Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Civic education curriculum, ycecp, geo

1,086 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Civic education curriculum, ycecp, geo

 1. 1. Georgiasamoqalaqo ganaTlebis satreningo programa (dagegmva da resursebi) “axalgazrdebis samoqalaqo ganaTlebisa da saTemo CarTulobis proeqti” Tbilisi, 2011
 2. 2. moduli: adamianis uflebebis dacva dRe 1 programis Sinaarsi: 1. ra aris adamianis uflebebi? 2. adamianis uflebebi msoflios sxvadasxva kuTxeSi? 3. rogor visargebloT Cveni uflebebiT? 4. gaero da adamianis uflebebi (gaeros Seqmnis istoria); 5. a.u.s.d miReba, rogorc istoriuli faqti; 6. adamianis uflebaTa evolucia/Taobebi; 7. adamianis uflebaTa samarTlebrivi dacva; 8. adamianis uflebaTa dacvis uzrunvelyofa; 9. adamianis uflebaTa komiteti; 10. adamianis uflebebis umaRlesi komisariati da umaRlesi komisari; 11. ra viciT deklaraciis Sesaxeb? 12. uflebebi da movaleobebi; 13. adamianis uflebaTa evropuli konvencia da evropis sabWo; 14. adamianis uflebebi saqarTveloSi – situaciuri analizi; bavSvis uflebaTa konvencia; 15. adamianis uflebaTa swavleba axalgazrdebis monawileobiT; 16. qalTa uflebebi da genderuli stereotipebi.Tema dro aqtivoba Aaqtivobis aRwera resursebiSesavali 15 treneris treneri mimoixilavs trening programis wardgena trening kurss da mimoxilva da monawileebs, acnobs samuSao gegma treningis miznebsa da zogadad Sefasebas. monawileTa monawileebi warmoadgenen 10 wardgena sakuTar Tavs (samuSao adgili, pozicia) da warmoadgenen mocemuli kursisgan sakuTar M”molodinis xe” molodinebs.ra aris 20 leqciaadamianisuflebebi daratom gvWirdebamisi codna?adamianis 15 mokle leqciauflebebimsofliossxvadasxvakuTxeSigaero da 20 leqciaadamianisuflebebi 2
 3. 3. Tema dro aqtivoba Aaqtivobis aRwera resursebi(gaeros Seqmnisistoria)a.u.s.d miReba, 15 mokle leqciarogorcistoriulifaqtiadamianis 30 gunduri monawileebi daiyofianuflebaTa savarjiSo jgufebad da trenerissayovelTao miTiTebis Semdegdeklaracia gaakeTeben deklaraciis ganxilvas da definicirebas.adamianis 20 leqcia ganxiluli iqnebauflebaTa adamianis uflebebis IIIevolucia / Taoba.TaobebiraSi gvWirdeba 20 diskusiaadamianisuflebebi?treningis 10 Sejameba monawileebs gadaecemaT SefasebisSejameba, momzadebuli Sefasebis furclebiSefaseba da furclebi da Seafasebendaxurva treningis muSaobas, dadebiT da uaryofiT mxareebs, organizebulobas, masalebis informaciulobas da a.S. 3
 4. 4. moduli: adamianis uflebebis dacva (gagrZeleba) dRe 2Tema dro aqtivoba aqtivobis aRwera resursebidRis wesrigis gacnoba 5 dRis wesrigi Temebis gacnoba, markerebi, romelzedac gamaxvildeba flipCarte yuradReba. bi“tvinis 5 1 I dRis masalebis SesaxebSturmi”(brainstorming) monawileebi asaxeleben yvelaze mniSvnelovan Temebs da sakiTxebs.adamianis uflebaTa 15 leqcia treneri monawileebs prezentacsaerTaSoriso bili acnobs adamianis uflebaTa iaa.u.s.d miReba, rogorc saerTaSoriso bilsistoriuli faqti (saerTaSoriso paqti adamianis samoqalaqo da politikuri uflebebis Sesaxeb, saerTaSoriso paqti adamianis socialuri, ekonomikuri da kulturuli uflebebis Sesaxeb, 2 fakultaturi protokoli. treneri aseve msmenelebs awodebs informacias adamianis uflebaTa sayovelTao deklaraciis Sesaxeb. jgufuri samuSao, monawileebi iyofian jgufebad da muSaoben 10 jgufuri samuSao da adamianis uflebaTa prezentacia sayovelTao deklaraciis muxlebis ganmartebebze da akeTeben definiciebs. gamoiyeneba sesiis msvlelobisas. anviTarebsprofesiebi enerjaizeri monawileTa Soris 15 araverbalur komunikacias da samsaxiobo unarebs. 4
 5. 5. Tema dro aqtivoba aqtivobis aRwera resursebiadamianis uflebaTa 25 monawileebssamarTlebrivi dacva saSualeba eZlevaT ganixilon adamianis uflebaTa dacvis samarTlebrivi sakiTxebi da warmarTon diskusia aRniSnul sakiTxebTan dakavSirebiT.bavSvis uflebaTa 35 leqcia treneri monawileebskonvencia acnobs bavSvis uflebaTa konvenciis sakiTxebs. aRniSnuli leqcia interaqtiulia da monawileebic arian CarTulni.rogor davicvaT Cveni 20 jgufuri samuSao monawileebi iyofianuflebebi? jgufebad da eZlevaT davaleba ganixilon bavSvis uflebaTa konvenciis ZiriTadi da maTTvis aqtualuri muxlebi da warmoadginon prezentacia prezentaciis saxiT maTi namuSevrebi.adamianis uflebaTa 20 diskusia monawileebi erTvebianswavleba diskusiaSi da ganixilavenaxalgazrdebis Tu rogor unda moxdesmonawileobiT adamianis uflebaTa dacva maT mier da ra unda gakeTdes samomavlod.adamianis uflebaTa 20 ganxiluli iqneba adamianisevropuli konvencia da uflebaTa evropulievropis sabWo konvencia. monawileebs gadaecemaT Sefasebis momzadebuli Sefasebis furclebitreningis Sejameba, 10 furclebi da SeafasebenSefaseba da daxurva treningis muSaobas, dadebiT da uaryofiT mxareebs, organizebulobas, masalebis informaciulobas da a.S. 5
 6. 6. moduli: debatebi dRe 1 programis Sinaarsi: 1. debatebis arsi; 2. debatebis ZiriTadi principebi; 3. swori argumentacia; 4. mtkicebiTi pozicia; 5. uarmyofeli pozicia; 6. jvaredini dakiTxva; 7. momxsenebelTa movaleobebi; 8. dro; 9. rezoluciis SerCeva; 10. debatebis simulacia. Tema dro aqtivoba Aaqtivobis aRwera resursebiSesavali 5 wT saorganiza msmenelTa registracia da saregistracio cio treningis miznebis wardgena. furceli sakiTxebi 5 wT jgufebad monawileebs urigdebaT winaswar 5 suraTi ganawileba momzadebuli suraTebis nawilebi da maTi SeerTebiT unda ipovon sakuTari jgufi. 5 wT gacnoba jgufebad ganawilebuli jgufuri monawileebi gaicnoben samuSao erTmaneTs, Tu ra aqvT saerTo da ganmasxvavebeli. jgufidan 1 monawile gaakeTebs prezentac prezentacias. ia 10wTswori 20 wT savarjiSo aqtivobis ganxorcielebiT saweri kalmebi,argumentacia ”erTi doqi monawileebi SeZleben gaigon ra furclebi, dafa, talaxi” aris argumenti da rogor markeri SeiZleba SevarCioT swori argumentimtkicebiTi 50sT savarjiSo msmenelebi SeZleben mtkicebiTipozicia #2-6 poziciis momzadebis strategiebis gaazrebas, definiciis arsis da misi saWiroebis gagebas da ganmartebebis sworad Camoyalibebis Seswavlas, kriteriumis sworad SerCevas, mowinaaRmdegis poziciaSi susti mxareebis gamovlenas. 6
 7. 7. Tema dro aqtivoba Aaqtivobis aRwera resursebi rezolucias, argumentebsa da kriteriums Soris kavSirebis moZebnas.uarmyofeli 50 savarjiSo msmenelebi SeZlebenpozicia #7-9 alternatiuli kriteriumis SemoTavazebebis da misi dacvis Seswavlas, uaryofis teqnikis daxvewas.jvaredini 20 savarjiSo msmenelebi SeZleben spikerTadakiTxva pasuxismgeblobisa da jvaredini dakiTxvis strategiebis Seswavlas.momxsenebelTa 15 mokle msmenelebi SeZleben debatebismovaleobebi leqcia dros momxseneblebisaTvis saWiro da aucilebeli strategiebis gaazrebas.dro 15 mokle msmenelebi SeZleben drois leqcia efeqturi gamoyenebis strategiebis Seswavlas.rezoluciis 25 mokle msmenelebi SeZlebenSerCeva leqcia rezoluciis SerCevas da momdevno dRisaTvis daiwyeben SerCeul rezoluciaze TamaSisTvis mzadebas. 7
 8. 8. moduli: debatebi (gagrZeleba) dRe 2 Tema dro aqtivoba aqtivobis aRwera resursebiwina dRis 20 wT kiTxva-pasuxi msmenelebi gaixseneben winamimoxilva dRiT naswavls, riTac daiwyebenda mzadebas TamaSisaTvis.ukukavSirimzadeba 80 wT msmenelebi gaiyofian gundebadTamaSisTvis da arCeul rezoluciaze TamaSis wesebis gaTvaliswinebiT, SeZleben poziciebis momzadebas.TamaSi, 1 sTdebatebi 8
 9. 9. moduli: advokatirebis ZiriTadi sakiTxebis gacnoba saTemo advokatirebisa da samoqalaqo CarTulobis xelSewyobis (CV&A) midgomis gamoyenebiT. dRe 1“saTemo advokatirebisa da samoqalaqo CarTulobis xelSewyobis”midgomis mizania:  gaaZlieros dialogi moqalaqeebs, saxelmwifo moxeleebsa da im organizaciebs Soris, romlebic emsaxurebian sazogadoebas;  gaaumjobesos mmarTvelobis administraciuli da politikuri Stoebis angariSvaldebulebis done, raTa gaumjobesdes sazogadoebisaTvis gaweuli momsaxurebis xarisxi;  gaaZlieros sazogadoeba, raTa maT SeZlon TemisaTvis gaweuli momsaxurebis xarisxze, efeqturobasa da angariSgebaze zegavlena;  gaamyaros urTierTobebi moqalaqeebsa da adgilobriv TviTmmarTvelobis organoebs Soris, moqalaqeebis ganaTlebiTa da maTi uflebebis gacnobis gziT, raTa moqalaqeebma SeZlon saxelmwifo moxeleebTan da samTavrobo struqturebTan aqtiuri TanamSromloba, maT mier ganxorcielebul saqmianobebTan dakavSirebiT.programis Sinaarsi: 1. saTemo advokatirebisa da samoqalaqo CarTulobis xelSewyobis” midgomis Sesavali; 2. saTemo advokatirebisa da samoqalaqo CarTulobis xelSewyobis” midgomis konceptualuri CarCo; 3. moqalaqeebis CarTulobis xelSewyoba; 4. saTemo Sexvedrebis mowyobis gziT CarTulobis gazrda; 5. bavSvebis monawileoba saTemo advokatirebasa da samoqalaqo CarTulobaSi 6. servisebis gaumjobeseba da politikaze gavlenis moxdena; 7. adgilobrividan erovnul doneze CarTuloba. 9
 10. 10. Tema dro aqtivoba Aaqtivobis aRwera resursebiSesavali 5 treneris treneri mimoixilavs trening kurss, trening wardgena da monawileebs acnobs treningis programis miznebsa da zogadad Sefasebas. mimoxilva da 15 monawileTa samuSao gegma wardgena monawileebi warmoadgenen sakuTar Tavs (samuSao adgili, pozicia) da savarjiSo warmoadgenen mocemuli kursisgan 10 molodinebz sakuTar molodinebs. M”molodinis e xe”“saTemo 60 wT Lleqcia treneri mimoixilavs: prezentacia,advokatirebisa CV & A-is miznebs markerebi, diskusia flipCartebida samoqalaqo CV & A-is ZiriTad elementebsCarTulobis CV & A-is ZiriTad principebs.xelSewyobis”midgomisSesavalisaTemo 60 wT leqcia treneri mimoixilavs Semdeg Temebs: prezentacia,advokatirebisa diskusia  adgilobriv mTavrobasTan markerebi,da samoqalaqo TanamSromloba; flipCartebiCarTulobis  moqalaqeoba;xelSewyobis”  mmarTveloba;midgomis  uflebebze dafuZnebuli midgomebi;konceptualuri  samoqalaqo sazogadoeba;CarCo  Zalaufleba;  monawileoba;  socialuri pasuxismgebloba.moqalaqeebis 60 wT leqcia treneri mimoixilavs Semdeg Temebs: prezentacia,CarTulobis diskusia  sajaro politika; markerebi,xelSewyoba  samoqalaqo ganaTleba da flipCartebi mobilizacia;  koaliciebis da kavSirebis Seqmna.saTemo 60wT leqcia treneri mimoixilavs Semdeg Temebs: prezentacia,Sexvedrebis diskusia  momzadeba; markerebi,mowyobis gziT  sawyisi/pirveli Sexvedra; flipCartebiCarTulobis  standartebis monitoringi;gazrda  pirispir Sexvedra;  monacemebis Senaxva.1 dRis Sejameba 5 treneri akeTebs dRis ganmavlobaSida daxurva ganxiluli Temebis mokle Sejamebas. 10
 11. 11. moduli: advokatirebis ZiriTadi sakiTxebis gacnoba saTemo advokatirebisa da samoqalaqo CarTulobis xelSewyobis (CV&A) midgomis gamoyenebiT (gagrZeleba) dRe 2Tema dro aqtivoba aqtivobis aRwera resursebidRis wesrigis gacnoba 5 dRis Temebis gacnoba, romelzedac markerebi, wesrigi gamaxvildeba yuradReba. flipCartebi“tvinis Sturmi” 5 1 I dRis masalebis Sesaxeb(brainstorming) monawileebi asaxeleben yvelaze mniSvnelovan Temebs da sakiTxebs.bavSvebis monawileoba 60 leqcia treneri mimoixilavs Semdeg prezentacia,saTemo advokatirebasa Temebs: markerebi, diskusia flipCartebida samoqalaqo  bavSvebis monawileobisCarTulobaSi mimoxilva  bavSvTa monawileobis instrumentebi  bavSvTa monawileobis Sedegi/gavlena.servisebis 60 leqcia treneri mimoixilavs Semdeg prezentacia,gaumjobeseba da Temebs: markerebi, diskusia flipCartebipolitikaze gavlenis  samoqmedo gegmis gaweramoxdena  kavSirebisa da koaliciebis Seqmna  advokatireba da zegavlenis moxdena  monitoringi da mxardaWera.adgilobrividan 60 leqcia treneri mimoixilavs Semdeg prezentacia,erovnul doneze Temebs: markerebi, diskusia flipCartebiCarTuloba  efeqturi advokatirebis elementebi  inciativebi.treningis Sejameba, 10 monawileebs gadaecemaT SefasebisSefaseba da daxurva momzadebuli Sefasebis furclebi furclebi da Seafaseben treningis muSaobas, dadebiT da uaryofiT mxareebs, organizebulobas, masalebis informaciulobas da a.S. 11
 12. 12. moduli: lideroba dRe 1 programis Sinaarsi: 1. lideris zogadi aRwera da situaciuri analizi; 2. momavali lideris nabijebi; 3. lideris 10 Tviseba; 4. Seqmeni warmatebuli gundi (12 nabiji efeqturi gundis Sesaqmnelad; 5. formaluri liderebi; 6. warmatebuli jgufebis liderebis mTavari funqciebi; 7. lideris personaluri Tvisebebi; 8. lideris oTxi kompetencia, oTxi niWi; 9. liderobis sicocxlisunarianoba, liderobis Sedegi; 10. lideris eTika (ra aris eTika? eTikis done, masStabi, sazomi); 11. ratom unda iyos lideri maRaleTikuri? situaciuri eTika) 12. “oqros wesebi”, romlebic unda icodes momavalma liderma; 13. efeqturi prezentaciis momzadeba.Tema dro aqtivoba Aaqtivobis aRwera resursebiSesavali 5 treneris treneri mimoixilavs trening programis wardgena trening kurss da mimoxilva da samuSao monawileebs acnobs gegma treningis miznebsa da zogadad Sefasebas. monawileTa 15 wardgena monawileebi “molodinis xe” warmoadgenen sakuTar Tavs (samuSao savarjiSo adgili, pozicia) da 15 molodinebze + warmoadgenen prezentaciebi mocemuli kursisgan sakuTar molodinebs.lideris zogadi 25 mokle leqcia prezentaciaaRweriloba dasituaciurianalizi 12
 13. 13. Tema dro aqtivoba Aaqtivobis aRwera resursebimomavali 20 mokle leqcia treneri mimoixilavs prezentacialideris liderobis tipebs danabijebi nabijebs.lideris 10 25 leqcia ganxilul iqneba prezentaciaTviseba lideris 10 ZiriTadi Tviseba.Seqmeni mokle leqcia monawileebi iyofian prezentaciawarmatebuli jgufebad, eZlevaTgundi (12 nabiji 35 jgufuri davaleba efeqturiefeqturi gundis savarjiSo jgufis/gundisSesaqmnelad Camoyalibebis flipCartebi sakiTxebze da akeTeben prezentaciebs.formaluri 25 mokle leqcia prezentacialiderebiwarmatebulijgufebisliderebismTavarifunqciebi1 dRis Sejameba 10da daxurva 13
 14. 14. moduli: lideroba (gagrZeleba) dRe 2Tema dro aqtivoba aqtivobis aRwera resursebidRis wesrigis gacnoba 5 dRis Temebis gacnoba, markerebi, flipCartebi wesrigi romelzedac gamaxvildeba yuradReba.“tvinis Sturmi” 5 1 I dRis masalebis(brainstorming) Sesaxeb monawileebi asaxeleben yvelaze mniSvnelovan Temebs da sakiTxebs.lideris personaluri 35 leqcia leqciis prezentaciaTvisebebi msvlelobisas msmenelebs miewodebaT informacia lideris personaluri Tvisebebis Sesaxeb. monawileebi jgufuri daiyofian jgufebad markerebi, flipCartebi samuSao da da SeimuSaveben prezentacia efeqturi liderobis sqemas da akeTeben prezentaciebs. 14
 15. 15. Tema dro aqtivoba aqtivobis aRwera resursebilideris oTxi 30 leqcia ganxiluli iqneba prezentaciakompetencia moqmedebis tipebi. mosmenis menejmenti.liderobis urTierTdamokidebulsicocxlisunarianoba, eba mxardamWerebTan.liderobis Sedegi mniSvnelobis menejmenti, rwmenis menejmenti, sakuTari Tavis menejmenti.lideris eTika (ra aris 35 leqcia monawileebs prezentaciaeTika? eTikis done, ganemartebaT eTikismasStabi, sazomi. ratom arsi, romlis Semdegunda iyos lideri daiyofian jgufebad flipCartebi, markerebimaRaleTikuri? jgufuri da SeimuSavebensituaciuri eTika) samuSao eTikis kodeqss.“oqros wesebi”, 25 mokle "oqros" wesebi, prezentaciaromlebic unda icodes leqcia romlebic undamomavalma liderma daicvas momavalma liderma saqmiani Sexvedrebis dros.efeqturi prezentaciis 25 leqcia monawileebi prezentaciamomzadeba Seiswavlian efeqturi prezentaciebis momzadebis wesebsa da saSualebebs.treningis 10 monawileebs Sefasebis furclebiSejameba/Sefaseba/daxur gadaecemaTva momzadebuli Sefasebis furclebi da Seafaseben treningis muSaobas, dadebiT da uaryofiT mxareebs, organizebulobas, masalebis informaciulobas da a.S. 15
 16. 16. moduli: konfliqtologiis sawyisebi dRe 1 treningis moculoba - aRniSnuli kursis Sesaswavlad gamoyofilia 2 dRe, TiToeuli dRis ganmavlobaSi 2 saaTi samecadino droiT da TiTo saaTi praqtikuli mecadineobiT. swavlebis saxeebi - interaqtiuli leqcia, praqtikuli mecadineoba, damoukidebeli muSaoba, roluri TamaSebi. kursis miznebi da amocanebi: kursis mizania mozardebisaTvis konfliqtebis raobaze, ganviTarebaze minimaluri codnis gadacema, romelic moicavs praqtikul sakiTxebs. kursis Sinaarsi:  konfliqtis raoba;  konfliqtis eskalacia-deeskalacia;  roluri TamaSi.  konfliqtis maxasiaTebeli niSnebi;  konfliqtis doneebi;  roluri TamaSi.treningis sasurveli Sedegebi:Teoriuli codna – gaiTavisos, gaiazros da gaaanalizosSeswavlili sagnis arsi. miiRos axali codna da moaxdinos misiSerwyma ukve miRebul codnasTan monaTesave sagnebidan.praqtikuli unar-Cvevebi – miiRos praqtikuli unar-Cvevebikonkretul masalasTan muSaobisas. Camouyalibdes warmodgenasagnis specifikaze, mis ZiriTad mimarTulebebze.socialuri faqtori – moxdes sruli gaazreba sagnisaqtualurobisa da misi mniSvnelobis. Ggacnobierebulikonfliqtebis marTvis roli adamianTa urTierTobebSi. 16
 17. 17. Tema dro aqtivoba Aaqtivobis aRwera resursebiSesavali 5 treneris treneri mimoixilavs trening programis wardgena trening kurss, da mimoxilva da samuSao monawileebs acnobs gegma treningis miznebsa da zogadad Sefasebas. 15 monawileTa monawileebi wardgena warmoadgenen sakuTar Tavs (samuSao adgili, pozicia) da warmoadgenen mocemuli kursisgan sakuTar molodinebs.konfliqtis 60 leqcia treneri mimoixilavs prezentaciaraoba konfliqtis raobas, mis arss, mizezebsa da Sedegebs.konfliqtis 60 leqcia treneri ganmartavs, prezentaciaeskalacia- warmoadgens dadeeskalacia detalurad mimoixilavs Tu ras niSnavs konfliqtis eskalacia /deeskalacia. treneris daxmarebiTaroluri TamaSi 60 praqtikuli da miTiTebiT savarjiSo monawileebi erTvebian rolur TamaSSi (role play). 17
 18. 18. moduli: konfliqtologiis sawyisebi (gagrZeleba) dRe 2Tema dro aqtivoba Aaqtivobis aRwera resursebidRis wesrigis 5 dRis wesrigi Temebis gacnoba, romelzedac markerebi,gacnoba gamaxvildeba yuradReba. flipCartebi“tvinis Sturmi” 5 1 I dRis masalebis Sesaxeb(brainstorming) monawileebi asaxeleben yvelaze mniSvnelovan Temebs da sakiTxebs.konfliqtis 60 leqcia treneri ganmartavs da prezentaciadamaxasiaTebeli detalurad mimoixilavsniSnebi konfliqtis maxasiaTebel niSnebs.konfliqtis 60 leqcia treneri ganmartavs, prezentaciadoneebi warmoadgens da detalurad mimoixilavs konfliqtis doneebs.roluri TamaSi 60 praqtikuli treneris daxmarebiTa da savarjiSo miTiTebiT monawileebi erTvebian rolur TamaSSi (role play). 18
 19. 19. dRe 1 moduli: arasamTavrobo organizaciebitreningis moculoba – aRniSnuli kursis Sesaswavlad gamoyofilia2 dRe, TiToeuli dRis ganmavlobaSi 2 saaTi samecadino droiT daTiTo saaTi praqtikuli mecadineobiT.swavlebis saxeebi – interaqtiuli leqcia, praqtikuli mecadineoba,damoukidebeli muSaoba, roluri TamaSebi.treningis miznebi da amocanebi:treningis mizania mozardebisaTvis samoqalaqo sazogadoebaze, me-3seqtoris ganviTarebaze minimaluri codnis gadacema, romelicmoicavs praqtikul sakiTxebs. aseve arasamTavrobo organizaciisSeqmnisa da dafuZnebis sakiTxebze.kursis Sinaarsi:  arasamTavrobo organizaciebis raoba;  arasamTavrobo organizaciebis roli sazogadoebis da demokratiis ganviTarebaSi;  roluri TamaSi.  arasamTavrobo organizaciebis dafuZneba;  arasamTavrobo organizaciebis ZiriTadi miznebi da amocanebi.treningis sasurveli SedegebiTeoriuli codna – gaiTavisos, gaiazros da gaaanalizosSeswavlili sagnis arsi. miiRos axali codna da moaxdinos misiSerwyma ukve miRebul codnasTan monaTesave sagnebidan.praqtikuli unar-Cvevebi – miiRos praqtikuli unar-Cvevebikonkretul masalasTan muSaobisas. Camouyalibdes warmodgenasagnis specifikaze, mis ZiriTad mimarTulebebze.socialuri faqtori – moxdes sagnis aqtualurobisa da misimniSvnelobis sruli gaazreba. Ggaxdnen sazogadoebis aqtiuriwevrebi. 19
 20. 20. Tema dro aqtivoba Aaqtivobis aRwera resursebiSesavali 5 treneris treneri mimoixilavs trening programis wardgena trening kurss da mimoxilva da samuSao monawileebs acnobs gegma treningis miznebsa da zogadad Sefasebas. monawileTa 15 wardgena monawileebi warmoadgenen sakuTar Tavs (samuSao adgili, pozicia) da warmoadgenen mocemuli kursisgan sakuTar molodinebs.arasamTavrobo 60 leqcia treneri mimoixilavs prezentaciaorganizaciebis arasamTavroboraoba organizaciebis raaobas da mniSvnelobas.arasamTavrobo 60 leqcia treneri ganmartavs, prezentaciaorganizaciebis warmoadgens daroli detaluradsazogadoebis da mimoixilavsdemokratiis arasamTavroboganviTarebaSi organizaciebis rols zogadad sazogadoebisa da demokratiis ganviTarebis TvalsazrisiT.roluri TamaSi 60 praqtikuli treneris daxmarebiTa savarjiSo da miTiTebiT monawileebi erTvebian rolur TamaSSi (role play). 20
 21. 21. moduli: arasamTavrobo organizaciebi (gagrZeleba) dRe 2Tema dro aqtivoba Aaqtivobis aRwera resursebidRis wesrigis 5 dRis wesrigi Temebis gacnoba, markerebi,gacnoba romelzedac gamaxvildeba flipCartebi yuradReba.“tvinis Sturmi” 5 1 I dRis masalebis Sesaxeb(brainstorming) monawileebi asaxeleben yvelaze mniSvnelovan da damaxsovrebul Temebs da sakiTxebs.arasamTavrobo 60 leqcia treneri ganmartavs da prezentaciaorganizaciebis detalurad mimoixilavsdafuZneba arasamTavrobo organizaciebis dafuZnebis ZiriTad nabijebs; ganmartavs yvela im saWiro proceduras, romelic arasamTavrobo organizaciis dasafuZneblad aris saWiro.arasamTavrobo 60 leqcia treneri ganmartavs, prezentaciaorganizaciebis warmoadgens daZiriTadi miznebi detalurad mimoixilavsda amocanebi konfliqtis doneebs.roluri TamaSi 60 praqtikuli treneris daxmarebiTa da savarjiSo miTiTebiT monawileebi erTvebian rolur TamaSSi (role play). 21
 22. 22. moduli: aqtiuri moqalaqeoba, samoqalaqo interesebis dacva, moxaliseoba dRe 1treningis Sinaarsi:  ras niSnavs moqalaqeoba?  aqtiuri moqalaqeoba da lideroba;  moqalaqeobis ideis istoria;  ras niSnavs samoqalaqo sazogadoeba? samoqalaqo sazogadoebis struqturebi, kavSirebi saxalxo politikasa da samoqalaqo sazogadoebas Soris;  saTaTbiro meTodebis ganviTareba da misi mniSvneloba;  aqtiur moqalaqeobasTan dakavSirebuli problemebi;  samoqalaqo sazogadoebis, saxalxo diplomatiis, demokratiuli sazogadoebis definiciebi, ra gansxvavebaa sazogadoebriv saqmianobasa da politikur saqmianobas Soris?  damokidebuleba politikur da sazogadoebriv moRvaweobas Soris;  sad da rogor iwyeba samoqalaqo interesebis dacva;  samoqalaqo interesebis dacvis RonisZiebebis momzadeba da dagegmva;  problemebis gansazRvra da miznebis dasaxva/sando monacemebis Segroveba;  aliansebis da koaliciebis Seqmna;  koaliciebis SenarCunebis elementebi  koaliciuri etiketi: erTobis Seqmnis ZiriTadi wesebi;  saadvokato SemTxvevebis/qeisebis momzadeba;  rogor davgegmoT efeqturi kampania;  sainformacio kampaniebis dagegmvis safexurebi;  mediis upiratesoba da saSualebani da mediasTan urTierTobis saWiroeba;  moxaliseobis servisis danergva da ganviTareba;  moxaliseebis roli organizaciuli ganviTarebis sakiTxebSi;  EVS – evropis moxaliseobrivi servisis mniSvneloba axalgazrdebisaTvis;  moxaliseebis SesaZleblobaTa ganviTareba da Tanamonawileoba sxvadasxva programebSi;  moxaliseebis potenciuri SesaZleblobebi dasaqmebis sakiTxebSi. 22
 23. 23. Tema dro aqtivoba Aaqtivobis aRwera resursebiSesavali 15 treneris treneri mimoixilavs trening trening wardgena kurss da monawileebs, programis acnobs treningis miznebsa da mimoxilva da zogadad Sefasebas. samuSao gegma monawileebi warmoadgenen monawileTa sakuTar Tavs (samuSao 10 wardgena adgili, pozicia) da warmoadgenen mocemuli M”molodinis xe” kursisgan sakuTar molodinebs.ras niSnavs 20 leqcia treneri mimoixilavs da prezentaciamoqalaqeoba? warmoadgens moqalaqeobis diskusia arss; ganmartavs Tu rasaqtiuri gulisxmobs aqtiurimoqalaqeoba da moqalaqeoba.liderobamoqalaqeobis 15 leqcia treneri warmoadgens prezentaciaideis istoria moqalaqeobis ideis mokle diskusia istorias.ras niSnavs 20 leqcia treneri mimoixilavs prezentaciasamoqalaqo samoqalaqo sazogadoebissazogadoeba? diskusia arss, ganmartavs Tu ras niSnavs samoqalaqosamoqalaqosazogadoebis sazogadoeba, ganixilavs misstruqturebi, struqturebs da kavSirskavSirebi saxalxo politikisTan.saxalxopolitikasa dasamoqalaqosazogadoebasSoris.saTaTbiro 30 leqcia treneri ganmartavs Tu prezentaciameTodebis rogor unda moxdesganviTareba da diskusia saTaTbiro meTodebismisi ganviTareba; aseve,mniSvneloba; warmoadgens mis mniSvnelobas; treneriaqtiur mimoixilavs aqtiurmoqalaqeobasTan moqalaqeobasTandakavSirebuli dakavSirebul problemebs.problemebisamoqalaqo 15 leqcia treneri warmoadgens prezentaciasazogadoebis, samoqalaqo sazogadoebis,saxalxo saxalxo diplomatiis,diplomatiis, demokratiuli sazogadoebisdemokratiuli definiciebs.sazogadoebisdefiniciebi, ragansxvavebaa 23
 24. 24. Tema dro aqtivoba Aaqtivobis aRwera resursebisazogadoebrivsaqmianobasa dapolitikursaqmianobasSoris?damokidebuleba 20 leqcia treneri uzrunvelyofs prezentaciapolitikur da politikur dasazogadoebriv sazogadoebriv moRvaweobasmoRvaweobas Soris arsebuliSoris; damokidebulebis warmoCenas.sad da rogoriwyebasamoqalaqointersebisdacva.samoqalaqo 20 leqcia treneri warmoaCens da prezentaciainteresebis ganixilavs Tu rogor xdebadacvis samoqalaqo interesebisRonisZiebebis dacvis RonisZiebebismomzadeba da dagegmva da problemebisdagegmva; gansazRvra da miznebis dasaxva.problemebisgansazRvra damiznebis dasaxva/sandomonacemebisSegroveba. 10 Sejameba monawileebs gadaecemaT Sefasebis momzadebuli Sefasebis furclebi furclebi da Seafaseben treningis muSaobas, dadebiT da uaryofiT mxareebs, organizebulobas, masalebis informaciulobas da a.S. 24
 25. 25. moduli: aqtiuri moqalaqeoba, samoqalaqo interesebis dacva, moxaliseoba (gagrZeleba) dRe 2Tema dro aqtivoba aqtivobis aRwera resursebidRis wesrigis gacnoba 5 dRis Temebis gacnoba, markerebi, wesrigi romelzedac gamaxvildeba flipCartebi yuradReba.tvinis Sturmi 5 1 I dRis masalebis Sesaxeb(brainstorming) monawileebi asaxeleben yvelaze mniSvnelovan da damaxsovrebul Temebs da sakiTxebs.aliansebis da 15 leqcia treneri monawileebs prezentaciakoaliciebis Seqmna; acnobs aliansebis da koaliciebis Seqmniskoaliciebis wesebs,SenarCunebis koaliciebis SenarCunebiselementebi; elementebsa da erTobis Seqmnis ZiriTadi wesebs.koaliciuri etiketi: jgufuri samuSao,erTobis Seqmnis monawileebi iyofianZiriTadi wesebi. jgufebad da muSaoben koaliciis Seqmnis wesebze 10 jgufuri da elementebze. samuSaoadvokatirebis 15 mokle treneri mokled prezentaciaSemTxvevebis/qeisebis leqcia mimoixilavsmomzadeba advokatirebis SemTxvevebs. monawileebi iyofian jgufebad da msjelobenrogor davgegmoT jgufuri advokatirebisefeqturi kampania? samuSao SemTxvevebze. treneri mokled 25 leqcia mimoixilavs efeqturi kampaniis dagegmvis safexurebs.sainformaciokampaniebis dagegmvis jgufuri monawileebs saSualeba prezentaciasafexurebi. samuSao eZlevaT ganixilon sainformacio kampaniebis dagegmvis safexurebi. 25
 26. 26. Tema dro aqtivoba aqtivobis aRwera resursebimediis upiratesoba da 35 leqcia treneri monawileebs prezentaciasaSualebani; acnobs mediis upiratesobas damediasTan urTierTobis mediasTan urTierTobissaWiroeba saWiroebas. aRniSnuli leqcia interaqtiulia da monawileebic arian CarTulni.moxaliseobis servisis 20 leqcia treneri monawileebs prezentaciadanergva da acnobs moxaliseobisganviTareba; servisis danergvis Sesaxeb informacias damoxaliseebis roli moxaliseebis rolsorganizaciuli organizaciuliganviTarebis ganviTarebis sakiTxebSi.sakiTxebSi. aRniSnuli leqcia interaqtiulia da monawileebic arian CarTulni.EVS – evropis 20 leqcia treneri monawileebs Pprezentaciamoxaliseobrivi acnobs moxaliseobisservisis mniSvneloba; ganviTarebis SesaZleblobebs da axalgazrdebisaxalgazrdebisaTvis Tanamonawileobasmoxaliseebis sxvadasxva programebSi.SesaZleblobaTa monawileebi erTvebianganviTareba da diskusiaSi da ganixilavenTanamonawileoba diskusia Tu rogor unda moxdessxvadasxva programebSi. axalgazrdebis CarTva sxvadasxva moxaliseobriv niadagze arsebul proeqtebSi.moxaliseebis ganxiluli iqneba Prezentacia 20potenciuri moxaliseebis potenciuriSesaZleblobebi SesaZleblobebidasaqmebis sakiTxebSi. dasaqmebis TvalsazrisiT. monawileebs gadaecemaT Sefasebis momzadebuli Sefasebis furclebi furclebi da Seafasebentreningis Sejameba, 10 treningis muSaobas,Sefaseba da daxurva dadebiT da uaryofiT mxareebs, organizebulobas, masalebis informaciulobas da a.S. 26

×