Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ang daigdig sa panahon ng transisyon

5,499 views

Published on

Grade 8

Published in: Education

Ang daigdig sa panahon ng transisyon

 1. 1. Ang mga FRANK
 2. 2. CLOVIS •Naglunsad ng digmaan upang pag- isahin ang lahat ng kaharian sa Aleman at tinanggap ang Kristiyanismo.
 3. 3. •Pinag-isa niya ang buong Gaul at kinilala siya bilang tagapagtatag ng dinastiyang Merovingian.
 4. 4. Charles Martel •Tinalo niya ang mga Muslim na lumusob sa kaniyang
 5. 5. Pepin the Short •Sa kaniya nagsimula ang linya ng mga haing Carolingian.
 6. 6. •Pinamunuhan ang sandatahang lakas. •Pinatalsik ang huling hari ng Merovingian at itinanghal siyang
 7. 7. •Nang namatay si Pepin, ang kaniyang anak na sina Charles at Carloman ang nagmana ng trono.
 8. 8. Charles the Great (Charlemagne) •Nasakop niya ang buong France, Alemanya at Italya at winakasan ang pag- aalsa laban sa Santo Papa (Papa Leo III).
 9. 9. Charlemagne
 10. 10. •Hinati niya ang imperyo sa DUCHIES at COUNTIES napinamumunuan ng isang DUKE o KONDE.
 11. 11. •Ipinamigay ang mga malalawak na lupain (fief) sa mga lider militar.
 12. 12. •Ipinagkaloob niya ang pangangasiwa sa mga maliliit na haring may taglay na kapangyarihang administratibo, militar at hudikatura.
 13. 13. •Nagtalaga siya ng mga missi dominici o mga tagasiyasat sa bawat teritoryo na nangangasiwa bilang kinatawan
 14. 14. EDUKASYON •Nagtatag din siya ng mga paaralan at inatasan ang mga monghe na magbukas ng mga paaralan at paramihin ang mga
 15. 15. •Humalili si Louis the Pious nang pumanaw si Charlemagne.
 16. 16. Ang Banal na Imperyong Romano
 17. 17. • Kasunduan sa Verdun, hinati sa tatlong magkakapatid na sina Lothair, Louis the German at Charles the Bald.
 18. 18. • Kasunduan ng Mersen, ang paghahati sa buong kaharian ni Lothair.
 19. 19. •Otto I, nagtataglay ng talinong military at may pananampalataya.
 20. 20. • Nagtatag ng Sentralisadong Monarkiya ngunit hindi naging epektibo ang ganitong sistema sa kanilang kaharian.
 21. 21. • Tinawag si Otto na “Ang Dakila” bilang Emperador ng Banal na Imperyong Romano. • Itinalaga si Papa Leo III bilang kanyang kapalit.
 22. 22. • Diploma Ottoniaum, nasasaad na magiging tagapagtanggol ng mga lupain ng Santo Papa ang emperador.
 23. 23. • Sinubukan ni Otto I na ipagkaloob sa mga Obispo at mga abbot ang pamumuno sa mga duchies.
 24. 24. • Ginamit ni Otto ang CAPELLANI, pakikipag- usap ng mga taong simbahan, na kinatawan ng mga emperador.
 25. 25. Ang paglakas ng Simbahang Katoliko
 26. 26. •Maraming Aleman ang yumakap sa Kristiyanismo dahil sa pagsisikap ng mga misyonero.
 27. 27. •Ang simbahan ay naging pangunahing institusyon sa Gitnang Panahon.
 28. 28. Mga Daan sa Paglakas ng Kapangyarihan ng KAPAPAHAN
 29. 29. •Pagbagsak ng Imperyong Romano.
 30. 30. Ang Organisasyon ng Simbahan
 31. 31. Papacy o Kapapahan Kardinal Curia PARI Obispo
 32. 32. •Katungkulan ng Papa bilang Pinuno ng Estadong Papal na kilala bilang Vatican.
 33. 33. •Ang Papa ang gumaganap sa tungkuling ehekutibo, lehislatibo, at hudikatura ng Simbahang
 34. 34. •Pagpapalabas ng mga kautusan tungkol sa Doktrinang Kristiyano, pagtatakda ng mga banal na araw at araw ng pangilin, at pagsasaayos sa mga ritwal na panrelihiyon.
 35. 35. •Nagtatag din siya ng dayosis, humihirang ng mga Obispo, namamahala sa mga misyon at iba pa.
 36. 36. •Ginagampanan din ng Papa ang tungkulin ng isang hukom at nagtatatag ng mga hukuman o korte para sa pagdinig ng mga kasong eklesyastiko.
 37. 37. •Nagpapadala rin ang Papa ng mga nuncio at delegadong apostoliko sa buong daigdig upang mapanatili ang pakikipagtalastasan
 38. 38. •Batas Canon, -ito ay kalipunan ng mga batas tungkol sa mga aral ng Kristiyanismo, kaasalan, at moralidad ng mga pari.
 39. 39. •Eskomulgasyon, -pag-aalis sa karapatan at pribilehiyo ng isang tao bilang kasapi ng Simbahan.
 40. 40. •Interdict, -pagtigil sa pagganap na Simbahan sa mga sakramento sa isang kaharian.
 41. 41. •GREGORY VII, -binuwag ang lay investiture, karapatan ng mga hari pumili ng mga Obispo ng Simbahan.
 42. 42. GREGORY
 43. 43. •Tutol si Henry IV na buwagin ang lay investiture. •Pinatawan ng Santo Papa ng eskomulgasyon ang emperador.
 44. 44. •Natamo ang rurok ng kapangyarihan ng mga Papa noong 1198 hanggang 1216.
 45. 45. •Ipinahayag naman ni Innocent III na Santo Papa ang pinakamataas sa lahat ng pinuno ng Europa.
 46. 46. •Ang hari at maharlika ay pawang tagapaglingkod at ang Santo Papa ay may karapatang manghimasok sa pamamalakad ng mga pari.
 47. 47. •Pinarusahan si Haring John ng eskomulgasyon at interdict, dahil sa hindi pagsunod sa kagustuhan ng Santo Papa kung sino ang magsisilbing arsobispo
 48. 48. Ang Pamumuno ng mga Monghe
 49. 49. •Ang mga monghe ay binubuo ng mga pangkat ng mga pari na tumalikod sa makamundong pamumuhay at nanirahan sa mga monasteryo.
 50. 50. •Sila ay kontrolado ng mga abbot at papa. Ang mga abbot ay ang pangunahing gawain ng mga monghe – ang
 51. 51. •Para sa mga monghe ang paggawa ay tunay na paglilingkod sa Diyos. (Benedictine Rule). Marunong magsaka, mag-alaga ng hayop, maglinis at gumawa ng iba pang gawain.
 52. 52. •Dahil sa kaalaman sa pagbabasa at pagsulat, nagtiyagang kinopya, isinulat, at binuo ang mga aklat ng mga monghe.
 53. 53. •Kinalinga nila ang mga maysakit at mga mahihirap na manlalakbay.
 54. 54. •Malaki din ang naitulong ng simbahan sa larangan ng kabuhayan.
 55. 55. •Hinangad ng simbahan na matugunan ang pangangailangan ng mga tao upang magkaroon ng kapayapaan at katiwasayan.
 56. 56. •Sa kabuuan, malaki ang naitulong ng simbahan sa gitnang panahon sa mga tao as aspektong espiritwal, kabuhayan, at panlipunan sa pamamagitan ng
 57. 57. •Ilan sa mga misyonaryong nagpalaganap ng Kristiyanismo sa Europa ay sina: Ulfilas (Ghotic), St. Patrick (Celtic), Augustine (Britanya), Boniface
 58. 58. END

×