profesorului de Geografie, o altă ac iune – vizita la o ferma pomicolă, între Ratesu- Cuzei si Buhăieşti, realizată pe un teren viran. Entuziasmul pentru proiect este în creştere. Walking around the village. Good weather in October was right to start a new development area: biodiversity. We organized a trip to primary school pupils and teachers along with Geography teacher (Ioan Voinescu) in those areas considered interesting, where you can find species trees, area characteristics, animals, even very old rocks inter-glacial period. An attraction was represented by the a fox den . Everyone was excited and this trip suggested Geography teacher an other next action - visiting a fruit-growing farm, between Ratesu-Cuzei and Buhaiesti, created on a vacant land. Enthusiasm for the project is growing.
  5. 5. 10-15 noiembrie 2009 Construirea căsu elor pentru păsări. Sunt ceva păsări ce trăiesc in jurul şcolii : rândunele – dar ele pleacă toamna şi lasă cuiburile pustii, vrăbii şi pi igoi ce caută adăpost şi hrană. Pentru aceste păsări s-au confec ionat, cu ajutorul părinşilor şi sub îndrumarea învă ătoarei Aurelia Murariu, căsu e pentru păsări. Copiii le-au vopsit şi au fost amplasate în copaci de către îngrijitorii şcolii. Hrana – boabe de mei- va fi pusa de Eco-Consiliul. Building houses for birds.There are birds that live around the school: swallows - but they fall and let go empty nests, sparrows and to titmouses seeking shelter and food. For these birds were made, with parents and under the guidance of teacher Aurelia Murariu, houses for birds. Children were painted the bird houses and they were placed on trees by school caretakers. Food - beans-will be put by Eco-Council 25 noiembrie 2009 Semin ele sunt semnul rodniciei. Sticlu ele cu semin e sunt numite ,,Sporul casei” şi elevii şcolii primare au realizat astfel de sticlute cu semin e din grâu, orz, porumb, fasole, etc. Au identificat semin ele şi au discutat despre importan a lor in alimenta ie. The seeds are fertility sign. Bottles with seeds are called 'The rise of the house "and primary school pupils have achieved such bottles with seeds of wheat, barley, maize, beans, etc.. Seeds were identified and discussed their importance in the diet. 10 decembrie 2009 Activitate de realizare a unor jucării şi decoruri pentru Crăciun. Pentru a face jucării s-au folosit resturi de materiale reciclabile ( textile, metale, produse din natură). Modelul ales a fost ,,iepurele”. Copiii au învatat o poezie in care, in România, un iepure a condus sania lui Moş Crăciun. ,, Moş Crăciun în fapt de seară A pornit catre oraş şi la sania usoară A înhămat un iepuraş. Noaptea vine, geru-i rece, Iepuraşul se grăbeşte……” Elevii şcolii primare şi-au împodobit clasele pentru a-l primi pe Moş Crăciun. Consiliul Local a oferit dulciuri. Activity of making toys and Christmas decorations. To make the toys were used scrap recyclable materials (textiles, metals, products of nature). The chosen model was the rabbit. Children have learned a poem in which, in Romania, a rabbit led Santa's sleigh. “ Santa Claus in the night He led a little rabbit. Going to the town The night is coming, And by his light sleight The rabbit is hurry…..”
  6. 6. 20 ianuarie 2010 Toate clasele au completat un chestionar despre alimenta- ie. Cei mai multi elevi consuma la şcoala produse cum- parate ( sticks, chips, biscui i) deoarece părin ii nu se pre- ocupa de micul dejun. Şcoala asigură un minim de hrană (lapte şi corn de pâine) şi părin ii nu mai pregătesc micul dejun. Elevii din scoala primară mănâncă produse din maga- zine iar cei din şcoala secundară nu mănâncă nimic di- minea a acasă. Concluzia chestionarului : elevii doresc un mic dejun şi o hrană sănătoasă dar nu are cine să le o ofere. Propor ia : 85 %. All classes completed a questionnaire about nutrition. Most pupils eat at school purchased products (sticks, chips, crackers) because their parents are not concerned with breakfast. The school provides a minimum of food (milk and corn bread) and parents do not prepare break- fast. Primary school pupils eat products in stores and stu- dents of secondary school do not eat anything in the morn- ing at home. The conclusion of the questionnaire: pupils and students want a breakfast and a healthy food but it hasn’t someone else to offer it. Ratio: 85%. Februarie 2010 Luna energiei. Consumul de energie în şcoală a fost monitorizat pe parcursul întregii luni. S-a con- stituit Patrula de Energie pentru a verifica consumul real de energie. În şcoală se utilizează o centrală termică pentru încălzire, bazată pe lemne. Eco- Consiulul va nota consumul de energie dar va inreg- istra şi consumul de lemne necesar centralei ter- mice. Se vor verifica costurile pentru lemne şi se va calcula consumul de energie. O problema este mo- dalitatea de plată – o dată la 6 luni- motiv pentru care nu vom putea contoriza consumul real până la reuniunea din Marea Britanie. Energy Month. School energy consumption was monitored during the entire month. Energy Patrol was formed to check the actual energy consumption. In school we use a boiler for heating based on wood. The Eco- Council will record energy consumption but it will register and wood boiler needed. It will check for wood costs and energy consumption will be calculated. One problem is how to pay - every 6 months, which is why we can not count the actual consumption to meeting the UK. Februarie 2010 Hrana sănătoasă este o arie importantă pentru şcoala noastră . Poate este curios deoarece este vorba de o şcoală de ară dar există o explica ie : a fi modern, a fi copil de oraş ,să mănânci din magazine , să fii la modă. Satul Rebricea nu este un sat tradi ional şi mul i oameni ( în special femei ) merg în afara ării şi muncesc iar banii sunt totul , nu munca în bucătă- rie, nu gătitul, nu cumpărăturile. Ceea ce T.V. spune : o scrisoare de consum . De aceea noi am organizat o zi a hranei sănătoase când copiii din toate clasele gătesc mâncăruri şi le ex- pun.
  7. 7. 16 February Healthy Food is an important aria for our school . May be it is strange because it’s about a county side school but it is an explanation : to be modern, to be a city child , to eat from shops, to be in trend. Rebricea Village is not a traditional village. And a lot of people (especially women ) go out side the country and work and money is everything , not working in the kitchen , not cooking , but only buying. What’s for we organized a Healthy Food Day when the children from all classes are cooking meals and display- ing them. Martie 2010 Prezentare PowerPoint despre apă ca resursă a vie ii . În comuna noastră apa este foarte importantă deoarece este o zonă cu o insuficientă pânză freatică.O cauză – lipsa pădurilor care au fost dis- truse de-a lungul timpului. Elevii au avut posibilitatea de a compara di- verse surse de apă , calitatea apei şi felul în care arată o particulă de apă proaspătă şi una poluată. 22 March 2010 There was a PowerPoint presentation about water like a resource of life. In our district the water is very little water springs. One of the cause : the forest was destroyed a long the time. The pupils had the possibility to compare many water sources , the quality of water and the way the water parti- cle shows if it is fresh or pollute. Martie 2010 A doua parte a campaniei de plantari con- tinuă .Copiii mici plantează flori de primăvară : narcise, zambile , lalele , margarete. Grădina noastră începe să fie o adevărată grădină şi ce este minunat – totul este făcut de mâinile muncitoare ale copiilor noştri. 26 March The second part of our planting campaign goes on. The little children have planted spring flowers : daffodils, hyacinths, tulips, daisy flowers… Or garden become a really garden and what it is won- derful : everything is done by working children hands.
  8. 8. Aprilie 2010 Întorşi din vacan a de primăvară în care am sărbă- torit Sfintele Paşte am organizat o expozi ie cu ouă vop- site. Expozi ia a cuprins şi desene specifice Sărbătorilor Pascale.Iepuraşul a fost personajul principal al ex- pozitiei alături de grâul proaspăt încol it. 12 April 2010 We returned from spring holiday :an Easter Holi- day . We organized a painted eggs exhibition. This exhibition presented also drawing with Easter subjects. The rabbit was the main character of this exhibition next to a wonderful fresh wheat , in pots.

×