องค์การบริหารส่วนตำาบลอุ่ม       เม่าย...นายดำาเนิน พรมไชยายกองค์การบริหารส่วนตำาบลอุ่มเม่า
ข้อมูลทั่วไป•12 หมูบ้าน    ่•1,379 ครัวเรือน•มีประชากรรวมทั้งสิ้น5,362 คน• ชาย 2,615 คน•
ความภาคภู ม ิ ใ จได้ ร ั บ รางวั ล หน่ ว ยกู ้ ช ี พ ตำ า บลอุ ่ ม เม่ าเป็ น หน่ ว ยกู ้ ช ี พ ดี เ ด่ น ระดั บ เขตตรวจ ...
สาธารณสุ ข จั ง หวั ด ร้ อ ยเอ็ ด     มอบเข็ ม เชิ ด ชู เ กี ย รติ    และโล่ ป ระกาศเกี ย รติ ค ุ ณด้ า นการจั ด บร...
การสนับสนุนงบประมาณ กองทุนหลักประกันสุขภาพหน่ ว ย   2553   2554    2555งาน/ปีสปสช.   191,080  191,760  190...
จำานวนผู้รับเบี้ยยัง ชีพ กับ องค์การบริหารส่วนตำาบล      อุ่มเม่า      เบี้ยความพิการ  ผู้ปวยเอดส์       ...
ลักษณะความ  พิการ
ลักษณะความพิการซำ้าซ้อน
ตารางแสดง ผูได้รับเบี้ยยังชีพ         ้7007                617     682600    550     ...
ได้ลงพื้นที่ออกเยี่ยมบ้าน นายละเอียด สุมาพันธ์ ผู้พิการทางการ     ได้ยินสื่อความหมาย และทางการเคลื่อนไหว
คณะแพทย์ได้ตรวจสุขภาพให้กับนายละเอียด สุมาพันธ์ พร้อมมอบรถเข็นวินแชร์
กองทุนหลักประกันสุขภาพตำาบลอุมเม่า               ่ออกเยี่ยมบ้านคนพิการ โครงการใกล้บ้าน        ใกล้ใจ
กองทุนหลักประกันสุขภาพตำาบลอุ่มเม่า ออกเยี่ยมบ้านคนพิการ โครงการใกล้       บ้านใกล้ใจ
เป็ น เจ้ า ภาพหลั กโครงการรวมพลั ง พั ฒ นาคุ ณ ภาพชี ว ิ ต ผู ้           พิ ก าร” ตุ ้ ม โฮมฮั ก แพง จากช่ อ ง...
ได้ ร ั บ ความร่ ว มมื อ จาก
ประชุมปรึกษาหารือ ขับเคลือนเพื่อก่อตั้ง             ่      ชมรมผู้พิการ
ตรวจรักษา และรับรองความพิการ     รายใหม่การให้ความรู้ด้านกายภาพบำาบัด    และทันตสุขศึกษา
ร่ ว มช่ ว ยเหลื อ /ดู แ ล/   แก้ ไ ขปั ญ หา
อบต.สนับสนุนระบบส่งต่อ   ด้วย EMS
การพั ฒ นาต่ อ ยอด สนั บ สนุ น ด้ า นการส่ ง เสริ ม อาชี พ ผู ้ พ ิ ก าร   ( เป็ ด ไอโอดี น . . . ผั ก ปลอดสารพิ ษ )” จ...
Ummoua3
Ummoua3
Ummoua3
Ummoua3
Ummoua3
Ummoua3
Ummoua3
Ummoua3
Ummoua3
Ummoua3
Ummoua3
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Ummoua3

560 views

Published on

งานสุขภาพช่องปากคนพิการ อบต.อุ่มเม่า

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
560
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
38
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Ummoua3

 1. 1. องค์การบริหารส่วนตำาบลอุ่ม เม่าย...นายดำาเนิน พรมไชยายกองค์การบริหารส่วนตำาบลอุ่มเม่า
 2. 2. ข้อมูลทั่วไป•12 หมูบ้าน ่•1,379 ครัวเรือน•มีประชากรรวมทั้งสิ้น5,362 คน• ชาย 2,615 คน•
 3. 3. ความภาคภู ม ิ ใ จได้ ร ั บ รางวั ล หน่ ว ยกู ้ ช ี พ ตำ า บลอุ ่ ม เม่ าเป็ น หน่ ว ยกู ้ ช ี พ ดี เ ด่ น ระดั บ เขตตรวจ ราชการที ่ 12 ประจำ า ปี พ . ศ . 2552
 4. 4. สาธารณสุ ข จั ง หวั ด ร้ อ ยเอ็ ด มอบเข็ ม เชิ ด ชู เ กี ย รติ และโล่ ป ระกาศเกี ย รติ ค ุ ณด้ า นการจั ด บริ ก ารการแพทย์ ฉ ุ ก เฉิ น ดี เด่ น
 5. 5. การสนับสนุนงบประมาณ กองทุนหลักประกันสุขภาพหน่ ว ย 2553 2554 2555งาน/ปีสปสช. 191,080 191,760 190,640 อบต. 67,140 67,400 67,400 (35.14 %) (35.15 %) (35.35 %) รวม 258,220 259,160 258,040
 6. 6. จำานวนผู้รับเบี้ยยัง ชีพ กับ องค์การบริหารส่วนตำาบล อุ่มเม่า เบี้ยความพิการ ผู้ปวยเอดส์ ่ ผูสูงอายุ ้งบปี 2553 109 คน 11 คน 550 คนงบปี 2554 111 คน 11 คน 575 คนงบปี 2555 133 คน 11 คน
 7. 7. ลักษณะความ พิการ
 8. 8. ลักษณะความพิการซำ้าซ้อน
 9. 9. ตารางแสดง ผูได้รับเบี้ยยังชีพ ้7007 617 682600 550 575500 з ьё ѧѥ д і400 я Ѭ ѕѯѠ ѝҙ юҐ Җњ ч300 203200 109 111 133 я Ѭ Ѡ ѕѫ Җ ѥ ѝѬ к100 11 11 11 11 0
 10. 10. ได้ลงพื้นที่ออกเยี่ยมบ้าน นายละเอียด สุมาพันธ์ ผู้พิการทางการ ได้ยินสื่อความหมาย และทางการเคลื่อนไหว
 11. 11. คณะแพทย์ได้ตรวจสุขภาพให้กับนายละเอียด สุมาพันธ์ พร้อมมอบรถเข็นวินแชร์
 12. 12. กองทุนหลักประกันสุขภาพตำาบลอุมเม่า ่ออกเยี่ยมบ้านคนพิการ โครงการใกล้บ้าน ใกล้ใจ
 13. 13. กองทุนหลักประกันสุขภาพตำาบลอุ่มเม่า ออกเยี่ยมบ้านคนพิการ โครงการใกล้ บ้านใกล้ใจ
 14. 14. เป็ น เจ้ า ภาพหลั กโครงการรวมพลั ง พั ฒ นาคุ ณ ภาพชี ว ิ ต ผู ้ พิ ก าร” ตุ ้ ม โฮมฮั ก แพง จากช่ อ งปากสู ่ ห ั ว ใจ ”
 15. 15. ได้ ร ั บ ความร่ ว มมื อ จาก
 16. 16. ประชุมปรึกษาหารือ ขับเคลือนเพื่อก่อตั้ง ่ ชมรมผู้พิการ
 17. 17. ตรวจรักษา และรับรองความพิการ รายใหม่การให้ความรู้ด้านกายภาพบำาบัด และทันตสุขศึกษา
 18. 18. ร่ ว มช่ ว ยเหลื อ /ดู แ ล/ แก้ ไ ขปั ญ หา
 19. 19. อบต.สนับสนุนระบบส่งต่อ ด้วย EMS
 20. 20. การพั ฒ นาต่ อ ยอด สนั บ สนุ น ด้ า นการส่ ง เสริ ม อาชี พ ผู ้ พ ิ ก าร ( เป็ ด ไอโอดี น . . . ผั ก ปลอดสารพิ ษ )” จั ด ตั ้ ง กองทุ น ช่ ว ยเหลื อ ผู ้ พ ิ ก าร / ผู ้ ด ้ อ ย โอกาส ”

×