Pochai

570 views

Published on

โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
570
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
33
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Pochai

 1. 1. กลุมผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ่
 2. 2. “ท้ อ งถิ ่ น กั บ การดู แ ลทั น ต สุ ข ภาพผู ้ พ ิ ก าร”• ท้ อ งถิ ่ น กั บ การจั ด การสุ ข ภาพ• บทบาทของสาธารณสุ ข อำ า เภอใน การจั ด การสุ ข ภาพเชิ ง รุ ก• แล้ ว ผู ้ พ ิ ก ารน่ า จะได้ อ ะไรใน บทบาทนี ้ ?
 3. 3. การจัดการสุขภาพ
 4. 4. ข้อมูลทั่วไปหญิงไทยอายุ 41 ปี เจ็บป่วยด้วยโรค ภูมิคุ้มกันบกพร่อง (SLE)บ้านเลขที่ 15 หมู่ 9 ตำาบลสะอาด อำาเภอโพธิ์ชัยสถานภาพสมรสคู่มีบุตรด้วยกัน 2 คนการทำางาน เคยประกอบอาชีพค้าขาย ที่ กทม.
 5. 5. ประวัตการเจ็บป่วย ิ 3ปี ก่อนเริ่มมีอาการปวดตามข้อและ กล้ามเนื้อ รับการรักษาที่โรงพยาบาล รามา อาการพอทุเลาแต่ไม่หาย 1ปีก่อนมีผื่นที่มือ ได้รบการรักษาที่ ั คลินิกเอกชนแต่ไม่หาย และผื่นก็ลุกลามมาที่ลำาตัวหน้าอกและ ใบหน้า 5เดือนก่อน มีอาการปวดตามข้อและมี ผื่นเริ่มมากขึ้นจึงเข้ารับการรักษาที่โรง
 6. 6. คุณชิวจิตร มลาชู ิ นอนตระแคงอยู่ทนอน ี่หน้าตายิ้มแย้มแจ่มใส
 7. 7. ลูกสาวและสามีดูแลด้วยความรัก และห่วงใยผู้ปวยไม่สามารถเดิน ่ ได้ต้องได้รับความช่วยเหลือจาก ลูกสาวและสามีจนเป็นผู้ช่วยใน
 8. 8. ความเจ็บป่วยของคุณป้าชิวิจิตร -ผู้ป่วยรู้ตวเองป่วยโรคSLE ตอนนี้เดินไม่ได้ มีแผล ั ที่เท้าและก้น-ความคาดหวังอยากหายจากการเจ็บป่วย
 9. 9.  แผลที่เท้าและก้น ผมร่วง เดินไม่ได้ นั่งนานไม่ได้ แผลที่ปาก ผื่นคันตามตัว ร่างกายซูบผอม
 10. 10. แนวทางการแก้ไขปัญหาทางกาย แนะนำาญาติให้มีทักษะการดูแลที่ ถูกหลักที่เหมาะสม แนะนำาการฟื้นฟูสภาพสภาพบริบท ร่างกายทำาราวจับเดินภายในตัว บ้าน ฝึกลุกนั่งโดยการช่วยเหลือของ ญาติ แนะนำาการพลิกตระแคงตัวเพื่อ
 11. 11. ด้านจิตวิญญาณ ผู้ปวยน้อยใจและท้อแท้ในภาวะการเจ็บ ่ ป่วยของตัวเองและกลัวว่าจะไม่หายจาก การเจ็บป่วย แนวทางการแก้ไข-สามีและลูกสาว ดูแลเอาใจใสในทุกอย่าง ให้กำาลังใจ-เพื่อนบ้านไปเยี่ยมให้กำาลังใจ
 12. 12. ด้านสังคม• ผู้ป่วยรู้สึกสูญเสียว่าขาดการมีสวนร่วมใน ่ กิจกรรมของชุมชน
 13. 13. วิถีชีวิตอดีต:ครอบครัวประกอบอาชีพค้าขายที่ กทม.เป็นระยะเวลา17ปีปัจจุบัน:อาการป่วยเริ่มรุนแรงเมื่อ5เดือน ก่อน2เดือนก่อนได้รบการวินจฉัยว่าป่วย ั ิ เป็นโรคSLE :ขณะนีนอนอยูทบ้านโดยได้รบการ ้ ่ ี่ ั ดูแลจากครอบครัวไม่สามารถช่วยเหลือตัว เองได้
 14. 14. ต่อ:สามีประกอบอาชีพทำานาและดูแล ภรรยา: บุตรสาวกำาลังตั้งครรภ์ เป็นผูดูแล ้ มารดา: บุตรเขยประกอบอาชีพที่ กทม.: บุตรชายกำาลังศึกษาต่อที่ กทม.สรุปครอบครัวนี้มีวถีชีวตแบบพอเพียง ิ ิ
 15. 15. สภาพความเป็นอยู่และสิ่ง แวดล้อม• ผู้ป่วยอาศัยอยู่กับครอบครัว ลักษณะบ้าน เดี่ยว 2 ชั้น สภาพบ้านแข็งแรงมั่นคง และ ปลอดภัย สิ่งแวดล้อมสะอาด จัดเป็น ระเบียบ• ที่นอนของผู้ป่วยอยู่ชนล่าง ั้
 16. 16. ดูแลทั้งตัวและหัวใจ ผู้ปวยและครอบครัวเข้าใจและยอมรับการ ่ เจ็บป่วย ครอบครัวเกิดการเรียนรู้ ร่วมกับวางแผน การดูแลผู้ป่วยและแบ่งหน้าที่ความรับผิด ชอบในการดูแลผู้ปวย ่ ครอบครัวสามารถดูแลผู้ป่วยได้ โดยมี บุคลากรสาธารณสุขเป็นพีเลี้ยง ่
 17. 17. โจทย์ที่ต้องทำาต่อญาติจะทำาราวให้ผป่วยจับเพื่อฝึกเดิน ู้หาอุปกรณ์ช่วยเดินทีเหมาะสม ่เสริมสร้างกำาลังให้กล้ามเนือขา ้จัดหาหมอนข้างให้นอนกอดในท่านอน ทีถูกต้อง ่สร้างความมั่นใจในการหายของโรค และกลับมายืนและเดินได้ต่อไป
 18. 18. การล้างแผล
 19. 19. ขอบคุณ

×