งานผู้พการตาบลหนองธง     ิอาเภอป่ าบอน จังหวัดพัทลุง ผู้รับผิดชอบ นางนวลอนงค์ อมราพิทักษ์
สภาพทัวไปและข้อมูลพื้นฐานสาคัญของตาบล     ่• สภาพทัวไป     ่ - มีจานวนหมู่บาน ทั้งหมด 9 หมู่บาน รวม 1,833 หลังค...
สภาพทัวไปและข้อมูลพื้นฐานสาคัญของตาบล (ต่อ)    ่• สภาพทางสังคม ด้านการศึกษา - ศูนย์พฒนาเด็กเล็ก 5 แห่ง      ั ...
สภาพทัวไปและข้อมูลพื้นฐานสาคัญของตาบล(ต่อ)   ่- สานักสงฆ์ มี 1 แห่ ง คือ วัดหลักสิ บ- มัสยิด 7 แห่ง ตั้งอยูหมู่ที่ 1,2,...
กิจกรรมงานทันตสาธารณสุ ขในผูพิการ                  ้1.ตรวจสุ ขภาพช่องปาก    - วางแผนการรักษา    ...
ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม
ผลการดาเนินงาน• สารวจสภาวะช่องปากทั้งหมด 91 คน - การมองเห็น 6 คน - การได้ยนและสื่ อความหมาย 21 คน       ิ - ทางกา...
ปัญหาอุปสรรคในการทางาน• รถของโรงพยาบาลไม่เพียงพอ• พนักงานขับรถมีจานวนจากัด• ผูพิการบางรายไม่ยอมให้เข้าเยียม  ้     ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

ทันตสุขภาพผู้พิการตำบลหนองธง (ป่าบอน พัทลุง)

1,406 views

Published on

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,406
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
198
Actions
Shares
0
Downloads
14
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ทันตสุขภาพผู้พิการตำบลหนองธง (ป่าบอน พัทลุง)

 1. 1. งานผู้พการตาบลหนองธง ิอาเภอป่ าบอน จังหวัดพัทลุง ผู้รับผิดชอบ นางนวลอนงค์ อมราพิทักษ์
 2. 2. สภาพทัวไปและข้อมูลพื้นฐานสาคัญของตาบล ่• สภาพทัวไป ่ - มีจานวนหมู่บาน ทั้งหมด 9 หมู่บาน รวม 1,833 หลังคาเรื อน ้ ้ - มีประชากรทั้งสิ้ น 9,406 คน เป็ นชาย 4,701 คน เป็ นหญิง 4,745 คน - อาชีพหลักส่ วนใหญ่ เกษตรกรรม รองลงมารับจ้างและค้าขาย
 3. 3. สภาพทัวไปและข้อมูลพื้นฐานสาคัญของตาบล (ต่อ) ่• สภาพทางสังคม ด้านการศึกษา - ศูนย์พฒนาเด็กเล็ก 5 แห่ง ั - โรงเรี ยนประถมศึกษา 5 โรงเรี ยน - มัธยมศึกษา 5 โรงเรี ยน
 4. 4. สภาพทัวไปและข้อมูลพื้นฐานสาคัญของตาบล(ต่อ) ่- สานักสงฆ์ มี 1 แห่ ง คือ วัดหลักสิ บ- มัสยิด 7 แห่ง ตั้งอยูหมู่ที่ 1,2,6 ่- บาลาเสาะห์ จานวน 1 แห่ง ตั้งอยูหมู่ที่ 1 ่- การสาธารณสุ ข 1 แห่ง คือ สถานีอนามัยบ้านหนองธง ตั้งอยูหมู่ 2 ่- มีศูนย์สาธารณสุ ขมูลฐานชุมชนในหมู่บานทุกหมู่บาน ้ ้- อสม. 125 คน
 5. 5. กิจกรรมงานทันตสาธารณสุ ขในผูพิการ ้1.ตรวจสุ ขภาพช่องปาก - วางแผนการรักษา - แนะนาการดูแลสุ ขภาพช่องปากแก่ผพิการ/ผูดูแล ู้ ้ - นัด (กรณี ผพิการสามารถช่วยเหลือตัวเองได้) ู้2.ให้ทนตสุ ขศึกษาแก่ผพิการ/ผูดูแล ั ู้ ้3.ชุดของขวัญสาหรับผูพิการ ้
 6. 6. ภาพกิจกรรม
 7. 7. ภาพกิจกรรม
 8. 8. ภาพกิจกรรม
 9. 9. ภาพกิจกรรม
 10. 10. ภาพกิจกรรม
 11. 11. ภาพกิจกรรม
 12. 12. ภาพกิจกรรม
 13. 13. ภาพกิจกรรม
 14. 14. ผลการดาเนินงาน• สารวจสภาวะช่องปากทั้งหมด 91 คน - การมองเห็น 6 คน - การได้ยนและสื่ อความหมาย 21 คน ิ - ทางกาย/การเคลื่อนไหว 45 คน - ทางจิตใจ/พฤติกรรม 4 คน - สติปัญญาการเรี ยนรู้ 11 คน - พิการซ้ าซ้อน 4 คน
 15. 15. ปัญหาอุปสรรคในการทางาน• รถของโรงพยาบาลไม่เพียงพอ• พนักงานขับรถมีจานวนจากัด• ผูพิการบางรายไม่ยอมให้เข้าเยียม ้ ่• ทันตบุคลากรที่เข้าไปทางานในพื้นที่นอย ้

×